ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVII/259/2018

Szczegóły informacji

XXXVII/259/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVII

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Sorkwity.

Data podjęcia/podpisania: 2018-03-23

Tytuł aktu:

w sprawie podziału Gminy Sorkwity na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm) oraz art. 12 § 2 i 3, § 11, § 12 i § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017r.1, poz. 15 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 130) Rada Gminy Sorkwity działając na wniosek Wójta uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1.
Dokonuje się podziału Gminy Sorkwity na 5 stałych obwodów głosowania.
 
§ 2.
Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.
 
§ 4.
Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie.
 
§ 5.
Na ustalenia Rady Gminy Sorkwity w sprawie obwodów głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Olsztynie, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Sorkwity.
 
§ 6.
Traci moc Uchwała Nr XXV/193/2012 Rady Gminy Sorkwity z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Sorkwity na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz Uchwała Nr XXXIII/217/2017 Rady Gminy Sorkwity z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowych komisji wyborczych z terenu Gminy Sorkwity.
 
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Sorkwity.
 
§ 8.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta
 
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXXVII/259/2018 Rady Gminy Sorkwity
z dnia 23 marca 2018 r.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U z 2018r., poz. 130) rada gminy, zobowiązana jest do dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania, określenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, w terminie 1 miesiąca od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze.
Art. 12 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017, poz. 15 ze zm.) stanowi, że stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 4000 mieszkańców. W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami obwód może obejmować mniejszą liczbę mieszkańców.
W związku z dokonaniem podziału gminy na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, konieczne było również dokonanie analizy granic obwodów głosowania.
Gmina Sorkwity jest podzielona na 5 obwodów głosowania przy czym liczbę mieszkańców na dzień 31 grudnia 2017r. w poszczególnych obwodach przedstawia się następująco:
 
Obwód
Liczba mieszkańców
Okręgi
Obwód Nr 1 w Sorkwitach
909
1,2,3
Obwód Nr 2 w Sorkwitach
683
4,5
Obwód Nr 3 w Warpunach
1622
6,7,8,9,10,11
Obwód Nr 4 w Rybnie
1067
12,13,14
Obwód Nr 5 w Choszczewie
408
15
RAZEM
4689
15
 
Zorganizowanie efektywnego podziału gminy na stałe obwody głosowania przy uwzględnieniu obciążenia obwodowych komisji wyborczych zadaniami, liczby osób uprawnionych do głosowania w obwodach oraz warunków lokalowych siedzib komisji nie wymaga modyfikacji dotychczasowej liczby obwodów głosowania.
Proponując lokale na siedziby obwodowych komisji wyborczych starano się je wyznaczyć w miejscach zapewniających wyborcom łatwy do nich dostęp. Uwzględniono również dyspozycję art. 186 § 1 Kodeksu wyborczego zobowiązującego do wyznaczenia odpowiedniej liczby siedzib obwodowych komisji wyborczych w budynkach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Lokale te powinny spełniać kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Dokonując podziału na obwody głosowania przyjęto jednocześnie zasadę, że obwód głosowania obejmuje swoimi granicami całe okręgi wyborcze.
Zgodnie z art. 12 § 3 Kodeksu wyborczego - stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 4 000 mieszkańców. W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami obwód może obejmować mniejszą liczbę mieszkańców. W proponowanym podziale Gminy Sorkwity na obwody głosowania, obwód głosowania Nr 5 w skład którego wchodzą Sołectwa: Choszczewo i Jełmuń obejmuje 408 osób. Podział taki uwarunkowany jest położeniem geograficznym tych sołectw oraz możliwościami komunikacyjnymi mieszkańców.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Bronisz Data wytworzenia informacji: 2018-03-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Plichta Data wprowadzenia do BIP 2018-03-28 11:54:48
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-03-28 11:55:34
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-28 11:55:34
Artykuł był wyświetlony: 182 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu