ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXII/204/2017

Szczegóły informacji

XXXII/204/2017

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXII

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Data podjęcia/podpisania: 2017-09-29

Tytuł aktu:

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Sorkwity.

Na podstawie:

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.) Rada Gminy Sorkwity uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1.
Uchwała się Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Sorkwity w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Pichta
 
 
 
                                                                                                                                    
Załącznik do Uchwały nr XXXII/204/2017
Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 września 2017r.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIETLIC WIEJSKICH
NA TERENIE GMINY SORKWITY

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Świetlice wiejskie są miejscem spotkań integrujących społeczność lokalną.
2. Właścicielem świetlic wiejskich jest Gmina Sorkwity.
3. Administratorem świetlic wiejskich jest Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach.
4. Opiekunem świetlicy jest Sołtys danego sołectwa.

§2
1. Klucze do świetlic są w posiadaniu: opiekunów świetlic oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach.
2. Świetlica wiejska jest udostępniana osobom pełnoletnim przez administratora świetlicy po uprzednim zawarciu odpowiedniej umowy z Gminą Sorkwity.

§ 3
Godziny otwarcia świetlic określa harmonogram dostosowany do zajęć prowadzonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz potrzeb mieszkańców.

Rozdział 2
Cele działalności świetlicy

§ 4
Cele działalności świetlic mogą być realizowane między innymi poprzez:
1) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,
2) pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców,
3) organizowanie różnych form zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze,
4) organizowanie różnych form edukacji kulturalnej,
5) kształtowanie wzorców aktywnego spędzania czasu wolnego,
6) organizacja imprez kulturalnych (konkursy, turnieje, przeglądy, spotkania okolicznościowe, itp.),
7) inspirowanie nowych form działalności kulturalnej, rekreacyjnej.

Rozdział 3
Osoby uprawnione do korzystania z świetlic

§ 5
Ze świetlic wiejskich mogą korzystać:
1) małoletni z terenu Gminy Sorkwity w ramach prowadzonych zajęć, bądź spędzania wolnego czasu pod opieką osoby dorosłej,
2) mieszkańcy Gminy Sorkwity w ramach odbywających się zebrań wiejskich,
3) członkowie Klubów Sportowych w ramach prowadzonych imprez i wydarzeń sportowych,
4) członkowie OSP z terenu Gminy Sorkwity w ramach działalności statutowej OSP;
5) mieszkańcy Gminy Sorkwity w ramach zorganizowanych inicjatyw lokalnych, imprez sportowych, kulturalnych (zabawy, imprezy okolicznościowe i inne),
6) związki wyznaniowe,
7) inne osoby i podmioty w celach prywatnych i komercyjnych.

Rozdział 4
Formy zajęć i zasady uczestniczenia w zajęciach

§ 6
1. Zajęcia w świetlicach prowadzone są zarówno w formie zajęć wolnych, jak i kół tematycznych.
2. Koła tematyczne tworzone są pod warunkiem zebrania się minimum 5 osób.
3. W godzinach zajęć danego koła ze świetlicy korzystają wyłącznie osoby w nim uczestniczące. Inne osoby mogą przebywać w świetlicy tylko za zgodą opiekuna świetlicy i pod warunkiem, że ich aktywność nie będzie przeszkadzała w prowadzeniu zajęć.

§ 7
1. W zajęciach świetlicy wiejskiej mogą̨ uczestniczyć́ małoletni, a także osoby pełnoletnie.
2. Małoletni poniżej 6 roku życia mogą̨ uczestniczyć́ w zajęciach wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
3. Małoletni powyżej 6 roku życia mogą̨ uczestniczyć́ w zajęciach wyłącznie za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
4. Opiekun prawny małoletniego powinien złożyć́ u opiekuna świetlicy oświadczenie o zgodzie na uczestnictwo małoletniego w zajęciach w świetlicy wiejskiej oraz ewentualne samodzielne jej opuszczanie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 8
1. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do kulturalnego zachowania wobec opiekuna świetlicy oraz innych uczestników.
2. Zabrania się przychodzenia do świetlic pod wpływem alkoholu i środków odurzających, jak również spożywania w/w używek oraz palenia papierosów na jej terenie.
3. Zakaz spożywania napojów alkoholowych nie dotyczy najmu wskazanego w § 5 ust. 7
4. Należy dbać o mienie należące do świetlic, nie może być ono niszczone, przywłaszczane, ani wynoszone poza teren świetlic. Korzystanie z mienia może odbywać się jedynie za zgodą administratora.
5. Należy dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń.

§ 9
Opiekun świetlicy lub osoba prowadząca zajęcia może pozbawić uczestnika prawa korzystania ze świetlicy w przypadku gdy:
1) uczestnik zajęć dopuści się agresywnego, niekulturalnego zachowania wobec opiekuna świetlicy, innych uczestników zajęć, spotkań,
2) uczestnik swoim zachowaniem będzie dezorganizował pracę innych uczestników,
3) uczestnik dopuści się celowego zniszczenia mienia.
 
Rozdział 5
Wynajem i użyczenie świetlicy

§ 10
Użyczenie świetlic i sprzętów do celów, o których mowa w § 5 ust. 1 – 6 odbywa się nieodpłatnie.

§ 11
1. Wynajem świetlic i sprzętów do celów, o których mowa § 5 ust. 7 odbywa się odpłatnie i ma na  celu pokrycie kosztów utrzymania świetlic.
2. Wynajem świetlicy do celu, o którym mowa w § 5 ust. 7 może nastąpić jedynie w przypadku, gdy nie jest ona niezbędna dla realizacji celów wskazanych w § 5 ust. 1 – 6.
3. Wynajęcie świetlicy odbywa się na podstawie umowy zawartej z Wójtem Gminy Sorkwity lub osobą przez niego upoważnioną po złożeniu i rozpatrzeniu wniosku którego wzór określa załącznik nr 2 do Regulaminu.
4. Przy każdorazowym przekazywaniu świetlicy winna być wyznaczona osoba odpowiedzialna, do której należy przejęcie lokalu, nadzór nad korzystaniem z lokalu oraz zwrot lokalu w stanie takim, w jakim został przyjęty.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 11
Osoby korzystające ze świetlicy winny przestrzegać przepisów BHP, ppoż i dotyczących porządku
publicznego oraz stanu sanitarnego.

§ 12
Skargi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Sorkwity.
 
 
 
 

Załącznik nr 1

Do Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Sorkwity ........................, dnia.....................

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę̨ na uczęszczanie małoletniego ..................................... na zajęcia w świetlicy wiejskiej w ...........................
Wyrażam /nie wyrażam zgodę̨/y na samodzielne opuszczanie świetlicy i powrót z niej do domu.
Wyrażam zgodę̨ na przechowywanie i przetwarzanie moich danych w celach związanych z działalnością świetlicy.
 
..........…………...................................
(podpis rodzica / prawnego opiekuna)

Załącznik nr 2

Do Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Sorkwity
…………………………………………………………... Sorkwity, dnia………………
(imię i nazwisko)
……………………………………………………………
(adres)
…………………………………………………………..
 
Do Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach
 
 
Wniosek

Proszę o wynajem świetlicy wiejskiej w …………………………………………… bez zaplecza kuchennego/z zapleczem kuchennym*
1. Data oraz godziny, w jakich ma się odbywać przedsięwzięcie: ………………………………
2. Organizator przedsięwzięcia:…………………………………………………………
3. Osoba odpowiedzialna(pełnoletnia) za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa:
……………………………… ……………………………… ……………………………
(imię i nazwisko)                    (nr dowodu osobistego)              (podpis)
4. Przewidywana ilość uczestników - ……………………………………………………………………………..
5. Jednocześnie oświadczam, że:
1) zapoznałem/łam się z obowiązującym Regulaminem świetlic wiejskich,
2) zobowiązuję się do przestrzegania ładu i porządku w świetlicy oraz na terenie przyległym do świetlicy w czasie trwania użyczenia/najmu,
3) zobowiązuję się do przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i ppoż. w czasie trwania użyczenia/najmu,
4) zwrócę pomieszczenia i urządzenia oraz wyposażenie świetlicy w stanie nienaruszonym.
…………………………… .……………………………
(data złożenia wniosku) (podpis wnioskodawcy)
…………………………… ………….……………………

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Ślęzak Data wytworzenia informacji: 2017-09-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Plichta Data wprowadzenia do BIP 2017-10-02 14:30:39
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-10-02 14:30:42
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-11-08 09:03:10
Artykuł był wyświetlony: 296 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu