ˆ

Decyzje środowiskowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie obory i budowie płyty gnojowej na działce 197/16 obręb Warpuny, gmina Sorkwity”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-11 10:31:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity dnia, 10 maja 2018r.
 
Nasz znak: RBG.6220.4.1.2018
 
 
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1257) oraz w związku z art. 73 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017r, poz. 1405) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 08 maja 2018r. Inwestora Pani Iwony Wiśniewskiej, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie obory i budowie płyty gnojowej na działce 197/16 obręb Warpuny, gmina Sorkwity”
W związku z powyższym zainteresowane strony mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami oraz wnosić uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Sorkwity w referacie Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 8, w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00; wtorek - piątek od 7.15 do 15.15, tel. 89 742 85 33.
 
Pouczenie
Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika.
Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła do prowadzenia sprawy pełnomocnika zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej (nie e-mail). W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Strona może złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnienia na piśmie.
Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
 1. być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo
  2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 2. zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym
  w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
 3. zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
Jeżeli podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego nie zawiera adresu elektronicznego, organ administracji publicznej przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadano podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego, a gdy wniesiono je w innej formie i zawiera ono żądanie, o którym mowa w art. 39 § 1 pkt 2 (doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej), doręczenie pism następuje na adres wskazany w treści podania. Warunkiem skutecznego żądania doręczania pism środkami komunikacji elektronicznej jest wskazanie w treści żądania adresu elektronicznego.
Doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektroniczne w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:
 1. złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej;
 2. wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;
 3. wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W przypadku zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutki prawne.
Jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania zrezygnuje z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, organ administracji publicznej doręcza pismo w sposób określony dla pisma w formie innej niż forma dokumentu elektronicznego.
W przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu.
Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub inny organ albo w inny sposób, pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją włącza się do akt sprawy. W takim przypadku uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata.
Strona, dla której treść niniejszego pouczenia budzi wątpliwości może uzyskać dodatkowe informacje, mające na celu ich wyjaśnienie w siedzibie organu pok. nr 8, w godzinach pracy urzędu.
 
 
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
 1. Strony postępowania
 2. a/a (sc)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2018-05-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2018-05-11 10:31:59
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-05-11 10:32:03
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-05-11 10:32:03
Artykuł był wyświetlony: 1567 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-16 13:46:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 13 marca 2018 r.
Nasz znak:
RBG.6220.2.6.2017
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Wójt Gminy Sorkwity na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017r., poz. 1405 ze zm.) zawiadamia, że z uwagi na konieczność uzyskania uzgodnienia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego „na chowie lub hodowli zwierząt w postaci bydła mięsnego w obsadzie powyżej 210 DJP na działce oznaczonej nr 4/10 w obrębie Sorkwity, gmina Sorkwity,, nie jest możliwe załatwienie powyższej sprawy ustawowym terminie. Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia 30 maja 2018 r.
W związku z powyższym podjęcie dalszych czynności nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu powyższych uzgodnień.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Sorkwity, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Sorkwity, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2018-03-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2018-03-16 13:46:46
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-03-16 13:46:51
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-16 13:46:51
Artykuł był wyświetlony: 1706 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o tym, że dnia 19 lutego 2018 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: rozbudowia obory zlokalizowanej na działce nr 25/1 i 25/2 obręb Burszewo, gm. Sorkwity.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-27 16:59:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity dnia, 19 lutego 2018 r.
 
Nasz znak: RBG.6220.3.1.2018
 
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1257) oraz w związku z art. 73 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017r, poz. 1405) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora Pana Bogdana Wojnarowskiego, dnia 19 lutego 2018r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obory o obsadzie DJP do 35 zlokalizowanej na działce nr 25/1 i 25/2 obręb Burszewo, gmina Sorkwity.
W związku z powyższym zainteresowane strony mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami oraz wnosić uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Sorkwity w referacie Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 8, w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00; wtorek - piątek od 7.15 do 15.15, tel. 89 742 85 33.
 
Pouczenie
Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika.
Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła do prowadzenia sprawy pełnomocnika zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej (nie e-mail). W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Strona może złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnienia na piśmie.
Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
 1. być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo
  2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 2. zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym
  w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
 3. zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
Jeżeli podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego nie zawiera adresu elektronicznego, organ administracji publicznej przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadano podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego, a gdy wniesiono je w innej formie i zawiera ono żądanie, o którym mowa w art. 39 § 1 pkt 2 (doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej), doręczenie pism następuje na adres wskazany w treści podania. Warunkiem skutecznego żądania doręczania pism środkami komunikacji elektronicznej jest wskazanie w treści żądania adresu elektronicznego.
Doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektroniczne w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:
 1. złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej;
 2. wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;
 3. wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W przypadku zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutki prawne.
Jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania zrezygnuje z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, organ administracji publicznej doręcza pismo w sposób określony dla pisma w formie innej niż forma dokumentu elektronicznego.
W przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu.
Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub inny organ albo w inny sposób, pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją włącza się do akt sprawy. W takim przypadku uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata.
Strona, dla której treść niniejszego pouczenia budzi wątpliwości może uzyskać dodatkowe informacje, mające na celu ich wyjaśnienie w siedzibie organu pok. nr 8, w godzinach pracy urzędu.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
Otrzymują:
 1. strony postępowania
 2. a/a (sc)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2018-02-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2018-02-27 16:59:47
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-02-27 16:59:51
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-02-27 16:59:51
Artykuł był wyświetlony: 2180 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory uwiązowej wraz z płytą gnojową i zbiornikiem na gnojowicę o obsadzie DJP do 80 zlokalizowanej na działce nr 44/1 obręb Choszczewo, gmina Sorkwity.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-19 14:23:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity dnia, 17 stycznia 2018r.
 
Nasz znak: RBG.6220.2.1.2018
 
 
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1257) oraz w związku z art. 73 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. Z 2017 r., poz. 1405) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora Pana Piotra Przybyłek, dnia 17 stycznia 2018 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory uwiązowej wraz z płytą gnojową i zbiornikiem na gnojowicę o obsadzie DJP do 80 zlokalizowanej na działce nr 44/1 obręb Choszczewo, gmina Sorkwity.
W związku z powyższym zainteresowane strony mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami oraz wnosić uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Sorkwity w referacie Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 8, w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00; wtorek - piątek od 7.15 do 15.15, tel. 89 742 85 33.
 
Pouczenie
Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika.
Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła do prowadzenia sprawy pełnomocnika zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej (nie e-mail). W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Strona może złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnienia na piśmie.
Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
 1. być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo
  2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 2. zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym
  w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
 3. zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
Jeżeli podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego nie zawiera adresu elektronicznego, organ administracji publicznej przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadano podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego, a gdy wniesiono je w innej formie i zawiera ono żądanie, o którym mowa w art. 39 § 1 pkt 2 (doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej), doręczenie pism następuje na adres wskazany w treści podania. Warunkiem skutecznego żądania doręczania pism środkami komunikacji elektronicznej jest wskazanie w treści żądania adresu elektronicznego.
Doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektroniczne w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:
 1. złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej;
 2. wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;
 3. wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W przypadku zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutki prawne.
Jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania zrezygnuje z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, organ administracji publicznej doręcza pismo w sposób określony dla pisma w formie innej niż forma dokumentu elektronicznego.
W przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu.
Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub inny organ albo w inny sposób, pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją włącza się do akt sprawy. W takim przypadku uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata.
Strona, dla której treść niniejszego pouczenia budzi wątpliwości może uzyskać dodatkowe informacje, mające na celu ich wyjaśnienie w siedzibie organu pok. nr 8, w godzinach pracy urzędu.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
Otrzymują:
 1. strony postępowania

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2018-01-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2018-01-19 14:23:07
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-01-19 14:23:10
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-01-19 14:23:10
Artykuł był wyświetlony: 2061 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-29 15:27:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity dnia, 29 listopada 2017 r.
 
Nasz znak: RBG.6220.2.1.2017
 
 
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
 
Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1257) oraz w związku z art. 73 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. Z 2017 r., poz. 1405) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora Pani Edyty Skowrońskiej w imieniu i na rzecz, którego działa pełnomocnik Pani Joanna Tarnkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ekomeritum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dnia 29 listopada 2017 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na chowie lub hodowli zwierząt w postaci bydła mięsnego w obsadzie powyżej 210 DJP na działce oznaczonej nr 4/10 w obrębie Sorkwity, gmina Sorkwity.
W związku z powyższym zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami oraz wnosić uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Sorkwity w referacie Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 8, w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00; wtorek - piątek od 7.15 do 15.15, tel. 89 742 85 33.
 
Pouczenie
Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika.
Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła do prowadzenia sprawy pełnomocnika zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej (nie e-mail). W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Strona może złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnienia na piśmie.
Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
 1. być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo
  2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 2. zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym
  w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
 3. zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
Jeżeli podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego nie zawiera adresu elektronicznego, organ administracji publicznej przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadano podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego, a gdy wniesiono je w innej formie i zawiera ono żądanie, o którym mowa w art. 39 § 1 pkt 2 (doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej), doręczenie pism następuje na adres wskazany w treści podania. Warunkiem skutecznego żądania doręczania pism środkami komunikacji elektronicznej jest wskazanie w treści żądania adresu elektronicznego.
Doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektroniczne w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:
 1. złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej;
 2. wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;
 3. wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W przypadku zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutki prawne.
Jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania zrezygnuje z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, organ administracji publicznej doręcza pismo w sposób określony dla pisma w formie innej niż forma dokumentu elektronicznego.
W przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu.
Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub inny organ albo w inny sposób, pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją włącza się do akt sprawy. W takim przypadku uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata.
Strona, dla której treść niniejszego pouczenia budzi wątpliwości może uzyskać dodatkowe informacje, mające na celu ich wyjaśnienie w siedzibie organu pok. nr 8, w godzinach pracy urzędu.
 
 
 
Otrzymują:
 1. Pani Joanna Tarnkowska -pełnomocnik
 2. Pani Edyta Skowrońska – właściciel działki 4/3, 4/7 i 4/8 obręb Sorkwity;
 3. Pan Rudolf Skowroński – właściciel działki nr 4/3 i 4/7 obręb Sorkwity;
 4. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – właściciel działki 27/3 obręb Sorkwity;
 5. Parafia Ewangelicko-Augsburska – właściciel działki 8/1 obręb Sorkwity;
 6. Gmina Sorkwity – właściciel działki nr 10 obręb Sorkwity;
 7. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – właściciel działki 4/11 obręb Sorkwity;
 8. Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie ul. Nowogródzka 1,11-731 Sorkwity – działka nr 3 obręb Sorkwity;
 9. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mrągowo - właściciel działki 3228 i 3227 obręb Sorkwity;
 10. A/a (sc)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2017-11-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2017-11-29 15:27:51
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-11-29 15:27:54
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-11-29 15:27:54
Artykuł był wyświetlony: 2745 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-29 15:24:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 29 listopada 2017 r.
Nasz znak: RBG.6220.2.1.2017
 
OBWIESZCZENIE
 
Wójt Gminy Sorkwity na podstawie art. 30 i 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości że, w związku ze złożeniem przez Inwestora Panią Edytę Skowrońską w imieniu i na rzecz którego działa Pani Joanna Tarnkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ekomeritum Sp. z. o.o,. wniosku z dnia 17 listopada 2017r. wraz z raportem oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na chowie lub hodowli zwierząt w postaci bydła mięsnego w obsadzie powyżej 210 DJP na działce oznaczonej nr 4/10 w obrębie Sorkwity, gmina Sorkwity przystąpiono do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww przedsięwzięcia.
Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Sorkwity. Organami administracji właściwymi do wydania opinii oraz dokonania uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.
Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte na wniosek inwestora dnia 29 listopada 2017 r.
Planowana inwestycja, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 51 b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 71), zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, na realizację których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 79 ust. 1 ww. ustawy postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.
Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania oraz wszystkich zainteresowanych, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska 16 A, pokój nr 8 w godzinach pracy urzędu oraz o możliwości wniesienia uwag i wniosków w terminie 30 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości pisemnie na adres Organu prowadzącego sprawę.
Niniejsze zawiadomienie zostaje umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity bip.gminasorkwity.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Olsztyńska 16 A, 11-731 Sorkwity, a także na tablicy ogłoszeń sołectwa właściwego dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2017-11-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2017-11-29 15:24:14
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-11-29 15:24:20
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-11-29 15:24:20
Artykuł był wyświetlony: 2749 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-30 15:08:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 24 maja 2017 r.
Nasz znak: RBG.6220.1.7.2017
 
OBWIESZCZENIE
 
 
 
Wójt Gminy Sorkwity na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2016 r., poz. 353 z pózn. zm) zawiadamia, że dnia 23 maja 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1636N, odcinek Rozogi – Rybno, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 123 obręb Rozogi oraz 282/3 obręb Rybno, gmina Sorkwity.
W związku z powyższym, z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej 16A - w pok. nr 8 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia na stronie internetowej.
 
 
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(- ) Józef Maciejewski
 
 
A/a (sc)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2017-05-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2017-05-30 15:08:24
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-05-30 15:08:27
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-05-30 15:08:27
Artykuł był wyświetlony: 4032 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-03 05:54:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 27 kwietnia 2017r.
Nasz znak: RBG.6220.1.5.2017
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Wójt Gminy Sorkwity na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)
zawiadamia
strony postępowania, że dnia 26 kwietnia 2017r. zostało wydane postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1636N, odcinek Rozogi – Rybno, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 123 obręb Rozogi oraz 282/3 obręb Rybno.
            W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Sorkwity przy ul.  Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 8 w godzinach pracy urzędu.
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Sorkwity
                                                                                              (-) Józef Maciejewski
                                                                                             
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń w miejscowości  Rozogi, Rybno
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl
a/a(sc)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2017-04-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2017-05-03 05:54:02
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-05-17 10:28:27
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-05-17 10:28:27
Artykuł był wyświetlony: 4168 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-13 13:45:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 08 września 2016 r.
 
Znak:RBG.6220.3.2.2016
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Sorkwity
 

Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm,) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353) Wójt Gminy Sorkwity zawiadamia, że na wniosek Inwestora Gminy Sorkwity w imieniu i na rzecz, której działa pełnomocnik Pan Adam Wardęcki Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o., dnia 08 września 2016 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Pustniki oraz kolektora tłoczonego w miejscowości Stary Gieląd, gmina Sorkwity.
Jednocześnie informuję, że pismem z dnia 08 września znak: RBG.6220.3.3.2016 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z wnioskiem o wydanie opinii dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz pismem z dnia 08 września 2016 r. znak: RBG.6220.3.4.2016 wystąpiono o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie.
Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami oraz wnosić uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Sorkwity w referacie Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 8, w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00; wtorek - piątek od 7.15 do 15.15, tel. 89 742 85 33.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

 
a/a (sc)
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2016-09-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2016-09-13 13:45:21
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-09-13 13:45:25
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-09-13 13:45:25
Artykuł był wyświetlony: 4686 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-05-31 12:31:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 27 maja 2016 r.
Nasz znak: RBG.6220.1.40.2015
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
Wójt Gminy Sorkwity na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) w związku z art. 49 ustawy z dnia czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23) zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16 maja 2016 r. uznał o dopuszczeniu Towarzystwa na Rzecz Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu indyków na działce nr 161/1 obręb Kozłowo, gmina Sorkwity.
W związku z powyższym informuje się, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej 16A w pok. 7 zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Kozłowo
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2016-05-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2016-05-31 12:31:43
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-05-31 12:31:55
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-05-31 12:31:55
Artykuł był wyświetlony: 5455 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu