Przedmiotem przetargu jest udział... (archiwalna wersja informacji) - Rejestr zmian - Urząd Gminy Sorkwity
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Przedmiotem przetargu jest udział 18/100 w nieruchomości zabudowanej położonej na działce oznaczonej nr 371/10 o pow. 0,0039 ha w obrębie Zyndaki miejscowość Bałowo

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-01-22 11:03:33 Informacja ogłoszona dnia 2018-01-22 11:03:36 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr - brak tytułu

WÓJT GMINY SORKWITY
 
Ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych.
Przedmiotem przetargu jest udział 18/100 w nieruchomości zabudowanej położonej na działce oznaczonej nr 371/10 o pow. 0,0039 ha w obrębie Zyndaki miejscowość Bałowo. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Z uwagi na konfigurację udziału w nieruchomości oraz brak dostępu do drogi publicznej, zagospodarowanie nieruchomości z działkami przyległymi stwarza większe możliwości zagospodarowania Z uwagi na powyższe uzasadnione jest zbycie nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Nieruchomość wolna jest od obciążeń. W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości przyległych oznaczonych nr działek 371/11, 371/33 i 371/34
 
Dla nieruchomości  prowadzona jest  przez Sąd Rejonowy  w Mrągowie, IV Wydział  Ksiąg  Wieczystych  w Mrągowie  Księga  Wieczysta Nr  OL1M/00016919/1 przedmiotowa nieruchomość nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 12.678,00 zł (słownie:dwanaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych)
 
PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W DNIU  16 lutego  2018 roku  o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Gminy w Sorkwitach  przy ulicy Olsztyńskiej  16A, w sali nr 1.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości: 1.267,00  (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt siedem złotych) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2018 roku (włącznie) z zaznaczeniem w tytule numeru lokalu i jej położenie, której wadium dotyczy w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy Sorkwity w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Oddział w Mrągowie na konto 64935000010216529320730002
Za dokonanie wpłaty wadium uważa się:
1. przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty w kasie tut. Urzędu
2. przy obrocie  bezgotówkowym – dzień  wpływu środków pieniężnych na rachunek  bankowy tut. Urzędu
Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej.
Cudzoziemiec chcący  wziąć udział w przetargu  winien spełnić warunki określone w przepisach ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 )
Cena osiągnięta w przetargu za nabycie nieruchomości powinno być wpłacona w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej w dniu wyznaczonym przez Wójta Gminy o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczenie terminu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni  od dnia  rozstrzygnięcia przetargu
Wadium uczestnika, który przetarg wygrał  zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które wpłaciły wadium a przetargu nie wygrały, wadium zwraca się niezwłocznie po  odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym terminie podanym w zawiadomieniu o wyznaczeniu terminu zawarcia  aktu notarialnego, w celu zawarcia aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU nr 207, poz.2108)
Wójtowi Gminy  przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U z 2016 r. n poz.2147) 
Bliższych informacji na temat  przetargu udziela Referat Rolnictwa ,Gospodarki Gruntami i Budownictwa Urzędu Gminy w Sorkwitach  w pokoju nr 7 lub pod nr tel. 89 742 85 36.
Powyższe ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 31 dni  licząc od  dnia 15.01.2018 roku do 16.02.2018 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A, na stronie internetowej www.bip gminasorkwity.pl oraz w  sołectwie Zyndaki
                                                                                                   
Wójta Gminy Sorkwity 
(-) Józef Maciejewski
 
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu