ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XL/290/2018

Szczegóły informacji

XL/290/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XL

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Data podjęcia/podpisania: 2018-06-27

Tytuł aktu:

w sprawie: określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży szkolnej w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Sorkwity”.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 90 t ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.z 2017 r. poz. 2198 ze zm.), art. 72 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Gminy Sorkwity uchwala:

Treść:

§ 1.
Szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży szkolnej w ramach „Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Szkół Podstawowych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Sorkwity”, przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/264/2018 Rady Gminy Sorkwity z dnia 20 kwietnia 2018 r., które zostały określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta
 
 
Załącznik Nr 1
do Uchwały XL/290/2018
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 27 czerwca 2018 r.
 
 
Szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży szkolnej w ramach „Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Szkół Podstawowych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Sorkwity
 
 
I. Forma realizacji programu
 
 1. Jako formę realizacji programu ustanawia się „Stypendium Wójta Gminy Sorkwity” zwane dalej „stypendium”.
 2. Stypendium przyznawane będzie w trzech kategoriach:
 • Stypendium naukowe    –   za wyniki w nauce.
 • Stypendium sportowe    –   za osiągnięcia sportowe.
 • Stypendium specjalne   –   za osiągnięcia w dziedzinie kultury, sztuki, motoryzacji, wiedzy z zakresu straży p. poż itp.
 
II. Kryteria
 
 1. O stypendium ubiegać się mogą uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Sorkwity a uczniowie klas gimnazjalnych do dnia 20 czerwca 2019 r.
 2. Stypendium przyznawane jest za okres roku szkolnego, w trakcie którego oceniany był dorobek kandydata na stypendystę i wypłacane jednorazowo w formie gotówkowej, w terminie wskazanym przez Wójta Gminy.
 3. W danym roku szkolnym można otrzymać stypendium tylko w jednej kategorii.
 4. O stypendium naukowe mogą ubiegać się uczniowie, którzy osiągnęli na koniec roku szkolnego:
                 1). Ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą.
                 2). Spełniają co najmniej jeden z warunków:
                  a. uzyskali średnią ocen w szkole podstawowej: w klasach IV-VI co najmniej 5,2; w klasach VII-VIII oraz w klasach gimnazjalnych co najmniej 5,0;
                  b. posiadają udokumentowane osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,5
                     - na szczeblu powiatowym – laureaci;
                     - na szczeblu wojewódzkim – za uzyskanie statusu finalisty;
                     - na szczeblu ogólnopolskim, poprzedzone awansem ze szczebla niższego za – uczestnictwo.
 
 5. O stypendium sportowe mogą ubiegać się uczniowie osiągający wysokie wyniki w indywidualnym współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej powiatowym, którzy osiągnęli ponadto na koniec roku szkolnego:
     1) średnią ocen co najmniej 4,0
     2) ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą.
 
6. O stypendium specjalne mogą ubiegać się uczestnicy festiwali artystycznych (muzycznych, tanecznych, wokalnych itp.), uczestnicy konkursów plastycznych, strażackich, motoryzacyjnych itp., którzy zajęli co najmniej  3-cie miejsce na szczeblu nie niższym niż powiatowy oraz osiągnęli:
 1. średnią ocen co najmniej 4,0
 2. ocenę z zachowania co najmniej  bardzo dobrą.
7. O wysokości stypendium decydują wyniki osiągnięte przez uczniów.
 
8. Ustala się maksymalną wysokość stypendium:
 
1) naukowe     do 800 zł.
2) sportowe     do 600 zł.
3) specjalne    do 600 zł.
 
 
III. Wnioski, powołanie komisji, sprawy pozostałe.
 
1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.
 
2. Wnioskodawca we wniosku określa kategorię stypendium.
 
3.  Wniosek winien zawierać dokładny opis aktywności ucznia oraz wyróżnień zdobytych przez niego, mających wpływ na uzyskanie stypendium oraz jego wysokość.
 
4. Do zaopiniowania złożonych wniosków, wójt gminy Sorkwity powołuje komisję odrębnym zarządzeniem.
 
5. W skład komisji stypendialnej wchodzą:
 1.   dwóch przedstawicieli Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Gminy Sorkwity,
 2. trzech przedstawicieli wskazanych przez Wójta Gminy.
6. Na jednostkę do koordynowania programu wyznacza się Zakład Obsługi Szkół w Sorkwitach. Wniosek składa się w Zakładzie Obsługi Szkół w Sorkwitach ul. Olsztyńska 16A w terminie do dnia 20 czerwca każdego roku.
 
7. Wnioskodawcy zostaną powiadomieni pisemnie o przyznanych stypendiach w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji o ich przyznaniu.
 
8. Stypendium wójta gminy Sorkwity w ramach opracowanego programu powinno służyć rozwojowi szczególnych zdolności ucznia i powinno być przeznaczone na cel związany z uzdolnieniami ucznia, a w szczególności na zakup lub dofinansowanie sprzętu sportowego, strojów sportowych, zakup instrumentów muzycznych, materiałów plastycznych, pomocy naukowych, sfinansowanie lub dofinansowanie warsztatów lub kursów (językowych, komputerowych, artystycznych  itp.), wyjazdów szkoleniowych, obozów sportowych, udziału w zawodach, konkursach, festiwalach, dodatkowych zajęciach w wybranej dziedzinie.
 
9. Przyznane stypendia wręcza wójt gminy.
 
10.  Stypendia finansowane są z budżetu gminy Sorkwity.
 
11. Stypendia przyznawane są do wysokości środków finansowych określonych przez Radę Gminy Sorkwity  w uchwale budżetowej na dany rok.
 
12. Wypłaty stypendiów dokonuje Zakład Obsługi Szkół w Sorkwitach.
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XL\290\2018
Rady Gminy Sorkwity
Z dnia 27 czerwca 2018 r.
 
 
Rada Gminy Sorkwity w dniu 20 kwietnia 2018 r. podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/264/2018 w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Sorkwity”, w której jednocześnie określiła szczegółowe warunki udzielania dzieciom i młodzieży szkolnej pomocy w ramach ww. programu. Wojewoda Warmińsko-Mazurski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 24 maja 2018 r. znak: PN.4131.209.2018 uchylił § 4 powołanej wyżej uchwały oraz rozdział III załącznika do uchwały.
Wojewoda uchylając § 4 uznał, że podjęta uchwała w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Sorkwity” nie stanowi prawa miejscowego i w związku z czym nie podlega publikacji w dzienniku urzędowym. Wojewoda powołując się na art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2017 r. poz. 2198 ze zm.) stwierdził, że ustawodawca zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego do stworzenia dwóch aktów: dokumentu programowego, który będzie aktem o charakterze wewnętrznym oraz uchwały określającej warunki, zakres oraz tryb udzielania pomocy dzieciom i młodzieży. Oznacza to, że uchwała z dnia 20.04.2018 r. jest uchwałą przyjmującą „Lokalny program …….”, a proponowana uchwała będzie określała szczegółowe warunki udzielania pomocy. Zapisy z uchylonego rozdziału III „Formy i tryb realizacji programu” uchwały z 20.04.2018 r. zostały wykorzystane do przygotowania niniejszej uchwały.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Bronisz Data wytworzenia informacji: 2018-06-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Plichta Data wprowadzenia do BIP 2018-07-03 15:14:14
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-07-03 15:14:18
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-07-03 15:14:18
Artykuł był wyświetlony: 52 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu