ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: 39/2018

Szczegóły informacji

39/2018

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data podjęcia/podpisania: 2018-05-15

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sorkwity

Na podstawie:

Na podstawie: art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 994) zarządzam, co następuje:

Treść:

§ 1.
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Sorkwity wprowadzonym Zarządzeniem Nr 9/2018 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 22 stycznia 2018r., dokonuje się następujących zmian:
 
1. § 8 otrzymuje brzmienie: "W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 1. Referat Planowania i Finansów - „PF”,
 2. Referat Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej - „RBG”,
 3. Stanowisko ds. Obsługi Prawnej - „OP”,
 4. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste – „USC”, „EL”,”DO”.
 5. Stanowisko ds. Organizacyjno-Kadrowych - „OA”,
 6. Stanowisko ds. Obsługi Rady, Działalności Gospodarczej i Informacji Niejawnych - „RG”,”DG”,”IN”
 7. Stanowisko ds. Informatyki - „INF”,
 8. Stanowisko ds. Profilaktyki, Uzależnień i Spraw Społecznych - „PU”,
 9. Inspektor Ochrony Danych Osobowych - „IODO”,
 10. Pracownicy zatrudnieni w charakterze: kierowcy, sprzątaczki, pracownika gospodarczego.
 
2. W § 24 ust. 1, zdanie pierwsze po słowach „Do zadań Stanowiska ds. Organizacyjno-Kadrowych”, skreśla się „i Archiwizacji”.
 
3. W § 24 ust. 1 skreśla się pkt 2.
 
4. § 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przy znakowaniu akt Stanowisko ds. Organizacyjno-Kadrowych używa symbolu „OA”.
 
5. W § 25 ust. 1 po pkt. 3 dodaje się pkt 4-8 w następującym brzmieniu:
„4) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i decyzji dotyczących odmowy wydawania zezwoleń,
5) wydawanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
6) przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
7) naliczanie należności za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.”
8) w zakresie spraw archiwizacyjnych:
a) prowadzenie archiwum zakładowego i współdziałanie z archiwum państwowym w Olsztynie oraz KBW Olsztyn w sprawie wydawania zezwoleń na niszczenie akt i przekazywanie akt kat. A,
b) współpraca z referatami i samodzielnymi stanowiskami w zakresie prawidłowego klasyfikowania akt, tworzenia teczek akt i przygotowania akt do przekazania ich do archiwum zakładowego w terminie przewidzianym w instrukcji kancelaryjnej Urzędu,
 1. przejmowanie akt z referatów i samodzielnych stanowisk pracy na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych,
d) ewidencjonowanie, przechowywanie i zabezpieczanie przyjętych do przechowania akt,
e) porządkowanie (w razie potrzeby) akt niewłaściwie opracowanych, znajdujących się już w archiwum zakładowym,
f) udostępnianie i wypożyczanie akt na zasadach określonych w odpowiednich przepisach,
g) utrzymywanie stałych kontaktów i współpraca z właściwym archiwum państwowym nadzorującym dane archiwum zakładowe.
 
6. W § 27 ust. 1 skreśla się pkt 7-11.
7. Dodaje się § 27a, o następującym brzmieniu:
„1. Do zakresu działania Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy realizacja zadań wynikających z europejskiego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych a w szczególności:
1) informowanie Wójta Gminy Sorkwity jako Administratora, o którym mowa w art. 2 pkt. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w dalszej części zwanego również jako: „Rozporządzenie” lub „RODO”) oraz zatrudnionych w Urzędzie Gminy pracowników i zleceniobiorców, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tym przedmiocie;
2) monitorowaniu przestrzegania przepisów obowiązujących, w tym przepisów wewnętrznych, polityk i procedur stosowanych przez Administratora, w dziedzinie ochrony danych osobowych (w tym podziału obowiązków na tym polu), zgodnie z art. 39 ust. 1 lit. b RODO;
3) podejmowaniu działań zwiększających świadomość prawną Pracodawcy oraz zatrudnionych u niego pracowników i zleceniobiorców, w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych,
4) przeprowadzaniu szkoleń personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych osobowych oraz powiązanych audytów;
5) wykonywaniu audytów dotyczących przestrzegania przez pracowników i zleceniobiorców Administratora na wypadek zaistnienia takiej konieczności ;
6) udzielaniu na żądanie Pracodawcy zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych;
7) współpracy z krajowym organem nadzorczym powołanym w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ułatwianiu swobodnego przepływu danych osobowych;
8) pełnieniu funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w stosownych przypadkach – prowadzeniu konsultacji w sprawach dotyczących danych osobowych. 
2. Wykonywanie innych czynności, związanych z ochroną danych, zleconych przez Wójta.
3. Przy znakowaniu akt Inspektor Ochrony Danych Osobowych, używa symbolu „IODO”.
 
8. W § 33 ust. 5 zdanie 1, po słowach „na stanowiskach ds. Organizacyjno-Kadrowych” skreśla się „i Archiwizacji”.
 
§ 2
Zmienia się załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sorkwity do Zarządzenia Nr 9/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w ten sposób, że:
1) wymiar etatu na stanowisku ds. Profilaktyki, Uzależnień i Spraw Społecznych zmniejsza się z wymiaru 1 etatu do ½ etatu.
2) wprowadza się Stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych – ½ etatu.
Zmieniony schemat organizacyjny stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2018-05-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-28 15:06:16
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-05-28 15:15:17
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-06-06 09:19:44
Artykuł był wyświetlony: 108 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu