ˆ

Aktualności

Lista informacji

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-16 13:46:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 13 marca 2018 r.
Nasz znak:
RBG.6220.2.6.2017
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Wójt Gminy Sorkwity na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017r., poz. 1405 ze zm.) zawiadamia, że z uwagi na konieczność uzyskania uzgodnienia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego „na chowie lub hodowli zwierząt w postaci bydła mięsnego w obsadzie powyżej 210 DJP na działce oznaczonej nr 4/10 w obrębie Sorkwity, gmina Sorkwity,, nie jest możliwe załatwienie powyższej sprawy ustawowym terminie. Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia 30 maja 2018 r.
W związku z powyższym podjęcie dalszych czynności nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu powyższych uzgodnień.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Sorkwity, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Sorkwity, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2018-03-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2018-03-16 13:46:46
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-03-16 13:46:51
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-16 13:46:51
Artykuł był wyświetlony: 103 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XXXVII sesję rady gminy Sorkwity

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-16 11:18:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 16.03.2018 r.
Nasz znak:
RG-0002.3.2018
 
Mieszkańcy
 
ZAPROSZENIE
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2014-2018 działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) zwołuje XXXVII sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 23 marca 2018 r. (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
  2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności GOK za 2017 r. (zreferuje Dyrektor GOK)
  5. Sprawozdanie z działalności ZOS za 2017 r. (zreferuje Dyrektor ZOS)
  6. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2017 r. (zreferuje Kierownik GOPS)
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)  podziału Gminy Sorkwity na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
b)  podziału Gminy Sorkwity na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
c)   przyjęcia” Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sorkwity na lata 2018 – 2020
z uwzględnieniem perspektywy do 2024r.
  8. Interpelacje i wnioski radnych.
  9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
  10. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
  11. Sprawy różne.
  12. Zamknięcie sesji.
 
 
 
 
Przewodnicząca Rady
(-)Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Bronisz Data wytworzenia informacji: 2018-03-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Plichta Data wprowadzenia do BIP 2018-03-16 11:18:14
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-03-16 11:18:17
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-16 11:18:17
Artykuł był wyświetlony: 102 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oblodzenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-14 08:39:47

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Data wytworzenia informacji: 2018-03-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Siemieniuk Data wprowadzenia do BIP 2018-03-14 08:39:47
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-03-14 08:40:49
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-14 08:40:49
Artykuł był wyświetlony: 204 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wysokość miesięcznych stawek dotacji udzielanych przez gminę Sorkwity dla placówek niepublicznych w 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-13 13:10:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O WYSOKOŚCI MIESIĘCZNYCH STAWEK DOTACJI
udzielanych przez GMINĘ SORKWITY
dla PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
w 2018 r.
 
L.p.
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI
wg subwencji oświatowej
Statystyczna liczba uczniów
1.
Klasy  I – III w szkole
840,28
13
2.
Klasy  I – III w szkole
z mniejszością narodową
1.388,41
11
3.
Klasy  IV – VII w szkole
807,89
13
4.
Klasy  IV – VII w szkole
z mniejszością narodową
1.356,02
26
5.
Klasy I–III nauczanie domowe
445,85
14
6.
Klasy IV–VII nauczanie domowe
413,46
16
7.
Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju
0,00
0
8.
Uczestnicy zajęć rewalidacyjno - wychowawczych
0,00
0
 
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI
 75% podstawowej kwoty dotacji z Gminy Piecki
 
9.
Oddziały przedszkolne
przy Szkole Podstawowej
284,72
29
10.
Przedszkola
446,51
128
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Poz. 1 – 8  wysokość dotacji wyliczona na podstawie „Metryczki subwencji oświatowej 2018” dla Gminy Sorkwity.
2. Poz. 9 – 10  wysokość dotacji ustalona na podstawie najbliższej gminy - Gminy Piecki – zgodnie z art. 10 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203): podstawowa kwota dotacji dla oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej = 379,6267 zł, dla przedszkola = 595,3425 zł.
3. Statystyczna liczba uczniów: dane z systemu informacji oświatowej w/g stanu na dzień 30 września 2017 r.
 
 
Sorkwity, dnia 13 marca 2018 r.                                                                              
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tumińska Data wytworzenia informacji: 2018-03-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Tumińska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-13 13:10:26
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-03-13 13:10:30
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-13 13:10:30
Artykuł był wyświetlony: 313 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała RIO nr RIO.VIII-0120-149/18

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-05 09:57:34

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Janusz Facon Data wytworzenia informacji: 2018-02-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Bronisz Data wprowadzenia do BIP 2018-03-05 09:57:34
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-03-05 10:01:04
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-05 10:01:24
Artykuł był wyświetlony: 585 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała nr RIO.VIII-0120-150/18

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-05 10:00:05

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Janusz Facon Data wytworzenia informacji: 2018-02-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Bronisz Data wprowadzenia do BIP 2018-03-05 10:00:05
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-03-05 10:01:04
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-05 10:01:03
Artykuł był wyświetlony: 586 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie za IV kwartał 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-01 07:30:23

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Nowotka Data wytworzenia informacji: 2018-02-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Nowotka Data wprowadzenia do BIP 2018-03-01 07:30:23
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-03-01 07:38:30
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-01 07:38:30
Artykuł był wyświetlony: 704 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zakończony remont i modernizacja biblioteki wiejskiej w miejscowości Rybno, gm. Sorkwity z utworzeniem Izby Regionalnej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-28 14:18:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

     
 
 
Stowarzyszenie Kulturalne „Bogactwo Mazur" z siedzibą w Sorkwitach za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” w Orzyszu otrzymało dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Remont i modernizacja biblioteki wiejskiej w miejscowości Rybno z utworzeniem Izby Regionalnej” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020. Wysokość otrzymanego dofinasowania – 111 377,00 zł. 
Celem operacji jest podniesienie standardu biblioteki poprzez modernizację oraz utworzenie Izby regionalnej dla stworzenia lepszych warunków do organizowania zdarzeń społeczno-kulturalno-edukacyjnych oraz kultywowania lokalnych tradycji, a także integracji mieszkańców wsi.
Dnia 23 lutego 2018 r. dokonano odbioru robót budowalnych związanych z remontem i modernizacją biblioteki wiejskiej w Rybnie. Wykonawcą robót remontowo – modernizacyjnych było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Andrzej Suliński z siedzibą w Olsztynie, które w okresie stycznia i lutego 2018 r. wykonało termomodernizację biblioteki wiejskiej, w tym termomodernizację fundamentów, cokołu budynku, ściany nadziemia wraz osuszeniem zawilgoconych ścian oraz wymianę drzwi wejściowych do budynku oraz stolarki okiennej na parterze. Wartość wykonanych robót wynosi: 111 000,00 zł.
 
 
Biblioteka wiejska w Rybnie po remoncie
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2018-02-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-02-28 14:18:43
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-02-28 14:18:46
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-02-28 14:18:46
Artykuł był wyświetlony: 948 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zakończono modernizację świetlic w miejscowościach Gizewo i Rozogi, gmina Sorkwity!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-28 14:10:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

             
 
Zakończono modernizację świetlic w miejscowościach Gizewo i Rozogi, gmina Sorkwity!
 
 
Dnia 21 lutego 2018 r. dokonano odbioru robót budowalnych związanych z modernizacją świetlicy wiejskiej w Rozogach. W ramach prac wykonana została przebudowa istniejącego przewodu kominowego. Zakres robót remontowo-modernizacyjnych obejmował m.in.: rozbiórkę starego komina wraz z fundamentem, wykonanie nowego fundamentu i komina zgodnie z dokumentacją, osadzenie w połaci dachowej okna z funkcją wyłazu dachowego, montaż ławy kominiarskiej i stopni kominiarskich.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Edward Miller z siedzibą w Kętrzynie. Wartość robót wyniosła: 20 088,51 zł.
Dodatkowo w ramach prac w świetlicy zamontowany został piec żeliwny, koszt którego Gmina Sorkwity pokryła z własnego budżetu.
Inwestycja ta stanowiła drugi i zarazem ostatni etap realizacji operacji pt. „Remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Gizewo i Rozogi, gm. Sorkwity”, realizowanej ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020. Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” w Orzyszu Gmina Sorkwity dnia 20 lipca 2017 r. podpisała z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego umowę o przyznaniu pomocy, na podstawie której otrzyma dofinasowanie w wysokości 96 699,00 zł.
 
W ramach w/w operacji Wykonawcy wyłonieni w przetargu w okresie od października 2017 r. do lutego 2018 r. wykonywali prace remontowo – modernizacyjne w budynkach świetlicy w Gizewie i Rozogach, gm. Sorkwity.   
Termomodernizację świetlicy w Gizewie wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Andrzej Suliński z siedzibą w Olsztynie w okresie październik – grudzień 2017 r. Prace remontowo – modernizacyjne obejmowały docieplenie fundamentów, cokołu oraz ścian styropianem, a także rozbiórkę starego pokrycia papowego i wykonanie nowego pokrycia z blachy trapezowej wraz nowym orynnowaniem. Przeprowadzono również roboty wewnętrzne w pomieszczeniach świetlicy: wykonanie nowego sufitu, wykonanie nowej posadzki z płytek gresowych oraz wymiana opraw i żarówek na nowe energooszczędne.
Wartość robót wyniosła: 149 125,88 zł.
 
Całkowy koszt wyżej wymienionych inwestycji wyniósł łącznie: 186 198,51 zł.
 
Celem operacji jest podniesienie standardu dwóch świetlic wiejskich w celu udostępnienia mieszkańcom wsi Gizewo i Rozogi infrastruktury kulturalnej.
 
Świetlica w Gizewie przed remontem
 
 
 
 
Świetlica w Gizewie po remoncie
 
 
  
 
Świetlica w Rozogach po remoncie.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wytworzenia informacji: 2018-02-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Poważa-Jędrzejczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-02-28 14:10:39
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-02-28 14:10:59
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-07 16:48:25
Artykuł był wyświetlony: 949 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o tym, że dnia 19 lutego 2018 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: rozbudowia obory zlokalizowanej na działce nr 25/1 i 25/2 obręb Burszewo, gm. Sorkwity.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-27 16:59:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity dnia, 19 lutego 2018 r.
 
Nasz znak: RBG.6220.3.1.2018
 
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1257) oraz w związku z art. 73 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017r, poz. 1405) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora Pana Bogdana Wojnarowskiego, dnia 19 lutego 2018r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obory o obsadzie DJP do 35 zlokalizowanej na działce nr 25/1 i 25/2 obręb Burszewo, gmina Sorkwity.
W związku z powyższym zainteresowane strony mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami oraz wnosić uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Sorkwity w referacie Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 8, w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00; wtorek - piątek od 7.15 do 15.15, tel. 89 742 85 33.
 
Pouczenie
Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika.
Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła do prowadzenia sprawy pełnomocnika zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej (nie e-mail). W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Strona może złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnienia na piśmie.
Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
 1. być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo
  2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 2. zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym
  w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
 3. zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
Jeżeli podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego nie zawiera adresu elektronicznego, organ administracji publicznej przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadano podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego, a gdy wniesiono je w innej formie i zawiera ono żądanie, o którym mowa w art. 39 § 1 pkt 2 (doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej), doręczenie pism następuje na adres wskazany w treści podania. Warunkiem skutecznego żądania doręczania pism środkami komunikacji elektronicznej jest wskazanie w treści żądania adresu elektronicznego.
Doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektroniczne w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:
 1. złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej;
 2. wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;
 3. wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W przypadku zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutki prawne.
Jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania zrezygnuje z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, organ administracji publicznej doręcza pismo w sposób określony dla pisma w formie innej niż forma dokumentu elektronicznego.
W przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu.
Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub inny organ albo w inny sposób, pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją włącza się do akt sprawy. W takim przypadku uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata.
Strona, dla której treść niniejszego pouczenia budzi wątpliwości może uzyskać dodatkowe informacje, mające na celu ich wyjaśnienie w siedzibie organu pok. nr 8, w godzinach pracy urzędu.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
Otrzymują:
 1. strony postępowania
 2. a/a (sc)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2018-02-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2018-02-27 16:59:47
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-02-27 16:59:51
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-02-27 16:59:51
Artykuł był wyświetlony: 896 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu