ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XL/289/2018

Szczegóły informacji

XL/289/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XL

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Data podjęcia/podpisania: 2018-06-27

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 poz.1073. 1566) oraz Uchwały Nr XX/132/2016 Rady Gminy Sorkwity z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, po stwierdzeniu, że ustalenia planu nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sorkwity, Rada Gminy Sorkwity uchwala, co następuje:

Treść:

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne
 
§ 1.
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo zwany dalej planem.
2. Plan obejmuje teren wsi Kozłowo wraz z areałem gruntów rolnych w granicach zgodnych z Uchwała Nr XX/132/2016 Rady Gminy Sorkwity z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo oraz zgodnych z oznaczeniami na rysunku planu.
3. Plan składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu i opublikowaniu:
ustaleń stanowiących treść niniejszej uchwały;
rysunku planu w skali 1 : 2000, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały;
 1. rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały;
 2. rozstrzygnięcia sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.
§ 2.
1. Przedmiotem ustaleń planu są:
 1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MN;
 2. tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolem UMN;
 3. tereny zabudowy mieszkalno - usługowej oznaczone na rysunku planu symbolem MNU;
 4. tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolem U;
 5. teren zabudowy mieszkaniowej  wielorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem MW;
 6. tereny zabudowy rekreacji indywidualnej (letniskowej) oznaczone na rysunku planu symbolem ML;
 7. tereny zabudowy zagrodowej oznaczone na rysunku planu symbolem RM;
 8. teren kapliczki przydrożnej oznaczony na rysunku planu symbolem UK;
 9. teren zabudowy produkcji i obsługi rolnictwa oznaczony na rysunku planu symbolem RU;
 10. teren sportu i rekreacji oznaczony na rysunku planu symbolem US;
 11. teren cmentarza zamkniętego oznaczony na rysunku planu symbolem ZCz;
 12. tereny rolne oznaczone na rysunku planu symbolem R;
 13. tereny zieleni urządzonej oznaczone na rysunku planu symbolem ZP;
 14. tereny lasów oznaczone na rysunku planu symbolem ZL;
 15. tereny infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku planu symbolami G, W, K;
 16. tereny wód powierzchniowych oznaczone na rysunku planu symbolem WS;
 17. tereny dróg publicznych oznaczone na rysunku planu symbolem KD;
 18. tereny dróg wewnętrznych oznaczone na rysunku planu symbolem KDW;
 19. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, § 5 uchwały;
 20. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, § 6 uchwały;
 21. zasady kształtowania krajobrazu, § 7 uchwały;
 22. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej, § 8 uchwały;
 23. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, § 9 uchwały;
 24. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa, § 10 uchwały;
 25. zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów, § 11 uchwały;
 26. szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, § 12 uchwały;
 27. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym, § 13 uchwały;
 28. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, § 14 uchwały;
 29. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, § 15 uchwały;
 30. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, § 16 uchwały;
 31.  przeznaczenie, zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu, § 17 uchwały;
 32.  stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, § 18 uchwały;
 33. określenie inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, § 19 uchwały;
 34. określenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym § 20 uchwały.
§ 3.
1. Ustala się następujący zakres oznaczeń graficznych na rysunku planu jako obowiązujący i ściśle określony:
 1. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;
 2. nieprzekraczalna linia zabudowy;
 3.  przeznaczenie terenu elementarnego wyrażone symbolem literowym;
 4. granica terenu objętego planem.
 1. Linie wewnętrznego podziału wskazują możliwość podziału i obowiązują w zakresie ilustracji cech geometrycznych podziału i zasad ustalonych w § 17 uchwały i nie są obowiązujące.
 2. Strefa ograniczonego zagospodarowania wzdłuż istniejącej linii elektroenergetycznej SN 15kV obowiązuje na podstawie przepisów odrębnych. Ustalenie to traci moc z chwilą likwidacji linii napowietrznej lub jej skablowania.
 3. Strefa 50 m od cmentarza obowiązuje na podstawie przepisów odrębnych.
 4. Obiekty i obszary objęte ochroną konserwatorską wskazano na rysunku planu zgodnie z rejestrem zabytków i gminną ewidencją zabytków.
 5. Granice obszaru Natura 2000 „Ostoja Piska” oraz Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Rzeka Babant i Jezioro Białe” przebiegające poza terenem objętym planem oraz oznaczenia przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej, grunty klasy III, obszary naturalnej sukcesji zadrzewień i zakrzewień pokazano informacyjnie.
§ 4.
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
 1. uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Sorkwity;
 2. elementach zagospodarowania przestrzennego – należy przez to rozumieć definicję zawartą w § 2 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 3. przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które spełnia funkcję nadrzędną i powinno przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
 4. przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe; przeznaczenie dopuszczalne powinno występować łącznie z przeznaczeniem podstawowym zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 3 niniejszej uchwały;
 5. adaptacji zabudowy – należy przez to rozumieć zachowanie istniejących budynków i obiektów budowlanych oraz istniejącego zagospodarowania działki z możliwością przystosowania istniejącego budynku lub obiektu budowlanego do aktualnych potrzeb użytkownika; przystosowanie to może wiązać się z przebudową, rozbudową, nadbudową, rozbiórką i budową nowego budynku lub obiektu budowlanego w miejsce istniejącego oraz zmianą sposobu użytkowania budynku lub obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w § 8 uchwały; warunkiem wymienionych przemian jest zgodność nowej funkcji z podstawowym lub dopuszczalnym przeznaczeniem terenu, a sposób kształtowania zabudowy i zagospodarowania działki zgodny jest z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów elementarnych, zawartych w rozdziale 3 uchwały;
 6. tablicy reklamowej, urządzeniu reklamowym, szyldzie – należy przez to rozumieć definicje zawarte w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 7. usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć działalność inną niż wymieniona w przepisach dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów .ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 8. powierzchni terenu biologicznie czynnego - należy przez to rozumieć powierzchnie terenu biologicznie czynnego, o którym mowa w przepisach odrębnych w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 9. nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, której obrys budynku nie może przekroczyć; okapy, gzymsy, wykusze mogą tę granicę przekroczyć nie więcej niż 0,8 m; balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy mogą tę granicę przekroczyć nie więcej niż 1,30 m;
 10. wysokości budynku wyrażonej w metrach - należy przez to rozumieć wysokość budynku, o której mowa w przepisach odrębnych dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 11. dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylania połaci  nie większym niż 150;
 12. terenie elementarnym – należy przez to rozumieć teren wydzielony linią rozgraniczającą i oznaczony jednym symbolem przeznaczenia i numerem wyróżniającym go spośród innych terenów;
 13. dużych jednostkach przeliczeniowych DJP – należy przez to rozumieć współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na duże jednostki przeliczeniowe inwentarza, o których mowa w przepisach odrębnych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 
ROZDZIAŁ 2
Przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem
 
§ 5.
Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
 
 1. W granicach opracowania planu nie występują elementy zagospodarowania przestrzennego, w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wymagające ochrony, ukształtowania lub rewaloryzacji.
 2. Ogrodzenia od strony dróg nie wyższe niż 1,60 m. Zabrania się stosowania ogrodzeń pełnych na całej długości.
 3. Na całym obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych.
 4. Zezwala się na zastosowanie szyldów na następujących zasadach
 1. powierzchnia płaszczyzny ekspozycyjnej - do 1,5 m2 włącznie, przy czym powierzchni dwustronnych nie sumuje się, traktując je jak znaki dwustronne
b)   szyldy wolnostojące: wysokość od poziomu terenu – do 3,0 m, łącznie z płaszczyzną ekspozycyjną,
 1. szyldy na obiektach: wysokość od poziomu terenu - do 3,0 m, łącznie z płaszczyzną ekspozycyjną, nie wyżej jednak niż poziom okapu lub gzymsu danego obiektu.
 1. Zasady kształtowania ładu przestrzennego zostały ponadto określone poprzez ustalenie linii zabudowy, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
§ 6.
Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.
Teren objęty planem położony jest w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Puszcza Piska”, kod obszaru: PLB280008 oraz w otoczeniu obszarów chronionych, są to: Obszar o znaczeniu dla wspólnoty Natura 2000 „Ostoja Piska” kod obszaru PLH 280048 oraz Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy Rzeka Babant i Jezioro Białe.  Ponadto obszar planu stanowią tereny o niskiej odporności wód podziemnych na zanieczyszczenia z powierzchni. Na całym terenie objętym planem z racji położenia w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Puszcza Piska”,  obowiązują przepisy odrębne ustawy o ochronie przyrody, w szczególności w zakresie realizacji inwestycji w tym dotyczące stosownych zezwoleń na odstępstwa w stosunku do gatunków chronionych i ich siedlisk.
Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku należy przyjmować  zgodnie z przepisami odrębnymi.
W nowo instalowanych systemach grzewczych należy stosować rozwiązania o wysokiej sprawności energetycznej, opierające się na gospodarce niskoemisyjnej, polegające na stosowaniu technologii wysokosprawnych energetycznie, ograniczające używanie tradycyjnych paliw stałych (węgiel kamienny, węgiel brunatny, drewno itp.), nie powodujące ponadnormatywnych zanieczyszczeń atmosfery, wykorzystujące w możliwie najwyższym stopniu odnawialne źródła energii - stosownie do przepisów odrębnych.
Gromadzenie odpadów komunalnych w granicach działki własnej. Zagospodarowanie odpadów zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie. Nie dopuszcza się utylizacji i składowania odpadów na terenie działki własnej.
Ustala się następujące zakazy:
 1. realizacji nowych inwestycji  melioracji odwadniających;
 2. realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko za wyjątkiem inwestycji celu publicznego;
 3. podejmowania działań mogących osobno lub w połączeniu z innymi działaniami znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody;
 4. lokalizacji wszelkich nowych elementów zagospodarowania, które mogą zagrażać w sposób bezpośredni lub pośredni wodom podziemnym w tym zakaz lokalizacji przemysłowych form chowu i hodowli zwierząt;
 5. zakaz likwidacji użytków zielonych;
 6. zakaz zaorywania miedz, niszczenia zadrzewień i zakrzaczeń, oczek wodnych i śródpolnych mokradeł.
Ogrodzenia należy wykonywać w taki sposób, aby umożliwić swobodną migrację drobnym zwierzętom – pozostawienie otworów pomiędzy terenem podłoża a podmurówką.
Ustala się maksymalną łączną obsadę zwierząt hodowlanych realizowaną w ramach jednej działki budowlanej  zabudowy zagrodowej oraz na terenie przeznaczonym pod zabudowę produkcji i obsługi rolnictwa  oznaczonym na rysunku planu symbolem 58RU - do 40DJP, jednak nie więcej jak 1DJP na 1ha gruntów w granicach planu, do których inwestor ma tytuł prawny.
§ 7.
Zasady kształtowania krajobrazu zostały określone poprzez ustalenie gabarytów zabudowy, wskaźników zagospodarowania terenu, formy ogrodzenia, kolorystyki elewacji oraz zasad sytuowania reklam i szyldów.
 
§ 8.
Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej
 1. Na obszarze planu występują zabytki nieruchome figurujące w gminnej ewidencji zabytków oraz wpisany do rejestru zabytków park krajobrazowy w zespole dworsko parkowym (symbol na rysunku planu 44ZP), nr wpisu: A-1490 z 26.10.1983 r., wskazane na rysunku planu oraz w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów elementarnych.
 2. Remonty budynków historycznych należy prowadzić na zasadach pozwalających zachować walory zabytkowe elewacji tj. kompozycję elewacji, detal architektoniczny, rodzaj wykończenia elewacji, historyczny rodzaj materiałów budowlanych, stosownie do przepisów odrębnych.
 3. Na obszarze planu znajduje się historyczny cmentarz figurujący w gminnej ewidencji zabytków. Dla ochrony cmentarza obowiązuje nakaz ochrony układu przestrzennego (alei, układu kwater), zabytkowego drzewostanu, historycznych nagrobków i elementów małej architektury, stosownie do przepisów odrębnych.
 4. Wyznacza się  strefy ochrony archeologicznej stanowisk archeologicznych ujętych w ewidencji zabytków AZP, oznaczonych na rysunku planu. W obrębie strefy obowiązują przepisy odrębne.
 5. Wzdłuż drogi powiatowej 1636N szpalery drzew stanowią aleję objętą ochroną konserwatorską. Ochrona alei polega na pielęgnacji i konserwacji drzew z uzupełnieniami i nowymi nasadzeniami, zgodnie z przepisami odrębnymi. W przypadku kolizji wymogów ochrony krajobrazu kulturowego z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego i potrzeby modernizacji dróg, decyzję należy podjąć na podstawie specjalistycznej dokumentacji, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 6. Odnośnie obiektów i terenów objętych ochroną konserwatorską mają zastosowanie przepisy odrębne o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
§ 9.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
Na terenie objętym planem przestrzeń  publiczną  stanowią drogi publiczne oraz zabytkowy park krajobrazowy oznaczony na rysunku planu symbolem 44ZP.
Zasady zagospodarowania parku krajobrazowego regulują ustalenia szczegółowe zawarte w rozdziale 3 uchwały i przepisy odrębne.
§ 10.
Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa
 1. Na obszarze objętym planem nie występują udokumentowane geologicznie złoża kopalin, ewidencjonowane w Krajowym Bilansie Zasobów, tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych oraz obszary szczególnego zagrożenia powodzią.
 2. Na dzień uchwalenia planu nie sporządzono audytu krajobrazowego. W związku z tym w planie zagospodarowania przestrzennego województwa krajobrazów priorytetowych nie określono.
§ 11.
Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów
 1. Ustala się następujące zasady kształtowania budynków mieszkalnych oraz budynków rekreacji indywidualnej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, rekreacji indywidualnej oraz w zabudowie zagrodowej z wyłączeniem obiektów objętych ochroną konserwatorską, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ustaleń:
  1. maksymalna powierzchnia zabudowy jednego budynku wolnostojącego:  250 m2;
  2. rzut budynku o kształcie wydłużonego prostokąta, proporcje boków rzutu budynku a/b: od 1÷1,5 do 1÷2,0;
  3. wysokość budynku: do 9 m, maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe;
  4. w elewacjach zewnętrznych należy stosować następujące materiały: cegła ceramiczna, ceramiczne okładziny elewacyjne, kamień, drewno, tynki w kolorach pastelowych (biały, kremowy, piaskowy, beże, szarości);
  5. geometria dachu dla głównej bryły budynku: dachy dwu- lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych 300- 450; dopuszcza się dach dwuspadowy z naczółkami;
  6. materiały pokrycia dachów: dachówka ceramiczna, cementowa, blacho dachówka lub pokrycia bitumiczne w kolorze czerwonym;
  7. dopuszcza się zastosowanie ścianki kolankowej, możliwość dodatkowego doświetlenia poddasza oknami połaciowymi lub lukarnami;
  8. otwory okienne o proporcjach wydłużonych prostokątów w układzie wertykalnym (pionowym), przy czym dopuszcza się zwieńczenie otworów okiennych nadprożem łukowym.
 2. Ustala się następujące formy kształtowania budynków gospodarczych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowie rekreacji indywidualnej oraz w zabudowie usługowej z wyłączeniem obiektów objętych ochroną konserwatorską, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ustaleń:
 1. maksymalna powierzchnia zabudowy jednego budynku wolnostojącego: 40 m2 ;
 2. rzut budynku o kształcie wydłużonego prostokąta, proporcje boków rzutu budynku a/b: od 1÷1,5 do 1÷2,5;
 3. wysokość budynku: do 5 m, maksymalnie jedna kondygnacja nadziemna;
 4. w elewacjach zewnętrznych stosować następujące materiały: cegła ceramiczna, ceramiczne okładziny elewacyjne, kamień, drewno, tynki w kolorach pastelowych (biały, kremowy, piaskowy, beże, szarości).
 5. geometria dachu: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 300-450;
 6. materiały pokrycia dachów: dachówka ceramiczna, cementowa, blacho dachówka lub pokrycia bitumiczne w kolorze czerwonym.
 1. Ustala się następujące formy kształtowania zabudowy gospodarczej w zabudowie zagrodowej z wyłączeniem obiektów objętych ochroną konserwatorską, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ustaleń:
  1. maksymalna powierzchnia zabudowy jednego budynku wolnostojącego: 350 m2 ;
  2. rzut budynku o kształcie wydłużonego prostokąta, proporcje boków rzutu budynku a/b: od 1÷1,8 do 1÷2,8 ,
  3. wysokość budynku: maksymalnie 9 m, dwie kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe;
  4. w elewacjach zewnętrznych stosować następujące materiały: cegła ceramiczna, ceramiczne okładziny elewacyjne, kamień, drewno, tynki w kolorach pastelowych (biały, kremowy, piaskowy, beże, szarości);
  5. geometria dachu dla głównej bryły budynku: dwuspadowy o nachyleniu połaci 300-450, dopuszcza się dach dwuspadowy z naczółkami;
  6. materiały pokrycia dachów: dachówka ceramiczna, cementowa, blacho dachówką lub pokrycia bitumiczne w kolorze czerwonym.
 2. Ustala się następujące zasady kształtowania budynków garażowych z wyłączeniem obiektów objętych ochroną konserwatorską, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ustaleń:
  1. maksymalna powierzchnia zabudowy budynku: 40 m2 ;
  2. wysokość budynku do 5 m, jedna kondygnacja nadziemna;
  3. w elewacjach zewnętrznych stosować następujące materiały: cegła ceramiczna, ceramiczne okładziny elewacyjne, kamień, drewno, tynki w kolorach pastelowych (biały, kremowy, piaskowy, beże, szarości);
  4. geometria dachu: dwuspadowy o nachyleniu połaci 300-450;
  5. materiały pokrycia dachów: dachówka ceramiczna, cementowa, blacho dachówka lub pokrycia bitumiczne w kolorze czerwonym;
  6. dopuszcza się stosowanie dachów płaskich o dowolnym pokryciu.
 3. Ustala się następujące formy kształtowania zabudowy usługowej z wyłączeniem obiektów objętych ochroną konserwatorską, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ustaleń:
 1. maksymalna powierzchnia zabudowy budynku wolnostojącego: 400 m2,
 2. rzut budynku o kształcie wydłużonego prostokąta, proporcje boków rzutu budynku a/b: od 1÷1,5 do 1÷2,0;
 3. wysokość budynku: do 10 m, maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe,
 4. w elewacjach zewnętrznych należy stosować następujące materiały: cegła ceramiczna, ceramiczne okładziny elewacyjne, kamień, drewno, tynki w kolorach pastelowych (biały, kremowy, piaskowy, beże, szarości);
 5. geometria dachu dla głównej bryły budynku: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych 300-450; dopuszcza się dach dwuspadowy z naczółkami;
 6. materiały pokrycia dachów: dachówka ceramiczna, cementowa blacho dachówka lub pokrycia bitumiczne w kolorze czerwonym;
 7. dopuszcza się zastosowanie ścianki kolankowej, możliwość dodatkowego doświetlenia poddasza oknami połaciowymi lub lukarnami;
 8. otwory okienne o proporcjach wydłużonych prostokątów w układzie wertykalnym (pionowym), przy czym dopuszcza się zwieńczenie otworów okiennych nadprożem łukowym.
 1. Powyższe ustalenia obowiązują dla całego obszaru planu o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.
§ 12.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.
 1. Wzdłuż linii elektroenergetycznej napowietrznej SN15kV ustala się teren ograniczonego zagospodarowania (pas techniczny) o szerokości 6,50 m w obie strony od osi linii.
 2. Przez teren opracowania przebiega gazociąg stalowy wysokiego ciśnienia o średnicy DN 150 PN 6,3 MPa relacji Szczytno – Marcinkowo wybudowany w 1976 r. i gazociąg stalowy wysokiego ciśnienia o średnicy DN 300 PN 6,3 MPa relacji Szczytno – Rybno wybudowany w 2012 r., dla których wyznaczone są strefy kontrolowane zgodnie z przepisami odrębnymi w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.
 3. Wyznacza się strefę 50 m od cmentarza wrysowaną na rysunku planu.
 4. Zasady zagospodarowania wymienionych w pkt 1), 2) i 3) terenów regulują przepisy odrębne.
 5. Budynki lub ich części znajdujące się poza wyznaczoną nieprzekraczalną linią zabudowy mogą podlegać rozbudowie, lecz część projektowana budynku nie może przekraczać tej linii. W przypadku nadbudowy dopuszcza się wykonanie jej w istniejącym obrysie.
 6. Dopuszcza się zabudowę działek wydzielonych przed wejściem w życie planu, które nie spełniają ustalonych w planie minimalnych wymiarów działek budowlanych, o ile są zgodne z przepisami odrębnymi.
 7. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lokale użytkowe realizowane zgodnie z przepisami prawa budowlanego mogą być przeznaczone wyłącznie na usługi nieuciążliwe. Dopuszcza się wyłącznie działalność usługową nie powodującą pogorszenia warunków użytkowania terenów i obiektów sąsiednich, w szczególności lokali mieszkalnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 8. Na terenach rolnych oznaczonych na rysunku planu symbolami 9R, 10R, 12R, 33R,41R,53R, 56R,60R, 63R, 65R, 70R i 79R ustala się zakaz wznoszenia obiektów budowlanych z wyjątkami, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi zawartymi w rozdziale 3 uchwały.
§ 13.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
 1. Na terenie objętym planem nie wyznacza się terenów wymagających przeprowadzenia procedury scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 2. Parametry nowo wydzielanych działek budowlanych zawarte są ustaleniach szczegółowych w rozdziale 3 uchwały.
§ 14.
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
 1. Powiązanie z układem nadrzędnym, drogą powiatową  poprzez istniejący układ drogowy i projektowane drogi wewnętrzne.
 2. Obsługa komunikacyjna działek z dróg gminnych i wewnętrznych. Z drogi powiatowej obsługiwana jest zabudowa istniejąca i może być obsługiwana projektowana zabudowa plombowa usytuowana wzdłuż tej drogi.
 3. Ilość miejsc postojowych programować następująco:
  1. dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej – min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie;
  2. dla zabudowy rekreacji indywidualnej min. 2 miejsca postojowe na 1 dom rekreacji indywidualnej;
  3. dla usług min. 0,3 miejsca na 100 m2 powierzchni całkowitej, nie mniej niż 2 miejsca postojowe;
  4. miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy programować i realizować zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 15.
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
 1. Adaptuje się istniejące sieci infrastruktury technicznej. Zasady zagospodarowania terenu w sąsiedztwie urządzeń sieciowych regulują przepisy odrębne. W przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem należy je przebudować, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. Ustala się następujące zasady prowadzenia nowych i przebudowywanych sieci uzbrojenia terenu:
  1. w obrębie linii rozgraniczających dróg lub pomiędzy wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, a liniami rozgraniczającymi dróg z dopuszczeniem odstępstwa wynikającego z przesłanek technicznych lub ekonomicznych;
  2. na terenach działek budowlanych w sposób jak najmniej ograniczający możliwości ich zainwestowania zgodnie z ustalonym w planie przeznaczeniem terenu;
  3. realizacja sieci infrastruktury technicznej wyłącznie jako podziemnych, z wyłączeniem linii elektroenergetycznych 15kV i 110kV;
  4. możliwości lokalizowania sieci i obiektów infrastruktury technicznej zawarte są w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów w rozdziale 3 uchwały.
 3. Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej.
 4. Odprowadzanie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej.
 5. Zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w § 6 pkt 3) uchwały.
 6. Wody deszczowe z dachów zagospodarować w granicach własnej działki, bez szkody dla gruntów sąsiednich lub do kanalizacji deszczowej.
 7. Wody deszczowe z dróg i placów utwardzonych o szczelnej nawierzchni należy odprowadzić do odbiornika po uprzednim oczyszczeniu w stopniu przewidzianym przepisami odrębnymi.
 8. Przyłączanie odbiorców do sieci telekomunikacyjnej będzie następowało zgodnie z przepisami odrębnymi. Linie telekomunikacyjne należy realizować jako podziemne.
 9. Inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, można lokalizować na całym terenie objętym planem, jeżeli taka inwestycja zgodna jest z przepisami odrębnymi.
 10. Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących źródeł lub/i poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii, zgodnie z przepisami odrębnymi. Rozprowadzenie energii elektrycznej liniami kablowymi. Przyłączanie nowych odbiorców do sieci elektroenergetycznej odbywać się będzie zgodnie z przepisami odrębnymi.
 11. Zaopatrzenie w gaz podmiotów ubiegających się przyłączenie będzie możliwe w przypadku zaistnienia technicznych możliwości zasilenia z sieci gazowej.
 12. Dopuszcza się lokalizowanie sieci gazowej na terenie objętym planem na warunkach określonych właściwymi przepisami dotyczącymi sieci gazowych z uwzględnieniem zasad ustalonych w pkt 2).
§ 16.
Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów
 1. Nie ustala się tymczasowego zagospodarowania terenu.
 2. Teren objęty planem do czasu jego zagospodarowania zgodnego z przeznaczeniem, należy użytkować w sposób dotychczasowy.
 
Rozdział 3
Przepisy dotyczące poszczególnych terenów elementarnych  wydzielonych liniami rozgraniczającymi
 
§ 17.
Ustalenia dotyczące przeznaczenia, zasad i wskaźników zagospodarowania terenu
 
 
Symbol terenu elementarnego/ powierzchnia
ha
ustalenia
1ZL-2,52
 1. Przeznaczenie podstawowe: zieleń leśna,
 2. Gospodarkę leśną prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi
 3. Obowiązuje zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów związanych z gospodarka leśną oraz wymienionych w § 15 pkt 9) uchwały.
2ML-1,27
3ML-1,35
4ML-0,30
 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa rekreacji indywidualnej.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
 3. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały.
 4. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
  1. powierzchnia zabudowy: maksymalnie 20% powierzchni działki budowlanej;
  2. udział terenu biologicznie czynnego: minimum 70% powierzchni działki budowlanej;
  3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,9 dla działki budowlanej;
  4. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,02 dla działki budowlanej.
 1. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się w odległości 5 m od linii rozgraniczających dróg i 12 m od linii rozgraniczającej teren lasu. Odległości od pozostałych granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. W zakresie zasad kształtowania nowo wydzielanych działek budowlanych ustala się:
 1. minimalną powierzchnię działki budowlanej – 1000 m2,
 2. minimalną szerokość frontu działki – 25 m; ustalenie to nie dotyczy działek  sytuowanych na zakończeniu sięgacza.
 1. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna z drogi gminnej i dróg wewnętrznych.
5ZP-1,30
 1. Przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona,
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: ścieżki piesze, obiekty małej architektury, sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
 3. Ustala się  zakaz zabudowy. Zakaz nie dotyczy obiektów wymienionych w pkt 2 oraz w § 15 pkt 9) uchwały.
 4. Należy zachować w maksymalnym stopniu istniejący drzewostan.
6G-0,30
1. Przeznaczenie podstawowe: strefa kontrolowana istniejących gazociągów.
2. Na terenie strefy kontrolowanej zasady zagospodarowania regulują przepisy odrębne.
7ZL-5,45
8ZL-2,93
 1. Przeznaczenie podstawowe: zieleń leśna,
 2. Gospodarkę leśną prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi
 3. Obowiązuje zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów związanych z gospodarka leśną oraz wymienionych w § 15 pkt 9) uchwały.
 4. Na terenie elementarnym 8ZL znajduje się stanowisko archeologiczne. W obrębie strefy ochronnej stanowiska archeologicznego oznaczonej na rysunku planu obowiązują ustalenia zawarte w § 8 pkt 4) uchwały.
9R-0,71
10R-9,45
 1. Przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze,
 2. Przeznaczenie dopuszczalne – sieci i obiekty infrastruktury technicznej, linie napowietrzne i podziemne.
 3. Zasady zagospodarowania terenu:
  1. istniejące uprawy polowe do adaptacji, w szczególności trwałe użytki zielone;
  2. ustala się  zakaz wznoszenia obiektów budowlanych za wyjątkiem wymienionych  w pkt 2 w oraz zawartych § 15 pkt 9) uchwały.
 4. W zakresie zasad podziału obowiązują przepisy odrębne.
11ML-2,05
 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa rekreacji indywidualnej.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
 3. Przez teren elementarny przebiega linia elektroenergetyczna SN 15 kV, dla której wyznacza się strefę ograniczonego zagospodarowania (pas techniczny). W strefie tej obowiązują ustalenia zawarte w § 3 ust. 3 i w § 12 pkt 1) i 4) uchwały.
 4. Na terenie elementarnym znajduje się stanowisko archeologiczne. W obrębie strefy ochronnej stanowiska archeologicznego oznaczonej na rysunku planu obowiązują ustalenia zawarte w § 8 pkt 4) uchwały.
 5. Część terenu elementarnego znajduje się w strefie 50 m od cmentarza. W strefie tej obowiązują przepisy odrębne.
 6. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały.
 7. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
  1. powierzchnia zabudowy: maksymalnie 20% powierzchni działki budowlanej;
  2. udział terenu biologicznie czynnego: minimum 70% powierzchni działki budowlanej;
  3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,9 dla działki budowlanej;
  4. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05 dla działki budowlanej.
 8. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się w odległości 35 m od linii rozgraniczającej drogę powiatową i 5 m od linii rozgraniczającej drogę gminną i drogę wewnętrzną. Odległości od pozostałych granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.
 9. W zakresie zasad kształtowania nowo wydzielanych działek budowlanych ustala się:
  1. minimalną powierzchnię działki budowlanej – 1000 m2,
  2. minimalną szerokość frontu działki – 25 m; ustalenie to nie dotyczy działek  sytuowanych na zakończeniu sięgacza.
 10. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna z drogi gminnej i wewnętrznej.
12R-37,85
 1. Przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze,
 2. Przeznaczenie dopuszczalne – sieci i obiekty infrastruktury technicznej, linie napowietrzne i podziemne.
 3. Zasady zagospodarowania terenu:
  1. istniejące uprawy polowe do adaptacji, w szczególności trwałe użytki zielone;
  2. ustala się  zakaz wznoszenia obiektów budowlanych za wyjątkiem wymienionych  w pkt 2 w oraz zawartych § 15 pkt 9) uchwały.
  3. ustala się zakaz zalesiania gruntów rolnych, niszczenia oczek wodnych i śródpolnych mokradeł;
  4. obszary naturalnych zadrzewień i zakrzewień pozostawić w stanie naturalnym.
 4. W zakresie zasad podziału obowiązują przepisy odrębne.
13RM-2,22
 1. Przeznaczenie terenu podstawowe: zabudowa zagrodowa,
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
 3. Adaptuje się istniejącą zabudowę i funkcje. Dopuszczalny zakres zmian wg § 4 pkt 5) uchwały.
 4. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały.
 5. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
 1. powierzchnia zabudowy maksymalnie 40% powierzchni działki budowlanej;
 2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,02 dla działki budowlanej;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,2 dla działki budowlanej;
 4. minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 20 % powierzchni działki budowlanej;
 1. Nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się w odległości 5 m ÷ 9 m od linii rozgraniczającej drogę gminną. Odległości od pozostałych granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. W zakresie zasad podziału obowiązują przepisy odrębne.
 3. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna z ulicy drogi gminnej.
14RM-1,82
 1. Przeznaczenie terenu podstawowe: zabudowa zagrodowa,
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
 3. Adaptuje się istniejącą zabudowę i funkcje; dopuszczalny zakres zmian wg § 4 pkt 5) uchwały.
 4. Przez teren elementarny przebiega linia elektroenergetyczna SN 15 kV, dla której wyznacza się strefę ograniczonego zagospodarowania (pas techniczny). W strefie tej obowiązują ustalenia zawarte w § 3 ust. 3 i w § 12 pkt 1) i 4) uchwały.
 5. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały.
 6. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
  1. powierzchnia zabudowy maksymalnie 40% powierzchni działki budowlanej;
  2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,02 dla działki budowlanej;
  3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,2 dla działki budowlanej;
  4. minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 20 % powierzchni działki budowlanej.
   1. Nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się w odległości 10 m od linii rozgraniczającej drogę11KDW i 5 m od linii rozgraniczającej drogę 16KDW. Odległości od pozostałych granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.
   2. W zakresie zasad podziału obowiązują przepisy odrębne.
   3. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna z dróg wewnętrznych.
15MN-0,73
16MN- 1,84
 
 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
 3. Przez teren elementarny 15MN przebiega linia elektroenergetyczna SN 15 kV, dla której wyznacza się strefę ograniczonego zagospodarowania (pas techniczny). W strefie tej obowiązują ustalenia zawarte w § 3 ust. 3 i w § 12 pkt 1) i 4) uchwały.
 4. Adaptuje się istniejącą zabudowę i funkcje. Dopuszczalny zakres zmian wg § 4) pkt 5) uchwały;
 5. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały.
 6. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
 1. powierzchnia zabudowy: maksymalnie 30% powierzchni działki budowlanej;
 2. udział terenu biologicznie czynnego: minimum 40% powierzchni działki budowlanej;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,9 dla działki budowlanej;
 4. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05 dla działki budowlanej.
  1. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się w odległości 5 m od linii rozgraniczającej drogę gminną i drogi wewnętrzne oraz 10 m od linii rozgraniczającej drogę powiatową. Odległości od pozostałych granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.
  2. W zakresie zasad kształtowania nowo wydzielanych działek budowlanych ustala się
   1. minimalną powierzchnię działki budowlanej – 1000 m2,
   2. minimalną szerokość frontu działki – 20 m; ustalenie to nie dotyczy działek  sytuowanych na zakończeniu sięgacza.
 5. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna z drogi gminnej i dróg wewnętrznych. Zabudowa istniejąca i plombowa usytuowana wzdłuż drogi powiatowej, która nie ma dostępu do drogi wewnętrznej będzie obsługiwana z drogi powiatowej.
17MN-0,2
 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
 3. Adaptuje się istniejącą zabudowę i funkcje. Dopuszczalny zakres zmian wg § 4) pkt 5) uchwały;
 4. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały.
 5. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
 1. powierzchnia zabudowy: maksymalnie 30% powierzchni działki budowlanej;
 2. udział terenu biologicznie czynnego: minimum 40% powierzchni działki budowlanej;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,9 dla działki budowlanej;
 4. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05 dla działki budowlanej.
  1. Nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się w odległości 10 m od linii rozgraniczającej drogę powiatową i 4 m od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną.
  2. W zakresie zasad kształtowania nowo wydzielanych działek budowlanych ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej – 1000 m2.
  3. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej.
18
wolny numer
 
19MN-0,44
 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
 3. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały.
 4. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
  1. powierzchnia zabudowy: maksymalnie 30% powierzchni działki budowlanej;
  2. udział terenu biologicznie czynnego: minimum 40% powierzchni działki budowlanej;
  3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,9 dla działki budowlanej;
  4. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05 dla działki budowlanej.
 5. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się
 1. W zakresie zasad kształtowania nowo wydzielanych działek budowlanych ustala się
  1. minimalną powierzchnię działki budowlanej – 1000 m2,
  2. minimalną szerokość frontu działki – 25 m; ustalenie to nie dotyczy działek  sytuowanych na zakończeniu sięgacza.
 2. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna z dróg przyległych.
20RM-0,78
 
 1. Przeznaczenie terenu podstawowe: zabudowa zagrodowa,
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
 3. Istniejący budynek (nr 9) oznaczony na rysunku planu jako figurujący w Gminnej Ewidencji Zabytków podlega ochronie konserwatorskiej – obowiązują ustalenia zawarte w § 8 uchwały.
 4. Adaptuje się istniejącą zabudowę i funkcje. Dopuszczalny zakres zmian wg § 4 pkt 5) uchwały.
 5. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały.
 6. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
  1. powierzchnia zabudowy maksymalnie 40% powierzchni działki budowlanej;
  2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,05 dla działki budowlanej;
  3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,2 dla działki budowlanej;
  4. minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 20 % powierzchni działki budowlanej;
   1. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się w odległości 4,00 m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrzne 14KDW i 15KDW, 5 m od linii rozgraniczającej drogę 11KDW i 12KDW oraz  8 m od skraju jezdni drogi powiatowej Odległości od pozostałych granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.
   2. W zakresie zasad podziału obowiązują przepisy odrębne
   3. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna istniejącymi zjazdami z drogi powiatowej oraz z pozostałych dróg otaczających.
21MN-0,14
 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
 3. Istniejący budynek (nr 11) oznaczony na rysunku planu jako figurujący  w Gminnej Ewidencji Zabytków podlega ochronie konserwatorskiej – obowiązują ustalenia zawarte w § 8 uchwały.
 4. Adaptuje się istniejącą zabudowę i funkcje. Dopuszczalny zakres zmian wg § 4) pkt 5) uchwały z zastrzeżeniem warunków zawartych w § 8 uchwały.
 5. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały.
 6. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
 7. powierzchnia zabudowy: maksymalnie 30% powierzchni działki budowlanej;
 8. udział terenu biologicznie czynnego: minimum 40% powierzchni działki budowlanej;
 9. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,9 dla działki budowlanej;
 10. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05 dla działki budowlanej.
 1. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się w odległości 4 m od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną i 5 m od linii rozgraniczającej drogę 11KDW. Odległości od pozostałych granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. W zakresie zasad kształtowania nowo wydzielanych działek budowlanych ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej – 1000 m2.
 3. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna z dróg  wewnętrznych.
22MN-0,50
 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
 3. Adaptuje się istniejącą zabudowę i funkcje. Dopuszczalny zakres zmian wg § 4) pkt 5) uchwały;
 4. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały.
 5. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
  1. powierzchnia zabudowy: maksymalnie 30% powierzchni działki budowlanej;
  2. udział terenu biologicznie czynnego: minimum 40% powierzchni działki budowlanej;
  3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,9 dla działki budowlanej;
  4. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05 dla działki budowlanej.
 1. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się w odległości 4 m od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną, 8 m od skraju jezdni drogi powiatowej i od strony drogi 11KDW na linii elewacji istniejącego budynku, zgodnie z rysunkiem planu. Odległości od pozostałych granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. W zakresie zasad kształtowania nowo wydzielanych działek budowlanych ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej – 1000 m2.
 3. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna z dróg wewnętrznych.
23ZP-0,10
 1. Przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona,
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: ogrody przydomowe, ścieżki piesze, obiektu małej architektury, sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
 3. Ustala się  zakaz zabudowy; zakaz nie dotyczy obiektów wymienionych w pkt 2 oraz w § 15 pkt 9) uchwały.
24RM-2,41
 1. Przeznaczenie terenu podstawowe: zabudowa zagrodowa,
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej, zabudowa letniskowa w formie budynków wolnostojących jako funkcja uzupełniająca.
 3. Adaptuje się istniejącą zabudowę i funkcje. Dopuszczalny zakres zmian wg § 4 pkt 5) uchwały.
 4. Istniejące budynki (nr 16 i nr 17) oznaczone na rysunku planu jako figurujące  w Gminnej Ewidencji Zabytków podlegają ochronie konserwatorskiej – obowiązują ustalenia zawarte w § 8 uchwały.
 5. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały.
 6. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
  1. powierzchnia zabudowy maksymalnie 40% powierzchni działki budowlanej;
  2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,05 dla działki budowlanej;
  3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,2 dla działki budowlanej;
  4. minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 20 % powierzchni działki budowlanej.
 7. Nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się w odległości 8 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej i 5 m od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną. Od strony zabudowy mieszkaniowej nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się w odległości 5 do 25 m od linii rozgraniczającej zabudowę mieszkaniową, zgodnie z rysunkiem planu. Odległości od pozostałych granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.
 8. W zakresie zasad podziału obowiązują przepisy odrębne.
 9. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna w sposób dotychczasowy z drogi powiatowej.
25ML-0,27
 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa rekreacji indywidualnej.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
 3. Dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio na granicy z terenem elementarnym 23ZP oraz na wspólnej granicy – formy bliźniacze lub szeregowe.
 4. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały.
 5. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
  1. powierzchnia zabudowy: maksymalnie 30% powierzchni działki budowlanej;
  2. udział terenu biologicznie czynnego: minimum 70% powierzchni działki budowlanej;
  3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,9 dla działki budowlanej;
  4. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla działki budowlanej.
 1. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się na linii elewacji budynku istniejącego w sąsiedztwie, zgodnie z rysunkiem planu. Odległości od pozostałych granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. W zakresie zasad kształtowania nowo wydzielanych działek budowlanych ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej – 1000 m2.
 3. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej.
26MN-2,77
 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej, zabudowa letniskowa w formie budynków wolnostojących jako funkcja uzupełniająca.
 3. Adaptuje się istniejącą zabudowę i funkcje. Dopuszczalny zakres zmian wg § 4) pkt 5) uchwały.
 4. Istniejące budynki (nr 25 i 27) oznaczone na rysunku planu jako figurujące  w Gminnej Ewidencji Zabytków podlegają ochronie konserwatorskiej – obowiązują ustalenia zawarte w § 8 uchwały.
 5. Przez teren elementarny przebiega linia elektroenergetyczna SN 15 kV, dla której wyznacza się strefę ograniczonego zagospodarowania (pas techniczny). W strefie tej obowiązują ustalenia zawarte w § 3 ust. 3 i w § 12 pkt 1) i 4) uchwały.
 6. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały.
 7. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
  1. powierzchnia zabudowy: maksymalnie 30% powierzchni działki budowlanej;
  2. udział terenu biologicznie czynnego: minimum 40% powierzchni działki budowlanej;
  3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,9 dla działki budowlanej;
  4. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05 dla działki budowlanej.
   1. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się w odległości 19,5 m i 5 m od linii rozgraniczającej drogę 11KDW, 5 m od linii rozgraniczającej drogę gminną oraz 8 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej, zgodnie z rysunkiem planu. Odległości od pozostałych granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.
   2. W zakresie zasad kształtowania nowo wydzielanych działek budowlanych ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej – 1000 m2.
   3. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna z drogi gminnej i wewnętrznej oraz w sposób dotychczasowy z drogi powiatowej.
27K-0,008
 1. Przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna.
 2. Istniejąca przepompownia ścieków adaptowana.
28MN-0,08
 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
 3. Przez teren elementarny przebiega linia elektroenergetyczna SN 15 kV, dla której wyznacza się strefę ograniczonego zagospodarowania (pas techniczny). W strefie tej obowiązują ustalenia zawarte w § 3 ust. 3 i w § 12 pkt 1) i 4) uchwały.
 4. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały.
 5. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
  1. powierzchnia zabudowy: maksymalnie 30% powierzchni działki budowlanej;
  2. udział terenu biologicznie czynnego: minimum 40% powierzchni działki budowlanej;
  3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,9 dla działki budowlanej;
  4. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,10 dla działki budowlanej.
 6. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się w odległości 8 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej i 4 m od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną.
 7. W zakresie zasad kształtowania nowo wydzielanych działek budowlanych ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej – 800 m2,
 8. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej.
29RM-0,50
 1. Przeznaczenie terenu podstawowe: zabudowa zagrodowa,
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej, zabudowa letniskowa w formie budynków wolnostojących jako funkcja uzupełniająca.
 3. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały.
 4. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
  1. powierzchnia zabudowy maksymalnie 40% powierzchni działki budowlanej;
  2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,02 dla działki budowlanej;
  3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,2 dla działki budowlanej;
  4. minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 20 % powierzchni działki budowlanej;
 1. Nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się w odległości 8 m ÷ 10 m od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną, zgodnie z rysunkiem planu. Odległości od pozostałych granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. W zakresie zasad podziału obowiązują przepisy odrębne.
 3. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej.
30ZP-0,95
 1. Przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona – istniejący sad.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: uprawy rolne, sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
 3. Przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne można traktować łącznie lub zamiennie.
31MN-0,95
 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
 3. Adaptuje się istniejącą zabudowę i funkcje. Dopuszczalny zakres zmian wg § 4) pkt 5) uchwały.
 4. Przez teren elementarny przebiega linia elektroenergetyczna SN 15 kV, dla której wyznacza się strefę ograniczonego zagospodarowania (pas techniczny). W strefie tej obowiązują ustalenia zawarte w § 3 ust. 3 i w § 12 pkt 1) i 4) uchwały.
 5. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały.
 6. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
  1. powierzchnia zabudowy: maksymalnie 30% powierzchni działki budowlanej;
  2. udział terenu biologicznie czynnego: minimum 40% powierzchni działki budowlanej;
  3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,9 dla działki budowlanej;
  4. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05 dla działki budowlanej.
 1. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się w odległości 10 m od linii rozgraniczających drogi wewnętrzne oraz od linii rozgraniczającej teren 30ZP. Odległości od pozostałych granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. W zakresie zasad kształtowania nowo wydzielanych działek budowlanych ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej – 1000 m2.
 3. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna z dróg wewnętrznych.
32ZCz-0,37
Przeznaczenie podstawowe: cmentarz zamknięty.
Dawny cmentarz ewangelicki figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej – obowiązują ustalenia zawarte w § 8 pkt 3) uchwały.
33R-12,20
 1. Przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne – sieci i obiekty infrastruktury technicznej, linie napowietrzne i podziemne.
 3. Na terenie elementarnym znajdują się stanowiska archeologiczne. W obrębie strefy ochronnej stanowiska archeologicznego oznaczonej na rysunku planu obowiązują ustalenia zawarte w § 8 pkt 4) uchwały.
 4. Zasady zagospodarowania terenu:
  1. istniejące uprawy polowe do adaptacji, w szczególności trwałe użytki zielone;
  2. ustala się zakaz wznoszenia obiektów budowlanych za wyjątkiem wymienionych  w pkt 2 w oraz zawartych § 15 pkt 9) uchwały.
   1. W zakresie zasad podziału obowiązują przepisy odrębne.
34MN-0,70
34aMN-0,11
 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
 3. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały.
 4. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
  1. powierzchnia zabudowy: maksymalnie 30% powierzchni działki budowlanej;
  2. udział terenu biologicznie czynnego: minimum 40% powierzchni działki budowlanej;
  3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,9 dla działki budowlanej;
  4. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05 dla działki budowlanej.
 1. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się w odległości 5 m od linii rozgraniczającej drogę powiatową i od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną, zgodnie z rysunkiem planu. Odległości od pozostałych granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. W zakresie zasad kształtowania nowo wydzielanych działek budowlanych ustala się:
  1. minimalną powierzchnię działki budowlanej – 1000 m2,
  2. minimalną szerokość frontu działki –  20 m. ustalenie to nie dotyczy działek usytuowanych na zakończeniu sięgacza.
   1. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej.
35MN-1,24
 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
 3. Część terenu elementarnego znajduje się w strefie 50 m od cmentarza. W strefie tej obowiązują przepisy odrębne.
 4. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały.
 5. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
  1. powierzchnia zabudowy: maksymalnie 30% powierzchni działki budowlanej;
  2. udział terenu biologicznie czynnego: minimum 40% powierzchni działki budowlanej;
  3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,9 dla działki budowlanej;
  4. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05 dla działki budowlanej.
 1. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się w odległości do 18 m od linii rozgraniczającej teren elementarny od strony cmentarza, zgodnie z rysunkiem planu oraz 5 m od linii rozgraniczającej drogę powiatową, gminną i drogę wewnętrzną. Odległości od pozostałych granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. W zakresie zasad kształtowania nowo wydzielanych działek budowlanych ustala się:
  1. minimalną powierzchnię działki budowlanej – 1000 m2,
  2. minimalną szerokość frontu działki –  25 m. ustalenie to nie dotyczy działek usytuowanych na zakończeniu sięgacza.
 1. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej.
36U-0,24
 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa, usługi nieuciążliwe.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej,
 3. Adaptuje się istniejąca zabudowę i funkcje. Dopuszczalny zakres zmian wg § 4 pkt 5) uchwały z zastrzeżeniem warunków zawartych w § 8 Uchwały.
 4. Istniejące budynki (zespół szkolny: budynek szkolny oraz budynek gospodarczy) oznaczone na rysunku planu jako figurujące w Gminnej Ewidencji Zabytków, podlegają ochronie konserwatorskiej – obowiązują ustalenia zawarte w § 8 uchwały.
 5. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały.
 6. Zasady zagospodarowania terenu:
 1. powierzchnia zabudowy: maksymalnie 40% powierzchni działki budowlanej;
 2. udział terenu biologicznie czynnego: minimum 30% powierzchni działki budowlanej;
 3. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla działki budowlanej;
 4. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,2 dla działki budowlanej.
 1. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się w odległości 5 m od linii rozgraniczających  drogę powiatową i gminną. Odległości od pozostałych granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. W zakresie zasad kształtowania nowo wydzielanych działek budowlanych ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej – 1500 m2.
 3. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna istniejącym zjazdem z drogi powiatowej.
37US - 1,12
 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usług sportu i rekreacji.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej, mała architektura, terenowe obiekty sportowe, obiekty administracyjne i usługowe, dojazdy wraz z miejscami postojowymi, parkingi.
 3. Adaptuje się istniejącą zabudowę i funkcje. Dopuszczalny zakres zmian zgodnie z § 4 pkt 5).
 4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  1. dla budynków usług sportu i rekreacji maksymalna wysokość zabudowy 15 m; rodzaj dachu, pokrycie dachu i materiały elewacji dowolne.
  2. dla budynków administracyjnych i usługowych ustala się wysokość do 9 m – maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe; dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne o kącie nachylenia głównych połaci 30o– 45o; pokryte dachówką ceramiczną, cementową, blacho – dachówką lub gontem bitumicznym; pokrycie dachów w kolorze czerwonym; dopuszcza się stosowanie dachów płaskich; przy zastosowaniu dachów płaskich rodzaj i kolor pokrycia dowolny.
  3. maksymalna powierzchnia zabudowy – 10% powierzchni działki budowlanej
  4. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - nie ustala się.
  5. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy- 0,2 dla terenu elementarnego.
  6. minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 30% powierzchni terenu elementarnego.
 5. Nieprzekraczalne linie zabudowy należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.
 6. Zasady obsługi komunikacja kołową: obsługa komunikacyjna z dróg przyległych.
38MN-0,45
 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
 3. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały.
 4. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
  1. powierzchnia zabudowy: maksymalnie 30% powierzchni działki budowlanej;
  2. udział terenu biologicznie czynnego: minimum 40% powierzchni działki budowlanej;
  3. c)maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,9 dla działki budowlanej;
  4. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05 dla działki budowlanej.
   1. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się w odległości 5 m od linii rozgraniczających drogi przyległe. Odległości od pozostałych granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.
   2. W zakresie zasad kształtowania nowo wydzielanych działek budowlanych ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej – 1000 m2.
   3. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna z przyległych dróg gminnych.
39MN-0,12
 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
 3. Adaptuje się istniejącą zabudowę i funkcje. Dopuszczalny zakres zmian wg § 4) pkt 5) uchwały.
 4. Istniejący budynek ( nr 6) oznaczony na rysunku planu jako figurujący  w Gminnej Ewidencji Zabytków podlega ochronie konserwatorskiej – obowiązują ustalenia zawarte w § 8 uchwały.
 5. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały.
 6. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
  1. powierzchnia zabudowy: maksymalnie 30% powierzchni działki budowlanej;
  2. udział terenu biologicznie czynnego: minimum 40% powierzchni działki budowlanej;
  3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,2 dla działki budowlanej;
  4. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05 dla działki budowlanej.
   1. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się w odległości 5 m od linii rozgraniczających drogę gminną i 8 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej, zgodnie z rysunkiem planu. Odległości od pozostałych granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.
   2. W zakresie zasad kształtowania nowo wydzielanych działek budowlanych ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej – 1000 m2.
   3. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna z drogi gminnej.
40UK
 1. Przeznaczenie podstawowe: obiekt kultu religijnego
 2. Adaptuje się istniejącą kapliczkę przydrożną.
41R-0,63
 1. Przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze,
 2. Przeznaczenie dopuszczalne - sieci i obiekty infrastruktury technicznej, linie napowietrzne i podziemne.
 3. Zasady zagospodarowania terenu:
  1. istniejące uprawy polowe do adaptacji, w szczególności trwałe użytki zielone;
  2. ustala się  zakaz wznoszenia obiektów budowlanych za wyjątkiem wymienionych  w pkt 2 oraz zawartych § 15 pkt 9) uchwały;
  3. obszary naturalnych zadrzewień i zakrzewień pozostawić w stanie naturalnym.
   1. W zakresie zasad podziału obowiązują przepisy odrębne.
42K-0,06
 1. Przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna.
 2. Istniejąca przepompownia ścieków adaptowana.
43MN-0,26
 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
 3. Adaptuje się istniejącą zabudowę i funkcje. Dopuszczalny zakres zmian wg § 4) pkt 5) uchwały.
 4. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały.
 5. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
  1. powierzchnia zabudowy: maksymalnie 30% powierzchni działki budowlanej;
  2. udział terenu biologicznie czynnego: minimum 40% powierzchni działki budowlanej;
  3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,9 dla działki budowlanej;
  4. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05 dla działki budowlanej.
 1. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się w odległości 8 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej. Odległości od pozostałych granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. W zakresie zasad kształtowania nowo wydzielanych działek budowlanych ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej – 1000 m2.
 3. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna w sposób dotychczasowy z drogi powiatowej.
44ZP-2,30
 1. Przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury, ścieżki piesze.
 3. Teren elementarny jest to zabytkowy Park Krajobrazowy wpisany do rejestru zabytków. Obowiązują ustalenia zawarte w § 8 uchwały.
45W-0,054
 1. Przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna.
 2. Istniejące ujęcie wody adaptowane.
46MW-0,32
 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej, komunikacja wewnętrzna, zieleń, obiekty małej architektury, usługi nieuciążliwe nie zakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru.
 3. Adaptuje się istniejącą zabudowę i funkcje; dopuszczalny zakres zmian wg  § 4 pkt 5) uchwały z zastrzeżeniem warunków zawartych w § 8 Uchwały.
 4. Istniejący budynek oznaczony na rysunku planu jako figurujący w Gminnej Ewidencji Zabytków podlega ochronie konserwatorskiej wraz z otoczeniem – obowiązują ustalenia zawarte w § 8 uchwały.
 5. Ustala się zakaz wznoszenia nowych budynków. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały’ nie mają zastosowania.
 6. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
 1. udział powierzchni terenu biologicznie czynnego -  minimum 40% powierzchni działki budowlanej;
 2. minimalna intensywność zabudowy – 0,15 dla działki budowlanej;
 3. maksymalna intensywność zabudowy – 0,9 dla działki budowlanej;
 4. maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% powierzchni działki budowlanej;
 1. Nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się w odległości 5,00 m od linii rozgraniczającej drogę gminną.
 2. W zakresie zasad kształtowania nowo wydzielanych działek budowlanych obowiązują przepisy odrębne.
 3. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna z przyległej drogi publicznej.
47WS-0,43
 1. Przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe
 2. Adaptuje się istniejący staw.
 3. Staw stanowi element Parku Krajobrazowego wpisanego do rejestru zabytków ijest objęty ochrona konserwatorską. Obowiązują ustalenia zawarte w § 8 uchwały.
48UMN-0,097
 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa, usługi nieuciążliwe,
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: funkcja mieszkaniowa, sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
 3. Przez teren elementarny przebiega linia elektroenergetyczna SN 15 kV, dla której wyznacza się strefę ograniczonego zagospodarowania (pas techniczny). W strefie tej obowiązują ustalenia zawarte w § 3 ust. 3 i w § 12 pkt 1) i 4) uchwały.
 4. Adaptuje się istniejąca zabudowę i funkcje; dopuszczalny zakres zmian wg § 4 pkt 5) uchwały.
 5. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały.
 6. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
  1. powierzchnia zabudowy: maksymalnie 40% powierzchni działki budowlanej;
  2. udział terenu biologicznie czynnego: minimum 30% powierzchni działki budowlanej;
  3. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla działki budowlanej;
  4. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,2 dla działki budowlanej
   1. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się w odległości 8 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej. Odległości od pozostałych granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.
   2. W zakresie zasad kształtowania nowo wydzielanych działek budowlanych ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej – 1000 m2.
   3. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna istniejącym zjazdem z drogi powiatowej i z drogi wewnętrznej.
49ZP/U-0,30
 1. Przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: funkcje usługowe w istniejącym budynku, ścieżki piesze, elementy małej architektury, sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
 3. Adaptuje się istniejący budynek z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe. Dopuszczalny zakres zmian wg § 4 pkt 5) uchwały.
 4. Zasady zagospodarowania terenu:
  1. powierzchnia zabudowy: Dopuszcza się zwiększenie powierzchni zabudowy istniejącego budynku o maksymalnie 10 %;
  2. udział terenu biologicznie czynnego: minimum 80% powierzchni terenu elementarnego;
  3. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: zgodnie ze stanem istniejącym;
  4. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: zgodnie z ustaleniami zawartymi w pkt 4 a);
  5. Ustala się  zakaz wznoszenia nowych budynków. Zakaz nie dotyczy obiektów wymienionych w pkt 2 oraz w § 15 pkt 9) uchwały.
 5. Należy zachować w maksymalnym stopniu istniejący drzewostan.
 6. W zakresie zasad kształtowania nowo wydzielanych działek budowlanych ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej – 1000 m2.
 7. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna z drogi gminnej.
 
50W-0,10
 1. Przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna.
 2. Istniejące ujęcie wody adaptowane.
51MN-0,43
 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
 3. Adaptuje się istniejącą zabudowę i funkcje. Dopuszczalny zakres zmian wg § 4) pkt 5) uchwały.
 4. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały.
 5. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
  1. powierzchnia zabudowy: maksymalnie 80% powierzchni działki budowlanej;
  2. udział terenu biologicznie czynnego: minimum 10% powierzchni działki budowlanej;
  3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,9 dla działki budowlanej;
  4. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,3 dla działki budowlanej.
   1. Nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się w odległości 4 m od linii rozgraniczającej drogę gminną. Odległości od pozostałych granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.
   2. W zakresie zasad kształtowania nowo wydzielanych działek budowlanych ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej – 1000 m2.
   3. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna z drogi gminnej.
52MN-0,28
 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
 3. Adaptuje się istniejącą zabudowę i funkcje. Dopuszczalny zakres zmian wg § 4) pkt 5) uchwały.
 4. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały.
 5. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
  1. powierzchnia zabudowy: maksymalnie 30% powierzchni działki budowlanej;
  2. udział terenu biologicznie czynnego: minimum 40% powierzchni działki budowlanej;
  3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,9 dla działki budowlanej;
  4. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05 dla działki budowlanej.
 1. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się w odległości 5 m od linii rozgraniczającej droge wewnętrzna. Odległości od pozostałych granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. W zakresie zasad kształtowania nowo wydzielanych działek budowlanych ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej – 1000 m2.
 3. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna z dróg wewnętrznych.
53R-0,10
 1. Przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze,
 2. Przeznaczenie dopuszczalne - sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
 3. Zasady zagospodarowania terenu:
  1. istniejące uprawy polowe do adaptacji;
  2. ustala się  zakaz wznoszenia obiektów budowlanych za wyjątkiem wymienionych  w pkt 2 w oraz zawartych § 15 pkt 9) uchwały.
 4. W zakresie zasad podziału obowiązują przepisy odrębne.
54W-0,038
 1. Przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna.
 2. Istniejące ujęcie wody adaptowane.
55R-0,056
 1. Przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
 3. Adaptuje się istniejący budynek gospodarczy i funkcje. Dopuszczalny zakres zmian wg § 4) pkt 5) uchwały.
 4. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały.
 5. Zasady zagospodarowania terenu:
 6. powierzchnia zabudowy: maksymalnie 80% powierzchni działki budowlanej;
 7. udział terenu biologicznie czynnego: minimum 10% powierzchni działki budowlanej;
 8. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,2 dla działki budowlanej;
 9. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,3 dla działki budowlanej.
 1. Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony drogi gminnej ustala się na linii odpowiedniej elewacji istniejącego budynku zgodnie z rysunkiem planu. Odległości od pozostałych granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. W zakresie zasad podziału obowiązują przepisy odrębne.
 3. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna z drogi gminnej.
56R-135,07
 1. Przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze,
 2. Przeznaczenie dopuszczalne - sieci i obiekty infrastruktury technicznej, linie napowietrzne i podziemne.
 3. Na terenie elementarnym znajduje się stanowisko archeologiczne. W obrębie strefy ochronnej stanowiska archeologicznego oznaczonej na rysunku planu obowiązują ustalenia zawarte w § 8 pkt 4) uchwały.
 4. Zasady zagospodarowania terenu:
  1. istniejące uprawy polowe do adaptacji, w szczególności trwałe użytki zielone;
  2. ustala się  zakaz wznoszenia obiektów budowlanych za wyjątkiem wymienionych  w pkt 2 w oraz zawartych § 15 pkt 9) uchwały;
  3. ustala się zakaz zalesiania gruntów rolnych, niszczenia oczek wodnych i śródpolnych mokradeł;
  4. obszary naturalnych zadrzewień i zakrzewień pozostawić w stanie naturalnym.
 5. W zakresie zasad podziału obowiązują przepisy odrębne.
57ZL-0,39
 1. Przeznaczenie podstawowe: zieleń leśna,
 2. Gospodarkę leśną prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi
 3. Obowiązuje zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów związanych z gospodarka leśną oraz wymienionych w § 15 pkt 8)uchwały.
58RU-3,47
 
 1. Przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy produkcji i obsługi rolnictwa.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: obiekty małej architektury, sieci i obiekty infrastruktury technicznej, dojścia i dojazdy do budynków.
 3. Adaptuje się istniejącą zabudowę i funkcje; dopuszczalny zakres zmian wg § 4 pkt 5) uchwały z zastrzeżeniem warunków zawartych w pkt 4.
 4. Istniejące budynki (spichlerz i obora) oznaczone na rysunku planu jako figurujące  w Gminnej Ewidencji Zabytków podlegają ochronie konserwatorskiej – obowiązują ustalenia zawarte w § 8 uchwały.
 5. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały.
 6. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
  1. powierzchnia zabudowy: maksymalnie 30% powierzchni działki budowlanej;
  2. udział terenu biologicznie czynnego: minimum 30% powierzchni działki budowlanej;
  3. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,02 dla działki budowlanej;
  4. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6 dla działki budowlanej.
 7. Nieprzekraczalne linie ustala się w odległości 10 m od linii rozgraniczającej teren 58 RU, zgodnie z rysunkiem planu.
 8. W zakresie zasad kształtowania nowo wydzielanych działek budowlanych ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej – 3 000 m2.
 9. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna z drogi gminnej, powiatowej i dróg wewnętrznych.
59MN-0,13
 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
 3. Adaptuje się istniejącą zabudowę i funkcje. Dopuszczalny zakres zmian wg § 4) pkt 5) uchwały.
 4. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały.
 5. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
  1. powierzchnia zabudowy: maksymalnie 30% powierzchni działki budowlanej;
  2. udział terenu biologicznie czynnego: minimum 40% powierzchni działki budowlanej;
  3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,9 dla działki budowlanej;
  4. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05 dla działki budowlanej.
 1. Nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się w odległości 8 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej, a od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się na linii odpowiedniej elewacji istniejącego budynku, zgodnie z rysunkiem planu. Odległości od pozostałych granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. W zakresie zasad kształtowania nowo wydzielanych działek budowlanych ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej – 1000 m2.
 3. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej.
60R-0,59
 1. Przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze
 2. Przeznaczenie dopuszczalne - sieci i obiekty infrastruktury technicznej, linie napowietrzne i podziemne.
 3. Zasady zagospodarowania terenu:
 1. istniejące uprawy polowe do adaptacji, w szczególności trwałe użytki zielone;
 2. ustala się  zakaz wznoszenia obiektów budowlanych za wyjątkiem wymienionych  w pkt 2 oraz zawartych § 15 pkt 9) uchwały;
 3. obszary naturalnych zadrzewień i zakrzewień pozostawić w stanie naturalnym.
  1. W zakresie zasad podziału obowiązują przepisy odrębne.
61RM-0,073
 1. Przeznaczenie terenu podstawowe: zabudowa zagrodowa,
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
 3. Adaptuje się istniejącą zabudowę i funkcje. Dopuszczalny zakres zmian wg § 4 pkt 5) uchwały.
 4. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały.
 5. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
  1. powierzchnia zabudowy maksymalnie 40% powierzchni działki budowlanej;
  2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,1 dla działki budowlanej;
  3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,2 dla działki budowlanej;
  4. minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 20 % powierzchni działki budowlanej;
 6. Nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się w odległości 8 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej. Odległości od pozostałych granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.
 7. W zakresie zasad podziału obowiązują przepisy odrębne.
 8. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna istniejącym zjazdem z drogi powiatowej.
62K-0,0059
 1. Przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna.
 2. Istniejąca przepompownia ścieków adaptowana.
62aMNU
 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe, sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
 3. Funkcje: podstawowa i dopuszczalna mogą być realizowane maksymalnie w dwóch odrębnych bryłach.
 4. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały.
 5. Wskaźniki zagospodarowania terenu
  1. powierzchnia zabudowy maksymalnie 30% powierzchni działki budowlanej;
  2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,1 dla działki budowlanej;
  3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.9 dla działki budowlanej;
  4. minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 50 % powierzchni działki budowlanej;
 6. Nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się w odległości 8 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej,
 7. W zakresie zasad kształtowania nowo wydzielanych działek budowlanych ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej – 1000 m2.
 8. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej.
63R-0,77
 1. Przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne - sieci i obiekty infrastruktury technicznej, linie napowietrzne i podziemne.
 3. Zasady zagospodarowania terenu:
  1. istniejące uprawy polowe do adaptacji, w szczególności trwałe użytki zielone;
  2. ustala się  zakaz wznoszenia obiektów budowlanych za wyjątkiem wymienionych  w pkt 2 w oraz zawartych § 15 pkt 9) uchwały;
  3. ustala się zakaz zalesiania gruntów rolnych, niszczenia oczek wodnych i śródpolnych mokradeł;
  4. obszary naturalnych zadrzewień i zakrzewień pozostawić w stanie naturalnym.
 4. W zakresie zasad podziału obowiązują przepisy odrębne.
64RM-0,31
 1. Przeznaczenie terenu podstawowe: zabudowa zagrodowa,
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
 3. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały.
 4. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
  1. powierzchnia zabudowy maksymalnie 40% powierzchni działki budowlanej;
  2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,1 dla działki budowlanej;
  3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,2 dla działki budowlanej;
  4. minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 20 % powierzchni działki budowlanej.
 1. Nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się w odległości 5 m od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną. Odległości od pozostałych granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. W zakresie zasad podziału obowiązują przepisy odrębne.
 3. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej.
65R-0,066
 1. Przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze,
 2. Przeznaczenie dopuszczalne - sieci i obiekty infrastruktury technicznej, linie napowietrzne i podziemne.
 3. Zasady zagospodarowania terenu:
  1. istniejące uprawy polowe do adaptacji, w szczególności trwałe użytki zielone;
  2. ustala się  zakaz wznoszenia obiektów budowlanych za wyjątkiem wymienionych  w pkt 2 w oraz zawartych § 15 pkt 9) uchwały.
  3. ustala się zakaz zalesiania gruntów rolnych, niszczenia oczek wodnych i śródpolnych mokradeł;
  4. obszary naturalnych zadrzewień i zakrzewień pozostawić w stanie naturalnym.
 4. W zakresie zasad podziału obowiązują przepisy odrębne.
66MN-0,16
 
 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
 3. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały.
 4. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
  1. powierzchnia zabudowy: maksymalnie 30% powierzchni działki budowlanej;
  2. udział terenu biologicznie czynnego: minimum 40% powierzchni działki budowlanej;
  3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,9 dla działki budowlanej;
  4. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05 dla działki budowlanej.
 5. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się w odległości 5 m od linii rozgraniczających drogę powiatowa i od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną. Odległości od pozostałych granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.
 6. W zakresie zasad kształtowania nowo wydzielanych działek budowlanych ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej – 1000 m2.
 7. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej.
67MN-0,10
68MN-0,40
 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej, budynki rekreacji indywidualnej jako przeznaczenie uzupełniające.
 3. Adaptuje się istniejącą zabudowę i funkcje. Dopuszczalny zakres zmian wg § 4) pkt 5) uchwały.
 4. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały.
 5. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
  1. powierzchnia zabudowy: maksymalnie 30% powierzchni działki budowlanej;
  2. udział terenu biologicznie czynnego: minimum 40% powierzchni działki budowlanej;
  3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,9 dla działki budowlanej;
  4. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05 dla działki budowlanej.
 6. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się w odległości 5 m od linii rozgraniczających drogę wewnętrzną. Odległości od pozostałych granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.
 7. W zakresie zasad kształtowania nowo wydzielanych działek budowlanych ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej – 1000 m2.
 8. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej.
69RM-0,20
 1. Przeznaczenie terenu podstawowe: zabudowa zagrodowa.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
 3. Istniejący budynek (nr 33) oznaczony na rysunku planu jako figurujący  w Gminnej Ewidencji Zabytków podlega ochronie konserwatorskiej – obowiązują ustalenia zawarte w § 8 uchwały.
 4. Adaptuje się istniejącą zabudowę i funkcje. Dopuszczalny zakres zmian wg § 4 pkt 5) uchwały z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w § 8 uchwały.
 5. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały.
 6. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
  1. powierzchnia zabudowy maksymalnie 40% powierzchni działki budowlanej;
  2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,1 dla działki budowlanej;
  3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,2 dla działki budowlanej;
  4. minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 20 % powierzchni działki budowlanej.
   1. Nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się w odległości 8 m od skraju jezdni drogi powiatowej. Odległości od pozostałych granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.
   2. W zakresie zasad podziału obowiązują przepisy odrębne.
   3. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej.
70R-1,66
 1. Przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze
 2. Przeznaczenie dopuszczalne - sieci i obiekty infrastruktury technicznej, linie napowietrzne i podziemne.
 3. Zasady zagospodarowania terenu:
 1. istniejące uprawy polowe do adaptacji, w szczególności trwałe użytki zielone;
 2. ustala się  zakaz wznoszenia obiektów budowlanych za wyjątkiem wymienionych  w pkt 2 w oraz zawartych § 15 pkt 9) uchwały;
 3. ustala się zakaz zalesiania gruntów rolnych, niszczenia oczek wodnych i śródpolnych mokradeł;
 4. obszary naturalnych zadrzewień i zakrzewień pozostawić w stanie naturalnym.
  1. W zakresie zasad podziału obowiązują przepisy odrębne.
71WS-0,07
 1. Przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe.
 2. Adaptuje się istniejący staw.
72MN-0,34
73MN-1,80
 
 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
 3. Adaptuje się istniejącą zabudowę i funkcje. Dopuszczalny zakres zmian wg § 4) pkt 5) uchwały.
 4. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały.
 5. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
 1. powierzchnia zabudowy: maksymalnie 30% powierzchni działki budowlanej;
 2. udział terenu biologicznie czynnego: minimum 40% powierzchni działki budowlanej;
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,9 dla działki budowlanej;
 4. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05 dla działki budowlanej.
 1. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się w odległości 6 i 10 m od linii rozgraniczającej drogę powiatową, 10 m od lin ii rozgraniczającej drogę gminną i 5 m od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną, zgodnie z rysunkiem planu. Odległości od pozostałych granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. W zakresie zasad kształtowania nowo wydzielanych działek budowlanych ustala się:
  1. minimalną powierzchnię działki budowlanej – 1000 m2;
  2. minimalną szerokość frontu działki – 20 m.
 3. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna istniejącej zabudowy na działce przyległej do drogi powiatowej z drogi powiatowej, obsługa komunikacyjna pozostałych działek z drogi gminnej.
74UMN-0,51
 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa, usługi i rzemiosło nieuciążliwe.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: funkcja mieszkaniowa, sieci i obiekty infrastruktury technicznej, dojścia i dojazdy do budynków.
 3. Funkcja mieszkaniowa może być realizowana jako mieszkanie w budynku usługowym lub w formie budynku jednorodzinnego
 4. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały.
 5. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
  1. powierzchnia zabudowy: maksymalnie 40% powierzchni działki budowlanej;
  2. udział terenu biologicznie czynnego: minimum 30% powierzchni działki budowlanej;
  3. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05 dla działki budowlanej;
  4. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,2 dla działki budowlanej.
 6. Nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się w odległości 10 m od linii rozgraniczającej drogę gminną. Odległości od pozostałych granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.
 7. W zakresie zasad kształtowania nowo wydzielanych działek budowlanych ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej – 1000 m2.
 8. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna z drogi gminnej
75 RM-3,46
 1. Przeznaczenie terenu podstawowe: zabudowa zagrodowa.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
 3. Adaptuje się istniejącą zabudowę i funkcje. Dopuszczalny zakres zmian wg § 4 pkt 5) uchwały.
 4. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały.
 5. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
  1. powierzchnia zabudowy maksymalnie 40% powierzchni działki budowlanej;
  2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,1 dla działki budowlanej;
  3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,2 dla działki budowlanej;
  4. minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 20 % powierzchni działki budowlanej.
 6. Nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się w odległości 10 m od linii rozgraniczającej drogę gminną. Odległości od pozostałych granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.
 7. W zakresie zasad podziału obowiązują przepisy odrębne.
 8. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna z drogi gminnej.
76MN-0,31
 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
 3. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały.
 4. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
  1. powierzchnia zabudowy: maksymalnie 30% powierzchni działki budowlanej;
  2. udział terenu biologicznie czynnego: minimum 40% powierzchni działki budowlanej;
  3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,9 dla działki budowlanej;
  4. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05 dla działki budowlanej.
 1. Nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się w odległości 10 m od linii rozgraniczającej drogę gminną. Odległości od pozostałych granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. W zakresie kształtowania nowo wydzielanych działek budowlanych ustala się:
  1. minimalną powierzchnię działki budowlanej – 1000 m2.
  2. minimalną szerokość frontu działki – 20 m.
 3. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna z drogi gminnej.
77MN-2,17
 1. Przeznaczenie terenu podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
 3. Istniejący budynek (nr 37)  oznaczony na rysunku planu jako figurujący  w Gminnej Ewidencji Zabytków podlega ochronie konserwatorskiej – obowiązują ustalenia zawarte w § 8 uchwały.
 4. Adaptuje się istniejącą zabudowę i funkcje. Dopuszczalny zakres zmian wg § 4 pkt 5) uchwały z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w § 8 uchwały.
 5. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały.
 6. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
  1. powierzchnia zabudowy maksymalnie 30% powierzchni działki budowlanej;
  2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,05 dla działki budowlanej;
  3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,9 dla działki budowlanej;
  4. minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 40 % powierzchni działki budowlanej.
 7. Nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się w odległości 6 m od linii rozgraniczającej drogę powiatową, 10 m od linii rozgraniczającej drogę gminną oraz 5 m od linii rozgraniczających drogi wewnętrzne. Odległości od pozostałych granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.
 8. W zakresie kształtowania nowo wydzielanych działek budowlanych ustala się:
 1. minimalną powierzchnię działki budowlanej – 1000 m2;
 2. minimalną szerokość frontu działki budowlanej -20 m
 1. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna z drogi gminnej i dróg wewnętrznych.
78MN-1,37
 1. Przeznaczenie terenu podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
 3. Zasady kształtowania zabudowy i gabaryty obiektów zawarte są w § 11 uchwały.
 4. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
  1. powierzchnia zabudowy maksymalnie 30% powierzchni działki budowlanej;
  2. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,05 dla działki budowlanej;
  3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,9 dla działki budowlanej;
  4. minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 40 % powierzchni działki budowlanej.
 5. Nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się w odległości 6 m od linii rozgraniczającej drogę powiatową, 10 m od linii rozgraniczającej drogę gminną oraz 5 m od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną Odległości od pozostałych granic działki należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.
 6. W zakresie kształtowania nowo wydzielanych działek budowlanych ustala się:
  1. minimalną powierzchnię działki budowlanej – 1000 m2;
  2. minimalną szerokość frontu działki budowlanej – 20 m.
 7. Zasady obsługi komunikacją kołową: obsługa komunikacyjna z drogi gminnej i wewnętrznej.
79R-37,40
 1. Przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze,
 2. Przeznaczenie dopuszczalne - sieci i obiekty infrastruktury technicznej, linie napowietrzne i podziemne.
 3. Zasady zagospodarowania terenu:
  1. istniejące uprawy polowe do adaptacji, w szczególności trwałe użytki zielone;
  2. ustala się  zakaz wznoszenia obiektów budowlanych za wyjątkiem wymienionych  w pkt 2 w oraz zawartych § 15 pkt 9) uchwały.
 4. W zakresie zasad podziału obowiązują przepisy odrębne.
1KDL-3,50
 
 1. Przeznaczenie podstawowe: droga powiatowa klasy lokalnej.
 2. Zasady zagospodarowania terenu:
 1. szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z obecnym podziałem geodezyjnym;
 2. liczba jezdni: 1;
 3. udział terenu biologicznie czynnego: minimum 5% powierzchni terenu.
2KDD-0,99
 
 1. Przeznaczenie podstawowe: droga gminna klasy dojazdowej.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty  infrastruktury technicznej.
 3. Zasady zagospodarowania terenu:
  1. szerokość w liniach rozgraniczających 10,00 m;
  2. liczba jezdni: 1;
  3. udział terenu biologicznie czynnego: minimum 5% powierzchni terenu.
3KDD-0,96
 
 1. Przeznaczenie podstawowe: droga gminna klasy dojazdowej.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty  infrastruktury technicznej.
 3. Zasady zagospodarowania terenu:
  1. szerokość w liniach rozgraniczających 10,00 m; na odcinku pomiędzy droga gminną a drogą powiatową szerokość zmienna 12 ÷ 5 m, zgodnie z rysunkiem planu.
  2. liczba jezdni: 1;
  3. udział terenu biologicznie czynnego: minimum 5% powierzchni terenu.
4KDD-0,83
5KDD-0,54
6KDD-1,06
 
 1. Przeznaczenie podstawowe: droga gminna klasy dojazdowej.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty  infrastruktury technicznej.
 3. Zasady zagospodarowania terenu:
  1. szerokość w liniach rozgraniczających drogę: 10 m,
  2. liczba jezdni: 1;
  3. udział terenu biologicznie czynnego: minimum 5% powierzchni terenu.
7KDW-0,01
 
 1. Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna zakończona placem manewrowo-zwrotnym.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty  infrastruktury technicznej.
 3. Szerokość w liniach rozgraniczających: 8 m, szerokość placu manewrowo-zwrotnego: 13 m.
8KDW-0,22
 
 1. Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna zakończona placem manewrowo-zwrotnym.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty  infrastruktury technicznej.
 3. Zasady zagospodarowania terenu:
 1. szerokość w liniach rozgraniczających drogę 10 m; szerokość placu manewrowo-zwrotnego 15 m.;
 2. udział terenu biologicznie czynnego: minimum 5% powierzchni terenu.
9KDW-0,027
 
 1. Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty  infrastruktury technicznej.
 3. Szerokość w liniach rozgraniczających 5 m;
10KDW-0,04
11KDW-0,60
12KDW-0,11
 
 1. Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty  infrastruktury technicznej.
 3. Zasady zagospodarowania terenu:
  1. szerokość w liniach rozgraniczających 10 m;
  2. udział terenu biologicznie czynnego: minimum 5% powierzchni terenu.
13KDW-0,10
 
 1. Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty  infrastruktury technicznej.
 3. Szerokość w liniach rozgraniczających 8 m z poszerzeniem w rejonie skrzyżowania.
14KDW-0,02
15KDW-0,09
 
 1. Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty  infrastruktury technicznej.
 3. Szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z obecnym podziałem geodezyjnym.
16KDW-0,12
 
 1. Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna zakończona placem manewrowo-zwrotnym.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty  infrastruktury technicznej.
 3. Szerokość w liniach rozgraniczających drogę - 5 m, szerokość placu manewrowo-zwrotnego – 10 m.
17KDW-0,016
 
 1. Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty  infrastruktury technicznej.
 3. Szerokość w liniach rozgraniczających drogę - zgodnie z obecnym podziałem geodezyjnym.
18KDW-0,01
 
 1. Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty  infrastruktury technicznej.
 3. Szerokość w liniach rozgraniczających 5 m.
19KDW-0,04
 
 1. Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty  infrastruktury technicznej.
 3. Szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z obecnym podziałem geodezyjnym.
20KDW-0,15
 
 1. Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna zakończona placem manewrowo-zwrotnym.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty  infrastruktury technicznej.
 3. Szerokość w liniach rozgraniczających drogę - 8 m, szerokość placu manewrowo-zwrotnego – 13 m.
21KDW-0,12
 
 1. Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna zakończona placem manewrowo-zwrotnym.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty  infrastruktury technicznej.
 3. Szerokość w liniach rozgraniczających drogę - 10 m, szerokość placu manewrowo-zwrotnego – 12 m.
22KDW- 0,05
23KDW-0,02
 
 1. Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty  infrastruktury technicznej.
 3. Szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z obecnym podziałem geodezyjnym.
24
Wolny numer
25KDW-0,18
 
 1. Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty  infrastruktury technicznej.
 3. Zasady zagospodarowania terenu:
 4. szerokość w liniach rozgraniczających 6 ÷ 8 m, zgodnie z rysunkiem planu.
 5. udział terenu biologicznie czynnego: minimum 5% powierzchni terenu.
26KDW-0,90
 
 1. Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty  infrastruktury technicznej.
 3. Szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z obecnym podziałem geodezyjnym.
27KDW-0,03
 
 1. Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
 3. Szerokość w liniach rozgraniczających 5,5 m.
28KDW-0,18 
 
 1. Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna.
 2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
 3. Szerokość w liniach rozgraniczających 8 m.
29KDW-0,45
 
1.    Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna.
 2.    Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty  infrastruktury technicznej.
3.     Szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z obecnym podziałem geodezyjnym.
 
ROZDZIAŁ IV
Przepisy końcowe
 
§ 18.
Stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, została ustalona w granicach planu w następujących wysokościach:
 1. dla terenów zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, rekreacji indywidualnej, usługowo – mieszkaniowej, usługowej i usług turystycznych oznaczonych odpowiednio symbolami MN, MNU, MR, ML, UMN, U i UT  – 30%
 2. dla terenów dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW – 5%
 3. dla terenów zieleni urządzonej oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP -10%
§ 19.
W granicach planu inwestycją celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej należącą do zadań własnych gminy jest budowa i utrzymanie sieci i obiektów kanalizacyjnych i wodociągowych oraz dróg gminnych.
§ 20.
W granicach planu inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym jest utrzymanie drogi powiatowej.
§ 21.
Wykonanie Uchwały powierza się wójtowi gminy Sorkwity.
§ 22.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Mariola Plichta
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Bronisz Data wytworzenia informacji: 2018-06-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Plichta Data wprowadzenia do BIP 2018-07-03 15:00:13
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-07-03 15:00:18
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-07-03 15:19:41
Artykuł był wyświetlony: 80 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu