ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-04-27 Zarządzenia Wójta w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2018 r. w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego. 33/2018 Obowiązujący
2 2018-04-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie: określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Sorkwity oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego. XXXVIII/265/2018 Obowiązujący
3 2018-04-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie: przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Sorkwity”. XXXVIII/264/2018 Obowiązujący
4 2018-04-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sorkwity na lata 2018-2020 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 r.” XXXVIII/263/2018 Obowiązujący
5 2018-04-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2018 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. XXXVIII/262/2018 Obowiązujący
6 2018-04-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały XXIV/221/2017 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sorkwity na lata 2018 - 2032. XXXVIII/261/2018 Obowiązujący
7 2018-04-26 Zarządzenia Wójta w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont i przebudowa budynku GOK w Sorkwitach w celu utworzenia Klubu „SENIOR+” 32b/2018 Obowiązujący
8 2018-04-26 Zarządzenia Wójta w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Zagospodarowanie terenu wzdłuż brzegu jeziora Lampackiego, gmina Sorkwity z podziałem na części: Część 1 Budowa ścieżki spacerowej wzdłuż brzegu jeziora Lampackiego oraz Część 2 Budowa parkingu na 78 miejsc parkingowych w miejscowości Sorkwity 32a/2018 Obowiązujący
9 2018-04-20 Zarządzenia Wójta W sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. gospodarki odpadami w Referacie Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Sorkwity 32/2018 Obowiązujący
10 2018-04-16 Zarządzenia Wójta w sprawie: powołania komisji na przeprowadzenie postępowania, którego przedmiotem zamówienia jest usuwanie roślin z gatunku barszcz Sosnowskiego z terenu gminy Sorkwity 31/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity