w sprawie: przyjęcia „Lokalnego... - Akty prawne - Urząd Gminy Sorkwity
ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVIII/264/2018

Szczegóły informacji

XXXVIII/264/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVIII

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Data podjęcia/podpisania: 2018-04-20

Tytuł aktu:

w sprawie: przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Sorkwity”.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 90 t ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.), art. 72 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) oraz z Rada Gminy Sorkwity uchwala co następuje:

Treść:

§ 1.
Przyjmuje się „Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Szkół Podstawowych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Sorkwity, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.

§ 3.
Traci moc Uchwała Nr XIX/145/2012 Rady Gminy Sorkwity z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych publicznych i niepublicznych mających siedzibę na terenie Gminy Sorkwity”.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta
 

Załącznik Nr 1
do Uchwały XXXVIII/264/2018
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 20 kwietnia 2018 r.

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UCZNIÓW UZDOLNIONYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAJĄCYCH
SWOJĄ SIEDZIBĘ NA TERENIE GMINY SORKWITY

I Wstęp
Na podstawie art. 90t ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.) Gmina Sorkwity tworzy Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Sorkwity, zwany dalej „Programem”. Program adresowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów. Promocja zdolnych uczniów daje znakomite efekty edukacyjne, wychowawcze i motywacyjne.

II. Cele programu
1. Materialne wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych podczas procesu nauczania w szkole podstawowej.
2. Zwiększenie motywacji uczniów do rozszerzania wiedzy poza podstawę programową oraz rozwijania swoich zdolności i umiejętności.
3. Zachęcanie uczniów do reprezentowania Gminy Sorkwity w konkursach, olimpiadach, przeglądach, zawodach na szczeblach co najmniej ponadgminnych.
4. Doprowadzenie do wzrostu aspiracji innych uczniów, dla których stypendyści będą stanowili pozytywny wzorzec.
5. Promocja Gminy Sorkwity poprzez reprezentowanie jej przez uczniów na zewnątrz.

III. Forma i tryb realizacji programu
1. Jako formę realizacji programu ustanawia się „Stypendium Wójta Gminy Sorkwity” zwane dalej „stypendium”.
2. Stypendium przyznawane będzie w trzech kategoriach:
1) Stypendium naukowe – za wyniki w nauce,
2) Stypendium sportowe – za osiągnięcia sportowe,
3) Stypendium specjalne – za osiągnięcia w dziedzinie kultury, sztuki, motoryzacji, wiedzy z zakresu straży p.poż itp.
3. O stypendium ubiegać się mogą uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Sorkwity a uczniowie klas gimnazjalnych do dnia 30 czerwca 2019 r.
4. Stypendium przyznawane jest za okres roku szkolnego, w trakcie którego oceniany był dorobek kandydata na stypendystę i wypłacane jednorazowo w terminie wskazanym przez Wójta Gminy.
5. W danym roku szkolnym można otrzymać stypendium tylko w jednej kategorii.
6. O stypendium naukowe mogą ubiegać się uczniowie, którzy osiągnęli na koniec roku szkolnego:
1) Ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą.
2) Spełniają co najmniej jeden z warunków:
a) uzyskali średnią ocen w szkole podstawowej: w klasach IV-VI co najmniej 5,2; w klasach VII-VIII oraz w klasach gimnazjalnych co najmniej 5,0;
b) posiadają udokumentowane osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych:
- na szczeblu powiatowym – laureaci;
- na szczeblu wojewódzkim – za uzyskanie statusu finalisty;
- na szczeblu ogólnopolskim, poprzedzone awansem ze szczebla niższego za – uczestnictwo.
7. O stypendium sportowe mogą ubiegać się uczniowie osiągający wysokie wyniki w indywidualnym współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej powiatowym, którzy osiągnęli ponadto na koniec roku szkolnego:
1) średnią ocen co najmniej 4,0
2) ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą.
8. O stypendium specjalne mogą ubiegać się uczestnicy festiwali artystycznych (muzycznych, tanecznych, wokalnych itp.), uczestnicy konkursów plastycznych, strażackich, motoryzacyjnych itp., którzy zajęli co najmniej 3-cie miejsce na szczeblu nie niższym niż powiatowy oraz osiągnęli:
1) średnią ocen co najmniej 4,0
2) ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą.
9. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.
10. Na jednostkę do koordynowania programu wyznacza się Zakład Obsługi Szkół w Sorkwitach. Wniosek składa się w Zakładzie Obsługi Szkół w Sorkwitach ul. Olsztyńska 16A w terminie do dnia 20 czerwca.
11. Wnioskodawca we wniosku określa kategorię stypendium.
12. Wniosek winien zawierać dokładny opis aktywności ucznia oraz wyróżnień zdobytych przez niego, mających wpływ na uzyskanie stypendium oraz jego wysokość.
13. Do zaopiniowania złożonych wniosków, Wójt Gminy Sorkwity powołuje komisję odrębnym zarządzeniem.
14. W skład komisji stypendialnej wchodzą:
1) dwóch przedstawicieli Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Gminy Sorkwity,
2) trzech przedstawicieli wskazanych przez Wójta Gminy.
15. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Sorkwity.
16. Wnioskodawcy zostaną powiadomieni pisemnie o przyznanych stypendiach w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji o ich przyznaniu.
17. O wysokości stypendium decydują wyniki osiągnięte przez uczniów.
18. Ustala się maksymalną wysokość stypendium:
1) naukowe do 800 zł.
2) sportowe do 600 zł.
3) specjalne do 600 zł.
19. Stypendium Wójta Gminy Sorkwity w ramach opracowanego programu powinno służyć rozwojowi szczególnych zdolności ucznia i powinno być przeznaczone na cel związany z uzdolnieniami ucznia, a w szczególności na zakup lub dofinansowanie sprzętu sportowego, strojów sportowych, zakup instrumentów muzycznych, materiałów plastycznych, pomocy naukowych, sfinansowanie lub dofinansowanie warsztatów lub kursów ( językowych, komputerowych, artystycznych itp.), wyjazdów szkoleniowych, obozów sportowych, udziału w zawodach, konkursach, festiwalach, dodatkowych zajęciach w wybranej dziedzinie.
20. Wójt Gminy wręcza przyznane stypendia w sposób uroczysty.
21. Stypendia finansowane są z budżetu Gminy Sorkwity.
22. Stypendia przyznawane są do wysokości środków finansowych określonych przez Radę Gminy Sorkwity w uchwale budżetowej na dany rok.
23. Wypłaty stypendiów dokonuje Zakład Obsługi Szkół w Sorkwitach.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Bronisz Data wytworzenia informacji: 2018-04-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Plichta Data wprowadzenia do BIP 2018-04-26 13:04:59
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-04-26 13:30:05
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-05-08 08:48:37
Artykuł był wyświetlony: 117 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu