ˆ

Ochrona środowiska

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

EWA PLUS (Linia „ENEGRIA”, Linia „Woda”, Linia „Atmosfera”)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-01 09:17:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 28 luty 2017r.
 
Energia Atmosfera Woda – EWA PLUS
 
Dnia 27 lutego 2017r. w budynku gimnazjum Zespołu Szkół w Sorkwitach odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z przedstawicielami władz oraz mieszkańcami Gminy Sorkwity.
Na początku spotkania Wójt Gminy Sorkwity powitał przybyłych gości. Następnie głos zabrał Pan Janusz Pabich doradca energetyczny WFOŚiGW w Olsztynie, który przedstawił misję działania funduszu.
Kolejnym etapem było omówienie przez Pana Przemysława Budzyńskiego doradcę energetycznego WFOŚiGW w Olsztynie programu priorytetowego EWA PLUS (Linia „ENEGRIA”, Linia „Woda”, Linia „Atmosfera”), którego głównym zamierzeniem jest dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska realizowane przez osoby fizyczne.
Więcej informacji na temat zasad działania programu EWA PLUS można zaleźć na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl. Poniżej zamieszczamy prezentację z odbytego spotkania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2017-03-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2017-03-01 09:17:23
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-03-01 09:30:14
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-03-01 09:30:14
Artykuł był wyświetlony: 3004 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dla rolników

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-24 10:49:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 23 lutego 2017 r.
Znak: RBG.618.1.2017
Informacja dla rolników
 
 
Wójt Gminy Sorkwity informuje, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski 26 stycznia br. powołał komisję ds. szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.
W związku z powyższym istnieje możliwość składania wniosków do urzędu gminy o oszacowanie szkód przez rolników, którzy w 2017 r. ponieśli straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Pomoc będzie przyznawana, w drodze decyzji administracyjnej. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olszynie lub w siedzibie urzędu Gminy Sorkwity.
Dodatkowych informacji udziela Referat Rolnictwa Budownictwa Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Sorkwity – pok. nr 8 lub pod nr tel. 89 742 85 33.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2017-02-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2017-02-24 10:49:20
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-02-24 10:49:31
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-02-24 10:49:31
Artykuł był wyświetlony: 2141 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja w sprawie składania wniosków dla rolników, którzy w 2016 r. ponieśli straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-02 19:26:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 02 grudnia 2016 r.

Znak: RBG.618.4.2016      
                    

                                  Informacja dla rolników

    Wójt Gminy Sorkwity informuje, iż istnieje możliwość składania wniosków przez rolników, którzy w 2016 r. ponieśli straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi tj.  suszą, gradem, huraganem, deszczem nawalnym lub ujemnymi skutkami przezimowania. Pomoc będzie przyznawana, w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego, złożony w terminie od 29 listopada do 05 grudnia 2016 r. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
    Dodatkowych informacji udziela Referat Rolnictwa Budownictwa Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Sorkwity – pok. nr 8 lub pod nr tel. 89 742 85 33.
    
 
a/a (sc)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2016-12-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2016-12-02 19:26:09
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-02-24 10:49:39
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-02-24 10:49:39
Artykuł był wyświetlony: 2035 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-14 11:31:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 08 listopada 2016 r.
 
Znak:RBG.6220.3.8.2016
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Sorkwity
 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2016 r., poz. 23,) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) Wójt Gminy Sorkwity zawiadamia strony postępowania, że dnia 07 listopada 2016 r. znak: RBG.6220.3.7.2016 wydana została decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Pustniki oraz kolektora tłocznego do miejscowości Stary Gieląd, gmina Sorkwity.
Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z wydaną decyzją oraz z zebranymi dokumentami w sprawie i wnosić uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Sorkwity w referacie Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 8, w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00; wtorek - piątek od 7.15 do 15.15, tel. 89 742 85 33.

 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
a/a (sc)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2016-11-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2016-11-14 11:31:41
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-11-14 11:37:43
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-11-14 11:38:43
Artykuł był wyświetlony: 2571 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-03 15:05:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 21 września 2016 r.
Znak: RBG.6220.1.52.2015.2016
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Wójt Gminy Sorkwity na podstawie art. 36 ust. 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu indyków na działce nr 161/1 obręb Kozłowo, gmina Sorkwity zawiadamia o przedłużeniu terminu rozpatrzenia ww. sprawy.
Powodem przedłużenia terminu jest rozpatrzenie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie Nr SKO.60.50.2016 z dnia 25 lipca 2016 r. uchylającą decyzję Wójta Gminy Sorkwity znak: 6220.1.36.2015 z dnia 9 maja 2016 r. Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się na dzień 22 listopada 2016 r.
 
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
a/a (sc)
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2016-10-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2016-10-03 15:05:17
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-10-03 15:05:35
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-10-03 15:05:35
Artykuł był wyświetlony: 2836 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-16 15:04:51

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2016-09-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2016-09-16 15:04:51
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-09-16 15:05:43
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-09-16 15:05:42
Artykuł był wyświetlony: 2826 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-05-06 08:50:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 02 maja 2016 r.
Nasz znak:RBG.271.3.2015.3
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Wójt Gminy Sorkwity na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U z 2016 poz. 353) informuje się o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sorkwity na lata 2016-2020 w związku z powyższym możliwe jest zapoznanie się z projektem Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sorkwity na lata 2016-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionego dokumentu oraz składanie ewentualnych uwag i wniosków do powyższego projektu dokumentu
Uwagi i wnioski do projektów składać można w formie:
  1. pisemnej na adres: Urząd Gminy Sorkwity 11-731 Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A
  1. ustnej do protokołu w siedzibie w godzinach urzędowania,
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail:

 
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 4, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016 poz. 353) ustala się 21 dniowy termin składania uwag i wniosków tj. od dnia 04 maja 2016r. do 25 maja 2016r.

 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2016-05-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2016-05-06 08:50:33
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-05-06 08:54:53
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-05-06 10:54:52
Artykuł był wyświetlony: 3650 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Bezpłatne usługi Centrum Informacji Natura 2000

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-04-08 09:37:23

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2016-04-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2016-04-08 09:37:23
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-04-08 09:37:29
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-04-08 11:44:33
Artykuł był wyświetlony: 3057 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-03 17:12:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 27 października 2015 r.
Nasz znak:
RBG.6220.1.22.2015
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Wójt Gminy Sorkwity zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z pózn, zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamia, że ze względu na trwającą analizę dokumentacji sprawy, po przedłożeniu przez inwestora dnia 15 października 2015 r. uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu indyków na działce nr 161/1 obręb Kozłowo, gmina Sorkwity, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie, przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, decyzja w w/w sprawie zostanie wydana do dnia 31 grudnia 2015 r.
W związku z powyższym podjęcie dalszych czynności nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu powyższych uzgodnień.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Sorkwity, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Kozłowo, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Sorkwity
( -) Józef Maciejewski
 
a/a (sc)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2015-10-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2015-11-03 17:12:47
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2015-11-03 17:13:13
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2015-11-03 18:13:13
Artykuł był wyświetlony: 2914 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-09-19 10:30:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn.zm..) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z pózn. zm.)

Wójt Gminy Sorkwity

zawiadamia, że dnia 16.09.2014r. zostało wydanie postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z budynku mieszkalnego posadowionego na działce 75/7 w miejscowości Miłuki do oczyszczalni ścieków w Sorkwitach.
Strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej 16A w pok. 7 w godz. 730-1400.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Sorkwity, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sorkwitach, oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Miłuki.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2014-09-19 10:30:05
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2014-09-19 10:30:05
Wprowadził informację do BIP: CR Marcin Nosek Data udostępnienia informacji: 2014-09-19 10:30:08
Osoba, która zmieniła informację: CR Marcin Nosek Data ostatniej zmiany: 2014-09-19 12:30:08
Artykuł był wyświetlony: 4056 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu