ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-10 16:44:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, 10.01.2017r.
 
 
PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SORKWITY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2017 ROK
 
 
Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok, zostały przeprowadzone na podstawie:
 
 1. UCHWAŁY Nr XIII/86/2011 Rady Gminy Sorkwity z dnia 28 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 2. OGŁOSZENIA KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017 z dnia 12 grudnia 2016 r.
 
Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na rzecz mieszkańców Gminy Sorkwity, miały prawo wyrazić swoją opinię w sprawie Programu Współpracy na formularzu załączonym do ogłoszenia konsultacji w terminie od 20 grudnia 2016 r. do 4 stycznia 2017 do godz. 15.15.
 
Informacja o konsultacjach wraz z projektem Programu Współpracy na 2017 rok została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sorkwity.
 
Do Urzędu Gminy Sorkwity, w wyznaczonym terminie, nie wpłynęła żadna opinia ani propozycja zmiany dotycząca ww. programu. Nie przedstawienie opinii, uwag lub nie zajęcie stanowiska przez organizacje pozarządowe we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych.
 
Niniejszy Protokół z przeprowadzonych konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od ich zakończenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sorkwity.
 
Protokół sporządziła:
Dorota Prill – Samodzielne Stanowisko ds. Profilaktyki, Uzależnień i Spraw Społecznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2017-01-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Prill Data wprowadzenia do BIP 2017-01-10 16:44:58
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-01-10 16:45:04
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-01-10 16:45:04
Artykuł był wyświetlony: 3524 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UWAGA. Zagrożenie ptasią grypą.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-05 09:41:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2017-01-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-05 09:41:44
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-01-05 09:42:55
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-01-05 09:42:55
Artykuł był wyświetlony: 3175 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Odbiór drogi w gminie SORKWITY

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-20 20:19:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

W piątek 16 grudnia 2016 r. odbył się odbiór końcowy, który był jednoczesnym przekazaniem do eksploatacji fragmentu przebudowanego ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1509N Mrągowo - Zyndaki - Burszewo - granica powiatu (odcinek w km 9+600 -10+673). Inwestycja swoim zakresem obejmowała odcinek drogi w miejscowości Zyndaki, gm. Sorkwity. Głównym inwestorem był Powiat Mrągowski przy współfinansowaniu gminy Sorkwity. Wykonawcą inwestycji była firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie.
W odbiorze uczestniczyli: starosta Antoni Karaś, wicestarosta Magdalena Lewkowicz,
wójt Gminy Sorkwity Józef Maciejewski, radny powiatu mrągowskiego Bogdan Kossakowski, przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie i przedstawiciele wykonawcy, inspektor nadzoru Barbara Dadełło, radny gminy Sorkwity Łukasz Łuński wraz z sołtysem sołectwa Zyndaki Czesławem Chotkiewiczem, przedstawiciele Urzędy Gminy, a także mieszkańcy miejscowość Zyndaki.
W ramach realizacji inwestycji przeprowadzona została korekta geometrii drogi
z poszerzeniem wraz z budową kanalizacji deszczowej i elementów organizacji ruchu oraz zjazdami z nawierzchni bitumicznej i kostki brukowej. Wykonany również został chodnik
w miejscowości Zyndaki m.in. wzdłuż plaży wiejskiej. Wartość wykonanych robót wyniosła 808 304,22 zł, w tym udział gminy w wysokości 147 000,00 zł.
Przedmiotowa inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii". Na terenie Gminy Sorkwity jest to druga inwestycja drogowa z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020. Obecnie trwają prace związane z przebudową ulicy Jeziornej w miejscowości Warpuny.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2016-12-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wprowadzenia do BIP 2016-12-20 20:19:49
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-12-20 20:19:57
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-12-21 09:32:28
Artykuł był wyświetlony: 2726 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

SPOTKANIE INFORMACYJNE O MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA GRANTU

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-13 15:49:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapraszamy na spotkanie informacyjne o możliwościach otrzymania grantu
na realizację projektów na rzecz społeczności lokalnej.
20 grudnia 2016 r., godz. 9.30 – Starostwo Powiatowe w Mrągowie
 
LGD „Mazurskie Morze” ogłosiła trzy nabory wniosków  o powierzenie grantów ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020. Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do 20.000zł i do 100% kosztów kwalifikowalnych na działania w zakresach:
 
 1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych poprzez realizację zadań:
przyczyniających się do nabycia przez mieszkańców wiedzy o środowisku i zwiększenia ich świadomości ekologicznej, takich jak np. szkolenia, warsztaty, pokazy, konkursy, doświadczenia, seminaria, wyprawy badawcze, itp.
 1. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, poprzez realizację zadań:
w zakresie podejmowania wspólnych działań dla tworzenia, rozwoju i promocji atrakcji turystycznych i innych lokalnych produktów i usług w ramach partnerstw terytorialnych lub branżowych.
 1. Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez realizację zadań:
w zakresie promowania zachowania i upowszechniania dziedzictwa lokalnego, np. poprzez tworzenie wiosek tematycznych, odtwarzanie ginących zawodów, organizację wydarzeń promocyjnych, edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych – regionalnych i lokalnych.
Na spotkaniu przekażemy informację o zasadach i warunkach ubiegania się o pozyskanie grantu. Zapraszamy też do zapoznania się z ogłoszeniami i naborze zamieszczonymi na stronie www.lgd.mazurskiemorze.pl.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Leszczyńska Data wytworzenia informacji: 2016-12-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Krawczyk Data wprowadzenia do BIP 2016-12-13 15:49:14
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Rzekanowska Data udostępnienia informacji: 2016-12-13 15:49:19
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Rzekanowska Data ostatniej zmiany: 2016-12-13 15:49:19
Artykuł był wyświetlony: 2603 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sorkwit z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-12 10:37:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE KONSULTACJI
 
projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017
 
Na podstawie § 1 pkt. 2 i § 4 załącznika do Uchwały Nr XIII/86/2011 Rady Gminy Sorkwity z dnia 28 października 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Sorkwity serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r. stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
 
1.Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.
2.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017, udostępniony będzie od dnia 12 grudnia 2016 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity (zakładka inne ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity.
3. Formą konsultacji jest wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 2, który udostępniony będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity (zakładka inne ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity.
4.Konsultacje przeprowadza się z organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz mieszkańców Gminy Sorkwity.
5.Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 20 grudnia 2016 r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 4 stycznia 2017 r. do godziny 15.15.
 
Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz mieszkańców Gminy Sorkwity.
Formularz konsultacji można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Sorkwity, przesłać pocztą na adres ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity lub drogą elektroniczną na adres e-mail: w terminie do dnia 4 stycznia 2016 r.
Komórką organizacyjną UG Sorkwity wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Samodzielne Stanowisko ds. Profilaktyki, Uzależnień i Spraw Społecznych.
Osoba do kontaktu: Dorota Prill, tel. 89 742 81 79.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2016-12-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Prill Data wprowadzenia do BIP 2016-12-12 10:37:32
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-12-12 10:43:35
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-12-12 10:43:35
Artykuł był wyświetlony: 1939 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikacja na wieczór adwentowo-wigilijny

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-09 11:45:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

TRANSPORT  w dniu  22.XII.2016 r.
WIECZÓR  ADWENTOWO – WIGILIJNY – godz. 1600
GIMNAZJUM   w  SORKWITACH
AUTOBUSY  PKS
       SORKWITY
1510
1515
1525
1535
1538
1543
1548
1552
1555
Borowo
Borowski Las
Karczewiec
Kozłowo
Rybno
Rozogi
Maradki
Miluki
Sorkwity
Przystanek PKS
Przystanek PKS
Przystanek PKS
Koło sklepu
Pani Bancewicz
Koło sklepu
Pani Jagody
Przystanek PKS
Przystanek PKS
Przystanek PKS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    WARPUNY
1500
1510
1520
1525
1528
1533
1538
1540
1550
1555
Gizewo
Burszewo
Szymanowo
Warpuny
Zyndaki
Surmówka
Janiszewo
Choszczewo
Gieląd
Sorkwity
Przystanek PKS
Przystanek PKS
Przystanek
 PKS
Przystanek PKS
Przystanek PKS
Przystanek PKS
Koło bloków
Przystanek koło Sołtysa
Przystanek PKS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAMOCHÓD URZĘDU GMINY                                                                                                               SAMOCHÓD STACJI DIAKONIJNEJ
1535
1550
1555
 
1550
1555
      Pustniki
Kozarek W.
Nibork
Jędrychowo
Janowo
Przystanek PKS
Przystanek PKS
Przy tablic ogłoszeń
 
Przystanek PKS
Przy skrzyżowaniu
      
 
 
 
POWRÓT:
Autobusy i samochody podstawione przy Gimnazjum w Sorkwitach o godz. 1830

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tumińska Data wytworzenia informacji: 2016-12-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Tumińska Data wprowadzenia do BIP 2016-12-09 11:45:07
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-12-09 11:45:18
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-12-09 11:46:20
Artykuł był wyświetlony: 1748 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Kampania „Biała Wstążka”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-22 15:56:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
 
 
 
 
Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana.
Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn w stosunku do kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.
W ramach Ogólnoświatowej Kampanii "Biała Wstążka" oraz projektu socjalnego pt. „Bardziej świadoma – jestem chroniona” Wójt Gminy Sorkwity oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach zaprasza na „Otwarte Drzwi”, które odbędą się  3 grudnia (sobota) w godz. 09.00 - 13.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sorkwitach ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity. 
 W tym dniu zostaną podjęte następujące inicjatywy:
 1. Dyżur koordynatora do spraw profilaktyki, uzależnień i spraw społecznych;
 2. Dyżur policjanta będącego członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 3. Konsultacje z Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego
  ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 4. Projekcja filmu o tematyce dotyczącej zachowań ryzykownych
  i zapobieganiu problemom wynikającym z uzależnienia, przemocy itp.- dyskusja;
 5. Kolportaż na ulicach Gminy Sorkwity ulotek skierowanych do osób doświadczających przemocy - pracownicy socjalni.
 
Jeśli chociażby raz w rodzinie pojawiły się zachowania przemocowe wobec Ciebie lub wobec dzieci – nie pozwól, by się one powtórzyły.
 
Pierwsze kroki – pierwsza pomoc
Powiadom służby!!!
 
Jeśli nie masz zaufanej osoby, którą możesz poprosić o pomoc, bądź okazała ona niezrozumienie lub zbagatelizowała problem, zwróć się o pomoc do właściwych służb, czy też organizacji świadczących pomoc pokrzywdzonym przemocą w rodzinie.
 
Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich – to
przestępstwo, ścigane przepisami Kodeksu karnego. Jeśli Ty lub ktoś
z Twojej rodziny jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: GOPS Sorkwity Data wytworzenia informacji: 2016-11-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Długozima-Cyba Data wprowadzenia do BIP 2016-11-22 15:56:17
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-11-22 15:56:24
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-12-04 14:49:47
Artykuł był wyświetlony: 2394 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ubezpieczenia NNW w KRUS dla dzieci do 16 roku życia

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-22 14:48:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Akapit nr 2 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: PT KRUS Data wytworzenia informacji: 2016-11-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Krawczyk Data wprowadzenia do BIP 2016-11-22 14:48:08
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-11-22 14:49:32
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-11-22 14:49:32
Artykuł był wyświetlony: 2265 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-17 12:58:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z planowanym naborem wniosków na działania konkursowe w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” zaprasza na spotkania informacyjno-szkoleniowe.  W ramach spotkań omówione zostaną warunki uzyskania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Planowany czas spotkania to ok. 2 godziny. W każdej gminie spotkania będą miały taki sam charakter. Spotkania odbywać się będą według załączonego harmonogramu. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 87 423 85 20
 
 
Gmina
 
Termin
 
Miejsce
 
 
Orzysz
 
21.11.2016
godz. 9.00
Orzysz, Centrum Aktywizacji
i Współpracy, ul. Leśna 22
 
 
Mikołajki
 
22.11.2016
godz. 15.00
Mikołajki, Urząd Gminy, sala sesyjna, ul. Kolejowa 7
 
Piecki
 
23.11.2016
godz. 15.00
Piecki, Urząd Gminy, sala sesyjna,     ul. Zwycięstwa 34
 
Sorkwity
 
24.11.2016
godz. 14.00
Sorkwity, Urząd Gminy, sala sesyjna, ul. Olsztyńska 16A
 
Pisz
 
25.11.2016
godz. 10.00
Pisz, Urząd Gminy, sala sesyjna,
ul. Gustawa Gizewiusza 5
 
Mrągowo
 
30.11.2016
godz. 12.00
Mrągowo, Urząd Gminy, sala sesyjna, ul. Królewiecka 60A
 
Biała Piska
 
01.12.2016
godz. 10.00
Biała Piska, Urząd Gminy, sala sesyjna, ul. Sikorskiego 21A
 
Ruciane-Nida
 
02.12.2016
godz. 10.00
Ruciane-Nida, Urząd Gminy,
sala sesyjna, Al. Wczasów 4
 
Biuro LGD "Mazurskie Morze"
ul. Leśna 22 12-250 Orzysz
NIP: 8491560378
tel. kom.: +48 600 275 784
tel.: +48 87 423 85 20
e-mail:
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2016-11-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wprowadzenia do BIP 2016-11-17 12:58:28
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-11-17 12:58:32
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-11-17 12:58:32
Artykuł był wyświetlony: 2389 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-26 12:15:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 ze zm.) Gmina Sorkwity wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego ogłasza zamiar udzielenia zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Zgodnie z art. 9 ust.1 pkt 1 lit. a  w. w. ustawy Gmina Sorkwity jako gmina licząca poniżej 50 000 mieszkańców nie ma obowiązku tworzenia planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego. 
 
1. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego:
Gmina Sorkwity reprezentowana przez Wójta Gminy Sorkwity
ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity
 
2. Przewidywany tryb udzielania zamówienia:
Bezpośrednie zawarcie umowy zgodnie z art. 19 ust.1 pkt 3 oraz art. 22 ustt.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.  o publicznym transporcie drogowym (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1440 ze zm.)
 
3. Określenie rodzaju transportu oraz sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:
Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie gminnego transportu zbiorowego w zakresie autobusowych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym dla niżej wymienionych linii:
 
Sieć komunikacyjna: linie użyteczności publicznej – kursy w dni nauki szkolnej
 
Linia komunikacyjna Nr 1
Połączenie komunikacyjne:
Sorkwity - Borowe – Borowski Las – Karczewiec – Kozłowo – Rybno – Rozogi – Maradki – Sorkwity
 
Linia komunikacyjna Nr 2
Połączenie komunikacyjne:
Sorkwity - Rozogi – Maradki – Sorkwity
 
Linia komunikacyjna Nr 3
Połączenie komunikacyjne:
Sorkwity – kol. Choszczewo - Janiszewo – Choszczewo – Kol. Gieląd – Sorkwity
Linia komunikacyjna Nr 4
Połączenie komunikacyjne:
Sorkwity – Jędrychowo – Sorkwity
 
Linia komunikacyjna Nr 5
Połączenie komunikacyjne:
Sorkwity – Pustniki – Sorkwity
 
Linia komunikacyjna Nr 6
Połączenie komunikacyjne:
Sorkwity – Kozarek Wielki – Sorkwity
 
Linia komunikacyjna Nr 7
Połączenie komunikacyjne:
Zyndaki – kol. Burszewo – Burszewo – Warpuny - Zyndaki
 
Linia komunikacyjna Nr 8
Połączenie komunikacyjne:
Zyndaki – Gizewo – Warpuny – Zyndaki
 
Linia komunikacyjna Nr 9
Połączenie komunikacyjne:
Zyndaki – kol. Zyndaki (z kierunku Gązwy) - Zyndaki
 
Linia komunikacyjna Nr 10
Połączenie komunikacyjne:
Zyndaki – Szymanowo – Warpuny – Zyndaki
 
Linia komunikacyjna Nr 11
Połączenie komunikacyjne:
Zyndaki – kol. Choszczewo - Surmówka – Zyndaki
 
4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy.
 
IV kwartał 2017 r.
 
 
Sorkwity, dnia 25.10.2016 r.
                                                                                                                                             Wójt
(-) Józef Maciejewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tumińska Data wytworzenia informacji: 2016-10-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Tumińska Data wprowadzenia do BIP 2016-10-26 12:15:28
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-10-26 12:15:33
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-11-22 08:27:46
Artykuł był wyświetlony: 2310 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu