w sprawie: pozbawienia kategorii drogi... - Akty prawne - Urząd Gminy Sorkwity
ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXV/249/2018

Szczegóły informacji

XXXV/249/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXV

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., po uprzednim jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Data podjęcia/podpisania: 2018-01-26

Tytuł aktu:

w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z części z użytkowania jako drogi publicznej.

Na podstawie:

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art.7 ust.1 i 2 w zw. z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Mrągowskiego wyrażonej w uchwale nr 149/1423/2018 z dnia 18.01.2018 r., Rada Gminy Sorkwity uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1.
Pozbawia się drogi gminnej Nr 168019N o przebiegu: Rybno – granica gminy (Rutkowo), dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej jej części zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 343, 344 obręb Rybno, gm. Sorkwity.
 
§ 2.
Szczegółowe położenie drogi gminnej, o której mowa w § 1, zawierają załączniki graficzne nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, na którym część wyłączona oznaczona została kolorem czerwonym.
 
§ 3.
Zmienia się określenie przebiegu drogi gminnej z „Rybno-granica gminy (Rutkowo)” na „Rybno – droga gminna 168017N”.
 
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.
 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., po uprzednim jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta
 
 
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dogach publicznych, do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu (art. 7 ust. 2). Stosownie zaś do art. 10 ustawy o drogach publicznych, organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii (ust. 1). Pozbawienia drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii (ust. 2). Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego (ust. 3).
Droga o numerze 168019 N (poprzedni nr 2649008) o przebiegu: Rybno – granice gminy (Rutkowo) obejmuje następujące działki oznaczone numerem ewidencyjnym 169/2, 343, 344 obręb Rybno, gm. Sorkwity. Odcinek drogi planowany do wyłączenia z użytkowania zlokalizowany jest na terenie następujących działek o nr ew. częściowo 343 i 344 ob. Rybno, gm. Sorkwity.  Przedmiotowa droga jest gruntowa. Na drodze tej w sposób naturalny i samoistny nastąpiło ograniczenie ruchu drogowego, co świadczy o całkowitej utracie znaczenia komunikacyjnego dla lokalnego społeczeństwa. Obsługa komunikacyjna tamtego obszaru została zmieniona. Odcinek tej drogi nie stanowi obecnie uzupełnienia sieci dróg, które służyłyby miejscowym potrzebom.
Zgodnie z wykładnią Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w piśmie z dnia 19 grudnia 2012 r. w związku z interpelacją w sprawie możliwości przekwalifikowania drogi publicznej na drogę wewnętrzną: „wyłączenie z użytkowania oznacza znaczące ograniczenie jej dla ruchu drogowego i dostępności dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Oznacza to zatem, że droga publiczna po wyłączeniu z użytkowania może stać się drogą wewnętrzną z ograniczeniem ruchu drogowego. (…) Wyłączenie spod użytkowania drogi nie ma bezpośredniego wpływu na zmianę właściciela drogi, a jedynie na jej status, jako dotychczasowej drogi publicznej.”
W analizowanej sprawie uznać zatem należy, że utworzenie drogi wewnętrznej na gruntach wchodzących w skład obecnej drogi gminnej nr 168019 N w Gminie Sorkwity może nastąpić wyłącznie poprzez pozbawienie tejże drogi kategorii drogi gminnej, z jednoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Bronisz Data wytworzenia informacji: 2018-01-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Plichta Data wprowadzenia do BIP 2018-02-02 19:34:40
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-02-02 19:38:10
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-23 11:34:29
Artykuł był wyświetlony: 184 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu