ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

II publiczny przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych (Dz.371/10 w obrębie Zyndaki m. Bałowo)

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-03 12:21:22 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-03 12:21:27 przez Kazimierz Piaścik, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

WÓJT GMINY SORKWITY
 
Ogłasza II publiczny przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych.
Przedmiotem przetargu jest udział 18/100 w nieruchomości zabudowanej położonej na działce oznaczonej nr 371/10 o pow. 0,0039 ha w obrębie Zyndaki miejscowość Bałowo. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Z uwagi na konfigurację udziału w nieruchomości oraz brak dostępu do drogi publicznej, zagospodarowanie nieruchomości z działkami przyległymi stwarza większe możliwości zagospodarowania Z uwagi na powyższe uzasadnione jest zbycie nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Nieruchomość wolna jest od obciążeń. W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości przyległych oznaczonych nr działek 371/11, 371/33 i 371/34
Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział  Ksiąg Wieczystych  w Mrągowie Księga Wieczysta Nr  OL1M/00016919/1
przedmiotowa nieruchomość nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 8.668,00 zł (słownie:osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych)
PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W DNIU  30 kwietnia  2018 roku o godzinie 12.00
w budynku  Urzędu Gminy  w Sorkwitach  przy ulicy Olsztyńskiej 16, w sali nr 1.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości: 867,00zł  (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt siedem  złotych) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.04 2018 roku (włącznie ) z zaznaczeniem w tytule numeru lokalu i jej położenie, której wadium dotyczy w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy Sorkwity w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Oddział w Mrągowie na konto 64935000010216529320730002
Za dokonanie wpłaty wadium uważa się:
1.przy  zapłacie gotówką- dzień wpłacenia kwoty w kasie  tut. urzędu
2.przy obrocie  bezgotówkowym – dzień  wpływu środków pieniężnych na rachunek  bankowy tut. urzędu
Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1% ceny  wywoławczej.
Cudzoziemiec chcący  wziąć udział w przetargu  winien spełnić warunki określone w przepisach ustawy  z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758)
Cena  osiągnięta w przetargu za nabycie  nieruchomości powinno być  wpłacona w drodze jednorazowej wpłaty  najpóźniej w  dniu  wyznaczonym przez Wójta Gminy o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczenie terminu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni  od dnia  rozstrzygnięcia przetargu
Wadium uczestnika, który przetarg wygrał  zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które wpłaciły wadium a przetargu nie wygrały, wadium zwraca się niezwłocznie po  odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym terminie podanym w zawiadomieniu o wyznaczeniu terminu zawarcia aktu notarialnego, w celu zawarcia aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg  zostanie przeprowadzony w oparciu o  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu  przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU nr 207 , poz.2108)
Wójtowi Gminy  przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U z 2016r. n poz.2147 ) 
Bliższych informacji na temat  przetargu udziela Referat Rolnictwa ,Gospodarki Gruntami i Budownictwa Urzędu Gminy w Sorkwitach  w pokoju nr 7 lub pod nr tel. 89 742-85-36
Powyższe  ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 31 dni licząc od dnia 27.03.2018 roku do 30.04.2018 roku na tablic ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A, na stronie internetowej www.bip gminasorkwity.pl oraz w  sołectwie  Zyndaki.
 
Wójta Gminy Sorkwity 
 (-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2018-04-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-03 12:21:22
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-04-03 12:21:27
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-09-14 08:40:50
Artykuł był wyświetlony: 3260 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity