ˆ

Wykazy nieruchomości do sprzedania

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Działka o pow. 57 m2 obręb Maradki

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-24 14:55:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity
 
działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm), uchwały nr XXVV/167/2017 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sorkwity położonej w obrębie Maradki oraz zarządzenia Wójta Gminy Sorkwity nr  77/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. podaje do publicznej wiadomości:
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Oznaczenie nieruchomości
wg Księgi Wieczystej
Oznaczenie wg ewidencji gruntów nr  działki
powierzchnia
obręb
Przeznaczenie nieruchomości 
Tryb sprzedaży nieruchomości
cena nieruchomości
Nieruchomość  niezabudowana
KW nr
OL1M/00039640/1
 
 
działka nr 41/15
o powierzchni
57 m2 obręb
Maradki
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nieruchomość jest  zbywana w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej oznaczonej nr 41/12
Wartość gruntu:
1.428,00zł
(jeden tysiąc czterysta dwadzieścia osiem  złotych)
 
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
W związku z powyższym Urząd Gminy w Sorkwitach oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie.
W przypadku braku takich oświadczeń sprzedaż  nieruchomości nastąpi z zastosowaniem trybu określonego w  wykazie.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni od dnia 22.08.2018 r. do dnia 12.09.2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A, sołectwie Maradki, na stronie internetowej Gminy Sorkwity - bip.gminasorkwity.pl  oraz informacja o wywieszeniu tego wykazu ukazała się  w prasie lokalnej dnia  30.08.2018 r. 
 
 Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2018-08-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-24 14:55:58
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-08-24 14:56:03
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-08-24 14:56:03
Artykuł był wyświetlony: 789 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Działka o pow. 300 m2 w obrębie Sorkwity

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-24 14:34:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity
 
działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm), uchwały nr XXVV/167/2017 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sorkwity położonej w obrębie Borowo. oraz zarządzenia wójta gminy Sorkwity nr 76/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. podaje do publicznej wiadomości:
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Oznaczenie nieruchomości
wg Księgi Wieczystej
Oznaczenie wg ewidencji gruntów nr  działki
powierzchnia
obręb
Przeznaczenie nieruchomości 
Tryb sprzedaży nieruchomości
cena nieruchomości
Nieruchomość  niezabudowana
KW nr
OL1M/00011948/8
 
 
działka nr 2/23
o powierzchni
300`m2
obręb
Sorkwity
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nieruchomość jest  zbywana w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej oznaczonej nr 2/22
Wartość gruntu:
9.072,00zł
(dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa  złote)
 
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
W związku z powyższym Urząd Gminy w Sorkwitach oczekuje w terminie 6 tygodni od  dnia  podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art.34 ust.1 pkt 1i 2 ww. ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie.
W przypadku braku takich oświadczeń sprzedaż nieruchomości nastąpi z zastosowaniem  trybu określonego w  wykazie.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni od dnia 22.08.2018 r. do dnia 12.09.2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A, sołectwie Sorkwity, na stronie internetowej Gminy Sorkwity- bip.gminasorkwity.pl  oraz informacja o wywieszeniu tego wykazu ukazała się w prasie lokalnej dnia  30.08.2018 r. 
 
 Wójt Gminy  Sorkwity
(-) Józef Maciejewski  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2018-08-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-24 14:34:16
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-08-24 14:34:22
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-08-24 14:35:02
Artykuł był wyświetlony: 775 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nieruchomość gruntowa niezabudowana Zyndaki oznaczona działką nr 103/1 o pow.0,0600 ha

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-10 09:32:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity
 
Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj z 2018 r. Dz. U. poz. 121 ze zm.), uchwały nr XV/70/08 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 01 lutego 2008r w sprawie: zasad gospodarki nieruchomościami stanowiących własność Gminy Sorkwity (Dz. Urz. Woj. War-Maz. z dnia 03.04.2008 r.  Nr 52 poz. 1062) zmieniona uchwałą nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy Sorkwity z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z 2014 r. poz. 966) oraz Zarządzenia nr 23/2015 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 29 maja 2015 r. podaje do publicznej wiadomości:
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Oznaczenie nieruchomości
wg Księgi Wieczystej
Oznaczenie wg ewidencji gruntów nr  działki
powierzchnia
obręb
Przeznaczenie nieruchomości
Tryb sprzedaży nieruchomości
cena nieruchomości
Nieruchomość  zabudowana
KW nr OL1M/00011726/6
 
 
 
Nieruchomość gruntowa niezbudowana
Zyndaki oznaczona działką nr 103/1 o pow.0,0600 ha 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 103/1 oznaczona jest symbolem                    ZN/ZL  zieleń niska, zieleń leśna  bez prawa zabudowy
Nieruchomość jest zbywana na własność  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
cena wywoławcza nieruchomości  wynosi:28.390zł
(słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt  złotych)
 
Cena sprzedaży nieruchomości określona w wykazie będzie ceną wywoławcza na przetargu, a cena wylicytowana w przetargu płatna jest gotówka w całości  przed zawarciem aktu notarialnego. Sprzedaż ww. nieruchomości nastąpi pod warunkiem, jeżeli Skarb Państwa reprezentowany przez Lasy Państwowe nie wykona prawa pierwokupu na podstawie art. 37 a) ust.1 ustawy z dnia 28 września 2001 r.  o lasach ( tj. Dz.U.  nr, 2015 poz. 2100)
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U.z 2018 r., poz. 121 ze zm) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
W związku z powyższym Urząd Gminy w Sorkwitach oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art.34 ust.1 pkt 1i 2 ww ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie.
W przypadku braku takich oświadczeń sprzedaż nieruchomości nastąpi z zastosowaniem trybu określonego w  wykazie.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni od dnia 08.08.2018 r. do dnia 29.08. 2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16A, na stronie internetowej http://bip.gminasorkwity.pl/ sołectwie Zyndaki oraz informacja o wywieszeniu tego wykazu ukazała się w prasie lokalnej dnia 16.08.2018 r. 
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2018-08-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-10 09:32:28
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-08-10 11:36:07
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-08-10 14:33:10
Artykuł był wyświetlony: 786 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nieruchomość gruntowa niezbudowana przeznaczona do sprzedaży we wsi Borowo (działka nr 72/37 o pow.0,0552 ha)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-02 17:36:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity
 
Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj z 2018 r. Dz. U. Poz. 121 ze zm.), uchwały nr XV/70/08 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 01 lutego 2008r w sprawie: zasad gospodarki nieruchomościami stanowiących własność Gminy Sorkwity (Dz. Urz. Woj. War – Maz. z dnia 03.04.2008 r.  Nr 52 poz.1062) zmieniona uchwałą nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy Sorkwity z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z 2014 r. poz. 966) oraz Zarządzenia nr 71 /2018 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 01 sierpnia 2018 r. podaje do publicznej wiadomości:
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Oznaczenie nieruchomości
wg Księgi Wieczystej
Oznaczenie wg ewidencji gruntów nr  działki
powierzchnia
obręb
Przeznaczenie nieruchomości 
Tryb sprzedaży nieruchomości
cena nieruchomości
Nieruchomość  zabudowana
KW nr OL1M/00011492/6
 
 
 
Nieruchomość gruntowa niezbudowana
Borowo oznaczona działką nr 72/37 o pow.0,0552 ha 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 72/37 oznaczona jest symbolem                    7 ZN-  zieleń chroniona,  możliwość utworzenia oczka wodnego . Obowiązuje zakaz zabudowy.
Nieruchomość jest zbywana na własność  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
cena wywoławcza nieruchomości  wynosi: 9.810zł
(słownie: dziewięć tysięcy osiemset dziesięć złotych)
 
Cena sprzedaży nieruchomości określona w wykazie będzie ceną wywoławcza na przetargu, a cena wylicytowana w przetargu płatna jest gotówka w całości  przed zawarciem aktu notarialnego.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
W związku z powyższym Urząd Gminy w Sorkwitach oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia  podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art. 34 ust.1 pkt 1i 2 ww ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie.
W przypadku braku takich oświadczeń sprzedaż nieruchomości nastąpi z zastosowaniem  trybu określonego w  wykazie.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni od dnia 01.08.2018 r. do dnia 22.08. 2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16A, na stronie internetowej http://bip.gminasorkwity.pl/ sołectwie Borowo oraz informacja o wywieszeniu tego wykazu ukazała się w prasie lokalnej dnia 9.08.2018 r. 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2018-08-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-02 17:36:48
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-08-02 17:36:54
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-08-02 17:36:54
Artykuł był wyświetlony: 943 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę przez Gminę Sorkwity w trybie przetargowym na okres 4 lat, zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej położonej w obrębie Sorkwity przy ulicy Olsztyńskiej nr 14 przeznaczonej na prowadzenie przedszkola

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-04 11:40:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYKAZ
 
Nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę przez Gminę Sorkwity w trybie przetargowym na okres 4 lat na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz.121) w związku z Uchwałą Rady Gminy Sorkwity Nr XL/293/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej położonej w obrębie  Sorkwity przy ulicy Olsztyńskiej nr 14 przeznaczonej na prowadzenie przedszkola
           
 
Nieruchomość
ozn. KW
obręb
Nr geod. działki
pow.
/ ha  /
opis nieruchomości
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania
Tryb wydzierżawienia
Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego
Czas trwania umowy
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
 
Sorkwity
KW Nr OL1M/000011947/1
 
62/53
 
0,30 ha
 
Ul. Olsztyńska  nr 14
Działka w części zabudowana budynkiem przedszkola, pozostały obszar wykorzystywany jest jako plac zabaw
 
prowadzenie przedszkola niepublicznego
 
w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego 
 
529,16 zł  + 23% Vat
 
4 lat
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Gminy Sorkwity  oraz na stronie internetowej Gminy Sorkwity .
 
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2018-06-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-04 11:40:56
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-07-04 11:41:01
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-07-04 11:41:01
Artykuł był wyświetlony: 564 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę przez Gminę Sorkwity w trybie przetargowym na okres 4 lat, zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej położonej w obrębie Warpunach przy ulicy Wolności nr 3 przeznaczonej na prowadzenie przedszkola

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-04 11:38:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYKAZ
 
Nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę przez Gminę Sorkwity w trybie przetargowym na okres 4 lat na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2018r. poz.121) w związku z Uchwałą Rady Gminy Sorkwity Nr XL/292/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej położonej w obrębie Warpunach przy ulicy Wolności nr 3 przeznaczonej na prowadzenie przedszkola
           
 
Nieruchomość
ozn. KW
obręb
Nr geod. działki
pow.
/ha/
opis nieruchomości
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania
Tryb wydzierżawienia
Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego
Czas trwania umowy
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
 
Warpuny
KW Nr OL1M/000011899/9
 
372
 
0,36 ha
 
Ul. Wolności nr 3
Działka w części zabudowana budynkiem przedszkola, pozostały obszar wykorzystywany jest jako plac zabaw
 
prowadzenie przedszkola niepublicznego
 
w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego 
 
545,36 zł  + 23% Vat
 
4 lat
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Gminy Sorkwity  oraz na stronie internetowej Gminy Sorkwity .
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2018-06-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-04 11:38:17
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-07-04 11:38:21
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-07-04 11:38:21
Artykuł był wyświetlony: 562 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu