ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIV/228/2017

Szczegóły informacji

XXXIV/228/2017

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIV

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data podjęcia/podpisania: 2017-12-22

Tytuł aktu:

w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.), art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm.), ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2237 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1492) Rada Gminy Sorkwity uchwala co następuje:

Treść:

§ 1
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/228/2017
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 22 grudnia 2017 roku
 
Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.). Ustawa w art. 41 ust. 1 stanowi, że: Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują:
a) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
d) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
e) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
f) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
Ustawowe zadania w tym zakresie, samorząd gminy realizuje poprzez Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program określa kierunki oraz strategię działań w zakresie zapobiegania i rozwiązywania problemów alkoholowych uwzględniając również cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020. W oparciu o przeprowadzone analizy i badania ankietowe opracowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz diagnozy obejmujące podstawowe problemy społeczne związane z nadużywaniem alkoholu na terenie Gminy oceniono, iż celem zasadniczym programu winno być:
– zmniejszenie rozmiarów aktualnie występujących problemów alkoholowych;
– zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych poprzez wdrażanie odpowiednich działań profilaktycznych;
– zwiększenie zasobów oraz skuteczności do radzenia sobie z problemami alkoholowymi.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 jest kontynuacją zadań i kierunków zawartych w programach z lat poprzednich.
Kierunki wyznaczone w gminnym programie oraz doświadczenia zdobyte w tym zakresie w latach poprzednich wskazują, że w najbliższym czasie należy szczególną uwagę zwrócić na:
– usprawnienie systemu działań profilaktycznych zmniejszających zagrożenie wśród dzieci i młodzieży;
– angażowanie w działania profilaktyczne mieszkańców Gminy, którzy tworzą integralną całość;
– uwzględnienie problematyki przemocy w rodzinie związanej z nadużywaniem alkoholu.
Kontynuując dotychczasowe działania, planowane jest poświęcenie szczególnej uwagi realizacji powyższych priorytetów.
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Ślęzak Data wytworzenia informacji: 2017-12-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Plichta Data wprowadzenia do BIP 2017-12-29 16:41:01
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-12-29 16:44:59
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-23 11:37:29
Artykuł był wyświetlony: 241 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu