w sprawie zmiany uchwały NR XI/65/2011... - Akty prawne - Urząd Gminy Sorkwity
ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXV/250/2018

Szczegóły informacji

XXXV/250/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXV

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Data podjęcia/podpisania: 2018-01-26

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały NR XI/65/2011 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach.

Na podstawie:

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z  2017 r. poz. 1875, ze zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z  2017 r. poz. 1769, ze zm.), Rada Gminy Sorkwity uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1.
W Uchwale NR XI/65/2011 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach wprowadza się następujące zmiany:
 1. §2 otrzymuje brzmienie:
 
  Ośrodek działa między innymi na podstawie:
 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach  rodzinnych, 
 5. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym  do  alimentów,
 6. Ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 7. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
 8. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne,
 9. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi,
 10. Ustawy z dnia o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2007 r.
 11. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 12. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 13. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zstępczej,
 14. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 15. Ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 16. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 17. Ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 18. Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
 19. Niniejszego statutu.
 20. oraz innych  przepisów prawnych.
2. § 4 otrzymuje brzmienie:
„1. Ośrodek prowadzi działania z zakresu pomocy społecznej na rzecz wspólnoty samorządowej Gminy Sorkwity mające na celu umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także zapobieganie tym sytuacjom oraz podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
2. Ponadto Ośrodek realizuje zadania Gminy Sorkwity w zakresie:
 1. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 2. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 3. przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 4. przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy
  z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
 5. prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w zakresie objętym ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 6. przyznawania i wypłacania dodatków energetycznych na podstawie ustawy
  z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;
 7. prowadzenia działań związanych z wychowaniem w trzeźwości
  i przeciwdziałania alkoholizmowi;
 8. prowadzenia postępowań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.
  o Karcie Dużej Rodziny;
 9. przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 10. wykonania ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w tym do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie jednorazowego świadczenia o którym mowa w ustawie;
 11. realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie;
 12. obsługi administracyjno – technicznej zespołu interdyscyplinarnego.
3. Ośrodek realizuje zadania, o których mowa w ust.1 i 2 będące zadaniami własnymi gminy, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej nałożone ustawami lub zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
4. Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Ośrodek, w tym strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny Ośrodka, zatwierdzony przez Wójta Gminy Sorkwity.”
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta
 
 
 
UZASADNIENIE
 
 
w sprawie zmiany uchwały NR XI/65/2011 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach.
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach jako budżetowa jednostka organizacyjna gminy Sorkwity działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności, w tym działalności podstawowej. Duża ilość zmian w przepisach prawa i nałożenie nowych zadań na samorząd gminy wymaga aktualizacji dotychczas obowiązującego statutu w celu szczegółowego określenia przedmiotu działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 
Wobec powyższego podjęcie uchwały uważa się za konieczne i zasadne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Bronisz Data wytworzenia informacji: 2018-01-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Plichta Data wprowadzenia do BIP 2018-02-02 19:40:34
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-02-02 19:46:33
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-23 11:34:24
Artykuł był wyświetlony: 189 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu