ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Świadczenia na 2018/2019

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-25 17:24:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W SORKWITACH
informuje, iż od 1 sierpnia 2018 r. będzie można składać wnioski na
 
 • ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+
 • ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+
 • FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
 • ŚWIADCZENIA RODZINNE
na nowy okres świadczeniowy 2018/2019
 
Wnioski papierowe będzie można pobrać w siedzibie GOPS Sorkwity od ok. 15 lipca 2018 r.
Po pobraniu wniosku prosimy o zapoznanie się ze wszelkimi informacja zawartymi we wniosku
i jego rzetelne wypełnienie, aby proces przyjmowania i obsługi wnioskodawców przebiegł sprawnie.
 
Zachęcamy Państwa również do składania (szczególnie wniosków 500+ i 300+) poprzez systemy informacji elektronicznej np. w bankach, platformie e-PUAP, portal informacyjno-usługowy Emp@tia, portal PUE (Platforma Usług Elektronicznych) ZUS.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Długozima-Cyba Data wytworzenia informacji: 2018-06-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Długozima-Cyba Data wprowadzenia do BIP 2018-06-25 17:24:35
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-06-25 17:24:39
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-06-25 17:24:39
Artykuł był wyświetlony: 913 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-22 16:56:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 06.07.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy
SORKWITY
odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat wsparcia unijnego zapraszamy  
w godzinach 9:00–13:00.
 
Adres siedziby:
Urząd Gminy Sorkwity
11-731 SORKWITY
ul. Olsztyńska 16A
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego
telefon: 89 512 54 85
 
Serdecznie zapraszamy
 
„Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Karolina Jerońska Data wytworzenia informacji: 2018-06-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Jerońska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-22 16:56:55
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-06-22 16:56:59
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-06-22 16:57:33
Artykuł był wyświetlony: 1040 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-07 12:52:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, 07 czerwca 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE KONSULTACJI
 
projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sorkwity.
 
Na podstawie § 1 pkt. 2 i § 4 załącznika do Uchwały Nr XIII/86/2011 Rady Gminy Sorkwity z dnia 28 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Sorkwity serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sorkwity stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
1.Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.
2.Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sorkwity udostępniony będzie od dnia 07 czerwca 2018r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity (zakładka inne ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity.
3. Formą konsultacji jest wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 2, który udostępniony będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity (zakładka inne ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity.
4.Konsultacje przeprowadza się z organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz mieszkańców Gminy Sorkwity.
5.Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 7 czerwca 2018r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 21 czerwca 2018 r. do godziny 15.15.
 
Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz mieszkańców Gminy Sorkwity.
Formularz konsultacji można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Sorkwity, przesłać pocztą na adres ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity lub drogą elektroniczną na adres e-mail: w terminie do dnia 21 czerwca 2018 r.
Komórką organizacyjną UG Sorkwity wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Samodzielne Stanowisko ds. Profilaktyki, Uzależnień i Spraw Społecznych.
Osoba do kontaktu: Dorota Prill, tel. 89 742 81 79.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
"Projekt"
 
UCHWAŁA NR ........../........../2018
Rady Gminy Sorkwity
z dnia ............... 2018 roku
 
 
w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sorkwity.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) i art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 487 ze zm.),
 
§ 1
 
Ustala się na terenie Gminy Sorkwity maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 
1. Zawierających do 4,5% zawartości alkoholu i piwa przeznaczonych do spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży: 15
b) w miejscu sprzedaży: 15
 
2. Zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży: 15
b) w miejscu sprzedaży: 10
 
3. Zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży: 15
b) w miejscu sprzedaży: 10
 
§ 2
 
Miejsca sprzedaży napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane:
 1. bliżej niż 15 m od następujących obiektów: szkół, zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych i opi ekuńczych prowadzących zajęcia i spotkania z dziećmi, młodzieżą, obiektów kultu religijnego.
 2. na terenie basenów kąpielowych, ośrodków i obiektów sportowych.
 
§ 3
 
Miejsca podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane:
 
 1. bliżej niż 40 m od następujących obiektów: szkół, zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych prowadzących zajęcia i spotkania z dziećmi, młodzieżą; obiektów kultu religijnego,
 2. na terenie obiektów sportowych, na których odbywają się imprezy sportowe.
§ 4
 
Odległość określoną w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1 mierzy się ciągiem komunikacyjnym od wejścia/wyjścia głównego z obiektów opisanych w ust. 1, do wejścia/wyjścia głównego do punktu sprzedaży lub sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Przez ciąg komunikacyjny należy rozumieć dystans, jaki należy pokonać od wejścia lub wyjścia z punktu sprzedaży alkoholu lub podawania napojów alkoholowych do wejścia lub wyjścia z obiektów, o których mowa w § 2 i § 3, bez napotykania przeszkód i narażania się na naruszenie prawa.
 
§ 5
 
Dopuszcza się usytuowanie punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo podczas imprez sportowych i rozrywkowych na świeżym powietrzu nie mających charakteru masowego, po wcześniejszym uzyskaniu jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
- na terenie przyległym do stadionów i boisk sportowych,
- na terenie przyległym do świetlic wiejskich.
 
§ 6
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.
 
§ 7
 
Traci moc uchwała: Rady Gminy Sorkwity nr VII/52/2003 z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz uchwała Rady Gminy Sorkwity nr III/8/2002 z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sorkwity
§ 8
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr ............/........../2018
Rady Gminy Sorkwity
z dnia ..............2018 r.
 
 
W dniu 9 marca 2018 roku weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która nakłada na rady gmin obowiązek uchwalenia uchwał dotyczących maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, jak i do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Do tej pory limitowana była liczba punktów sprzedaży, po zmianie limitowana ma być liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W przypadku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dotychczasowy limit określony był na poziomie 28 punktów. Natomiast w przypadku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosił 25 punktów.
W przedłożonym projekcie uchwały proponujemy maksymalną liczbę zezwoleń przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 15 zezwoleń do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 10 zezwoleń od 4,5% do 18% zwartości do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), 10 zezwoleń powyżej 18% zawartości alkoholu. Z kolei w przypadku zezwoleń przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: 15 zezwoleń do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 15 zezwoleń od 4,5% do 18% zwartości do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), 15 zezwoleń powyżej 18% zawartości alkoholu.
 
Podjęcie uchwały wynika z potrzeby realizacji obowiązujących zapisów zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 
Uchwały wydana na podstawie poprzedniego stanu prawnego zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowej uchwały, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejście w życie ustawy zmieniającej.
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2
do Ogłoszenia konsultacji
z dnia 07 czerwca 2018r.
 
...................................................................
(data)
Formularz Konsultacji
projektu uchwały w sprawie :
Rocznego Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
 
..................................................................................
(nazwa organizacji)
 
..................................................................................
(adres)
 
..................................................................................
(telefon i adres e-mail )
 
Lp.
Część dokumentu, którego dotyczy uwaga paragraf, punkt
Obecny zapis:
Proponowany zapis:
Uzasadnienie:
1.
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
..................................................................
(podpis osoby upoważnionej)
 
Formularz konsultacji można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Sorkwity, przesłać pocztą na adres ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity lub drogą elektroniczną na adres e-mail: w terminie do dnia 21 czerwca 2018r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Bronisz Data wytworzenia informacji: 2018-06-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Bronisz Data wprowadzenia do BIP 2018-06-07 12:52:26
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-06-07 12:54:42
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-06-07 12:54:42
Artykuł był wyświetlony: 1307 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-06 10:49:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uwaga
 
Terminy wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020:
 
 
W czerwcu:
 
11.06.2018r. – rozładunek żywności (poniedziałek)
14.06.2018r. – wydawanie żywności (czwartek)
 
 
Wszystkie osoby odbierające żywność proszone są
 o pomoc w rozładunku dostawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Długozima-Cyba Data wytworzenia informacji: 2018-06-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Długozima-Cyba Data wprowadzenia do BIP 2018-06-06 10:49:58
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-06-06 10:50:02
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-06-06 10:50:02
Artykuł był wyświetlony: 1187 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-25 11:13:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 450 ze zm.). Współpraca opiera się m.in. na zlecaniu organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w w.w. ustawie. Odbywa się ona na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Sorkwity do dnia 31 maja, każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.
W 2017r. w gminie Sorkwity ogłoszono 7 marca 2017r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy na Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Dotację otrzymały następujące stowarzyszenia:
1. Klub Sportowy Ludowy Zespół Sportowy „FALA” Warpuny w kwocie 20 000,00 zł
2. Gminny Klub Sportowy Ludowe Zespoły Sportowe „START” Kozłowo w kwocie 20 000,00 zł
 
Klub Sportowy Ludowy Zespół Sportowy „FALA” Warpuny otrzymał dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie zajęć sportowych osób dorosłych, dzieci i młodzieży”. Zadanie wykonywane było w okresie od 27.04.2017r. do 31.12.2017r. Cele zamierzone przez KS LZS „FALA” Warpuny zostały osiągnięte poprzez uczestnictwo w zorganizowanych imprezach dzieci i młodzieży i dorosłych z terenu gminy Sorkwity. Zakładały one:
 1. Promocję gminy Sorkwity.
 2. Ograniczenie zachowań nieakceptowanych – alkoholizm, narkomania, przestępczość.
 3. Rozwijanie u młodzieży zamiłowania do uprawiania sportu.
 4. Kształtowanie postaw etyki, rywalizacji, przyjaźni, przychylności.
 5. Prowadzenie rozgrywek w ramach Warmińsko-Mazurskiego ZPN w Olsztynie w klasie „A” Gr. 1.
 6. Możliwość wyłonienia talentów.
 7. Podniesienie lokaty w tabeli.
 8. Promocja trzeźwego, bezpiecznego sposobu spędzania czasu przez rodziny. przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym tzw. „mowie nienawiści”.
 
Gminny Klub Sportowy Ludowe Zespoły Sportowe „START” Kozłowo otrzymał dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Sport dla wszystkich”. Zadanie wykonywane było w okresie od 27.04.2017r. do 31.12.2017r. Cele zamierzone przez GKS LZS „START” Kozłowo zostały osiągnięte poprzez uczestnictwo w zorganizowanych imprezach dzieci i młodzieży z terenu gminy Sorkwity. Zakładały one:
1. Rozwijanie kultury fizycznej i sportu.
2. Popularyzację zdrowego stylu życia i czynnego uprawiania sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym.
4. Promocja gminy Sorkwity.
Wszystkie organizacje pozarządowe realizujące zadania własne gminy Sorkwity złożyły w określonym przez prawo terminie sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego. Realizacja zadań przebiegała zgodnie ze złożonymi ofertami.
 
Łączna kwota dotacji przekazanych w 2017r. na realizację zadań publicznych w gminie Sorkwity wynosiła: 40 000,00 zł.
 
Sprawozdanie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sorkwity, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Sorkwity oraz na stronie internetowej Urzędu.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
Sporządziła: Dorota Prill
Sorkwity: dnia 30.04.2018r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2018-05-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Prill Data wprowadzenia do BIP 2018-05-25 11:13:07
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-05-25 11:13:10
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-05-25 11:13:10
Artykuł był wyświetlony: 1183 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór na wnioski o granty

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-18 08:34:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Akapit nr 2 - brak tytułu

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” w dniach od 14 do 28 maja zaprasza do składania wniosków o powierzenie grantu. Granty mogą dotyczyć zachowania dziedzictwa lokalnego, promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych, a także wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych. Szczegółowe informacje o grantach można znaleźć na stronie internetowej LGD „Mazurskie Morze: http://www.lgd.mazurskiemorze.pl/index.php?start=6 lub też pod numerem telefonu: 874238520, a także w siedzibie LGD: ulica Leśna 22, 12-250 Orzysz.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Kazimierz Piaścik Data wytworzenia informacji: 2018-05-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Witold Wysmułek Data wprowadzenia do BIP 2018-05-18 08:34:22
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-05-18 08:34:26
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-05-18 08:34:26
Artykuł był wyświetlony: 1467 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacje dla organizacji pozarządowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-11 15:37:37

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2018-05-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Prill Data wprowadzenia do BIP 2018-05-11 15:37:37
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-05-11 15:38:44
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-05-11 15:38:44
Artykuł był wyświetlony: 1561 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłaszamy konkurs - Wygraj mapę interaktywną gminy za złotówkę!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-13 14:42:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo,
 
Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i całkowicie bezpłatne. Zgłaszając pracę konkursową mają Państwo okazję pozyskać interaktywną mapę Gminy ukazującą wizytówki Gminy, wydarzenia oraz zmiany w gminie w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych za symboliczną złotówkę!
 
W załączeniu znajdą Państwo:
[Jeśli poprawnie nie wyświetliła się powyższa prezentacja graficzna konkursu, prosimy o wiadomość]
 
Zgłoszenia oraz pytania dt. konkursu można składać w odpowiedzi na tego e-maila.
 
W razie pytań służymy pomocą. Zapraszamy do zgłaszania kandydatur.
Pozdrawiam
Artur Rosiński
newsmap.pl
NewsMap Sp. z.o.o
ul. Chłodna 64 lok. 410
00-872 Warszawa
tel. kom.: +48 666 701 269

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Karolina Jerońska Data wytworzenia informacji: 2018-04-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Rosiński Data wprowadzenia do BIP 2018-04-13 14:42:08
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-04-13 14:44:40
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-04-13 14:44:40
Artykuł był wyświetlony: 2006 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wysokość miesięcznych stawek dotacji udzielanych przez gminę Sorkwity dla placówek niepublicznych w 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-13 13:10:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O WYSOKOŚCI MIESIĘCZNYCH STAWEK DOTACJI
udzielanych przez GMINĘ SORKWITY
dla PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
w 2018 r.
 
L.p.
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI
wg subwencji oświatowej
Statystyczna liczba uczniów
1.
Klasy  I – III w szkole
840,28
13
2.
Klasy  I – III w szkole
z mniejszością narodową
1.388,41
11
3.
Klasy  IV – VII w szkole
807,89
13
4.
Klasy  IV – VII w szkole
z mniejszością narodową
1.356,02
26
5.
Klasy I–III nauczanie domowe
445,85
14
6.
Klasy IV–VII nauczanie domowe
413,46
16
7.
Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju
0,00
0
8.
Uczestnicy zajęć rewalidacyjno - wychowawczych
0,00
0
 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI
 75% podstawowej kwoty dotacji z Gminy Piecki
 
9.
Oddziały przedszkolne
przy Szkole Podstawowej
284,72
29
10.
Przedszkola
446,51
128
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Poz. 1 – 8  wysokość dotacji wyliczona na podstawie „Metryczki subwencji oświatowej 2018” dla Gminy Sorkwity.
2. Poz. 9 – 10  wysokość dotacji ustalona na podstawie najbliższej gminy - Gminy Piecki – zgodnie z art. 10 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203): podstawowa kwota dotacji dla oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej = 379,6267 zł, dla przedszkola = 595,3425 zł.
3. Statystyczna liczba uczniów: dane z systemu informacji oświatowej w/g stanu na dzień 30 września 2017 r.
 
 
Sorkwity, dnia 13 marca 2018 r.                                                                              
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tumińska Data wytworzenia informacji: 2018-03-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Tumińska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-13 13:10:26
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-03-13 13:10:30
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-13 13:10:30
Artykuł był wyświetlony: 2123 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zakończony remont i modernizacja biblioteki wiejskiej w miejscowości Rybno, gm. Sorkwity z utworzeniem Izby Regionalnej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-28 14:18:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

     
 
 
Stowarzyszenie Kulturalne „Bogactwo Mazur" z siedzibą w Sorkwitach za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” w Orzyszu otrzymało dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Remont i modernizacja biblioteki wiejskiej w miejscowości Rybno z utworzeniem Izby Regionalnej” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020. Wysokość otrzymanego dofinasowania – 111 377,00 zł. 
Celem operacji jest podniesienie standardu biblioteki poprzez modernizację oraz utworzenie Izby regionalnej dla stworzenia lepszych warunków do organizowania zdarzeń społeczno-kulturalno-edukacyjnych oraz kultywowania lokalnych tradycji, a także integracji mieszkańców wsi.
Dnia 23 lutego 2018 r. dokonano odbioru robót budowalnych związanych z remontem i modernizacją biblioteki wiejskiej w Rybnie. Wykonawcą robót remontowo – modernizacyjnych było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Andrzej Suliński z siedzibą w Olsztynie, które w okresie stycznia i lutego 2018 r. wykonało termomodernizację biblioteki wiejskiej, w tym termomodernizację fundamentów, cokołu budynku, ściany nadziemia wraz osuszeniem zawilgoconych ścian oraz wymianę drzwi wejściowych do budynku oraz stolarki okiennej na parterze. Wartość wykonanych robót wynosi: 111 000,00 zł.
 
 
Biblioteka wiejska w Rybnie po remoncie
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2018-02-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-02-28 14:18:43
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-02-28 14:18:46
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-02-28 14:18:46
Artykuł był wyświetlony: 2678 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu