ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Sorkwity

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-12 10:04:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 10 października 2016 r.
 
Znak:RBG.6220.3.6.2016
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Sorkwity
 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2016 r., poz. 23 ze zn,) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2016 r. poz. 353) Wójt Gminy Sorkwity zawiadamia strony postępowania, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Pustniki oraz kolektora tłocznego do miejscowości Stary Gieląd, gmina Sorkwity wydane zostało dnia 10 października 2016 r. znak: RBG.6220.3.5.2016 postanowienie stwierdzające, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z wydanym postanowieniem oraz z zebranymi dokumentami w sprawie oraz wnosić uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Sorkwity w referacie Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 8, w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00; wtorek - piątek od 7.15 do 15.15, tel. 89 742 85 33.
.
Wójt Gminy Sorkwity
(- ) Józef Maciejewski
 
a/a (sc)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2016-10-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2016-10-12 10:04:01
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-10-12 10:04:06
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-10-12 10:04:06
Artykuł był wyświetlony: 2516 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż składników majątku ruchomego – środków trwałych stanowiących własność komunalną Gminy Sorkwity

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-28 09:31:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

   Sorkwity, dnia 26.09.2016 r.
 Nr postępowania RBG.6840.   .16                                         
                          
WÓJT GMINY SORKWITY
 
Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż składników  majątku ruchomego – środków trwałych stanowiących własność komunalną Gminy Sorkwity
 
Przedmiotem przetargu są składniki majątku ruchomego Gminy Sorkwity  - środki trwałe:
 
pozycja nr 1 – samochód pożarniczy marki JELCZ model 005 Nr rej. NMR C425  z 1989 r. Nr identyfikacyjny 11977
 
pozycja nr 2 – samochód pożarniczy marki STAR model P244L Nr rej. NMR 98HX  z 1980 r. Nr identyfikacyjny 06802
 
pozycja nr 3 – samochód pożarniczy marki FS LUBLIN model Żuk A15 2.5t Nr rej. NMR H422  z 1986 r. Nr identyfikacyjny SUL150111G0445336
 
Przetarg odbędzie się w dniu 11 października 2016 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska nr 16 A, 11-731 Sorkwity.
 
Cena wywoławcza  (brutto) ww. składników wynosi  odpowiednio:
pozycja nr 1 – samochód pożarniczy marki JELCZ - 10.000 zł
pozycja nr 2 – samochód pożarniczy marki STAR - 4.000zł
pozycja nr 3 – samochód pożarniczy marki FS LUBLIN - 2.500 zł
 
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest:
1/ Pan Paweł Rolnik – Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Sorkwitach, 507-695-811
2/ Pani Maria Rolczyńska – Kierownik Referatu Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Budownictwa –Sorkwity ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity (89) 742-85-36
Od których można uzyskać dodatkowe informacje na temat pojazdów wystawionych do przetargu.Istnieje możliwość dokonania oględzin pojazdu przeznaczonego do sprzedaży w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Warpunach ul. Młynowa nr 5 w dniach od 26.09.2016 r. do 11.10.2016 r.
 
Warunkiem  przystąpienia do licytacji  jest  wpłacenie w kasie Urzędu Gminy Sorkwity wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 11 października 2016 roku do godziny 10.00 z zaznaczeniem w tytule nazwy pojazdu  której wadium dotyczy
 
W licytacji mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w odpowiedniej wysokości w określonym miejscu i w czasie podanym w ogłoszeniu Osoby prawne biorące udział  w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru.
 
Wadium:
- stanowić będzie zabezpieczenie podpisania umowy
- przepada na rzecz sprzedających w/w maszyn, jeżeli oferent, który wygrał licytację uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży
- przepada na rzecz sprzedających w/w maszyn, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą
- złożone przez uczestników licytacji, którzy nie wygrali licytacji podlega zwrotowi
- złożone przez nabywcę zostanie zachowane na poczet ceny nabycia
 
Umowy sprzedaży zostanie zawarta z nabywcą niezwłocznie po zakończeniu licytacji Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu licytacji, lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni od przeprowadzenia licytacji.
Wydanie przedmiotu licytacji nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia do kasy Urzędu Gminy Sorkwity.
 
Wójt Gminy Sorkwity wyłącza swoją odpowiedzialność  z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu licytacji oraz zastrzega sobie  prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny i prawo odstąpienia od zawarcia umowy  kupna –sprzedaży  w razie stwierdzenia że licytacja  została  przeprowadzona z naruszeniem prawa .
 
Powyższe  ogłoszenie  podlega wywieszeniu na okres 14  dni  licząc od dnia 26.09.2016 roku  do 11.10.2016 roku na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity  przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A oraz w sołectwach na terenie Gminy Sorkwity oraz na stronie internetowej http://bip.gminasorkwity.pl
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2016-09-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2016-09-28 09:31:55
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-09-28 09:32:02
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-09-28 09:32:02
Artykuł był wyświetlony: 2331 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-07 10:55:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, 7 września 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE KONSULTACJI
 
projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017
 
Na podstawie § 1 pkt. 2 i § 4 załącznika do Uchwały Nr XIII/86/2011 Rady Gminy Sorkwity z dnia 28 października 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Sorkwity serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r. stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
 
1.Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.
2.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017, udostępniony będzie od dnia 7 września 2016r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity (zakładka inne ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity.
3. Formą konsultacji jest wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 2, który udostępniony będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity (zakładka inne ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity.
4.Konsultacje przeprowadza się z organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz mieszkańców Gminy Sorkwity.
5.Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 15 września 2016 r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 30 września 2016 r. do godziny 15.15.
 
Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz mieszkańców Gminy Sorkwity.
Formularz konsultacji można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Sorkwity, przesłać pocztą na adres ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity lub drogą elektroniczną na adres e-mail: w terminie do dnia 30 września 2016r.
Komórką organizacyjną UG Sorkwity wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Samodzielne Stanowisko ds. Profilaktyki, Uzależnień i Spraw Społecznych.
Osoba do kontaktu: Dorota Prill, tel. 89 742 81 79.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
 
(-) Józef Maciejewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2016-09-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Prill Data wprowadzenia do BIP 2016-09-07 10:55:26
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-09-07 10:57:13
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-09-07 10:57:13
Artykuł był wyświetlony: 2374 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja na temat oszacowania strat powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-26 14:20:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak,. RBG.618.2.2016
Sorkwity, dńa 24 sierpnia 2016 r.

Sołtysi Wsi (wszyscy)

Wójt Gminy Sorkwity informuje, iż jest możliwośó składania wniosków o oszacowanie strat powstałych w gospodafstwach rolnych, na skutek występujących niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (nawalne deszcze, silne wiatry, itp.) Przedmiotowe vmioski należy składać do Urzędu Gminy Sorkwity (pok. nr 8) w terminie 10 dni od dnia wystąpienia szkody spowodowanej niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym, Złożone wnioski zostatą przekazane Wojewodzie Warmińsko - Mazurskiemu.
Dodatkowych informacji udziela Referat Rolnictwa Budownictwa Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Sorkwity - pok. nr 8 lub pod nr tel. 89 742 85 33.
W załączeniu pismo Wojewody Warmińsko - Mazurskiego.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder Data wytworzenia informacji: 2016-08-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Świder Data wprowadzenia do BIP 2016-08-26 14:20:36
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-08-26 14:30:34
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-08-26 14:33:12
Artykuł był wyświetlony: 2386 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Warsztaty dietetyczne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-15 16:46:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
Dnia 17.02.2016r. o godz. 11.00 oraz o godz. 12.30 odbędą się warsztaty dietetyczne dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach. Warsztaty odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16A.
Warsztaty realizowane są w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2015.
Podczas warsztatów podopieczni  będą mogli zapoznać się z zasadami prawidłowego odżywiania i oddziaływaniem żywienia na zdrowie. Dodatkowo poznają zasady planowania jadłospisu dla siebie i całej rodziny z uwzględnieniem darów żywnościowych.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Domian Data wytworzenia informacji: 2016-02-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Domian Data wprowadzenia do BIP 2016-02-15 16:46:31
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-02-15 16:46:35
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-02-15 17:46:35
Artykuł był wyświetlony: 4037 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Terminy wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-15 16:43:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

UWAGA
 
Terminy wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020:
 
LUTY       17.02.2016r. – rozładunek żywności
                   19.02.2016r. – wydawanie żywności
 
MARZEC   17.03.2016r. – rozładunek żywności
                     18.03.2016r. – wydawanie żywności
 
Wszystkie osoby odbierające żywność proszone są o pomoc w rozładunku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Domian Data wytworzenia informacji: 2016-02-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Domian Data wprowadzenia do BIP 2016-02-15 16:43:30
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2016-02-15 16:44:13
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2016-02-15 17:44:13
Artykuł był wyświetlony: 3992 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2016 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-08 15:57:25

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Bakuła Data wytworzenia informacji: 2015-12-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Bakuła Data wprowadzenia do BIP 2015-12-08 15:57:25
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2015-12-08 15:58:27
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2015-12-08 16:58:27
Artykuł był wyświetlony: 4001 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZMIANA TERMINU WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-08 15:44:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

UWAGA
 
Zmiana terminu wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020:
 
17.12.2015 r. – rozładunek żywności
21.12.2015 r. – wydawanie żywności
 
 
Wszystkie osoby odbierające żywność proszone są o pomoc w rozładunku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Domian Data wytworzenia informacji: 2015-12-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Domian Data wprowadzenia do BIP 2015-12-08 15:44:06
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2015-12-08 15:51:24
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2015-12-08 16:51:24
Artykuł był wyświetlony: 4031 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Program operacyjny Pomoc Żywnościowa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-27 16:25:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Do końca kwietnia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sorkwitach, osoby które zostały zakwalifikowane, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.
Do końca kwietnia 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, kawę zbożową, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, sok jabłkowy, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.
Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.
Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie).
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: GOPS Data wytworzenia informacji: 2015-11-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: GOPS Data wprowadzenia do BIP 2015-11-27 16:25:20
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2015-11-27 16:26:00
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2015-11-27 17:26:00
Artykuł był wyświetlony: 4092 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Warsztaty dietetyczne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-18 14:48:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Dnia 19.11.2015 r. o godz. 11.00 oraz o godz. 12.00 odbędą się warsztaty dietetyczne dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach.
Warsztaty odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16A.
Warsztaty realizowane są w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2015.
Podczas warsztatów podopieczni  będą mogli zapoznać się z zasadami prawidłowego odżywiania i oddziaływaniem żywienia na zdrowie. Dodatkowo poznają zasady planowania jadłospisu dla siebie i całej rodziny z uwzględnieniem darów żywnościowych.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Domian Data wytworzenia informacji: 2015-11-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Domian Data wprowadzenia do BIP 2015-11-18 14:48:20
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2015-11-18 14:48:27
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2015-11-18 15:48:27
Artykuł był wyświetlony: 3985 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu