ˆ

Otwarte konkursy ofert

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Komunikat Wójta Gminy Sorkwity

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-08 10:10:24

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Sorkwity w roku 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-07 12:51:50

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2017-03-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Prill Data wprowadzenia do BIP 2017-03-07 12:51:50
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-03-07 12:56:04
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-03-07 12:56:04
Artykuł był wyświetlony: 15458 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat Wójta Gminy Sorkwity

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-03-04 08:57:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity informuje, iż w dniu 26 lutego 2014 r. został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Sorkwity na:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
1) Upowszechnianie wśród osób dorosłych, dzieci i młodzieży sportów masowych i gier zespołowych, tenisa stołowego, kajakarstwa, kolarstwa, żeglarstwa, narciarstwa, technik samoobrony, sztuk walki oraz innych dyscyplin sportu,
2) Pomoc w szkoleniu osób dorosłych, dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu,
3) Organizowanie zajęć sportowych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży,
4) Organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym, powiatowym i regionalnym.

Słowniczek
Ilekroć w komunikacie mowa jest o:
1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, ze zm.),


2) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Sorkwity. Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXIV/272/2013 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r. Wójt ogłaszając konkurs powołuje komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert.

Skład komisji konkursowej:
1/ trzech przedstawicieli Wójta, w tym przewodniczący komisji,
2/ dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.

Ponadto w pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy, o ile tak zadecyduje Wójt.

Zgłoszenie osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie, do komisji konkursowej będzie można dokonywać pisemnie w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu, z zaznaczeniem zadania publicznego, którego dotyczy zgłoszenie.

Informuje się również, że na podstawie art. 15 ust. 2da ustawy komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:
1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.

Wzór zgłoszenia – w załączeniu.

Osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, powinny posiadać pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego wyciągu KRS, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia).

W przypadku większej ilości osób wskazanych do prac w komisji przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wyboru dokona Wójt, biorąc pod uwagę przede wszystkim cele statutowe organizacji, która zgłosiła kandydata do pracy w komisji konkursowej. W przypadku braku osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, komisja konkursowa zostanie powołana jedynie z przedstawicieli Wójta.

Wójt Gminy Sorkwity (-) Józef Maciejewski Niniejszy komunikat zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sorkwity, na stronie internetowej Gminy Sorkwity oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity.

Załączniki

 • Formularz (ODT, 13 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-03-04 08:58:32 | Data wytworzenia informacji: 2014-03-04 08:58:32

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2014-03-04 08:57:25
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Prill Data wprowadzenia do BIP 2014-03-04 08:57:25
Wprowadził informację do BIP: CR Marcin Nosek Data udostępnienia informacji: 2014-03-04 08:57:30
Osoba, która zmieniła informację: CR Marcin Nosek Data ostatniej zmiany: 2014-03-04 09:59:44
Artykuł był wyświetlony: 19827 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat Wójta Gminy Sorkwity

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-03-11 14:14:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komunikat Wójta Gminy Sorkwity

Wójt Gminy Sorkwity informuje, iż w dniu 11 marca 2015 r. został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Sorkwity na:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

1) Upowszechnianie wśród osób dorosłych, dzieci i młodzieży sportów masowych i gier zespołowych, tenisa stołowego, kajakarstwa, kolarstwa, żeglarstwa, narciarstwa, technik samoobrony, sztuk walki oraz innych dyscyplin sportu,

2) Pomoc w szkoleniu osób dorosłych, dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu,

3) Organizowanie zajęć sportowych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży,

4) Organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym, powiatowym i regionalnym.

Słowniczek

Ilekroć w komunikacie mowa jest o:

1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.),

2) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Sorkwity.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLII/346/2014 Rady Gminy Sorkwity z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r. Wójt ogłaszając konkurs powołuje komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert.

Skład komisji konkursowej:

1/ trzech przedstawicieli Wójta, w tym przewodniczący komisji,

2/ dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.

Ponadto w pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy, o ile tak zadecyduje Wójt.

Zgłoszenie osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie, do komisji konkursowej będzie można dokonywać pisemnie w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu, z zaznaczeniem zadania publicznego, którego dotyczy zgłoszenie.

Informuje się również, że na podstawie art. 15 ust. 2da ustawy komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:

1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub

3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.

Wzór zgłoszenia – w załączeniu.

Osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, powinny posiadać pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego wyciągu KRS, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia).

W przypadku większej ilości osób wskazanych do prac w komisji przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wyboru dokona Wójt, biorąc pod uwagę przede wszystkim cele statutowe organizacji, która zgłosiła kandydata do pracy w komisji konkursowej. W przypadku braku osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, komisja konkursowa zostanie powołana jedynie z przedstawicieli Wójta.

Wójt Gminy Sorkwity

(-) Józef Maciejewski

 

Niniejszy komunikat zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sorkwity, na stronie internetowej Gminy Sorkwity oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2015-03-11 14:14:49
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Prill Data wprowadzenia do BIP 2015-03-11 14:14:49
Wprowadził informację do BIP: Rafał Januszkiewicz Data udostępnienia informacji: 2015-03-11 14:17:51
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Januszkiewicz Data ostatniej zmiany: 2015-03-11 15:19:01
Artykuł był wyświetlony: 17253 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SORKWITY

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-09-21 20:16:13

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2015-09-21 20:16:13
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2015-09-21 20:16:13
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2015-09-21 20:23:26
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2015-09-21 22:23:26
Artykuł był wyświetlony: 16745 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-20 10:34:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.). Współpraca opiera się m.in. na zlecaniu organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w w.w. ustawie. Odbywa się ona na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Sorkwity do dnia 30 kwietnia, każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.

W 2014r. w gminie Sorkwity ogłoszono 26 lutego 2014 cr. otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy na Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Dotację otrzymały następujące stowarzyszenia:

1. Klub Sportowy Ludowy Zespół Sportowy „FALA” Warpuny w kwocie 20 000,00 zł.

2. Gminny Klub Sportowy Ludowe Zespoły Sportowe „START” Kozłowo w kwocie 20 000,00 zł

 

Klub Sportowy Ludowy Zespół Sportowy „FALA” Warpuny otrzymał dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie zajęć sportowych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży”. Zadanie wykonywane było w okresie od 02.05.2014 r. do 31.12.2014 r. Cele zamierzone przez KS LZS „FALA” Warpuny zostały osiągnięte poprzez uczestnictwo w zorganizowanych imprezach dzieci i młodzieży i dorosłych z terenu gminy Sorkwity. Zakładały one:

 1. Promocję gminy Sorkwity,

 2. Ograniczenie zachowań nieakceptowanych – alkoholizm, narkomania, przestępczość,

 3. Rozbudzanie u młodzieży zamiłowania do uprawiania sportu oraz kształtowanie etyki, rywalizacji, współpracy, przyjaźni i przychylności.

Gminny Klub Sportowy Ludowe Zespoły Sportowe „START” Kozłowo otrzymał dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Piłka nożna dyscypliną sportową dla wszystkich”. Zadanie wykonywane było w okresie od 01.05.2014r. do 31.12.2014r. Cele zamierzone przez GKS LZS „START” Kozłowo zostały osiągnięte poprzez uczestnictwo w zorganizowanych imprezach dzieci i młodzieży z terenu gminy Sorkwity. Zakładały one:

1. Rozwijanie kultury fizycznej i sportu,

2. Popularyzację zdrowego stylu życia i czynnego uprawiania sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

3. Wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym.

Wszystkie organizacje pozarządowe realizujące zadania własne Gminy Sorkwity złożyły w określonym przez prawo terminie sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego. Realizacja zadań przebiegała zgodnie ze złożonymi ofertami.

Łączna kwota dotacji przekazanych w 2014r. na realizację zadań publicznych w gminie Sorkwity wynosiła: 40 000,00 zł.

Sprawozdanie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sorkwity, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Sorkwity oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

Wójt Gminy Sorkwity

(-) Józef Maciejewski

 

Sporządziła: Dorota Prill

Sorkwity: dnia 17.04.2015 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2015-10-20 10:34:19
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Prill Data wprowadzenia do BIP 2015-10-20 10:34:19
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2015-10-20 10:34:26
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2015-10-20 12:34:26
Artykuł był wyświetlony: 16473 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SORKWITY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2016 ROK

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-23 11:07:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, 23.10.2015r.

 

 

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SORKWITY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2016 ROK

 

 

Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok, zostały przeprowadzone na podstawie:

 

 1. UCHWAŁY Nr XIII/86/2011 Rady Gminy Sorkwity z dnia 28 października 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 2. OGŁOSZENIA KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016 z dnia 16 września 2015r.

 

Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na rzecz mieszkańców Gminy Sorkwity, miały prawo wyrazić swoją opinię w sprawie Programu Współpracy na formularzu załączonym do ogłoszenia konsultacji w terminie od 24 września 2015r. do 9 października 2015 r. do godz. 15.15.

 

Informacja o konsultacjach wraz z projektem Programu Współpracy na 2016 rok została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sorkwity.

 

Do Urzędu Gminy Sorkwity, w wyznaczonym terminie, nie wpłynęła żadna opinia ani propozycja zmiany dotycząca ww. programu. Nie przedstawienie opinii, uwag lub nie zajęcie stanowiska przez organizacje pozarządowe we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych.

 

Niniejszy Protokół z przeprowadzonych konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od ich zakończenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sorkwity.

 

Protokół sporządziła:

Dorota Prill – Samodzielne Stanowisko ds. Profilaktyki, Uzależnień i Spraw Społecznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2015-10-23 11:07:10
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Prill Data wprowadzenia do BIP 2015-10-23 11:07:10
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2015-10-23 11:07:44
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2015-10-23 13:07:44
Artykuł był wyświetlony: 16431 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat Wójta Gminy Sorkwity

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-03-03 11:54:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity informuje, iż w dniu 2 marca 2016 r. został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Sorkwity na:
 
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
1) Upowszechnianie wśród osób dorosłych, dzieci i młodzieży sportów masowych i gier zespołowych, tenisa stołowego, kajakarstwa, kolarstwa, żeglarstwa, narciarstwa, technik samoobrony, sztuk walki oraz innych dyscyplin sportu,
2) Pomoc w szkoleniu osób dorosłych, dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu,
3) Organizowanie zajęć sportowych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży,
4) Organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym, powiatowym i regionalnym.
 
Słowniczek
Ilekroć w komunikacie mowa jest o:
1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.),
2) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Sorkwity.
Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XIV/74/2015 Rady Gminy Sorkwity z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016r. Wójt ogłaszając konkurs powołuje komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert.
 
Skład komisji konkursowej:
1/ trzech przedstawicieli Wójta, w tym przewodniczący komisji,
2/ dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.
Ponadto w pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy, o ile tak zadecyduje Wójt.
 
Zgłoszenie osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie, do komisji konkursowej będzie można dokonywać pisemnie w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu, z zaznaczeniem zadania publicznego, którego dotyczy zgłoszenie.
 
Informuje się również, że na podstawie art. 15 ust. 2da ustawy komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:
1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.
 
Wzór zgłoszenia – w załączeniu.
 
Osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, powinny posiadać pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego wyciągu KRS, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia).
W przypadku większej ilości osób wskazanych do prac w komisji przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wyboru dokona Wójt, biorąc pod uwagę przede wszystkim cele statutowe organizacji, która zgłosiła kandydata do pracy w komisji konkursowej. W przypadku braku osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, komisja konkursowa zostanie powołana jedynie z przedstawicieli Wójta.
 
Wójt Gminy Sorkwity
 
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
Niniejszy komunikat zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sorkwity, na stronie internetowej Gminy Sorkwity oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2016-03-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Prill Data wprowadzenia do BIP 2016-03-03 11:54:08
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-03-03 11:55:25
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-03-03 12:55:25
Artykuł był wyświetlony: 16385 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi za rok 2015

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-03-21 14:27:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015
 
Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.). Współpraca opiera się m.in. na zlecaniu organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w w.w. ustawie. Odbywa się ona na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Sorkwity do dnia 30 kwietnia, każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.
W 2015r. w gminie Sorkwity ogłoszono 11 marca 2015r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy na Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Dotację otrzymały następujące stowarzyszenia:
1. Klub Sportowy Ludowy Zespół Sportowy „FALA” Warpuny w kwocie 20 000,00 zł.
2. Gminny Klub Sportowy Ludowe Zespoły Sportowe „START” Kozłowo w kwocie 20 000,00 zł
 
Klub Sportowy Ludowy Zespół Sportowy „FALA” Warpuny otrzymał dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie zajęć sportowych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży”. Zadanie wykonywane było w okresie od 30.04.2015 r. do 31.12.2015 r. Cele zamierzone przez KS LZS „FALA” Warpuny zostały osiągnięte poprzez uczestnictwo w zorganizowanych imprezach dzieci i młodzieży i dorosłych z terenu gminy Sorkwity. Zakładały one:
 1. Promocję gminy Sorkwity,
 2. Ograniczenie zachowań nieakceptowanych – alkoholizm, narkomania, przestępczość,
 3. Rozwijanie u młodzieży zamiłowania do uprawiania sportu oraz kształtowanie etyki, rywalizacji, współpracy, przyjaźni i przychylności.
 
 
Gminny Klub Sportowy Ludowe Zespoły Sportowe „START” Kozłowo otrzymał dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Poznajmy dyscyplinę piłki nożnej”. Zadanie wykonywane było w okresie od 01.05.2015 r. do 31.12.2015 r. Cele zamierzone przez GKS LZS „START” Kozłowo zostały osiągnięte poprzez uczestnictwo w zorganizowanych imprezach dzieci i młodzieży z terenu gminy Sorkwity. Zakładały one:
1. Rozwijanie kultury fizycznej i sportu,
2. Popularyzację zdrowego stylu życia i czynnego uprawiania sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
3. Wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym.
Wszystkie organizacje pozarządowe realizujące zadania własne gminy Sorkwity złożyły w określonym przez prawo terminie sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego. Realizacja zadań przebiegała zgodnie ze złożonymi ofertami.
 
Łączna kwota dotacji przekazanych w 2015 r. na realizację zadań publicznych w gminie Sorkwity wynosiła: 40 000,00 zł.
 
Sprawozdanie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sorkwity, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Sorkwity oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
Sporządziła: Dorota Prill
Sorkwity: dnia 01.03.2016 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2016-03-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Prill Data wprowadzenia do BIP 2016-03-21 14:27:06
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-03-21 14:27:32
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-03-21 15:27:32
Artykuł był wyświetlony: 16219 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do złożenia ofert na dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Sorkwitach.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-05 15:38:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT W TRYBIE ZAMÓWIENIA
o wartości poniżej kwoty 30 000 euro
 
Znak;ZOS.343.2.2.2016           
                                    
1. Zamawiający:
Zespół Szkół w Sorkwitach 
tel. (0 89) 742-81-53, e-mail:
 
2. Opis przedmiotu zamówienia:
 
Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Sorkwitach, busem,  na trasie: Sorkwity - Młynik – Stama – Sorkwity (2 kursy) w dni nauki szkolnej.
Rano dowóz do szkoły na godz. 745, odwóz  o godz. 1420.
Dzienna długość trasy przewozu 26 km.
Przewidywana liczba przewożonych uczniów - 7
3. Termin wykonania zamówienia : od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:

a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w szczególności licencję na wykonanie transportu drogowego.

b) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5. Do oferty należy dołączyć:
a) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zaproszenia.
b) koncesję, zezwolenie lub licencję – kserokopię dokumentu potwierdzającego możliwość przewozu osób zgodnie z ustawą z dnia  06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414),
c) kserokopię aktualnych ubezpieczeń OC i NW,
d) aktualne badanie techniczne pojazdu,
e) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 2 do zaproszenia.

6. Kryteria oceny ofert : - cena 100 %
Cena podana przez wykonawcę, nie będzie podlegała waloryzacji podczas wykonywania umowy.

Oferty należy składać w biurze  Zakładu Obsługi Szkół w Sorkwitach w zamkniętej kopercie z napisem„ Dowożenie uczniów”
Termin składania ofert upływa dnia  23 sierpnia 2016 r. do godz. 1100
Termin otwarcia ofert  dnia 23 sierpnia 2016 r. godz. 1130
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu do zgłaszania ofert.
Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty w terminie 7 dni od dnia wyboru.
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
Małgorzata Tumińska tel.(89) 742-85-41, w godz. 800 - 1400

                                                                                             
                                                                                                        
Załączniki:
 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1-1b ustawy - Prawo zamówień publicznych,
 2. Formularz ofertowy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tumińska Data wytworzenia informacji: 2016-08-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Tumińska Data wprowadzenia do BIP 2016-08-05 15:38:20
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-08-05 15:40:31
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-08-05 15:40:31
Artykuł był wyświetlony: 15670 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu