w sprawie: określenia zasad i rozmiaru... - Akty prawne - Urząd Gminy Sorkwity
ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVIII/265/2018

Szczegóły informacji

XXXVIII/265/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVIII

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała podlega opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

Data podjęcia/podpisania: 2018-04-20

Tytuł aktu:

w sprawie: określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Sorkwity oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego.

Na podstawie:

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 42 ust. 3, 6 i 7 pkt 2, art. 91d pkt 1 i art. 42 ust. 6a i 7 pkt 3b, które obowiązują od dnia 1 września 2018 r. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) w zw. z art. 76 pkt 22 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Gminy Sorkwity uchwala co następuje:

Treść:

§ 1.
1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Sorkwity obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela do wskazanej niżej wysokości:
 
L.p. Stanowisko kierownicze Obniżony tygodniowy
wymiar zajęć
1. dyrektor szkoły podstawowej liczącej:  
  a) 8 – 12 oddziałów 4 godz.
  b)powyżej 12 oddziałów 0 godz.
2 wicedyrektor szkoły podstawowej  
  a) 12 – 16 oddziałów 8 godz.
  b)powyżej 16 oddziałów 4 godz.

2. Dla Nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach mogą zostać przydzielone godziny ponadwymiarowe jedynie w przypadku kiedy jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale.
3. Wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1 i 2 dotyczy również nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze. Jeżeli zastępstwo nie nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca, to wymiar ten obowiązuje nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono im zastępstwo.

§ 2.
Określa się tygodniowy wymiar godzin dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego:
L.p.  Stanowisko Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć dydaktycznych,
wychowawczych, opiekuńczych
1 Pedagog 22
2 Psycholog 22
3 Logopeda 22
4 Doradca zawodowy 22

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.

§ 4.
Traci moc Uchwała Nr XIX/148/2012 Rady Gminy Sorkwity z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom szkół, wicedyrektorom oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin.

§ 5.
Uchwała podlega opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta
 
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVIII/265/2018
Rady Gminy Sorkwity
Z dnia 20 kwietnia 2018 r.
 
Poprzednie uregulowania w zakresie zniżki godzin dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze zostały określone w Uchwale Rady Gminy w 2012 r., w której występowały zespoły szkół. Obecnie Gmina jest organem prowadzącym dla szkół podstawowych, dlatego należało wprowadzić zmianę w nazwach szkół oraz inną rozpiętość w liczbie oddziałów. Ponadto ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła zmiany w Karcie Nauczyciela, w art. 42 ust. 5c został określony sposób obliczania wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, co spowodowało, że nie zachodzi konieczność określania tego wymiaru w uchwale. Wprowadzona zmiana w art. 42 ust. 7 pkt 3 K.N. zmniejszyła maksymalny wymiar godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych z 24 na 22 godziny, co spowodowało konieczność ustalenia przez Radę Gminy nowego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla wskazanych powyżej specjalności.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Bronisz Data wytworzenia informacji: 2018-04-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Plichta Data wprowadzenia do BIP 2018-04-26 13:18:49
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-04-26 13:21:37
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-05-08 08:48:34
Artykuł był wyświetlony: 89 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu