ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-13 14:50:45 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-13 14:50:48 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr - brak tytułu

Sorkwity, dnia 13 kwietnia 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity.
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz. 1073) oraz Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XX/132/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity obejmującego teren oznaczony na załączniku graficznym do w/w uchwały wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26 kwietnia 2018 r. do dnia 17 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A w godzinach 800 – 1500.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się dnia 8 maja 2018 r. o godzinie 12.00 w Urzędzie Gminy w Sorkwitach, ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi zgodnie z art.18 ust. 2 i 3 w/w ustawy należy składać na piśmie do Wójta Gminy Sorkwity z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2018 r.
 
Jednocześnie informuję, na podstawie art. 54. ust 2 i 3 oraz art. 46 ust.1 i 39 ustawyz dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2016 r. poz.353 ze zm.), iż została sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko
w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko. W miejscu i w czasie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski w terminie do dnia 1 czerwca 2018 r., na zasadach ustalonych w art.18 ust. 2 i 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko są rozpatrywane przez Wójta Gminy Sorkwity.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu