ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

6/2018

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

Data podjęcia/podpisania: 2018-01-04

Tytuł aktu:

w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminie Sorkwity.

Na podstawie:

Na podstawie art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 902 ze zm.), zarządzam co następuje:

Treść:

§ 1
Ustala się Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sorkwity, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Sorkwity Nr 73/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sorkwity oraz Zarządzenie Wójta Gminy Sorkwity Nr 7/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sorkwity.
 
§ 3
Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
Załącznik do Zarządzenia nr 6/2017
Wójta Gminy Sorkwity
z dnia 04 stycznia 2018r.
 
REGULAMIN WYNAGRADZANIA
pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sorkwity.
 
 
Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy:
1. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.)
2. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 902 ze zm. )
3. Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1368 ze zm.).
4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786 ze zm.).
 
 
Rozdział I
PRZEPISY WSTĘPNE
 
§ 1.
Regulamin wynagradzania zwany dalej regulaminem określa:
a) wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych,
b) szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego,
c) warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa,
d) warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego.
 
§ 2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
2) rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1786 ze zm.).
3) urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy Sorkwity,
4) pracodawcy – rozumie się przez to Urząd Gminy Sorkwity,
5) pracowniku – rozumie się przez to osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w urzędzie lub jednostce, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy,
6) kierowniku Urzędu – rozumie się przez to Wójta Gminy Sorkwity,
7) najniższym wynagrodzeniu zasadniczym – rozumie się stawkę minimalnego wynagrodzenia zasadniczego określonego w I kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącej załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 
§ 3
1. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U z 2017r., poz. 847 ze zm.).
2. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę. Wysokość minimalnego wynagrodzenia takiego pracownika ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 
§ 4
Regulamin obowiązuje pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Sorkwity.
 
§ 5
Postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania do pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania.
 
§ 6
Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy zostaje zapoznany z niniejszym Regulaminem, co potwierdza własnoręcznym podpisem.
 
Rozdział II
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
§ 7
Wprowadza się szczegółowe wymagania kwalifikacyjne pracowników, maksymalne stawki dodatku funkcyjnego oraz kategorie zaszeregowania zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 
Rozdział III
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYNAGRADZANIA
 
§ 8
1. Pracownikom oprócz wynagrodzenia zasadniczego przysługują dodatkowe składniki wynagrodzenia i inne świadczenia związane z pracą:
1) dodatek funkcyjny,
2) dodatek za wieloletnią pracę,
3) dodatek specjalny,
4) dodatek za pracę w porze nocnej,
5) premia dla pracowników na stanowiskach pomocniczych, obsługi i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Sorkwity,
7) nagroda jubileuszowa,
8) nagroda uznaniowa,
9) dodatkowe wynagrodzenie roczne, zgodne z ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagradzaniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 2217 ze zm.),
10) jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,
11) odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczegółowych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003r. Nr 90, poz. 844 ze zm.)
12) inne świadczenia pieniężne wynikające ze stosunku pracy:
a) świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy w oparciu o art. 92 i 184 Kodeksu pracy oraz przepisów regulujących uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
b) świadczenia przysługujące z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w oparciu o art. 92 i 237 Kodeksu pracy oraz przepisów regulujących zakres i wysokość tych świadczeń,
c) odprawy w związku z powołaniem do służby wojskowej należne w oparciu o przepisy regulujące powszechny obowiązek obrony państwa.
2. Wynagrodzenie zasadnicze ustalane jest każdorazowo w umowie o pracę poprzez wskazanie kategorii zaszeregowania i oznaczenie kwoty należnej pracownikowi.
3. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może skrócić pracownikowi staż pracy wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej (staż pracy) określają odrębne przepisy.
 
 
Rozdział IV
WARUNKI PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA INNYCH ŚWIADCZEŃ ZWIĄZANYCH Z PRACĄ
 
§ 9
1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia pracodawca może utworzyć fundusz nagród w wysokości 3% planowanego osobowego funduszu płac na dany rok budżetowy, z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla pracowników za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający do dyspozycji kierownika urzędu.
2. Nagroda, może zostać przyznana pracownikowi, za wyjątkiem osób zarządzających zakładem pracy w rozumieniu art. 128 § 2 pkt 2 Kodeksu pracy.
 
§ 10
1. Nagroda uznaniowa może zostać przyznana w szczególności za:
a) szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej,
b) szczególne zaangażowanie w realizację zadań wykonywanych na stanowisku połączone z osiąganiem ponadprzeciętnych efektów w pracy,
c) wykonywanie zadań, wykraczających poza zakres obowiązków wynikających z umowy o pracę, za które pracownik nie otrzymuje dodatku specjalnego,
d) inicjatywę i samodzielność w stosowaniu rozwiązań usprawniających realizację powierzonych zadań,
e) systematyczne i efektywne podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
f) w ramach oceny okresowej pracownik uzyskał ocenę na poziomie bardzo dobrym lub dobrym.
2. Przyznanie nagrody uznaniowej uzależnione jest dodatkowo od:
a) przepracowania okresu 6 miesięcy po powrocie z urlopu bezpłatnego trwającego co najmniej pół roku, macierzyńskiego i wychowawczego,
b) absencji chorobowej nieprzekraczającej 15% okresu między kolejnymi ocenami pracownika;
c) braku ukarania pracownika w okresie ocenianym karą dyscyplinarną lub porządkową.
3. Decyzje o przyznaniu nagrody podejmuje kierownik urzędu na pisemny wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika lub z własnej inicjatywy.
4. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody składa się do akt osobowych pracownika.
 
 
Rozdział V
PREMIOWANIE PRACOWNIKÓW OBSŁUGI
 
§ 11
1. Pracodawca tworzy fundusz premiowy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi Urzędu Gminy Sorkwity.
2. Premia ma charakter uznaniowy, a jej przyznawanie uzależnione jest w szczególności od jakości wykonywanej pracy oraz innych pozytywnych wyników pracy.
3. Podstawa obliczenia premii jest wynagrodzenie zasadnicze pracownika wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania.
4. Premia na charakter indywidualny, jest przyznawana w wysokości procentowej wynagrodzenia zasadniczego i nie może wynosić więcej niż 20 %.
 
§ 12
Wysokość miesięcznej premii ustala Wójt Gminy.
 
§ 13
Przy przyznawaniu premii i ustalaniu jej wysokości uwzględnia się w szczególności:
a) brak uzasadnionych skarg na pracownika,
b) terminowe i jakościowo dobre wykonanie zadań wynikających z zakresu powierzonych czynności oraz zleconych do wykonania zadań przez przełożonych,
c) przestrzeganie przepisów o dyscyplinie pracy, bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisów pożarowych,
d) troska o powierzone mienie, ład i porządek na stanowisku pracy i miejscu pracy,
e) efektywne wykorzystanie czasu pracy,
f) oszczędne, racjonalne i gospodarne użytkowanie sprzętu, maszyn, urządzeń i środków czystości,
g)odpowiedzialność, obowiązkowość, zdyscyplinowanie i osobiste zaangażowanie w realizację zadań.
 
§ 14
1. Premia może ulec obniżeniu lub pracownik może być całkowicie jej pozbawiony, jeżeli zachodzi choćby jednen z warunków określonych w § 15.
2. Wszelkie przewinienia lub uchybienia uzasadniające pozbawienie lub obniżenie premii nie uwzględnione w danym miesiącu mają wpływ na przyznanie premii w następnym miesiącu.
3. Obliczając wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, uwzględnia się premię w takiej wysokości, jaka przysługiwałaby pracownikowi za czas efektywnie przepracowany.
 
§ 15
1. Pracownik zostanie pozbawiony premii w całości lub premia ulegnie pomniejszeniu w danym miesiącu rozliczeniowym w zależności od stopnia zawinienia w przypadku:
a) odmowę wykonania polecenia służbowego,
b) wnoszenie, spożywanie napojów alkoholowych na terenie zakładu pracy,
c) nieprzestrzeganie przepisów bhp i p. poż.,
d) nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, spóźnienia do pracy oraz samowolne opuszczenie stanowiska pracy,
e) w przypadku rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika,
f) niedbałego wykonywania zadań ustalonych zakresem czynności,
g) dopuszczenia się rażącego naruszenia dyscypliny pracy,
h) spowodowania lub przyczynienia się do spowodowania wypadku w wyniku nieprzestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych,
i) naruszenia tajemnicy służbowej,
j) zawinionej skargi na pracownika,
k) otrzymanie regulaminowej kary dyscyplinarnej lub porządkowej.
 
§ 16
Pracownik może w ciągu 3 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o pozbawieniu lub pomniejszeniu premii wnieść sprzeciw do Wójta Gminy, który rozpatrzy odwołanie w terminie 7 dni i podejmie ostateczną decyzję.
 
§ 17
Premia jest wypłacana w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 
 
Rozdział VI
PREMIOWANIE KIERONIKÓW
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY SORKWITY
 
§ 18
Wójt Gminy Sorkwity przyznaje premię następującym kierownikom jednostek organizacyjnych:
a) Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół w Sorkwitach,
b) Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach,
c) Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 
§ 19
1. Wójt Gminy może przyznać premię kierownikom jednostek organizacyjnych, która jest wypłacana w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia osobowe w danej jednostce w oparciu o utworzony fundusz premiowy.
2. Premia jest ruchomym składnikiem wynagrodzenia.
3. Premię przyznaje Wójt.
4. Premia na charakter indywidualny, jest przyznawana w wysokości procentowej wynagrodzenia zasadniczego i nie może wynosić więcej niż 20 %.
 
§ 20
Premia jest przyznawana wyłącznie za czas efektywnie przepracowany w miesiącu kalendarzowym za terminowe, rzetelne, gospodarne i jakościowo odpowiednie wykonywanie wyznaczonych zadań, wynikających ze statutu lub regulaminu jednostki organizacyjnej, zakresu czynności oraz obowiązujących przepisów prawa.
 
§ 21
Przy ustalaniu wysokości premii uwzględnia się:
a) terminowe wykonywanie określonych zadań,
b) stopień złożoności i zakres realizowanych zadań,
c) sposób planowania i organizacji pracy oraz umiejętność ustalania priorytetów w realizacji celów jednostki organizacyjnej,
d) zdolność do odpowiedniego do potrzeb rozmieszczania i wykorzystania środków finansowych oraz kontrolowania ich wydatkowania,
e) działania podejmowane w zakresie motywowania pracowników do osiągania wyższej skuteczności i jakości pracy przez:
f) zrozumiałe tłumaczenie zadań, precyzyjne określanie odpowiedzialności za ich realizację, ustalanie realnych terminów do ich wykonania;
g) komunikowanie pracownikom oczekiwań dotyczących jakości ich pracy,
h) właściwą ocenę osiągnięć pracowników,
i) wykorzystanie możliwości wynikających z systemu wynagrodzeń oraz motywującej roli awansu w celu zachęcania pracowników do uzyskania jak najlepszych wyników,
j) inspirowanie i motywowanie pracowników do realizacji celów i zadań jednostki organizacyjnej
k) sposób zarządzania jakością realizowanych zadań, tworzenie i wprowadzanie efektywnych systemów kontroli działania.
l) zdolność do samodzielnego podnoszenie kwalifikacji, pozyskiwania wiedzy, formułowania wniosków i proponowanych rozwiązań w celu podniesienia efektywności wykonywanych zadań publicznych.
ł) umiejętność kreatywnego współdziałania z Wójtem Gminy w celu poszukiwania obszarów wymagających zmian w zakresie bieżącej realizacji zadań jak też planowania zadań.
m) inicjowanie działań na rzecz pozyskiwania środków pozabudżetowych na realizację zadania publicznego.
n) skuteczność sprawowania nadzoru nad realizacją zadań przez pracowników, w zakresie zadań merytorycznych oraz gospodarowania środkami publicznymi.
o) podejmowanie działań na rzecz kreowania pozytywnego wizerunku publicznego jednostki organizacyjnej i organów gminy.
p) umiejętność wykorzystania wiedzy specjalistycznej w sposób warunkujący rzetelność w działaniu, postawę etyczną, odpowiednie zarządzanie informacją mającą wpływ na proces realizacji zaplanowanych decyzji.
 
§ 22
Warunkiem nabycia prawa do premii jest:
a) pełna realizacją zadań wynikających z zakresu czynności,
b) efektywne przepracowanie czasu pracy,
c) prawidłowa realizacja planu dochodów i wydatków jednostki organizacyjnej,
d) nie naruszanie porządku i dyscypliny pracy, przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p. poż. i zabezpieczenia mienia,
e) brak zawinionych skarg na działalność kierownika i działalność kierowanej przez niego jednostki organizacyjnej.
 
§ 23
1. Premia może ulec obniżeniu lub kierownik jednostki organizacyjnej może być całkowicie jej pozbawiony, jeżeli nie spełni choćby jednego z warunków określonych w § 23 i 25.
2. Wszelkie przewinienia lub uchybienia uzasadniające pozbawienie lub obniżenie premii nie uwzględnione w danym miesiącu mają wpływ na przyznanie premii w następnym miesiącu.
3. Usprawiedliwiona nieobecność w pracy nie przekraczająca połowy ilości dni roboczych w miesiącu powoduje proporcjonalne zmniejszenie premii licząc 1 dzień nieobecności w miesiącu, za który przyznawana jest premia jako ułamek, którego mianownik jest liczbą dni roboczych w miesiącu.
4. W przypadku, gdy w miesiącu, za który premia jest przyznawana, czas efektywnie przepracowany jest krótszy od połowy ilości dni roboczych w tym miesiącu, premii nie przyznaje się.
5. Obliczając wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, uwzględnia się premię w takiej wysokości, jaka przysługiwałaby pracownikowi za czas efektywnie przepracowany.
 
§ 24
Nowo przyjęci kierownicy otrzymują premię po przepracowaniu pełnego miesiąca.
 
§ 25
1. Kierownikowi jednostki organizacyjnej w okresie objętym premiowaniem premia nie przysługuje w przypadku gdy:
1) dopuścił się naruszenia dyscypliny finansów publicznych w szczególności poprzez:
a) zaniechanie ustalenia należności Skarbu Państwa i gminy, a także pobrania, ustalenia lub dochodzenia jej w wysokości niższej niż wynikające z prawidłowego jej obliczenia,
b) przekroczenie zakresu uprawnień do dokonywania wydatków ze środków publicznych,
c) przekroczenie uprawnienia do dokonywania zmian w budżecie jednostki,
d) niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie środków publicznych,
e) nie dokonanie pełnej i terminowej wpłaty do budżetu gminy,
f) zaniechanie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji lub dokonanie inwentaryzacji w sposób niezgodny ze stanem rzeczywistym,
g) wykazanie w sprawozdaniu z realizacji budżetu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej,
h) naruszenie zasady lub trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych.
2) rażąco naruszył, nawet jednorazowo, lub dopuścił z powodu braku nadzoru do naruszenia przez pracowników jednostki organizacyjnej, obowiązujących przepisów dotyczących dyscypliny pracy, przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, został ukarany karą upomnienia lub nagany,
3) stwierdzono uzasadnioną skargę dotyczącą zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez jednostkę, naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
4) stwierdzono w jednostce organizacyjnej w wyniku czynności kontrolnych prowadzonych przez kontrole zewnętrzne i wewnętrzne, brak nadzoru nad sporządzaniem i prowadzeniem dokumentacji finansowo-księgowej zgodnie z przepisami prawa,
5) stwierdzono, iż dopuścił do nieterminowego prowadzenia przez jednostkę organizacyjną sprawozdawczości finansowej oraz nieterminowe przeprowadzanie postępowania administracyjnego,
6) z braku nadzoru dopuścił do powstania znacznej zawinionej szkody w powierzonym mu mieniu,
7) używał do celów prywatnych samochodu służbowego,
8) gdy w jednostce organizacyjnej doszło do zagrożenia życia lub zdrowia podległych mu pracowników, stron, interesantów i innych osób,
9) doszło do rozwiązania umowy o pracę z jego winy,
10) nie przestrzegał przepisów bhp i p. poż. oraz Regulaminu pracy,
11) nie przestrzegał ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
2. Pozbawienie kierownika jednostki organizacyjnej premii w całości lub części wymaga pisemnego zawiadomienia wraz z uzasadnieniem.
 
§ 26
1. Od decyzji w sprawie obniżenia lub pozbawienia premii pracownikom przysługuje odwołanie do Wójta w terminie 7 dni.
2. O ostatecznej decyzji powiadamia się pisemnie Kierownika jednostki organizacyjnej w terminie 14 dni od otrzymania odwołania.
 
 
Rozdział VII
WARUNKI I SPOSÓB PRZYZNAWANIA DODATKU FUNKCYJNEGO
I SPECJALNEGO
 
§ 27
1. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach:
a) sekretarz gminy,
b) skarbnik gminy,
c) kierownik urzędu stanu cywilnego,
d) kierownik referatu,
e) zastępcy kierownika referatu,
f) kierownik (dyrektor) samorządowej jednostki organizacyjnej.
2. Dodatek przysługuje w wysokości ustalonej zgodnie z tabelą maksymalnych kategorii zaszeregowania oraz stawek dodatku funkcyjnego dla stanowisk, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu.
3. Dodatek funkcyjny jest proporcjonalnie zmniejszany za czas nieobecności wynikających z ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa.
 
§ 28
1. Dodatek specjalny może być przyznawany pracownikowi z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy.
2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż rok, a w indywidualnych przypadkach także na czas nieokreślony.
3. Decyzję o przyznaniu dodatku podejmuje kierownik urzędu.
4. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nie przekraczającej 40 % wynagrodzenia zasadniczego.
5. Dodatek specjalny może być przyznany w większej wysokości, w szczególności z tytułu pozyskania środków w ramach funduszy zewnętrznych, realizacji projektów oraz ich rozliczenia.
6. Dodatek Specjalny jest proporcjonalnie zmniejszany za czas nieobecności wynikających z ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa.
 
 
Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 29
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa pracy.
 
§ 30
Integralną część Regulaminu stanowią załączniki od nr 1 do nr 2.
 
§ 31
Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracownikom.
 
§ 32
Pracodawca w każdym czasie udostępnia na żądanie pracownika Regulamin i w razie potrzeby wyjaśnia jego treść.
 
§ 33
Regulamin obowiązuje na czas nieokreślony. Wszelkie zmiany regulaminu następują w formie pisemnej w trybie obowiązującym dla jego ustalania.
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do Regulaminu
wynagradzania pracowników samorządowych
zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sorkwity
 
 
 
 
Tabela minimalnych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników Urzędu Gminy Sorkwity.
 
Kategoria zaszeregowania
Kwota w złotych
I
1.700- 2.000
II
1.720- 2.100
III
1.740- 2.160
IV
1.760- 2.250
V
1.780- 2.300
VI
1.800- 2.450
VII
1.820- 2.500
VIII
1.840- 2.550
IX
1.860- 2.600
X
1.880- 2.800
XI
1.900- 3.000
XII
1.920- 3.200
XIII
1.940- 3.400
XIV
1.960- 3.600
XV
1.980- 3.900
XVI
2.000- 4.300
XVII
2.100- 4.700
XVIII
2.200- 4.900
XIX
2.400- 5.100
XX
2.600- 5.500
XXI
2.800- 6.000
XXII
3.000- 6.500
 
 
 
 
Załącznik Nr 2 do Regulaminu
wynagradzania pracowników samorządowych
zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sorkwity
 
Wykaz stanowisk pracowniczych, w tym pracowników zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych i stanowiskach urzędniczych, szczegółowe wymagania kwalifikacyjne, kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, zaszeregowanie do kategorii wynagrodzenia zasadniczego i stawek dodatku funkcyjnego.
 
L.p.
Stanowisko
Kategoria zaszeregowania
Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego
(kwota w złotych)
Wymagania kwalifikacyjne1)
Wykształcenie oraz umiejętności zawodowe
Staż pracy w latach
 
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1
Sekretarz gminy
XVII-XXII
1.760
Wyższe (prawnicze, administracyjne)
4
2
Kierownik urzędu stanu cywilnego
XVI-XXI
1.320
Według odrębnych przepisów
3
Kierownik referatu
XIII-XXI
1.100
Wyższe2)
4
 
4
Zastępca kierownika referatu
XIII- XX
880
Wyższe2)
4
 
Stanowiska kierownicze urzędnicze w samorządowych jednostkach organizacyjnych
1
Dyrektor (Kierownik)
Według odrębnego zarządzenia
Wyższe2) lub
według odrębnych przepisów
5 lub
według odrębnych przepisów
 
Stanowiska urzędnicze
1
Radca prawny
XIII-XX
Według odrębnych przepisów
2
Inspektor
XII-XIX
-
Wyższe2)
3
3
Podinspektor
informatyk
X-XVIII
-
Wyższe2)
Średnie3)
-
3
4
Samodzielny referent
IX-XVII
-
Średnie3)
2
5
Referent,
kasjer,
księgowy
IX-XV
-
Średnie3)
2
6
Młodszy referent,
młodszy księgowy
VIII-XIII
-
Średnie3)
-
 
Stanowiska pomocnicze i obsługi
 
Stanowiska pomocnicze
1
Sekretarka
IX-XIII
-
Średnie3)
3
2
Pomoc administracyjna
III-XI
-
Średnie3)
-
 
 
Stanowiska obsługi
3
Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych
 
lub prac interwencyjnych
 
 
XII-XV
 
XI-XIV
 
 
-
 
-
 
 
Wyższe
 
Wyższe
 
 
3
 
-
4
Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych
 
lub prac interwencyjnych
 
 
X-XIII
 
IX-XII
VIII-XI
 
 
-
 
-
-
 
 
Średnie
 
Średnie
Średnie
 
 
3
 
2
-
5
Konserwator
VIII-XII
-
Zasadnicze zawodowe5)
-
6
Kierowca samochodu osobowego
VII-XII
-
Według odrębnych przepisów
7
Robotnik gospodarczy
V-XI
-
Podstawowe4)
-
8
Sprzątaczka
III-XI
-
Podstawowe4)
-
 
  1. Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych, uwzględniają wymagania określone w ustawie, przy czym do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust.4 pkt. 1 ustawy.
  2. Wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych, a także wymagania określone w ustawie stosownie do opisu stanowiska.
  3. Średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.
  4. Podstawowe i umiejętność wykonywania czynności.
  5. Zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Rzekanowska Data wytworzenia informacji: 2018-01-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Rzekanowska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-10 16:08:28
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-01-10 16:08:33
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-23 11:36:39
Artykuł był wyświetlony: 251 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity