ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W GMINIE SORKWITY

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-03-19 15:36:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dn. 19.03.2012 r.PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W GMINIE SORKWITY


Konsultacje dotyczące projektu „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SORKWITY z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”, zostały przeprowadzone na podstawie:

1.UCHWAŁY Nr XIII/86/2011 Rady Gminy Sorkwity z dnia 28 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2.ZARZĄDZENIA Nr 5/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. Wójta Gminy Sorkwity w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi na 2012 r.

Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których terytorialny zakres działania obejmuje obszar Gminy Sorkwity, miały prawo wyrazić swoją opinię na piśmie w terminie od 27 lutego do 14 marca 2012 r. do godz. 15.15 w spawie programu współpracy.

Informacja o konsultacjach wraz z projektem programu współpracy na 2012 rok została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sorkwity.

Do Urzędu Gminy Sorkwity nie wpłynęła żadna opinia ani propozycja zmiany dotycząca ww. programu. Nie przedstawienie opinii, uwag lub nie zajęcie stanowiska przez organizacje pozarządowe we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych.Wójt Gminy Sorkwity

Józef MaciejewskiProtokół sporządziła: Dorota Prill

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2012-03-19 15:36:16
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Maciejewski Data wprowadzenia do BIP 2012-03-19 15:36:16
Wprowadził informację do BIP: Piotr Lewandowski Data udostępnienia informacji: 2012-03-19 15:36:32
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Lewandowski Data ostatniej zmiany: 2012-03-19 16:36:32
Artykuł był wyświetlony: 6113 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-02-28 12:20:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA


Urząd Gminy Sorkwity informuje, iż począwszy od dnia 1.03.2012 r w każdą środę w godzinach od 900 do 1100 w siedzibie Urzędu będzie funkcjonował punkt przyjęcia interesantów przez funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie.
Dyżur będzie pełnił dzielnicowy mł.asp. Marian Deptuła.

Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Krawczyk Data wytworzenia informacji: 2012-02-28 12:20:02
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Maciejewski Data wprowadzenia do BIP 2012-02-28 12:20:02
Wprowadził informację do BIP: Piotr Lewandowski Data udostępnienia informacji: 2012-02-28 12:20:11
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Lewandowski Data ostatniej zmiany: 2012-02-28 13:20:11
Artykuł był wyświetlony: 6940 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-02-28 12:16:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI

Wójt Gminy Sorkwity informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Sorkwity w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sorkwity na rok 2012.
Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontarnacie w sprawie poddanej konsultacjom.
Konsultacje odbywać się będą w dniach od 24 lutego do 15 marca 2012 roku.
Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można zgłaszać według załączonego poniżej wzoru osobiście w sekretariacie lub przesłać do 15 marca 2012r. elektronicznie na adres:

W załączeniu:

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
załącznik do projektu uchwały
formularz do zgłaszania uwag
Wójt Gminy Sorkwity

(- ) Józef Maciejewski


a/a
SC/SC

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2012-02-28 12:16:40
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Maciejewski Data wprowadzenia do BIP 2012-02-28 12:16:40
Wprowadził informację do BIP: Piotr Lewandowski Data udostępnienia informacji: 2012-02-28 12:18:45
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Lewandowski Data ostatniej zmiany: 2012-02-28 13:18:45
Artykuł był wyświetlony: 6682 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE o możliwości skorzystania z dofinansowania na demontaż wyrobów azbestowych.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-01-12 14:06:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE

o możliwości skorzystania z dofinansowania na demontaż
wyrobów azbestowych.


Urząd Gminy Sorkwity informuje, że przystąpił do realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sorkwity”. Program ten jest niezbędnym dokumentem wymaganym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie do wniosku o dofinansowanie zamierzeń polegających na demontażu i zabezpieczeniu zdjętego pokrycia dachowego zawierającego azbest, transporcie odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwianie poprzez składowanie odpadu na składowisko. Gmina pełni rolę beneficjenta programu przy udziale finansowym właściciela nieruchomości w wysokości ok. 10% kosztów będących przedmiotem dofinansowania.
Powyższe dofinansowanie nie obejmuje kosztów wykonania nowego pokrycia dachowego. Koszty te ponosi właściciel obiektu.
W związku z powyższą Urząd Gminy Sorkwity zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości, którzy są zainteresowani demontażem wyrobów zawierających azbest o złożenie wypełnionych deklaracji w Urzędzie Gminy Sorkwity.
Szczegółowe informacje i druki deklaracji można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Gruntami, pokój nr 7, tel. 89 742 85 33. Druki deklaracji można pobrać również pobrać u sołtysów.
Z uwagi na ograniczony czas obligujący nas do złożenia wniosku na uzyskanie dofinansowania bardzo prosimy o złożenie deklaracji w terminie do dnia 27.01.2012r.
Ponadto informujemy, że na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz oczyszczenie terenu nieruchomości z odpadów zawierających azbest do 2032r.

Wójt Gminy Sorkwity
(- ) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2012-01-12 14:06:54
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Maciejewski Data wprowadzenia do BIP 2012-01-12 14:06:54
Wprowadził informację do BIP: Piotr Lewandowski Data udostępnienia informacji: 2012-01-12 14:07:13
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Lewandowski Data ostatniej zmiany: 2012-01-12 15:07:13
Artykuł był wyświetlony: 7704 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia – konsultacje!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-11-14 14:29:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia – konsultacje!
Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w bezpłatnych szkoleniach z zakresu:


„Małych projektów”
Termin szkolenia: 17 listopada 2011 r. (czwartek), godzina 16:00
Miejsce szkolenia: sala w Urzędzie Gminy Sorkwity.

Program szkolenia:
Temat: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - "Małe projekty"

Osoby prowadzące: Tomasz Piłat Dyrektor Biura LGD Południowa Warmia,
Iwona Hudź – pracownik LGD Południowa Warmia.

16:00-16:05 Rozpoczęcie, przywitanie uczestników.
16:05-16:45 Kryteria dostępu i szczegółowe warunki przyznawania pomocy w ramach działania.
16:45-17:30 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów.
17:30 - Zakończenie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2011-11-14 14:29:09
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wprowadzenia do BIP 2011-11-14 14:29:09
Wprowadził informację do BIP: Piotr Lewandowski Data udostępnienia informacji: 2011-11-14 14:29:23
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Lewandowski Data ostatniej zmiany: 2011-11-14 15:30:02
Artykuł był wyświetlony: 9289 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E W nawiązaniu do art. 30 § 4 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-10-11 08:27:46

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2011-10-11 08:27:46
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Maciejewski Data wprowadzenia do BIP 2011-10-11 08:27:46
Wprowadził informację do BIP: Piotr Lewandowski Data udostępnienia informacji: 2011-10-11 08:31:04
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Lewandowski Data ostatniej zmiany: 2011-10-11 10:31:04
Artykuł był wyświetlony: 8969 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie - zmiana godzin pracy Urzędu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-08-16 14:00:01

Zapytanie ofertowe - GOPS - opiekunki

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-08-03 15:12:10

Zapytanie ofertowe GOPS - Obóz letni

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-08-03 15:08:15

Informacja - Mobilny Punkt Informacji Funduszy Europejskich.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-08-02 11:14:23

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu