Nieruchomość gruntowa niezabudowana... - Wykazy nieruchomości do sprzedania - Urząd Gminy Sorkwity
ˆ

Wykazy nieruchomości do sprzedania

Szczegóły informacji

Nieruchomość gruntowa niezabudowana Zyndaki oznaczona działką nr 103/1 o pow.0,0600 ha

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-08-10 09:32:28 Informacja ogłoszona dnia 2018-08-10 11:36:07 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity
 
Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj z 2018 r. Dz. U. poz. 121 ze zm.), uchwały nr XV/70/08 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 01 lutego 2008r w sprawie: zasad gospodarki nieruchomościami stanowiących własność Gminy Sorkwity (Dz. Urz. Woj. War-Maz. z dnia 03.04.2008 r.  Nr 52 poz. 1062) zmieniona uchwałą nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy Sorkwity z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z 2014 r. poz. 966) oraz Zarządzenia nr 23/2015 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 29 maja 2015 r. podaje do publicznej wiadomości:
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Oznaczenie nieruchomości
wg Księgi Wieczystej
Oznaczenie wg ewidencji gruntów nr  działki
powierzchnia
obręb
Przeznaczenie nieruchomości
Tryb sprzedaży nieruchomości
cena nieruchomości
Nieruchomość  zabudowana
KW nr OL1M/00011726/6
 
 
 
Nieruchomość gruntowa niezbudowana
Zyndaki oznaczona działką nr 103/1 o pow.0,0600 ha 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 103/1 oznaczona jest symbolem                    ZN/ZL  zieleń niska, zieleń leśna  bez prawa zabudowy
Nieruchomość jest zbywana na własność  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
cena wywoławcza nieruchomości  wynosi:28.390zł
(słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt  złotych)
 
Cena sprzedaży nieruchomości określona w wykazie będzie ceną wywoławcza na przetargu, a cena wylicytowana w przetargu płatna jest gotówka w całości  przed zawarciem aktu notarialnego. Sprzedaż ww. nieruchomości nastąpi pod warunkiem, jeżeli Skarb Państwa reprezentowany przez Lasy Państwowe nie wykona prawa pierwokupu na podstawie art. 37 a) ust.1 ustawy z dnia 28 września 2001 r.  o lasach ( tj. Dz.U.  nr, 2015 poz. 2100)
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U.z 2018 r., poz. 121 ze zm) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
W związku z powyższym Urząd Gminy w Sorkwitach oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art.34 ust.1 pkt 1i 2 ww ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie.
W przypadku braku takich oświadczeń sprzedaż nieruchomości nastąpi z zastosowaniem trybu określonego w  wykazie.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni od dnia 08.08.2018 r. do dnia 29.08. 2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16A, na stronie internetowej http://bip.gminasorkwity.pl/ sołectwie Zyndaki oraz informacja o wywieszeniu tego wykazu ukazała się w prasie lokalnej dnia 16.08.2018 r. 
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2018-08-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-10 09:32:28
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-08-10 11:36:07
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-08-10 14:33:10
Artykuł był wyświetlony: 118 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity