I publiczny przetarg ustny ograniczony... - Przetargi - Urząd Gminy Sorkwity
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

I publiczny przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-02-02 20:14:48 Informacja ogłoszona dnia 2018-02-02 20:14:52 przez Kazimierz Piaścik, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

WÓJT GMINY SORKWITY
 
Ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana oznaczona nr działki 72 o pow. 0,0600 ha w obrębie Szymanowo. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Z uwagi na  brak dostępu do drogi publicznej, zagospodarowanie nieruchomości z działkami przyległymi stwarza większe możliwości zagospodarowania. Z uwagi na powyższe uzasadnione jest zbycie nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Nieruchomość wolna jest od obciążeń. W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości przyległych oznaczonych nr działek 73 i 74.
 
Dla nieruchomości  prowadzona jest  przez Sąd Rejonowy  w Mrągowie , IV Wydział  Ksiąg  Wieczystych  w Mrągowie  Księga  Wieczysta Nr  OL1M/00011524/0
przedmiotowa nieruchomość nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 4.750,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych)
 
PRZETARG ODBĘDZIE  SIĘ  W DNIU  2 marca 2018 roku  o godzinie 12.00 w budynku  Urzędu Gminy  w Sorkwitach  przy ulicy Olsztyńskiej 16, w sali nr 1.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest  wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości: 475,00 (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć złotych) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2018 roku (włącznie) z zaznaczeniem w tytule numeru działki i obręb, której wadium dotyczy w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy Sorkwity w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Oddział w Mrągowie na konto 64935000010216529320730002
Za dokonanie wpłaty wadium uważa się:
1.przy  zapłacie gotówką- dzień wpłacenia kwoty w kasie  tut. Urzędu
2.przy obrocie  bezgotówkowym – dzień  wpływu środków pieniężnych na rachunek  bankowy tut. Urzędu
Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1% ceny  wywoławczej.
Cudzoziemiec chcący  wziąć udział w przetargu  winien spełnić warunki określone w przepisach ustawy  z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758)
Cena osiągnięta w przetargu za nabycie nieruchomości powinno być wpłacona w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej w  dniu wyznaczonym przez Wójta Gminy o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczenie terminu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni  od dnia  rozstrzygnięcia przetargu
Wadium uczestnika, który przetarg wygrał  zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które wpłaciły wadium a przetargu nie wygrały, wadium zwraca się niezwłocznie po  odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym terminie podanym w zawiadomieniu o wyznaczeniu terminu zawarcia aktu notarialnego, w celu zawarcia aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega  zwrotowi .
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu  przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU nr 207, poz. 2108)
Wójtowi Gminy  przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U z 2016 r. n poz.2147) 
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Rolnictwa,Gospodarki Gruntami i Budownictwa Urzędu Gminy w Sorkwitach  w pokoju nr 7 lub pod nr tel. 89 742-85-36
Powyższe  ogłoszenie  podlega wywieszeniu na okres 31 dni  licząc od  dnia 29.01.2018 roku do 02.03.2018 roku na tablicy  ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity  przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A, na stronie internetowej www.bip.gminasorkwity.pl oraz w  sołectwie  Szymanowo.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Karolina Jerońska Data wytworzenia informacji: 2018-02-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Jerońska Data wprowadzenia do BIP 2018-02-02 20:14:48
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-02-02 20:14:52
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-05-28 10:27:11
Artykuł był wyświetlony: 3172 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity