ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXV/251/2018

Szczegóły informacji

XXXV/251/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXV

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Data podjęcia/podpisania: 2018-01-26

Tytuł aktu:

w sprawie: ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, ośrodkach wsparcia będącymi schroniskami dla bezdomnych

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,  art. 41 ust. 1 i art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1769,  z późn. zm.), Rada Gminy Sorkwity uchwala, co następuje:

Treść:

§1.
Ustala się zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz ośrodkach wsparcia będącymi schroniskami dla bezdomnych udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Sorkwity, które ostatnie stałe miejsce zameldowania miały na terenie gminy Sorkwity.
 
§2.
1. Pomoc w formie udzielenie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu w schronisku dla osób bezdomnych oraz ośrodkach wsparcia będącymi schroniskami dla bezdomnych przysługuje nieodpłatnie osobom bezdomnym, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.
2. Osobom bezdomnym, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, pomoc w formie pobytu w ośrodku wsparcia,  schronisku, udzielana jest odpłatnie w wysokości określonej w § 3 niniejszej uchwały.
 
§3.
Odpłatność w ośrodkach wsparcia, schroniskach dla bezdomnych ustala się następująco:
 
Dochód na osobę zgodnie z kryterium
Procentowa (%) wysokość miesięcznej odpłatności,
dochodowym określonym w art. 8 ust. 1 i 2
naliczanej od kwoty kosztów utrzymania mieszkańca
ustawy o pomocy społecznej
w danym ośrodku wsparcia - schronisku
Do 100%
nieodpłatne
Powyżej 100% do 150%
50%
Powyżej  150%  do 300%
80%
Powyżej 300%
100%
 
§4.
1. Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia,  schronisku dla osób bezdomnych, ustala się za każdy dzień pobytu w ośrodku wsparcia,  schronisku.
2. Okres rozliczeniowy obejmuje 1 miesiąc kalendarzowy.
3. W przypadku, gdy pobyt mieszkańca nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza się dzieląc kwotę odpłatności wynikającą z tabeli przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc ją przez liczbę dni pobytu.
 
§5.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.
 
§6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta
 
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały Rady Gminy Sorkwity w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w schronisku dla osób bezdomnych, ośrodkach wsparcia będącymi schroniskami dla bezdomnych
 
 
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi udzielnie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.).
5 września 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej. Nowelizacja ta wprowadziła nowe zasady udzielania pomocy w formie schronienia. Schronisko dla bezdomnych w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej jest jedną z form ośrodka wsparcia. Ustawodawca powierzył radzie gminy kompetencje do stanowienia w drodze uchwały o szczegółowych zasadach ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego ustawą o pomocy społecznej.
W związku z powyższym konieczne stało się podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Bronisz Data wytworzenia informacji: 2018-01-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Plichta Data wprowadzenia do BIP 2018-02-02 19:54:59
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-02-02 19:55:03
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-23 11:34:20
Artykuł był wyświetlony: 215 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu