ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVII/258/2018

Szczegóły informacji

XXXVII/258/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVII

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Sorkwity.

Data podjęcia/podpisania: 2018-03-23

Tytuł aktu:

w sprawie podziału Gminy Sorkwity na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Na podstawie:

Na podstawie art. 419 oraz art 420 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017, poz. 15 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U z 2018r., poz. 130) Rada Gminy Sorkwity działając na wniosek Wójta uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1.
Dokonuje się podziału Gminy Sorkwity na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
 
§ 2.
Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.
 
§ 4.
Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie.
 
§ 5.
Na ustalenia Rady Gminy Sorkwity w sprawie okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Olsztynie, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Sorkwity.
 
§ 6.
Traci moc Uchwała Nr XXIII/175/2012 Rady Gminy Sorkwity z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Sorkwity na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Sorkwity.
 
§ 8.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXVII/258/2018
z dnia 23 marca 2018 r.
 
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 130) rada gminy, zobowiązana jest do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy tj do dnia 1 kwietnia 2018r.
 
Zgodnie z przepisem art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz.15 ze zm.) podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta, rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady, z uwzględnieniem art. 417, który stanowi, że:
- okręg wyborczy obejmuje część obszaru gminy,
- w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy,
- jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa,
- jednostkę pomocniczą gminy dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych również wtedy, gdy: w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców liczba radnych wybieranych w danej jednostce pomocniczej byłaby większa niż 1.
oraz następujących zasad:
1) ułamki liczby mandatów wybieranych w okręgu wyborczym równe lub większe od 1/2, jakie wynikają z zastosowania normy przedstawicielstwa, zaokrągla się w górę do liczby całkowitej,
2) jeżeli w wyniku postępowania, o którym mowa w pkt 1, liczba radnych wybieranych w okręgach przewyższa liczbę radnych wybieranych do rady gminy, mandaty nadwyżkowe odejmuje się w tych okręgach wyborczych, w których norma przedstawicielstwa jest najmniejsza; w przypadku gdy liczba mandatów jest mniejsza od liczby radnych wybieranych do rady gminy, dodatkowe mandaty przydziela się tym okręgom wyborczym, w których norma przedstawicielstwa jest największa.
 
Projekt podziału Gminy Sorkwity na okręgi wyborcze opracowany został zgodnie z zasadami zawartymi w/w ustawie.
 
Projekt Uchwały zakłada podział Gminy Sorkwity na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Okręgi wyborcze, w których norma przedstawicielstwa jest największa podzielono w następujący sposób:
- Sołectwa Sorkwity w skład którego wchodzą miejscowości: Sorkwity, Słomowo, Załuki i Miłuki podzielono na 2 okręgi wyborcze:
  • Okręg nr 1: część Sołectwa Sorkwity obejmujący ulicę Szkolną, z liczbą mieszkańców – 379 osób,
  • Okręg nr 2: część Sołectwa Sorkwity z wyłączeniem ulicy Szkolnej (obejmujący ulice: Olsztyńską, Plażową, Rybacką, Zamkową oraz miejscowości: Miłuki, Słomowo, Załuki) z liczbą mieszkańców – 294 osoby.
- Sołectwo Warpuny w skład którego wchodzą miejscowość Warpuny i Kolonie Warpun podzielono na 2 okręgi wyborcze:
  • Okręg nr 8: Część sołectwa Warpuny: ul. Młynowa, Żytnia, Ogrodowa, Kolonie Warpun 231 osób,
  • Okręg nr 9: Część sołectwa Warpuny: ul. Wolności, Jeziorna, Robotnicza – 282 osóby.
Wynikająca rozbieżność w liczebności mieszkańców w okręgach nr 1, 2, 8 i 9 jest uzasadniona zachowaniem integralności skupisk mieszkańców w miejscowościach Sorkwity i Warpuny.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Bronisz Data wytworzenia informacji: 2018-03-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Plichta Data wprowadzenia do BIP 2018-03-28 10:51:37
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-03-28 11:48:09
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-28 11:48:09
Artykuł był wyświetlony: 172 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu