ˆ

Ochrona środowiska

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sorkwity na lata 2018-2020 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-08 13:06:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 08 lutego 2018 r.
Nasz znak:RBG.7013.1.2017
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sorkwity na lata 2018-2020 z uwzględnieniem perspektywy do 2024r.oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Sorkwitach oraz na stronie internetowej: http://bip.gminasorkwity.pl/.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektów dokumentów.
Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Sorkwitach – ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: , w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Sorkwity.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
Obwieszczenie umieszczono:
  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sorkwitach
  2. na stronie internetowej: http://bip.gminasorkwity.pl/
  3. w prasie lokalnej: „Gazeta Olsztyńska dodatek Kurier Mrągowski”
  4. a/a 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2018-02-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2018-02-08 13:06:29
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-02-08 13:12:07
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-02-08 13:12:07
Artykuł był wyświetlony: 893 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Usuwanie roślin z gatunku barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Sorkwity

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-10 14:20:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Sorkwity informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie roślin z gatunku barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Sorkwity” jest dotowana na podstawie umowy dotacji nr 00265/17/10052/OP-CO/D z dnia 28.06.2017r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Kwota dofinansowania obejmuje do 100% kosztów kwalifikowanych nieprzekraczających 2000 zł za 1 ha obszaru, z którego zostanie usunięty barszcz Sosnowskiego. Zadanie realizowane jest w ramach programu dotacyjnego Ochrona przyrody – Likwidacja barszczu Sosnowskiego.
 
ojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
 
 
 
Sprawozdanie
 
 
z realizacji zadania pn. „Usuwanie roślin z gatunku barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Sorkwity” w ramach umowy dotacji nr 00265/17/10052/OP-CO/D z dnia 28.06.2017r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
 
Data zakończenia realizacji i rozliczenia zadania: 31.10.2017 r.
Obszar objęty projektem działki oznaczone nr ew nr ew. 70/19, 70/28, 70/29, 70/31, 70/32, 70/33, 70/34, 70/35, 70/36, 70/37, 70/38, 70/39, 70/40, 70/41, 70/42, 70/44, 70/45, 75/2, 75/13, 74/54, 74/55, 74/74, 74/75, 74/77, 74/78, 77, 78/19, 76, 71/1, 3, 74/63, 4/10 położonych w obrębie Sorkwity oraz działki nr 40/38, 3/2 położonych w obrębie Stary Gieląd, gmina Sorkwity.
Łączny koszt zadania: 38 880 zł
 
 
Zadaniem objęto działki oznaczone nr ew. 70/19, 70/28, 70/29, 70/31, 70/32, 70/33, 70/34, 70/35, 70/36, 70/37, 70/38, 70/39, 70/40, 70/41, 70/42, 70/44, 70/45, 75/2, 75/13, 74/54, 74/55, 74/74, 74/75, 74/77, 74/78, 77, 78/19, 76, 71/1, 3, 74/63, 4/10 położonych w obrębie Sorkwity oraz działki nr 40/38, 3/2 położonych w obrębie Stary Gieląd, gmina Sorkwity. Zakres prac obejmuje wykonanie zabiegów mechanicznych i chemicznych na obszarze o powierzchni 19,92 ha. Usługę związaną z usuwaniem roślin z gatunku barszcz Sosnowskiego wykonała firma Zakład Gospodarki Komunalnej w Warpunach, Warpuny ul. Młynowa 5, 11-731 Sorkwity.
 
Efekt ekologiczny zadania:
  • Usuwanie roślin z gatunku barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Sorkwity” na powierzchni 19,92 ha.
 
Efekt rzeczowy zadania:
  • Usuwanie roślin z gatunku barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Sorkwity
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2017-10-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2017-10-10 14:20:05
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-10-10 14:20:08
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-10-10 14:20:08
Artykuł był wyświetlony: 1396 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-21 16:09:11

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Szymborski Data wytworzenia informacji: 2017-07-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2017-07-21 16:09:11
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-07-21 16:10:58
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-07-21 16:10:58
Artykuł był wyświetlony: 1126 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-10 15:40:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 28 luty 2017 r.
Nasz znak:RBG.6220.1.1.2017
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Wójt Gminy Sorkwity na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z pózn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z pózn. zm.) zawiadamia, że dnia 28 lutego 2017 r. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej Nr 1636N, odcinek Rozogi – Rybno, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 123 obręb Rozogi oraz 282/3 obręb Rybno.
Jednocześnie informuję, że pismem z dnia 28 lutego 2017 r. znak: RBG.6220.1.2.2017. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z wnioskiem o wydanie opinii dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz pismem z dnia 28 lutego 2017 r. znak: RBG.6220.1.3.2017 wystąpiono o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami oraz wnosić uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Sorkwity w referacie Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 8, w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00; wtorek - piątek od 7.15 do 15.15, tel. 89 742 85 33.
 
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Rozogi, Rybno

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2017-03-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2017-03-10 15:40:11
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-03-10 15:40:17
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-03-10 15:40:17
Artykuł był wyświetlony: 2242 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

EWA PLUS (Linia „ENEGRIA”, Linia „Woda”, Linia „Atmosfera”)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-01 09:17:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 28 luty 2017r.
 
Energia Atmosfera Woda – EWA PLUS
 
Dnia 27 lutego 2017r. w budynku gimnazjum Zespołu Szkół w Sorkwitach odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z przedstawicielami władz oraz mieszkańcami Gminy Sorkwity.
Na początku spotkania Wójt Gminy Sorkwity powitał przybyłych gości. Następnie głos zabrał Pan Janusz Pabich doradca energetyczny WFOŚiGW w Olsztynie, który przedstawił misję działania funduszu.
Kolejnym etapem było omówienie przez Pana Przemysława Budzyńskiego doradcę energetycznego WFOŚiGW w Olsztynie programu priorytetowego EWA PLUS (Linia „ENEGRIA”, Linia „Woda”, Linia „Atmosfera”), którego głównym zamierzeniem jest dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska realizowane przez osoby fizyczne.
Więcej informacji na temat zasad działania programu EWA PLUS można zaleźć na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl. Poniżej zamieszczamy prezentację z odbytego spotkania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2017-03-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2017-03-01 09:17:23
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-03-01 09:30:14
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-03-01 09:30:14
Artykuł był wyświetlony: 2313 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dla rolników

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-24 10:49:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 23 lutego 2017 r.
Znak: RBG.618.1.2017
Informacja dla rolników
 
 
Wójt Gminy Sorkwity informuje, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski 26 stycznia br. powołał komisję ds. szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.
W związku z powyższym istnieje możliwość składania wniosków do urzędu gminy o oszacowanie szkód przez rolników, którzy w 2017 r. ponieśli straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Pomoc będzie przyznawana, w drodze decyzji administracyjnej. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olszynie lub w siedzibie urzędu Gminy Sorkwity.
Dodatkowych informacji udziela Referat Rolnictwa Budownictwa Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Sorkwity – pok. nr 8 lub pod nr tel. 89 742 85 33.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2017-02-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2017-02-24 10:49:20
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-02-24 10:49:31
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-02-24 10:49:31
Artykuł był wyświetlony: 1727 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja w sprawie składania wniosków dla rolników, którzy w 2016 r. ponieśli straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-02 19:26:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 02 grudnia 2016 r.

Znak: RBG.618.4.2016      
                    

                                  Informacja dla rolników

    Wójt Gminy Sorkwity informuje, iż istnieje możliwość składania wniosków przez rolników, którzy w 2016 r. ponieśli straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi tj.  suszą, gradem, huraganem, deszczem nawalnym lub ujemnymi skutkami przezimowania. Pomoc będzie przyznawana, w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego, złożony w terminie od 29 listopada do 05 grudnia 2016 r. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
    Dodatkowych informacji udziela Referat Rolnictwa Budownictwa Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Sorkwity – pok. nr 8 lub pod nr tel. 89 742 85 33.
    
 
a/a (sc)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2016-12-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2016-12-02 19:26:09
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-02-24 10:49:39
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-02-24 10:49:39
Artykuł był wyświetlony: 1754 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-14 11:31:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 08 listopada 2016 r.
 
Znak:RBG.6220.3.8.2016
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Sorkwity
 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2016 r., poz. 23,) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) Wójt Gminy Sorkwity zawiadamia strony postępowania, że dnia 07 listopada 2016 r. znak: RBG.6220.3.7.2016 wydana została decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Pustniki oraz kolektora tłocznego do miejscowości Stary Gieląd, gmina Sorkwity.
Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z wydaną decyzją oraz z zebranymi dokumentami w sprawie i wnosić uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Sorkwity w referacie Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 8, w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00; wtorek - piątek od 7.15 do 15.15, tel. 89 742 85 33.

 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
a/a (sc)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2016-11-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2016-11-14 11:31:41
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-11-14 11:37:43
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-11-14 11:38:43
Artykuł był wyświetlony: 2275 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-03 15:05:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 21 września 2016 r.
Znak: RBG.6220.1.52.2015.2016
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Wójt Gminy Sorkwity na podstawie art. 36 ust. 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu indyków na działce nr 161/1 obręb Kozłowo, gmina Sorkwity zawiadamia o przedłużeniu terminu rozpatrzenia ww. sprawy.
Powodem przedłużenia terminu jest rozpatrzenie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie Nr SKO.60.50.2016 z dnia 25 lipca 2016 r. uchylającą decyzję Wójta Gminy Sorkwity znak: 6220.1.36.2015 z dnia 9 maja 2016 r. Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się na dzień 22 listopada 2016 r.
 
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
a/a (sc)
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2016-10-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2016-10-03 15:05:17
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-10-03 15:05:35
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-10-03 15:05:35
Artykuł był wyświetlony: 2537 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-16 15:04:51

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2016-09-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2016-09-16 15:04:51
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-09-16 15:05:43
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-09-16 15:05:42
Artykuł był wyświetlony: 2652 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu