ˆ

Aktualności

Lista informacji

Obowiązujące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-19 14:35:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obowiązujące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sorkwity na 2018 r.

 
Zgodnie z podjętą uchwałą nr XXVI/206/2012 Rady Gminy Sorkwity z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty zmienioną uchwałą nr VIII/43/2015 z dnia 27 maja 2015 r. uchwalono:
 
W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane w sposób nieselektywny, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
1) od bardzo małych gospodarstw domowych (1 osoba) – 20,00 zł;
2) od małych gospodarstw domowych (2 osoby) - 31,00 zł;
3) od średnich gospodarstw domowych (3 – 5 osób) - 57,00 zł;
4) od dużych gospodarstw domowych (6 i więcej osób) - 70,00 zł
 
W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi
1) od bardzo małych gospodarstw domowych (1 osoba) – 10,00 zł;
2) od małych gospodarstw domowych (2 osoby) - 18,00 zł;
3) od średnich gospodarstw domowych (3 – 5 osób) - 36,00 zł;
4) od dużych gospodarstw domowych (6 i więcej osób) - 45,00 zł.
 
Zgodnie z podjętą uchwałą nr XVII/101/2016 Rady Gminy Sorkwity z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez cześć roku uchwalono:
 
W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane w sposób nieselektywny, ryczałtowa opłata wynosi:
 • 170 zł na rok
W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny, ryczałtowa opłata wynosi:
 • 110 zł na rok
Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XIV/79/2015 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności zmienionej uchwałą Nr XVII/97/2016 z dnia 18 marca 2016 r. uchwalono:
 
Stawka opłat za jednorazowe opróżnienie pojemnika od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wynosi:
 
Stawka opłaty za jednorazowy odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny
60 l
9,00 zł
110 l
 
15,00 zł
120 l
17,00 zł
240 l
33,00 zł
1100 l
151,00 zł
7000 l
550,00 zł
Stawka opłat za jednorazowe opróżnienie pojemnika od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi:
 
Stawka opłaty za jednorazowy odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny
60 l
6,00 zł
110 l
 
10,00 zł
120 l
11,00 zł
240 l
22,00 zł
1100 l
101,00 zł
7000 l
470,00 zł
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Latoch-Groszkowska Data wytworzenia informacji: 2018-01-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Latoch-Groszkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-19 14:35:05
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-01-19 14:35:08
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-01-19 14:36:36
Artykuł był wyświetlony: 21 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory uwiązowej wraz z płytą gnojową i zbiornikiem na gnojowicę o obsadzie DJP do 80 zlokalizowanej na działce nr 44/1 obręb Choszczewo, gmina Sorkwity.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-19 14:23:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity dnia, 17 stycznia 2018r.
 
Nasz znak: RBG.6220.2.1.2018
 
 
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1257) oraz w związku z art. 73 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. Z 2017 r., poz. 1405) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora Pana Piotra Przybyłek, dnia 17 stycznia 2018 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory uwiązowej wraz z płytą gnojową i zbiornikiem na gnojowicę o obsadzie DJP do 80 zlokalizowanej na działce nr 44/1 obręb Choszczewo, gmina Sorkwity.
W związku z powyższym zainteresowane strony mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami oraz wnosić uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Sorkwity w referacie Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 8, w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00; wtorek - piątek od 7.15 do 15.15, tel. 89 742 85 33.
 
Pouczenie
Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika.
Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła do prowadzenia sprawy pełnomocnika zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej (nie e-mail). W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Strona może złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnienia na piśmie.
Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
 1. być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo
  2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 2. zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym
  w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
 3. zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
Jeżeli podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego nie zawiera adresu elektronicznego, organ administracji publicznej przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadano podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego, a gdy wniesiono je w innej formie i zawiera ono żądanie, o którym mowa w art. 39 § 1 pkt 2 (doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej), doręczenie pism następuje na adres wskazany w treści podania. Warunkiem skutecznego żądania doręczania pism środkami komunikacji elektronicznej jest wskazanie w treści żądania adresu elektronicznego.
Doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektroniczne w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:
 1. złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej;
 2. wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;
 3. wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W przypadku zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutki prawne.
Jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania zrezygnuje z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, organ administracji publicznej doręcza pismo w sposób określony dla pisma w formie innej niż forma dokumentu elektronicznego.
W przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu.
Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub inny organ albo w inny sposób, pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją włącza się do akt sprawy. W takim przypadku uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata.
Strona, dla której treść niniejszego pouczenia budzi wątpliwości może uzyskać dodatkowe informacje, mające na celu ich wyjaśnienie w siedzibie organu pok. nr 8, w godzinach pracy urzędu.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
Otrzymują:
 1. strony postępowania

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2018-01-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2018-01-19 14:23:07
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-01-19 14:23:10
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-01-19 14:23:10
Artykuł był wyświetlony: 22 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XXXV sesję Rady Gminy Sorkwity

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-19 11:13:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 17.01.2018 r.
Nasz znak:
RG-0002.1.2018                                                                      
                                                                                         
Mieszkańcy
 
ZAPROSZENIE
 
        Przewodnicząca Rady Gminy  Sorkwity kadencji 2014-2018 działając na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) zwołuje XXXV sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień  26 stycznia 2018 r.  (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2018 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
b) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Gąsawa, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie.
c) zmiany Statutu Gminy Sorkwity.
   d) zatwierdzenia planu pracy Komisji stałych Rady Gminy Sorkwity na 2018 r.
   e) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018r.
   f) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ,ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 r.                                                   
   g) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Sorkwity niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i rozliczania.
h) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z części z użytkowania jako drogi publicznej (droga Nr 168002N).
i) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z części z użytkowania jako drogi publicznej (droga Nr 168003N).
j) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z części z użytkowania jako drogi publicznej (droga Nr 168005N).
k) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z części z użytkowania jako drogi publicznej (droga Nr 168008N).
l) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z części z użytkowania jako drogi publicznej (droga Nr 168010N).
ł) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z części z użytkowania jako drogi publicznej (droga Nr 168011N).
m) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z części z użytkowania jako drogi publicznej (droga Nr 168013N).
n) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z części z użytkowania jako drogi publicznej (droga Nr 168015N).
o) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z części z użytkowania jako drogi publicznej (droga Nr 168016N).
p) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z części z użytkowania jako drogi publicznej (droga Nr 168017N).
r) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z części z użytkowania jako drogi publicznej (droga Nr 168018N).
s) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z części z użytkowania jako drogi publicznej (droga Nr 168019N).
t) zmiany uchwały Nr XI/65/2011 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach.
u) ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, ośrodkach wsparcia będącymi schroniskami dla bezdomnych.
  5.   Interpelacje i wnioski radnych.
  6.   Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
  7.   Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
  8.   Sprawy różne.
  9.   Zamknięcie sesji.
      
                                                                                                         
Przewodnicząca Rady
(-) Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Ślęzak Data wytworzenia informacji: 2018-01-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Plichta Data wprowadzenia do BIP 2018-01-19 11:13:54
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-01-19 11:13:59
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-01-19 11:13:59
Artykuł był wyświetlony: 34 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-18 15:54:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) znajduje się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Warpunach ul. Młynowa 5
 
W PSZOKU-u przyjmowane są bezpłatnie frakcje selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych, dostarczone przez mieszkańców Gminy Sorkwity, którzy złożyli stosowną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Do punktu przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
 1. Odpady wielkogabarytowe tj. meble, kanapy, fotele, szafki, dywany, wykładziny, zlewy, wanny;
 2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny tj. telewizory, monitory komputerowe, komputery, radioodbiorniki, inny sprzęt audio-wideo, chłodziarki, zamrażarki, inny sprzęt AGD ;
 3. Tworzywa sztuczne i metale tj. wszelkie opakowania i inne elementy z tworzyw sztucznych wraz z opakowaniami wielomateriałowymi;
 4. Opakowania z kartonu i papieru oraz wszelkiego rodzaju makulatura (prasa, książki) -
 5. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzonych drobnych prac nie wymagających pozwoleń
 6. Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych ( chemikalia, farby, opony) – dotyczy tylko właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
Do punktu nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
 1. Zmieszane odpady komunalne;
 2. Odpady budowlane zawierające azbest, papę, smołę itp.;
 3. Szkła hartowane, okienne
 4. Części samochodowe - zderzaki, części z tworzywa, szyby, itp.
 5. Odpady w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe;
 6. Odpady od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
 7. Odpady nieprawidłowo posegregowane i zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający klasyfikację odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska.
 8. Odpady organiczne, padłe zwierzęta
Uwaga:
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, czyli osoby, podmioty, które złożyły deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w ramach ponoszonej opłaty mogą dostarczać tylko następujące frakcje selektywnie zebranych odpadów komunalnych: odpady z tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałych, odpady z papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury, odpady ze szkła, opakowań ze szkła, odpady zielone, popioły z palenisk domowych.
Dla wskazanej grupy podmiotów pozostałe wytworzone przez nich frakcje odpadów powinny być zagospodarowywane poprzez zawarcie indywidualnych umów cywilno­prawnych z firmą wpisana do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje wyżej opisane odpady w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 oraz w sobotę od 7.00-13.00. Odpady przed złożeniem w kontenerze należy okazać pracownikowi PSZOK.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Latoch-Groszkowska Data wytworzenia informacji: 2018-01-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Latoch-Groszkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-18 15:54:22
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-01-18 15:54:26
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-01-18 15:54:26
Artykuł był wyświetlony: 59 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oblodzenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-16 08:16:14

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Data wytworzenia informacji: 2018-01-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Winnicki Data wprowadzenia do BIP 2018-01-16 08:16:14
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-01-16 08:16:54
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-01-16 08:16:54
Artykuł był wyświetlony: 155 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Opady marznące

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-15 10:56:36

Akapit nr 1 - brak tytułu


 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Data wytworzenia informacji: 2018-01-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Pękala Data wprowadzenia do BIP 2018-01-15 10:56:36
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-01-15 10:57:27
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-01-15 10:57:27
Artykuł był wyświetlony: 189 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE o możliwości skorzystania z dofinansowania na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-12 12:28:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Sorkwity informuje, że przystępuje do realizacji przyjętego uchwałą Rady Gminy Sorkwity Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sorkwity.
 
Warunkiem realizacji Programu będzie otrzymanie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie do wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, nieprzekraczające 300 za 1 tonę unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest oraz w części ze środków osób biorących udział w projekcie ( właściciele nieruchomości), a jego wysokość zależeć będzie od przyznanej Gminie dotacji. W związku z powyższym osoby planujące wymianę pokryć dachowych lub usunięcie zdemontowanych wyrobów azbestowych proszone są o złożenie w Urzędzie Gminy Sorkwity (sekretariat) w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. wniosku wraz z załącznikami. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce ochrona środowiska oraz w tut. Urzędzie (pokój nr 8). Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z demontażem pokryć dachowych lub innych elementów zawierających azbest oraz koszty transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie gminy będzie firma wybrana przez Gminę Sorkwity w drodze przetargu, która na zlecenie Gminy będzie dokonywać demontażu pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest oraz transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania poprzez składowanie. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć. Po ustaleniu listy osób ubiegających się o dofinansowanie Gmina Sorkwity wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o przyznanie dotacji. Dopiero określona w umowie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wielkość przyznanej dotacji umożliwi wybór wykonawcy zadania i rozpoczęcie prac usuwania azbestu. Zasady dotyczące dofinansowania, rodzaju wymaganych dokumentów oraz zakres obowiązków stron, ustalone będą po podpisaniu umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Realizacja przedsięwzięcia będzie możliwa tylko w przypadku pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu można uzyskać w Urzędzie Gminy Sorkwity, pokój nr 8, osoba do kontaktu: Sylwia Cesarek, tel. 89 742 85 33.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Sywia Cesarek Data wytworzenia informacji: 2018-01-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek Data wprowadzenia do BIP 2018-01-12 12:28:42
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-01-12 12:28:47
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-01-12 12:30:08
Artykuł był wyświetlony: 255 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-10 16:17:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 8 stycznia 2018 r.
Znak: RBG.6733.7.6.2017
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
 
Z A W I A D A M I A S I Ę
 
że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie boiska sportowego na działce o nr ew. 198/8 w obrębie Warpuny, gmina Sorkwity wydane zostało:
 • postanowienie Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie znak: MUW.DM.0702.530.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. (data wpływu do Urzędu – 2 stycznia 2018 r.)
  o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji w/w inwestycji celu publicznego, w zakresie urządzeń melioracji wodnych.
W związku z powyższym informuje się, iż strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej 16A w pok. 12. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Warpuny
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder Data wytworzenia informacji: 2018-01-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Świder Data wprowadzenia do BIP 2018-01-10 16:17:24
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-01-10 16:17:28
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-01-10 16:17:28
Artykuł był wyświetlony: 345 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-10 16:15:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 8 stycznia 2018 r.
Znak: RBG.6733.6.6.2017
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
 
Z A W I A D A M I A S I Ę
 
że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej na działce o nr ew. 276/17 w obrębie Rybno, gmina Sorkwity planowanej do wydzielenia geodezyjnego. wydane zostało:
 • postanowienie Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie znak: MUW.DM.0702.527.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. (data wpływu do Urzędu – 2 stycznia 2018 r.)
  o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji ww. inwestycji celu publicznego, w zakresie urządzeń melioracji wodnych.
W związku z powyższym informuje się, iż strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej 16A w pok. 12. zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Rybno
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder Data wytworzenia informacji: 2018-01-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Świder Data wprowadzenia do BIP 2018-01-10 16:15:13
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-01-10 16:15:17
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-01-10 16:15:17
Artykuł był wyświetlony: 344 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-10 16:12:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 8 stycznia 2018 r.
Znak: RBG.6733.5.16.2017
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
 
Z A W I A D A M I A S I Ę
 
że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV (wymiana słupów i przewodów) z dobudową toru drugiego z przewodu izolowanego oraz budowie przyłącza kablowego nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działce o nr ew. 16, 17, 18, 19/1, 19/2, 20, 22/2, 23/3, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 24/10, 24/11, 47, 103/1, 114, 121/29 w obrębie Pustniki, gmina Sorkwity wydane zostało:
 • postanowienie Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie znak: MUW.DM.0702.529.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. (data wpływu do Urzędu – 2 stycznia 2018 r.)
  o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji w/w inwestycji celu publicznego, w zakresie urządzeń melioracji wodnych.
W związku z powyższym informuje się, iż strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej 16A w pok. 12. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Pustniki
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder Data wytworzenia informacji: 2018-01-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Świder Data wprowadzenia do BIP 2018-01-10 16:12:05
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-01-10 16:12:12
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-01-10 16:12:12
Artykuł był wyświetlony: 342 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu