ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-05-08 14:59:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 7 maja 2012 r.

Znak: RBG.6733.5.5.2012


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
WÓJT GMINY SORKWITY
zawiadamia, że w dniu 7 maja 2012 r. wydana została decyzja nr 5/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
ROZBUDOWIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ NA DZIAŁCE O NR EW. 52/5 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE WYSZEMBORK, GMINA MRĄGOWO.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2012-05-08 14:59:07
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Maciejewski Data wprowadzenia do BIP 2012-05-08 14:59:07
Wprowadził informację do BIP: Piotr Lewandowski Data udostępnienia informacji: 2012-05-08 14:59:39
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Lewandowski Data ostatniej zmiany: 2012-05-08 16:59:38
Artykuł był wyświetlony: 7262 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-24 12:48:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 24 kwietnia 2012 r.

Znak: RBG.6733.4.4.2011


OBWIESZCZENIE

Na podstawie oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
Wójt Gminy Sorkwity zawiadamia, że w dniu 24 kwietnia 2012 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI OSIEDLOWEJ ORAZ BUDOWIE PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ DWUPRZEWODOWEJ NA DZIAŁCE O NR EW. 74/27, 74/17, 74/5, 73/2, 72/3, 72/2
W OBRĘBIE SORKWITY, GMINA SORKWITY.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 11.


Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2012-04-24 12:48:33
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Maciejewski Data wprowadzenia do BIP 2012-04-24 12:48:33
Wprowadził informację do BIP: Piotr Lewandowski Data udostępnienia informacji: 2012-04-24 12:48:45
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Lewandowski Data ostatniej zmiany: 2012-04-24 14:48:45
Artykuł był wyświetlony: 7960 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMUNIKAT dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-23 08:21:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

KOMUNIKAT
dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego
z pominięciem otwartego konkursu ofert
 
Wójt Gminy Sorkwity informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2012 r. do Urzędu Gminy w Sorkwitach wpłynęła oferta Chorągwi Warmińsko-Mazurskiego Związku Harcerstwa Polskiego – HUFIEC w Mrągowie na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia, pn. Wspieranie organizacji zajęć i imprez rekreacyjno-profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży – „Razem zdrowo, bezpiecznie i wesoło”.
Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w :
Biuletynie Informacji Publicznej
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
na stronie internetowej Urzędu Gminy Sorkwity
może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska 16 A, 11 – 731 Sorkwity z dopiskiem: „Uwagi do projektu „Razem zdrowo, bezpiecznie i wesoło”.
Informacji udziela Koordynator ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Gminy w Sorkwitach
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2012-04-23 08:21:14
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Maciejewski Data wprowadzenia do BIP 2012-04-23 08:21:14
Wprowadził informację do BIP: Piotr Lewandowski Data udostępnienia informacji: 2012-04-23 08:27:35
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Lewandowski Data ostatniej zmiany: 2012-04-23 10:27:35
Artykuł był wyświetlony: 7087 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-16 09:35:03

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2012-04-16 09:35:03
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Maciejewski Data wprowadzenia do BIP 2012-04-16 09:35:03
Wprowadził informację do BIP: Piotr Lewandowski Data udostępnienia informacji: 2012-04-16 09:37:48
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Lewandowski Data ostatniej zmiany: 2012-04-16 11:37:48
Artykuł był wyświetlony: 6585 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-10 12:19:59

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2012-04-10 12:19:59
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Maciejewski Data wprowadzenia do BIP 2012-04-10 12:19:59
Wprowadził informację do BIP: Piotr Lewandowski Data udostępnienia informacji: 2012-04-10 12:21:36
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Lewandowski Data ostatniej zmiany: 2012-04-10 14:21:36
Artykuł był wyświetlony: 6805 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Indywidualne konsultacje z zakresu tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-02 09:09:19

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2012-04-02 09:09:19
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wprowadzenia do BIP 2012-04-02 09:09:19
Wprowadził informację do BIP: Piotr Lewandowski Data udostępnienia informacji: 2012-04-02 09:10:00
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Lewandowski Data ostatniej zmiany: 2012-04-02 11:10:00
Artykuł był wyświetlony: 6649 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat Wójta Gminy Sorkwity

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-03-27 08:06:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komunikat Wójta Gminy Sorkwity


Wójt Gminy Sorkwity informuje, iż w dniu 26 marca 2012 r. został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Sorkwity na:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
1) Upowszechnianie wśród osób dorosłych, dzieci i młodzieży sportów masowych i gier zespołowych, tenisa stołowego, kajakarstwa, kolarstwa, żeglarstwa, narciarstwa, technik samoobrony, sztuk walki oraz innych dyscyplin sportu,
2) Pomoc w szkoleniu osób dorosłych, dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu,
3) Organizowanie zajęć sportowych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży,
4) Organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym, powiatowym i regionalnym.

Słowniczek
Ilekroć w komunikacie mowa jest o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, ze zm.),
2) Wójcie – należy prze to rozumieć Wójta Gminy Sorkwity.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Sorkwity z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.Wójt ogłaszając konkurs powołuje komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert.

Skład komisji konkursowej:
1/ dwóch przedstawicieli Wójta, w tym przewodniczący komisji,
2/ dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.
Ponadto w pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy, o ile tak zadecyduje Wójt.

Zgłoszenie osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie, do komisji konkursowej będzie można dokonywać pisemnie w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu, z zaznaczeniem zadania publicznego, którego dotyczy zgłoszenie.

Informuje się również, że na podstawie art. 15 ust. 2da ustawy komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:
1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.

Wzór zgłoszenia – w załączeniu.

Osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, powinny posiadać pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego wyciągu KRS, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia).
W przypadku większej ilości osób wskazanych do prac w komisji przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wyboru dokona Wójt, biorąc pod uwagę przede wszystkim cele statutowe organizacji, która zgłosiła kandydata do pracy w komisji konkursowej. W przypadku braku osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, komisja konkursowa zostanie powołana jedynie z przedstawicieli Wójta.


Wójt Gminy Sorkwity

Józef Maciejewski

Niniejszy komunikat zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sorkwity oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2012-03-27 08:06:38
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Maciejewski Data wprowadzenia do BIP 2012-03-27 08:06:38
Wprowadził informację do BIP: Piotr Lewandowski Data udostępnienia informacji: 2012-03-27 08:07:26
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Lewandowski Data ostatniej zmiany: 2012-03-27 10:07:26
Artykuł był wyświetlony: 6321 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W GMINIE SORKWITY

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-03-19 15:36:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dn. 19.03.2012 r.PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W GMINIE SORKWITY


Konsultacje dotyczące projektu „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SORKWITY z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”, zostały przeprowadzone na podstawie:

1.UCHWAŁY Nr XIII/86/2011 Rady Gminy Sorkwity z dnia 28 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2.ZARZĄDZENIA Nr 5/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. Wójta Gminy Sorkwity w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi na 2012 r.

Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których terytorialny zakres działania obejmuje obszar Gminy Sorkwity, miały prawo wyrazić swoją opinię na piśmie w terminie od 27 lutego do 14 marca 2012 r. do godz. 15.15 w spawie programu współpracy.

Informacja o konsultacjach wraz z projektem programu współpracy na 2012 rok została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sorkwity.

Do Urzędu Gminy Sorkwity nie wpłynęła żadna opinia ani propozycja zmiany dotycząca ww. programu. Nie przedstawienie opinii, uwag lub nie zajęcie stanowiska przez organizacje pozarządowe we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych.Wójt Gminy Sorkwity

Józef MaciejewskiProtokół sporządziła: Dorota Prill

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2012-03-19 15:36:16
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Maciejewski Data wprowadzenia do BIP 2012-03-19 15:36:16
Wprowadził informację do BIP: Piotr Lewandowski Data udostępnienia informacji: 2012-03-19 15:36:32
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Lewandowski Data ostatniej zmiany: 2012-03-19 16:36:32
Artykuł był wyświetlony: 5849 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-02-28 12:20:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA


Urząd Gminy Sorkwity informuje, iż począwszy od dnia 1.03.2012 r w każdą środę w godzinach od 900 do 1100 w siedzibie Urzędu będzie funkcjonował punkt przyjęcia interesantów przez funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie.
Dyżur będzie pełnił dzielnicowy mł.asp. Marian Deptuła.

Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Krawczyk Data wytworzenia informacji: 2012-02-28 12:20:02
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Maciejewski Data wprowadzenia do BIP 2012-02-28 12:20:02
Wprowadził informację do BIP: Piotr Lewandowski Data udostępnienia informacji: 2012-02-28 12:20:11
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Lewandowski Data ostatniej zmiany: 2012-02-28 13:20:11
Artykuł był wyświetlony: 6657 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-02-28 12:16:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI

Wójt Gminy Sorkwity informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Sorkwity w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sorkwity na rok 2012.
Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontarnacie w sprawie poddanej konsultacjom.
Konsultacje odbywać się będą w dniach od 24 lutego do 15 marca 2012 roku.
Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można zgłaszać według załączonego poniżej wzoru osobiście w sekretariacie lub przesłać do 15 marca 2012r. elektronicznie na adres:

W załączeniu:

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
załącznik do projektu uchwały
formularz do zgłaszania uwag
Wójt Gminy Sorkwity

(- ) Józef Maciejewski


a/a
SC/SC

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2012-02-28 12:16:40
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Maciejewski Data wprowadzenia do BIP 2012-02-28 12:16:40
Wprowadził informację do BIP: Piotr Lewandowski Data udostępnienia informacji: 2012-02-28 12:18:45
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Lewandowski Data ostatniej zmiany: 2012-02-28 13:18:45
Artykuł był wyświetlony: 6422 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu