ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIV/227/2017

Szczegóły informacji

XXXIV/227/2017

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIV

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data podjęcia/podpisania: 2017-12-22

Tytuł aktu:

w sprawie: uchwalenia preliminarza wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sorkwity na lata 2016-2020 na rok 2018.

Na podstawie:

a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 783 ze zm.), ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2237 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1492) oraz Uchwały Nr XV/84/2015 Rady Gminy Sorkwity z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sorkwity na lata 2016-2020 Rada Gminy Sorkwity uchwala co następuje:
 

Treść:

§ 1
Ustala się preliminarz wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sorkwity na rok 2018, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/227/2017
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 22 grudnia 2017 roku
 
 
Podjęcie niniejszej uchwały związane jest z koniecznością corocznego uchwalania preliminarza wydatków dla Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sorkwity na lata 2016-2020, którego treść uzależniona jest od posiadanych przez gminę w danym okresie środków finansowych. Preliminarz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest uchwalany przez Radę Gminy na kolejny rok w terminie do 31 grudnia.
Sposób rozdzielenia środków finansowych w preliminarzu na rok 2018, na realizację poszczególnych zadań wynika z aktualnych potrzeb społeczności, w tym dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem od narkotyków.
 
 
 
 
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/227/2017
Gminy Sorkwity
z dnia 22 grudnia 2017 roku
 
P r e l i m i n a r z
wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sorkwity na rok 2018.
 
Lp.
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
ŁĄCZNY KOSZT w zł
 
 
 
 
1.
 
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
Finansowanie/dofinansowanie:
 • programów dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków i ich rodzin;
 • programów psychoterapii uzależnienia dla młodzieży;
 • działalności instytucji zajmujących się leczeniem osób uzależnionych;
 • nowoczesnych progarmów edukacyjnych, profilaktycznych.
 
 
200,00
 
 
 
 
 
2.
 
Udzielanie rodzinom w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej.
 • Wspieranie inicjatyw w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej skierowanej do rodzin z problemem uzależnienia od narkotyków, dopalaczy.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej na temat instytucji udzielających pomoc rodzinom zmagającym się z problemem uzależnienia od narkotyków.
 • Zakup materiałów w formie ulotek, plakatów, czasopism i książek służących upowszechnianiu wiedzy o szkodliwości narkotyków.
 
 
200,00
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
 
Finansowanie/dofinansowanie:
 • programów profilaktycznych i warsztatów o tematyce uzależnień (narkotyków, dopalaczy) i innych zagrożeń wykształcających umiejętności praktyczne radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych organizowanych w szkołach na terenie Gminy;
 • warsztatów edukacyjnych, profilaktycznych nt. narkotyków, dopalaczy organizowanych w świetlicach na terenie Gminy (zakup materiałów dla uczestników);
 • konkursów edukacyjnych, profilaktycznych organizowanych w szkołach i w świetlicach na terenie Gminy tematyce profilaktyki uzależnień i zdrowego stylu życia;
 • szkoleń przeznaczonych dla realizatorów programów profilaktycznych, osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną oraz rodziców i pedagogów zwiększających ich wiedzę i kompetencje nt narkotyków, dopalaczy;
 • kampanii edukacyjnych, profilaktycznych o tematyce uzależnień oraz zakup specjalistycznych materiałów w formie m.in. filmów edukacyjnych, czasopism, książek, ulotek, broszur i plakatów na temat uzależnień;
 • wydarzeń edukacyjnych, profilaktycznych: w formie spotkań dla dzieci, młodzieży i całych rodzin propagujących zdrowy styl życia bez używek oraz działań sportowych promujących zdrowy styl życia i łączących psychoprofilaktykę z aktywnością fizyczną.
 
 
 
 
 
 
4.000,00
 
 
 
4.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii.
 
 • Wspieranie lokalnych inicjatyw i imprez, które mają na celu profilaktykę narkomanii.
 • Wspieranie działalności stowarzyszeń i osób fizycznych przeciwdziałających narkomanii i promujących zdrowy styl życia.
 • Współpraca z mediami.
 
 
600,00
OGÓŁEM
5.000,00
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Ślęzak Data wytworzenia informacji: 2017-12-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Plichta Data wprowadzenia do BIP 2017-12-29 16:36:08
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-12-29 16:36:57
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-23 11:37:34
Artykuł był wyświetlony: 249 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu