ˆ

Inne ogłoszenia

Szczegóły informacji

Konsultacje w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-06-07 12:52:26 Informacja ogłoszona dnia 2018-06-07 12:54:42 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, 07 czerwca 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE KONSULTACJI
 
projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sorkwity.
 
Na podstawie § 1 pkt. 2 i § 4 załącznika do Uchwały Nr XIII/86/2011 Rady Gminy Sorkwity z dnia 28 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Sorkwity serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sorkwity stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
1.Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.
2.Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sorkwity udostępniony będzie od dnia 07 czerwca 2018r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity (zakładka inne ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity.
3. Formą konsultacji jest wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 2, który udostępniony będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity (zakładka inne ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity.
4.Konsultacje przeprowadza się z organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz mieszkańców Gminy Sorkwity.
5.Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 7 czerwca 2018r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 21 czerwca 2018 r. do godziny 15.15.
 
Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz mieszkańców Gminy Sorkwity.
Formularz konsultacji można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Sorkwity, przesłać pocztą na adres ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity lub drogą elektroniczną na adres e-mail: w terminie do dnia 21 czerwca 2018 r.
Komórką organizacyjną UG Sorkwity wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Samodzielne Stanowisko ds. Profilaktyki, Uzależnień i Spraw Społecznych.
Osoba do kontaktu: Dorota Prill, tel. 89 742 81 79.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
"Projekt"
 
UCHWAŁA NR ........../........../2018
Rady Gminy Sorkwity
z dnia ............... 2018 roku
 
 
w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sorkwity.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) i art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 487 ze zm.),
 
§ 1
 
Ustala się na terenie Gminy Sorkwity maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 
1. Zawierających do 4,5% zawartości alkoholu i piwa przeznaczonych do spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży: 15
b) w miejscu sprzedaży: 15
 
2. Zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży: 15
b) w miejscu sprzedaży: 10
 
3. Zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży: 15
b) w miejscu sprzedaży: 10
 
§ 2
 
Miejsca sprzedaży napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane:
  1. bliżej niż 15 m od następujących obiektów: szkół, zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych i opi ekuńczych prowadzących zajęcia i spotkania z dziećmi, młodzieżą, obiektów kultu religijnego.
  2. na terenie basenów kąpielowych, ośrodków i obiektów sportowych.
 
§ 3
 
Miejsca podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane:
 
  1. bliżej niż 40 m od następujących obiektów: szkół, zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych prowadzących zajęcia i spotkania z dziećmi, młodzieżą; obiektów kultu religijnego,
  2. na terenie obiektów sportowych, na których odbywają się imprezy sportowe.
§ 4
 
Odległość określoną w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1 mierzy się ciągiem komunikacyjnym od wejścia/wyjścia głównego z obiektów opisanych w ust. 1, do wejścia/wyjścia głównego do punktu sprzedaży lub sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Przez ciąg komunikacyjny należy rozumieć dystans, jaki należy pokonać od wejścia lub wyjścia z punktu sprzedaży alkoholu lub podawania napojów alkoholowych do wejścia lub wyjścia z obiektów, o których mowa w § 2 i § 3, bez napotykania przeszkód i narażania się na naruszenie prawa.
 
§ 5
 
Dopuszcza się usytuowanie punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo podczas imprez sportowych i rozrywkowych na świeżym powietrzu nie mających charakteru masowego, po wcześniejszym uzyskaniu jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
- na terenie przyległym do stadionów i boisk sportowych,
- na terenie przyległym do świetlic wiejskich.
 
§ 6
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.
 
§ 7
 
Traci moc uchwała: Rady Gminy Sorkwity nr VII/52/2003 z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz uchwała Rady Gminy Sorkwity nr III/8/2002 z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sorkwity
§ 8
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr ............/........../2018
Rady Gminy Sorkwity
z dnia ..............2018 r.
 
 
W dniu 9 marca 2018 roku weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która nakłada na rady gmin obowiązek uchwalenia uchwał dotyczących maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, jak i do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Do tej pory limitowana była liczba punktów sprzedaży, po zmianie limitowana ma być liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W przypadku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dotychczasowy limit określony był na poziomie 28 punktów. Natomiast w przypadku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosił 25 punktów.
W przedłożonym projekcie uchwały proponujemy maksymalną liczbę zezwoleń przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 15 zezwoleń do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 10 zezwoleń od 4,5% do 18% zwartości do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), 10 zezwoleń powyżej 18% zawartości alkoholu. Z kolei w przypadku zezwoleń przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: 15 zezwoleń do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 15 zezwoleń od 4,5% do 18% zwartości do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), 15 zezwoleń powyżej 18% zawartości alkoholu.
 
Podjęcie uchwały wynika z potrzeby realizacji obowiązujących zapisów zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 
Uchwały wydana na podstawie poprzedniego stanu prawnego zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowej uchwały, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejście w życie ustawy zmieniającej.
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2
do Ogłoszenia konsultacji
z dnia 07 czerwca 2018r.
 
...................................................................
(data)
Formularz Konsultacji
projektu uchwały w sprawie :
Rocznego Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
 
..................................................................................
(nazwa organizacji)
 
..................................................................................
(adres)
 
..................................................................................
(telefon i adres e-mail )
 
Lp.
Część dokumentu, którego dotyczy uwaga paragraf, punkt
Obecny zapis:
Proponowany zapis:
Uzasadnienie:
1.
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
..................................................................
(podpis osoby upoważnionej)
 
Formularz konsultacji można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Sorkwity, przesłać pocztą na adres ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity lub drogą elektroniczną na adres e-mail: w terminie do dnia 21 czerwca 2018r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Bronisz Data wytworzenia informacji: 2018-06-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Bronisz Data wprowadzenia do BIP 2018-06-07 12:52:26
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-06-07 12:54:42
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-06-07 12:54:42
Artykuł był wyświetlony: 2018 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity