ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: 30/2018

Szczegóły informacji

30/2018

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data podjęcia/podpisania: 2018-04-06

Tytuł aktu:

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na kandydata na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. gospodarki odpadami w Referacie Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Sorkwity

Na podstawie:

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.) oraz załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2005 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 21 października 2005 r. w sprawie ustalania procedury rekrutacji pracowników do Urzędu Gminy w Sorkwitach zmienionego Zarządzeniem Nr 9/2013 z dnia 05 marca 2013 r., zarządzam, co następuje:

Treść:

§ 1
 1. Ogłaszam otwarty nabór na kandydata na wolne stanowisko młodszego referenta ds. gospodarki odpadami w Referacie Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Sorkwity.
 2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w § 1 ust. 2 podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
Załącznik do Zarządzenia nr 30 /2018
Wójta Gminy Sorkwity z dnia 06.04.2018 r.
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
 
Wójt Gminy Sorkwity
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
młodszego referenta ds. gospodarki odpadami w Referacie Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej
w Urzędzie Gminy Sorkwity z siedzibą w Sorkwitach, ul. Olszyńska nr 16A.

Liczba lub wymiar etatu: 1

1. Wymagania niezbędne:
Do udziału w konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące wymogi:
1) posiadające obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie minimum średnie, pożądane wyższe (ekonomiczne, administracyjne lub ochrona środowiska).
3) nie skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystające z pełni praw publicznych.
5) posiadające umiejętność obsługi komputera w tym pakietu MS Office oraz poczty elektronicznej i internetu.
6) wykazujące gotowość pracy w terenie,
7) posiadające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
8) znające zagadnienia i przepisy z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o odpadach, ordynacji podatkowej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.
 
2. Wymagania dodatkowe:
 
1) umiejętność interpretacji i stosowania aktów prawnych,
2) umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,
3) prawo jazdy kat. B,
4) obowiązkowość, dokładność i dyspozycyjność.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
Do głównych zadań pracownika będzie należało prowadzenie spraw związanych z:
 
A) gospodarką odpadami, a w szczególności:
- obsługa systemu informatycznego obsługującego system odbioru odpadów komunalnych,
- utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
- opracowywanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja,
- współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi,
- kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sorkwity;
- współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
- planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
- realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
- przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- prowadzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie należności z tytułu opłat za odpady komunalne,
- nadzorowanie przedsiębiorców nad prawidłowością odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców  szczególnie w zakresie zapobiegania mieszania odpadów zebranych selektywnie, nieprzekazywanie odpadów od właścicieli nieruchomości do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
- kampania informacyjna dotycząca gospodarki odpadami.
B) utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w szczególności:
- nadzór nad prawidłową gospodarką nieczystościami ciekłymi przez właścicieli nieruchomości,
- sporządzanie projektów decyzji zezwalających na świadczenie usług oraz innych decyzji wynikających z realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- prowadzenie ewidencji wykazu właścicieli nieruchomości z którymi została zawarta umowa na opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy wg sprawozdań dostarczanych przez przedsiębiorców zajmujących się wywozem nieczystości ciekłych,
- nadzór nad przestrzeganiem przez przedsiębiorców posiadających zezwoleń oraz stosowania stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w opróżnianiu zbiorników bezodpływowych, w oparciu o obowiązującą uchwałę Rady Gminy Sorkwity w tym zakresie,
- opracowywanie programów usług i rozwoju urządzeń komunalnych w zakresie kanalizacji i wysypisk śmieci,
- prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie,
- organizowanie utylizacji zwłok zwierzęcych,
- wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
4. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV),
 2. kwestionariusz osobowy (zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
  z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2017 poz. 894 ze zm.):
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 7. kopie dokumentów potwierdzających odbyte kursy, szkolenia itp. (pożądane).
Szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinno być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 
5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Praca w Urzędzie Gminy, na stanowisku urzędniczym w wymiarze pełnego etatu . Część czasu pracy będzie obejmowała pracę w terenie. Obszar działania – Gmina Sorkwity. Czas pracy ośmiogodzinny.
W przypadku kandydata podejmującego pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, umowa o prace będzie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
2. Podpisanie umowy zostanie poprzedzone badaniami lekarskimi w zakresie medycyny pracy.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy, przy ul. Olsztyńskiej 16A w Sorkwitach lub drogą pocztową na adres : Urząd Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity, z dopiskiem ”Konkurs na stanowisko urzędnicze – młodszego referenta ds. gospodarki odpadami w Referacie RBG” ” w terminie do dnia 20 kwietnia 2018 roku do godz. 10.00
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16A.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Karolina Jerońska Data wytworzenia informacji: 2018-04-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Jerońska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-06 15:08:39
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-04-06 15:08:43
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-04-06 15:27:25
Artykuł był wyświetlony: 210 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu