ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: 65/2017

Szczegóły informacji

65/2017

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data podjęcia/podpisania: 2017-10-03

Tytuł aktu:

w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Sorkwity na 2018 rok

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z póź. zm.) oraz § 1 ust. 2 uchwały nr XLII/221/2010 Rady Gminy Sorkwity  z dnia 22 września  2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

Treść:

§ 1.
Kierownicy jednostek organizacyjnych  Gminy, Kierownicy Referatów  i samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy przygotowują materiały planistyczne do projektu budżetu na 2018 rok  na drukach stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Materiały do projektów finansowych na podstawie których opracowany będzie projekt budżetu Gminy, przygotowuje się w oparciu o planowane założenia dotyczące wskaźników makroekonomicznych oraz założeń do projektu budżetu państwa na 2018 rok, tj.:
- planowany wzrost PKB – 3,8%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3%,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 6,3%.
§ 3.
Kalkulację dochodów budżetowych dokonuje się według następujących założeń:
1) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:
a) zakłada się   wzrost stawek podatkowych na 2018r. - 5% , z zachowaniem częściowych ulg i zwolnień określonych w uchwałach obowiązujących na 2018r.,
b) wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz opłatę skarbową ustala się poprzez podwyższenie przewidywanych wpływów o wskaźnik inflacji,
c) opłaty lokalne należy ustalić na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku i planowanego wskaźnika wzrostu .
2) udziały w podatkach stanowiących dochód państwa:
a) podatek dochodowy od osób fizycznych do budżetu na 2018 rok przyjmuje się w wysokości wskazanej przez Ministra Finansów,
b) podatek dochodowy od osób prawnych ustala się na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok,
3) dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2018 rok, zawartych umów o dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów wg stanu na dzień 30.09.2017 rok powiększone o przewidywane wpłaty z tytułu sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie gruntów,
4) subwencje i dotacje do budżetu na 2018 r. przyjmuje się w wysokościach podanych przez właściwe organy,
5) pozostałe dochody na rok 2018 planuje się w wysokości przewidywanego wykonania 2017 roku.
§ 4.
1. Przy planowaniu wydatków budżetowych bierze się pod uwagę  wydatki poniesione
na realizację zadań własnych w roku 2017,  zmianę struktury wydatków oraz zmiany organizacyjne.
2. Ustala się następujący priorytet wydatków budżetowych:
1) zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych Gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
2) zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne,
3) priorytet winny znaleźć środki na inwestycje kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
3. W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy przewidywanego na dzień  01 września 2017 r. pomnożona przez liczbę 12, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych. Wynagrodzenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych należy planować zgodnie z obowiązującymi przepisami, wzrost wynagrodzeń  przewiduje się o 5%.Wynagrodzenia nauczycieli należy planować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art.4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej.
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jednostki organizacyjne z wyłączeniem jednostek oświaty planują zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  , natomiast w odniesieniu do placówek oświaty do obliczeń wykorzystuje się kwotę bazową dla nauczycieli przyjętą w ustawie budżetowej państwa na 2018 rok.
4. Pozostałe wydatki bieżące o charakterze stałym należy obliczyć na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 pomniejszonego o jednorazowe wydatki w tym roku, powiększonego    o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług wynikający z prognozy makroekonomicznej przyjętej do planowania budżetu państwa (2,3%).
5. W odniesieniu do wydatków na inwestycje w roku 2018 należy uwzględnić przede wszystkim:
- zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- możliwość realizacji przewidywanego zakresu robót,
- zaawansowanie robót na koniec roku 2017.
§ 5.
Materiały planistyczne należy składać zgodnie z § 2 pkt 1 uchwały nr XLII/221/2010 Rady Gminy Sorkwity z dnia 22 września  2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu , w terminie nie później niż do dnia 15 października roku bieżącego, po uprzednim zarejestrowaniu w sekretariacie Urzędu Gminy.
§ 6.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Sorkwity.
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
( - ) Józef Maciejewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Łuciuk Data wytworzenia informacji: 2017-10-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Łuciuk Data wprowadzenia do BIP 2017-10-04 12:00:02
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-10-04 12:01:04
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-23 11:44:34
Artykuł był wyświetlony: 346 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu