ˆ

Aktualności

Lista informacji

Obowiązek informacyjny

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-19 09:53:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016, poz. 922 ze zm.), informujmy, że:
Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Sorkwity mająca siedzibę w Urzędzie Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity.
Celem zbierania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych gminy.
Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.
Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz kontroli w oparciu o art. 32 ustawy.
Dane przetwarzane są w zbiorach danych, których jawny rejestr prowadzi Administrator Bezpieczeństwa Informacji, na podstawie §5 ust.1 Rozporządzenia z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych. Rejestr jest prowadzony w postaci elektronicznej.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2017-07-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Prill Data wprowadzenia do BIP 2017-07-19 09:53:40
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-07-19 09:53:44
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-07-19 09:53:43
Artykuł był wyświetlony: 80 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burze z gradem

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-19 08:27:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Data wytworzenia informacji: 2017-07-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Siemieniuk Data wprowadzenia do BIP 2017-07-19 08:27:51
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-07-19 08:28:27
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-07-19 19:52:45
Artykuł był wyświetlony: 65 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XXX sesję Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-14 10:48:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 14.07.2017 r.
 
Nasz znak: RG-0002.6.2017                                            
 
MIESZKAŃCY GMINY SORKWITY
 
                                                                                                                   
ZAPROSZENIE
 
        Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2014-2018 działając na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze zm.) zwołuje XXX sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień  21 lipca 2017 r.  (piątek)  na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy  Sorkwity  z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
  2.  Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
  3.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4.  Podjęcie uchwał w sprawie:
       a) zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2017 r. uchwalonego uchwałą  Nr XXIII/156/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.
       b) oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sorkwity oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
c) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Zyndaki.
d) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Pustniki.
  5.  Interpelacje i wnioski radnych.
  6.   Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
  7.   Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
  8.  Sprawy różne.
  9.  Zamknięcie sesji.
 
Przewodnicząca Rady
  (-) Mariola Plichta
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Mariola Plichta Data wytworzenia informacji: 2017-07-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Bakuła Data wprowadzenia do BIP 2017-07-14 10:48:56
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-07-14 10:49:00
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-07-14 10:49:00
Artykuł był wyświetlony: 181 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości do sprzedania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-12 14:42:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity
 
działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm), uchwały nr XXVV/167/2017 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sorkwity położonej w obrębie Borowo. oraz zarządzenia Wójta Gminy Sorkwity nr 47 /2017 z dnia 05 lipca 2017 r. podaje do publicznej wiadomości:
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Oznaczenie nieruchomości
wg Księgi Wieczystej
Oznaczenie wg ewidencji gruntów nr  działki
powierzchnia
obręb
Przeznaczenie nieruchomości 
Tryb sprzedaży nieruchomości
cena nieruchomości
Nieruchomość  niezabudowana
KW nr
OL1M/00011549/1
 
 
działka nr 242/3
o powierzchni
65`m2
obręb
Stary Gieląd
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nieruchomość jest  zbywana w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej oznaczonej nr 239
Wartość gruntu:
3.006,25zł
( trzy tysiące sześć złotych 25/100)
 
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jt.Dz.U.z 2016 r., poz.2147 ze zm.) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
W związku z powyższym Urząd Gminy w Sorkwitach oczekuje w terminie 6 tygodni od  dnia  podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art.34 ust.1 pkt 1i 2 ww. ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie.
W przypadku braku takich oświadczeń  sprzedaż  nieruchomości  nastąpi z zastosowaniem  trybu określonego w  wykazie.
Niniejszy wykaz  podlega wywieszeniu na okres 21 dni od  dnia 06.07.2017r. do dnia 28.07.2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A, sołectwie Stary Gieląd, na stronie internetowej Gminy Sorkwity- bip.gminasorkwity.pl  oraz informacja o wywieszeniu tego wykazu ukazała się  w prasie lokalnej dnia 20.07 2017 r. 
 
 Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2017-07-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2017-07-12 14:42:20
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-07-12 14:42:23
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-07-12 14:42:23
Artykuł był wyświetlony: 245 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości do sprzedania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-12 14:38:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity
 
działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm), uchwały nr XXVV/167/2017 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sorkwity położonej w obrębie Borowo oraz zarządzenia Wójta Gminy Sorkwity nr 46/2017 z dnia 05 lipca 2017 r. podaje do publicznej wiadomości:
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Oznaczenie nieruchomości
wg Księgi Wieczystej
Oznaczenie wg ewidencji gruntów nr  działki
powierzchnia
obręb
Przeznaczenie nieruchomości 
Tryb sprzedaży nieruchomości
cena nieruchomości
Nieruchomość  niezabudowana
KW nr
OL1M/00011549/1
 
 
działka nr 242/2
o powierzchni
120 m2
obręb
Stary Gieląd
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nieruchomość jest  zbywana w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej oznaczonej nr 186
Wartość gruntu:
3.721,00zł
(trzy tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych)
 
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U.z 2016 r., poz.2147 ze zm.) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
W związku z powyższym Urząd Gminy w Sorkwitach oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ww ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie.
W przypadku braku takich oświadczeń sprzedaż nieruchomości nastąpi z zastosowaniem  trybu określonego w  wykazie.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni od  dnia 06.07.2017 r. do dnia 28.07.2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A, sołectwie Stary Gieląd, na stronie internetowej Gminy Sorkwity - bip.gminasorkwity.pl  oraz informacja o wywieszeniu tego wykazu ukaże się w prasie lokalnej dnia 20.07 2017 r. 
 
 Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2017-07-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2017-07-12 14:38:30
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-07-12 14:38:33
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-07-12 14:39:13
Artykuł był wyświetlony: 245 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-12 14:32:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity
 
działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm), uchwały nr XXVV/167/2017 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sorkwity położonej w obrębie Borowo. oraz zarządzenia Wójta Gminy Sorkwity nr 45 /2017 z dnia 05 lipca 2017 r. podaje do publicznej wiadomości:
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Oznaczenie nieruchomości
wg Księgi Wieczystej
Oznaczenie wg ewidencji gruntów nr  działki
powierzchnia
obręb
Przeznaczenie nieruchomości 
Tryb sprzedaży nieruchomości
cena nieruchomości
Nieruchomość  niezabudowana
KW nr
OL1M/00019981/7
 
 
działka nr 162/27
o powierzchni
31m2
obręb
Nibork
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nieruchomość jest  zbywana w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej oznaczonej nr 162/19
Wartość gruntu:
590,00zł
(pięćset dziewięćdziesiąt złotych  złotych) + VAT 23 %tj.135,70 zł ogółem 725,70 zł
 
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
W związku z powyższym Urząd Gminy w Sorkwitach oczekuje w terminie 6 tygodni od  dnia  podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art.34 ust.1 pkt 1i 2 ww. ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie.
W przypadku braku takich oświadczeń sprzedaż nieruchomości  nastąpi z zastosowaniem  trybu określonego w  wykazie .
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni od dnia 06.07.2017 r. do dnia 28.07.2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A, sołectwie Nibork, na stronie internetowej Gminy Sorkwity- bip.gminasorkwity.pl oraz informacja o wywieszeniu tego wykazu ukaże się w prasie lokalnej dnia 20.07.2017 r. 
 
 
 Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2017-07-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2017-07-12 14:32:35
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-07-12 14:32:38
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-07-12 14:32:38
Artykuł był wyświetlony: 245 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-03 17:14:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2016 r. , poz. 2147 ze zm.) oraz § 25.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Sorkwity Nr     43/2017 z dnia 29.06.2017 roku.
 
WÓJT GMINY SORKWITY
Ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity
 
Przedmiotem rokowań jest udział 32/100 w nieruchomości zabudowanej położonej na działce oznaczonej nr 371/10 o pow. 0,0039 ha w obrębie Zyndaki, miejscowość Bałowo. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Z uwagi na konfigurację udziału w nieruchomości oraz brak dostępu do drogi publicznej, zagospodarowanie nieruchomości z działkami przyległymi stwarza większe możliwości zagospodarowania
Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd  Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział  Ksiąg  Wieczystych w Mrągowie Księga Wieczysta Nr OL1M/00016916/1
Na przedmiotowy teren nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Powyższa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.
Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 13.03.2017 r. drugi w dniu 22.05.2017 r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 7.300 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta złotych) zaliczka wynosi 730 zł
 
Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 31 lipca 2017 roku  o godzinie 10.00
w budynku Urzędu Gminy w Sorkwitach przy ulicy Olsztyńskiej 16, w sali nr 1.
 
Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłata zaliczki (pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy) w kasie lub na rachunek bankowy Gminy Sorkwity w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Oddział w Mrągowie na konto 64935000010216529320730002, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 21 lipca 2017 r. zaliczka znajdowała się w kasie (przy zapłacie gotówkowej) lub na rachunku bankowym Gminy Sorkwity (przy obrocie bezgotówkowym). 
Pisemne zgłoszenie do rokowań należy złożyć w sekretariacie Urzędu w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej nr 16A, pok. 1, na piętrze, w zamkniętej kopercie, opisanej: „Zgłoszenie do rokowań w sprawie sprzedaży udziału 32/100 w nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Zyndaki” najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań czyli najpóźniej w dniu  21 lipca 2017 r. 
Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres zgłaszającego
2) datę sporządzenia zgłoszenia;
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4) proponowaną cenę nabycia nie niższą niż cena wywoławcza określona w ogłoszeniu i sposób jej zapłaty;
5) podpis zgłaszającego
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. 
Zaliczka wpłacona przez osobę, która zostanie ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku rokowań zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby ustalonej nabywcą nieruchomości w wyniku rokowań, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie, w ciągu 3 dni od zakończenia rokowań, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
Cena nabycia nieruchomości może zostać rozłożona na raty na czas nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność Gminy Sorkwity w stosunku do nabywcy z tytułu rozłożenia na raty podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata nie może być niższa niż 10% ceny nieruchomości ustalonej w drodze rokowań i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w rokowaniach.
Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do poddania się egzekucji w zakresie  płatności ceny nabycia nieruchomości,  w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 kpc.
W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji , komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania ograniczone tylko do tych  osób.
W dniu podpisania umowy notarialnej pierwsza rata winna znajdować się na rachunku bankowym Gminy Sorkwity.
O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia zakończenia rokowań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
W przypadku przystąpienia do rokowań przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
 
Rokowania zostaną przeprowadzone w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Budownictwa Urzędu Gminy w Sorkwitach  w pokoju nr 11 lub pod nr tel. 89 kier. 742-85-36 w godzinach pracy urzędu.
Ogłoszenie o rokowaniach jest zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sorkwity bip.gminasorkwity.pl  gospodarka nieruchomościami (rokowania).
Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.
 Sorkwity, dnia 29 czerwca 2017 r. 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2017-07-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2017-07-03 17:14:20
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-07-03 17:14:25
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-07-03 17:19:04
Artykuł był wyświetlony: 642 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Spotkania informacyjno-szkoleniowe w zakresie dofinansowania ze środków PO RYBY 2014-2020

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-30 09:32:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

     
 
Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” zaprasza na spotkania szkoleniowo-informacyjne dotyczące ogłoszonych naborów wniosków o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Na spotkaniu omówione zostaną procedury naboru i oceny wniosków oraz zasady wypełniania formularza o przyznanie dofinansowania.
  • 10 lipca 2017 r. godz. 10.00 – Mrągowo, sala sesyjna Urzędu Gminy Mrągowo przy ul. Królewieckiej,
  • 11 lipca 2017 r. godz. 10.00 – Pisz, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego, ul. Warszawska 1

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Adamiak Data wytworzenia informacji: 2017-06-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Adamiak Data wprowadzenia do BIP 2017-06-30 09:32:42
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-06-30 09:32:45
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-06-30 09:35:32
Artykuł był wyświetlony: 783 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-27 15:50:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity
 
Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj z 2016 r. Dz. U. poz. 2147), uchwały nr XV/70/08 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 01 lutego 2008 r. w sprawie: zasad gospodarki nieruchomościami stanowiących własność Gminy Sorkwity (Dz. Urz. Woj. War –Maz. z dnia 03.04.2008 r. Nr 52 poz. 1062) zmieniona uchwałą nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy Sorkwity z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z 2014 r. poz. 966) oraz Zarządzenia nr 40 /2017 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 22 czerwca 2017 r. podaje do publicznej wiadomości:
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Oznaczenie nieruchomości
wg Księgi Wieczystej
Oznaczenie wg ewidencji gruntów nr  działki
powierzchnia
obręb
Przeznaczenie nieruchomości 
Tryb sprzedaży nieruchomości
cena nieruchomości
Nieruchomość  zabudowana
KW nr OL1M/00010063/3
 
 
 
Działka 
nr 275/5
o powierzchni 0,0845ha 
obręb Kozłowo
Brak miejscowego planu. Tereny w „Studium” oznaczone symbolem Rek jako obszary o dominującej funkcji rolniczej  w ramach jednostki osadniczej.
Nieruchomość jest  zbywana w drodze bezprzetargowej na  rzecz użytkownika wieczystego
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosi: 6.800 zł
 
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności określona w wykazie płatna jest gotówką w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art.34 ust.1pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
W związku z powyższym Urząd Gminy w Sorkwitach oczekuje w terminie 6 tygodni od  dnia  podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie.
W przypadku braku takich oświadczeń sprzedaż nieruchomości nastąpi z zastosowaniem  trybu określonego w  wykazie.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni od dnia 26.06.2017 r. do dnia 10.07.2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16A, na stronie internetowej http://bip.gminasorkwity.pl/ sołectwie Kozłowo oraz informacja o wywieszeniu tego wykazu ukazała się w prasie lokalnej dnia 06.07 2017 r. 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2017-06-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2017-06-27 15:50:55
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-06-27 15:50:58
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-06-27 15:50:58
Artykuł był wyświetlony: 717 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

VII publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną Gminy Sorkwity (obręb Zyndaki)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-27 15:43:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

WÓJT GMINY SORKWITY
 
Ogłasza VII publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną  Gminy  Sorkwity
 
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Zyndaki  o powierzchni 600 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 103/1.
Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Mrągowie Księga Wieczysta Nr OL1M/00011726/6.
Na przedmiotowy teren opracowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym przedmiotowa działka położone jest na obszarach oznaczonych symbolem ZN/ZL zieleń niska, zieleń leśna bez prawa zabudowy.
Działka położona jest w nad jeziora Zyndackim i posiada własną linię brzegową. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 24.900,00 zł
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 lipca 2017 roku o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Gminy w Sorkwitach przy ulicy Olsztyńskiej 16, w sali nr 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 2490,00zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca 2017 roku (włącznie) z zaznaczeniem w tytule numeru działki, której wadium dotyczy - w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy Sorkwity w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Oddział w Mrągowie na konto  64935000010216529320730002
Za dokonanie wpłaty wadium uważa się:
1.przy  zapłacie gotówką- dzień wpłacenia kwoty w kasie  tut. Urzędu
2.przy obrocie  bezgotówkowym – dzień  wpływu środków pieniężnych na rachunek  bankowy tut. Urzędu
Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1% ceny  wywoławczej.
Cudzoziemiec chcący  wziąć udział w przetargu winien spełnić warunki określone w przepisach ustawy  z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r.  Nr 167 poz. 1758)
Cena osiągnięta w przetargu za nabycie nieruchomości powinno być wpłacona w drodze jednorazowej wpłaty  najpóźniej w  dniu wyznaczonym przez Wójta Gminy o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczenie terminu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu
Sprzedaż ww. nieruchomość nastąpi pod warunkiem jeżeli Skarb Państwa reprezentowany przez Lasy Państwowe nie wykona prawa pierwokupu na podstawie art. 37a) ust.1  ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U. nr 2015 poz. 2100 ze zm.)
Wadium uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które wpłaciły wadium a przetargu nie wygrały , wadium zwraca się niezwłocznie pod  odwołaniu lub zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym terminie podanym w zawiadomieniu o wyznaczeniu terminu zawarcia aktu notarialnego, w celu zawarcia  aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone  wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U nr 207, poz.2108).
Wójtowi Gminy  przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U z 2016 r. poz.2147) 
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Budownictwa Urzędu Gminy w Sorkwitach  w pokoju  nr 11 lub pod nr tel. 89 kier. 742-85-36
Powyższe  ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 31 dni  licząc od  dnia 26.06.2017 roku  do 28.07.2017 roku  na tablicy  ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A, sołectwie Zyndaki i strona internetowa  http://bip.gminasorkwity.pl
                                                                                                       
                                                                                                        Wójt Gminy Sorkwity
                                                                                                                   (-) Józef Maciejewski 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2017-06-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2017-06-27 15:43:00
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2017-06-27 15:43:03
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2017-06-27 15:43:03
Artykuł był wyświetlony: 980 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu