ˆ

Aktualności

Lista informacji

Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Gminy Sorkwity

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-25 12:09:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 19.05.2017r.
 
Nasz znak:                                                        
RG-0002.4.2017                                            
MIESZKAŃCY
 
                                                                                                                   
 
ZAPROSZENIE
 
        Przewodnicząca Rady Gminy  Sorkwity kadencji 2014-2018 działając na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz.U. z 2016r. poz.446 ze zm.) zwołuje XXVIII sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień  26 maja 2017r.  (piątek)  na godzinę 10ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity  z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
  2.  Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
  3.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4.  Podjęcie uchwał w sprawie:
       a) zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2017 r. uchwalonego uchwałą  Nr XXIII/156/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.
       b) sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.
       c) przyjęcia zmian do „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sorkwity na lata 2017-2021”.
  5.  Interpelacje i wnioski radnych.
  6.   Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
  7.   Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
  8.  Sprawy różne.
  9.  Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodnicząca Rady
 (-) Mariola Plichta
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Bakuła Data wytworzenia informacji: 2017-05-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Bakuła Data wprowadzenia do BIP 2017-05-25 12:09:25
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-05-25 12:14:30
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-05-25 12:14:30
Artykuł był wyświetlony: 73 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Opinia w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sorkwity absolutorium za 2016 rok.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-25 12:13:06

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Janusz Facon Data wytworzenia informacji: 2017-05-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janusz Facon Data wprowadzenia do BIP 2017-05-25 12:13:06
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-05-25 12:14:06
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-05-25 12:14:06
Artykuł był wyświetlony: 73 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dni otwarte w ZGOK

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-17 17:02:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Siwik Data wytworzenia informacji: 2017-05-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Siwik Data wprowadzenia do BIP 2017-05-17 17:02:23
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-05-17 17:08:21
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-05-17 17:09:12
Artykuł był wyświetlony: 433 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-03 05:54:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 27 kwietnia 2017r.
Nasz znak: RBG.6220.1.5.2017
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Wójt Gminy Sorkwity na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)
zawiadamia
strony postępowania, że dnia 26 kwietnia 2017r. zostało wydane postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1636N, odcinek Rozogi – Rybno, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 123 obręb Rozogi oraz 282/3 obręb Rybno.
            W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Sorkwity przy ul.  Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 8 w godzinach pracy urzędu.
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Sorkwity
                                                                                              (-) Józef Maciejewski
                                                                                             
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń w miejscowości  Rozogi, Rybno
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl
a/a(sc)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2017-04-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2017-05-03 05:54:02
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-05-17 10:28:27
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-05-17 10:28:27
Artykuł był wyświetlony: 383 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Sorkwity położona w obrębie Borowo (72/47)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-12 11:26:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity
działając na podstawie art.35 ust.1  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm) , uchwały nr XXVV/167/2017 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sorkwity położonej w obrębie Borowo. oraz zarządzenia Wójta Gminy Sorkwity nr 25 /2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. podaje do publicznej wiadomości:
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Oznaczenie nieruchomości
wg Księgi Wieczystej
Oznaczenie wg ewidencji gruntów nr  działki
powierzchnia
obręb
Przeznaczenie nieruchomości 
Tryb sprzedaży nieruchomości
cena nieruchomości
Nieruchomość  niezabudowana
KW nr
OL1M/00011492/6
 
 
działka nr 72/47
o powierzchni
700m2
obręb
Borowo
na cele zabudowy letniskowej
Nieruchomość jest  zbywana w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby fizycznej , która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej na okres 10 lat i nieruchomość zabudowana została budynkiem letniskowym na podstawie  zezwolenia na budowę .
Wartość gruntu:
31.390,00zł
(trzydzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt  złote ) Vat 23 % tj 7.219,70 zł ogółem wartość wynosi:  38.609,70 zł
 
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art.34 ust.1pkt1i2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jt.Dz.U.z 2016r. , poz.2147 ze zm.) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
W związku z powyższym Urząd Gminy w Sorkwitach oczekuje w terminie 6 tygodni od  dnia  podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art.34 ust.1 pkt 1i 2 ww. ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie.
W przypadku braku takich oświadczeń sprzedaż nieruchomości nastąpi z zastosowaniem  trybu określonego w  wykazie.
Niniejszy wykaz  podlega wywieszeniu na okres 21 dni od  dnia 10.05.2017 r. do dnia 31.05.   2017r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A, sołectwie Borowo, na stronie internetowej Gminy Sorkwity- bip.gminasorkwity.pl  oraz informacja o wywieszeniu tego wykazu ukazała się  w prasie lokalnej dnia 18.05 2017 r. 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2017-05-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2017-05-12 11:26:00
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-05-12 11:29:56
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-05-12 11:30:40
Artykuł był wyświetlony: 529 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Sorkwity położona w obrębie Stary Gieląd (213/1)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-12 11:22:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity
działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm), uchwały nr XXVV/167/2017 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sorkwity położonej w obrębie Borowo oraz zarządzenia Wójta Gminy Sorkwity nr 27/2017 z dnia 10 maja 2017 r. podaje do publicznej wiadomości:
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Oznaczenie nieruchomości
wg Księgi Wieczystej
Oznaczenie wg ewidencji gruntów nr  działki
powierzchnia
obręb
Przeznaczenie nieruchomości 
Tryb sprzedaży nieruchomości
cena nieruchomości
Nieruchomość  niezabudowana
KW nr
OL1M/00011549/1
 
 
działka nr 213/1
o powierzchni
41 m2
obręb
Stary Gieląd
na cele zabudowy mieszkaniowe jednorodzinnej
Nieruchomość jest  zbywana w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej oznaczonej nr 211
Wartość gruntu:
1.246,00zł
(jeden tysiąc dwieście czterdzieści sześć złote) Vat 23 % tj 286,58 zł ogółem wartość wynosi:  1.532,58 zł
 
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art.34 ust.1pkt1i2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jt.Dz.U.z 2016r. ,poz.2147 ze zm.) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
W związku z powyższym Urząd Gminy w Sorkwitach oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art.34 ust.1 pkt 1i 2 ww. ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie.
W przypadku braku takich oświadczeń sprzedaż  nieruchomości nastąpi z zastosowaniem  trybu określonego w  wykazie.
Niniejszy wykaz  podlega wywieszeniu na okres 21 dni od  dnia 10.05.2017 r. do dnia 31.05.2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A , sołectwie Stary Gieląd, na stronie internetowej Gminy Sorkwity - bip.gminasorkwity.pl  oraz informacja o wywieszeniu tego wykazu ukazała się  w prasie lokalnej dnia 11.05 2017 r. 
 
 Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2017-05-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2017-05-12 11:22:44
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-05-12 11:22:51
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-05-12 11:31:00
Artykuł był wyświetlony: 528 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wysokości miesięcznych stawek dotacji udzielanych przez Gminę Sorkwity dla placówek niepublicznych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-11 09:59:20

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tumińska Data wytworzenia informacji: 2017-05-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Tumińska Data wprowadzenia do BIP 2017-05-11 09:59:20
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-05-11 10:00:45
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-05-11 10:00:45
Artykuł był wyświetlony: 713 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Opinia o przedłożonym przez Wójta Sorkwit sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2016 rok.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-09 12:43:32

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Janusz Facon Data wytworzenia informacji: 2017-04-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janusz Facon Data wprowadzenia do BIP 2017-05-09 12:43:32
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-05-09 12:45:35
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-05-09 12:45:35
Artykuł był wyświetlony: 636 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana w Harmonogramie odbioru odpadów selektywnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-05 12:00:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 28 kwietnia 2017 r.
 
U W A G A M I E S Z K A Ń C Y !!!
URZĄD G M I N Y S O R K W I T Y
I N FO R M U J E
 
 
iż w związku z podjętą uchwałą nr XXVI/175/2017 z dnia 30 marca 2017 roku odnośnie zmiany częstotliwości odbioru odpadów selektywnych, od 1 maja do 30 września 2017 roku odpady odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (zabudowa jednorodzinna) oraz niezamieszkałych 2 razy w miesiącu.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
 
- tablice ogłoszeń miejscowości sołeckich
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Siwik Data wytworzenia informacji: 2017-04-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Siwik Data wprowadzenia do BIP 2017-05-05 12:00:22
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-05-05 12:02:49
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-05-05 12:02:49
Artykuł był wyświetlony: 832 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sorkwity za 2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-04 08:23:51

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Siwik Data wytworzenia informacji: 2017-04-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Siwik Data wprowadzenia do BIP 2017-05-04 08:23:51
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-05-04 08:26:43
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-05-04 08:27:16
Artykuł był wyświetlony: 783 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu