ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIII/218/2017

Szczegóły informacji

XXXIII/218/2017

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIII

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Data podjęcia/podpisania: 2017-11-24

Tytuł aktu:

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Na podstawie:

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.)

Treść:

Rada Gminy Sorkwity uchwala, co następuje:
 
§ 1
Uchwala się Program Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący rady Gminy
(-) Mariola Plichta
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIII/218/2017
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 24 listopada 2017 r.
 
 
Podjęcie niniejszej uchwały związane jest z realizacją zapisu art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), nakładającego na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.
Przekładany pod obrady Rady Gminy Sorkwity Program Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został poddany konsultacjom społecznym na podstawie Ogłoszenia Wójta Gminy Sorkwity z dnia 15 września 2017 r. Program ma na celu lepsze wykonywanie zadań własnych Gminy Sorkwity poprzez zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych.
Uchwała reguluje współpracę Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określając jej zakres oraz formy.
 
 
 
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/218/2017
z dnia 24 listopada 2017 r.
 
 
 
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SORKWITY
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2018
 
 
I. Postanowienia ogólne
 
§ 1
Program współpracy Gminy Sorkwity organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na rzecz gminy na rok 2018, zwany w dalszej części „programem”, stanowi element polityki społeczno-finansowej Gminy Sorkwity.
 
§ 2
Ilekroć w programie jest mowa o:
 1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.),
 2. organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy,
 3. gminie – należy przez to rozumieć Gminę Sorkwity,
 4. działalności pożytku publicznego – należy przez to rozumieć działalność społecznie użyteczną prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy,
 5. zadaniu publicznym – należy przez to rozumieć zadania, o których mowa w art.4 ust. 1 ustawy,
 6. konkursie – należy przez to rozumieć konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 13 ustawy,
 7. Wójcie – należy rozumieć Wójta Gminy Sorkwity.
 
§ 3
Program określa zasady oraz formy współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego i działającymi na rzecz gminy i jej mieszkańców.
 
§ 4
Współpraca Gminy z organizacjami odbywa się na zasadach:
 1. Pomocniczości – Gmina poszerza w miarę możliwości zakres zadań zlecanych organizacjom pozarządowym oraz wspiera działania organizacji w zakresie, jaki jest niezbędny do efektywnej realizacji podejmowanych przez nie, we współpracy z Gminą, zadań publicznych,
 2. Suwerenności stron – gwarancje zachowania niezależności Gminy i organizacji pozarządowych; ich równość w granicach przyznanych przez prawo,
 3. Partnerstwa – podstawą podejmowanych działań związanych z definiowaniem i rozwiązywaniem problemów społecznych, wykonywaniem zadań publicznych oraz pozostałych procesów związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych jest współpraca Gminy i organizacji oparta na wzajemnym szacunku i uznaniu równorzędności stron,
 4. Efektywności – określenie przez Gminę i organizacje pozarządowe należytego sposobu osiągania zakładanych celów i konieczności ich realizacji oraz dążenie do osiągania jak najlepszych efektów w zakresie wzajemnej współpracy oraz minimalizacji kosztów z tym związanych,
 5. Uczciwej konkurencji – wszystkie podejmowane działania przez Gminę oraz organizacje pozarządowe przy realizacji zadań publicznych w obszarze pożytku publicznego powinny opierać się na równych dla stron i obiektywnych kryteriach, zasadach oraz w sposób nie budzący wątpliwości, co do przejrzystości działań i procedur,
 6. Jawności – zachowanie przejrzystości podejmowanych działań oraz informowanie w granicach wyznaczonych przez prawo o ich przebiegu i stosowanych w nich kryteriach.
 
II. Cel i przedmiot
 
§ 5
Głównym celem, któremu służyć ma wprowadzenie programu, jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i podnoszeniu poziomu życia mieszkańców gminy.
 
§ 6
Cel główny programu, o którym mowa w §1 realizowany jest poprzez następujące cele szczegółowe:
 1. udział organizacji pozarządowych w tworzeniu programu współpracy,
 2. określenie priorytetowych zadań publicznych,
 3. udział organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań,
 4. tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej,
 5. podejmowanie wspólnych działań mających na celu podniesienie sprawności funkcjonowania organizacji pozarządowych.
 
§ 7
Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest:
1. realizacja zadań gminy określonych w ustawach,
2. określenie potrzeb społecznych i sposób ich zaspakajania,
3. podwyższania efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy.
 
III. Formy współpracy
 
§ 8
Współpraca gminy z podmiotami programu realizowana będzie w formie:
 1. zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,
 2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności.
 3. konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
 4. konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego;
 5. tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;
 6. umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
 7. umowy partnerskiej określonej w art. 28a ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1376 ze zm.) oraz porozumienia albo umowy o partnerstwie określonych w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.).
 8. udzielania pomocy organizacjom pozarządowym w zakresie informowania możliwościach pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł,
 9. obejmowania patronatem przez Wójta przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe.
 
IV. Priorytetowe zadania publiczne
 
§ 9
Na rok 2018 ustala się zadania priorytetowe dotyczące:
1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a) upowszechnianie wśród osób dorosłych, dzieci i młodzieży sportów masowych, gier zespołowych, tenisa stołowego, kajakarstwa, kolarstwa, żeglarstwa, narciarstwa, technik samoobrony, sztuk walki oraz innych dyscyplin sportu,
b) pomoc w szkoleniu osób dorosłych, dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu,
c) organizowanie zajęć sportowych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży,
d) organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym, powiatowym i regionalnym,
2. Nauki, edukacji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) rozwijanie uzdolnień osób dorosłych, dzieci i młodzieży poprzez edukację wokalno-muzyczną,
b) organizacja imprez kulturalnych o charakterze lokalnym, środowiskowym i ogólnopolskim,
3. Wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa:
a) organizacja czasu wolnego dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży,
b) zajęcia edukacyjno-rekreacyjne dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży,
4. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności:
a) zabezpieczenie i ochrona osób przebywających na wodach na terenie Gminy Sorkwity
b) prowadzenie profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska
wodnego,
5. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
6. Promocja i organizacja wolontariatu.
 
V. Okres i sposób realizacji Programu
 
§ 10
Niniejszy Program zostanie zrealizowany w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
 
§ 11
1. Realizacja Programu może mieć formy:
a)powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji
b) wspierania realizacji zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Powierzanie oraz wspieranie, o którym mowa w ust. 1 odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania wykonywania zadań publicznych.
3. Otwarte konkursy ofert ogłaszane są przez Wójta i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
4. Ogłoszenie konkursu może nastąpić jedynie na zadania przewidziane w budżecie gminy.
 
VI. Sposób oceny realizacji Programu
 
§ 12
Ocenę realizacji Programu dokona Wójt na podstawie sprawozdań składanych przez organizacje pozarządowe.
 
§ 13
Wójt przedłoży Radzie oraz opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity sprawozdanie z realizacji Programu w terminie do dnia 31 maja 2019 roku.
 
§ 14
Miernikami efektywności realizacji Programu w danym roku będą informacje dotyczące w szczególności:
a) liczby ofert, które wpłynęły od organizacji,
b) liczby organizacji pozarządowych, z którymi zawarto umowy na realizację zadania publicznego,
c) liczby umów zawartych na realizację zadań publicznych,
d) liczby zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym,
e) liczby osób, które są adresatami realizowanych zadań publicznych,
f) wysokości kwot udzielonych dotacji.
 
VII. Tryb powoływania i zasady działania Komisji
 
§ 15
 1. Do prac Komisji stosuje się art. 15 ust. 2a-2b oraz ust. 2d-2f ustawy.
 2. Wójt po ogłoszeniu konkursu powołuje Komisję, która przedstawia opinię o złożonych ofertach.
 3. W skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego wchodzą przedstawiciele Wójta.
 4. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.
 5. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:
  a) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
  b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
  c)wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.
 6. Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby, te mogą w szczególności: uczestniczyć w pracach komisji z głosem doradczym, wydawać opinie.
 7. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
 8. Do zadań komisji należy:
a) ocena formalna złożonych wniosków,
b) ocena merytoryczna ofert spełniających kryteria wskazane w art. 15 ust. 1 ustawy.
c) sporządzenie protokołu z prac komisji zawierające propozycje podziału środków.
9. Regulamin pracy komisji konkursowej określi Wójt.
10. Protokół z prac komisji niezwłocznie przekazywany jest Wójtowi.
11. Wójt po zapoznaniu się z protokołem podejmuje decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji.
 
 
VIII. Wysokość środków planowanych na realizację Programu
 
§ 16
W 2018 r. na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem planuje się kwotę w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), powyższe środki zabezpieczone zostaną w projekcie budżetu Gminy.
 
VIII. Zasady tworzenia i konsultowania Programu współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2018
 
§ 17
 1. Program powstał przy współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 2. Program został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi w oparciu o uchwałę Nr XIII/86/2011 Rady Gminy Sorkwity z dnia 28 października 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
 
W dniu 2017.12.20 wojewoda warmińsko-mazurski działajac na podstawie art. 91 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, stwierdził nieważność uchwały nr XXXIII/218.20117 Rady Gminy Sorkwity z dnia 24 listopada 2017 r. w części dotyczącej §15 ust. 8, 9, i 11 załącznika nr 1 do uchwały.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Ślęzak Data wytworzenia informacji: 2017-11-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Plichta Data wprowadzenia do BIP 2017-11-29 17:19:50
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-11-29 17:19:58
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-23 11:47:32
Artykuł był wyświetlony: 200 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu