ˆ

Aktualności

Lista informacji

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-13 14:50:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 13 kwietnia 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity.
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz. 1073) oraz Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XX/132/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity obejmującego teren oznaczony na załączniku graficznym do w/w uchwały wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26 kwietnia 2018 r. do dnia 17 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A w godzinach 800 – 1500.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się dnia 8 maja 2018 r. o godzinie 12.00 w Urzędzie Gminy w Sorkwitach, ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi zgodnie z art.18 ust. 2 i 3 w/w ustawy należy składać na piśmie do Wójta Gminy Sorkwity z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2018 r.
 
Jednocześnie informuję, na podstawie art. 54. ust 2 i 3 oraz art. 46 ust.1 i 39 ustawyz dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2016 r. poz.353 ze zm.), iż została sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko
w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko. W miejscu i w czasie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski w terminie do dnia 1 czerwca 2018 r., na zasadach ustalonych w art.18 ust. 2 i 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko są rozpatrywane przez Wójta Gminy Sorkwity.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder Data wytworzenia informacji: 2018-04-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Świder Data wprowadzenia do BIP 2018-04-13 14:50:45
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-04-13 14:50:48
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-04-13 14:50:48
Artykuł był wyświetlony: 350 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłaszamy konkurs - Wygraj mapę interaktywną gminy za złotówkę!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-13 14:42:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo,
 
Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i całkowicie bezpłatne. Zgłaszając pracę konkursową mają Państwo okazję pozyskać interaktywną mapę Gminy ukazującą wizytówki Gminy, wydarzenia oraz zmiany w gminie w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych za symboliczną złotówkę!
 
W załączeniu znajdą Państwo:
[Jeśli poprawnie nie wyświetliła się powyższa prezentacja graficzna konkursu, prosimy o wiadomość]
 
Zgłoszenia oraz pytania dt. konkursu można składać w odpowiedzi na tego e-maila.
 
W razie pytań służymy pomocą. Zapraszamy do zgłaszania kandydatur.
Pozdrawiam
Artur Rosiński
newsmap.pl
NewsMap Sp. z.o.o
ul. Chłodna 64 lok. 410
00-872 Warszawa
tel. kom.: +48 666 701 269

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Karolina Jerońska Data wytworzenia informacji: 2018-04-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Rosiński Data wprowadzenia do BIP 2018-04-13 14:42:08
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-04-13 14:44:40
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-04-13 14:44:40
Artykuł był wyświetlony: 433 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-13 14:36:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 13.04.2018 r.
Nasz znak:
RG-0002.4.2018
Mieszkańcy
                                                                                                        
ZAPROSZENIE
 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2014-2018 działając na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.) zwołuje XXXVIII sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 20 kwietnia 2018 r. (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
  2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)  zmiany uchwały Nr XXIV/221/2017 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2018-2032.
b)  zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2018 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
c)  przyjęcia” Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sorkwity na lata 2018 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 r.
d) przyjęcia„Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych mających swoja siedzibę na terenie Gminy Sorkwity”.
e)  określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Sorkwity oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego.
  5. Interpelacje i wnioski radnych.
  6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
  7. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie sesji.
 
 
 
 
Przewodnicząca Rady
(-)Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Bronisz Data wytworzenia informacji: 2018-04-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Plichta Data wprowadzenia do BIP 2018-04-13 14:36:14
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-04-13 14:36:19
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-04-13 14:36:19
Artykuł był wyświetlony: 329 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej (Borowo dz. 22/6)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-03 12:51:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz.121 ze zm)  §1 i §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz.2108 ze zm).
WÓJT GMINY SORKWITY
Ogłasza V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną Gminy  Sorkwity.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Borowo o powierzchni 2200 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 22/6.
Dla  nieruchomości prowadzona jest przez Sąd  Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział  Ksiąg  Wieczystych  w Mrągowie  Księga  Wieczysta Nr OL1M/00017167/1.
Na przedmiotowy teren nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego natomiast wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Działka położona jest w bliskim sąsiedztwie jeziora Dłużec.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  50.000 zł + podatek VAT 23 %
PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ W DNIU  07 maja 2018  roku  o godzinie 13.00
w budynku  Urzędu Gminy w Sorkwitach  przy ulicy Olsztyńskiej 16,w sali nr 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 5.000 zł  w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 04 maja 2018 roku (włącznie ) z zaznaczeniem w tytule numeru działki , której wadium dotyczy - w kasie lub na rachunek  Urzędu Gminy Sorkwity w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Oddział w Mrągowie na konto  64935000010216529320730002
Za dokonanie wpłaty wadium uważa się:
1.przy  zapłacie gotówką- dzień wpłacenia kwoty w kasie  tut. Urzędu
2.przy obrocie  bezgotówkowym – dzień  wpływu środków pieniężnych na rachunek  bankowy tut. Urzędu
Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej.
Cudzoziemiec chcący  wziąć udział w przetargu  winien spełnić warunki określone w przepisach ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004r Nr 167 poz. 1758)
Cena osiągnięta w przetargu za nabycie nieruchomości powinno być wpłacona w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej w dniu  wyznaczonym przez Wójta Gminy o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczenie terminu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od dnia  rozstrzygnięcia przetargu
Wadium uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które wpłaciły wadium a przetargu nie wygrały, wadium zwraca się niezwłocznie pod odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako  nabywca nieruchomości nie  stawi się bez usprawiedliwienia  w określonym terminie podanym w zawiadomieniu o wyznaczeniu terminu  zawarcia  aktu  notarialnego, w celu zawarcia  aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od  zawarcia umowy, a wpłacone  wadium nie podlega  zwrotowi .
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu  przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U nr 207, poz.2108).
Wójtowi Gminy  przysługuje prawo odwołania przetargu  z ważnych powodów, zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U z 2016 r.  poz. 2147 ze zm).
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Budownictwa  Urzędu  Gminy w Sorkwitach  w pokoju nr 11 lub pod nr tel. 89 742-85-36
Powyższe  ogłoszenie  podlega wywieszeniu na okres 31 dni licząc od  dnia 29.03.2018 roku do 04.05.2018 roku  na tablicy  ogłoszeń  w siedzibie  Urzędu Gminy Sorkwity  przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A, sołectwie Borowo.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2018-04-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-03 12:51:41
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-04-03 12:51:46
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-04-03 12:51:46
Artykuł był wyświetlony: 1270 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej (Borowo dz. 22/5)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-03 12:44:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz.121 ze zm)  §1 i §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz.2108 ze zm).
WÓJT   GMINY   SORKWITY
Ogłasza V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną Gminy Sorkwity.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Borowo o powierzchni  1900 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 22/5.
Dla  nieruchomości prowadzona jest przez Sąd  Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział  Ksiąg  Wieczystych  w Mrągowie  Księga  Wieczysta Nr OL1M/00017167/1.
Na przedmiotowy teren nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego natomiast wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Działka położona jest w bliskim sąsiedztwie jeziora Dłużec.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  45.000 zł + podatek VAT 23 %
PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ   W DNIU  7 maja  2018  roku  o godzinie 13.00
w budynku  Urzędu Gminy w Sorkwitach  przy ulicy Olsztyńskiej 16,w sali nr 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 4.500 zł  w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 04 maja 2018 roku (włącznie) z zaznaczeniem w tytule numeru działki, której wadium dotyczy - w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy Sorkwity w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Oddział w Mrągowie na konto  64935000010216529320730002
Za dokonanie wpłaty wadium uważa się:
1. przy  zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty w kasie  tut. Urzędu
2. przy obrocie  bezgotówkowym – dzień  wpływu środków pieniężnych na rachunek  bankowy tut. Urzędu
Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1% ceny  wywoławczej.
Cudzoziemiec chcący  wziąć udział w przetargu  winien spełnić warunki określone w przepisach ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758)
Cena osiągnięta w przetargu za nabycie nieruchomości powinno być wpłacona w drodze jednorazowej wpłaty  najpóźniej w  dniu  wyznaczonym przez Wójta Gminy o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczenie terminu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni  od dnia  rozstrzygnięcia przetargu
Wadium uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które wpłaciły wadium a przetargu nie wygrały, wadium zwraca się niezwłocznie pod odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako  nabywca nieruchomości nie  stawi się bez usprawiedliwienia  w określonym terminie podanym w  zawiadomieniu o wyznaczeniu terminu zawarcia aktu  notarialnego, w celu zawarcia aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od  zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega  zwrotowi.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu  przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U nr 207, poz. 2108).
Wójtowi Gminy  przysługuje prawo odwołania przetargu  z ważnych powodów, zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U z 2016 r.  Poz. 2147 ze zm) 
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Budownictwa Urzędu Gminy w Sorkwitach  w pokoju nr 11 lub pod nr tel. 89 742-85-36
Powyższe  ogłoszenie  podlega wywieszeniu na okres 31 dni licząc od  dnia 29.03.2018 roku do 04.05.2018 roku na tablicy  ogłoszeń  w siedzibie  Urzędu Gminy Sorkwity  przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A, sołectwie Borowo.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2018-04-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-03 12:44:30
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-04-03 12:44:35
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-04-03 12:46:06
Artykuł był wyświetlony: 1270 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

II publiczny przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych (Dz.371/10 w obrębie Zyndaki m. Bałowo)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-03 12:21:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

WÓJT GMINY SORKWITY
 
Ogłasza II publiczny przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych.
Przedmiotem przetargu jest udział 18/100 w nieruchomości zabudowanej położonej na działce oznaczonej nr 371/10 o pow. 0,0039 ha w obrębie Zyndaki miejscowość Bałowo. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Z uwagi na konfigurację udziału w nieruchomości oraz brak dostępu do drogi publicznej, zagospodarowanie nieruchomości z działkami przyległymi stwarza większe możliwości zagospodarowania Z uwagi na powyższe uzasadnione jest zbycie nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Nieruchomość wolna jest od obciążeń. W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości przyległych oznaczonych nr działek 371/11, 371/33 i 371/34
Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział  Ksiąg Wieczystych  w Mrągowie Księga Wieczysta Nr  OL1M/00016919/1
przedmiotowa nieruchomość nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 8.668,00 zł (słownie:osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych)
PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W DNIU  30 kwietnia  2018 roku o godzinie 12.00
w budynku  Urzędu Gminy  w Sorkwitach  przy ulicy Olsztyńskiej 16, w sali nr 1.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości: 867,00zł  (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt siedem  złotych) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.04 2018 roku (włącznie ) z zaznaczeniem w tytule numeru lokalu i jej położenie, której wadium dotyczy w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy Sorkwity w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Oddział w Mrągowie na konto 64935000010216529320730002
Za dokonanie wpłaty wadium uważa się:
1.przy  zapłacie gotówką- dzień wpłacenia kwoty w kasie  tut. urzędu
2.przy obrocie  bezgotówkowym – dzień  wpływu środków pieniężnych na rachunek  bankowy tut. urzędu
Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1% ceny  wywoławczej.
Cudzoziemiec chcący  wziąć udział w przetargu  winien spełnić warunki określone w przepisach ustawy  z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758)
Cena  osiągnięta w przetargu za nabycie  nieruchomości powinno być  wpłacona w drodze jednorazowej wpłaty  najpóźniej w  dniu  wyznaczonym przez Wójta Gminy o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczenie terminu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni  od dnia  rozstrzygnięcia przetargu
Wadium uczestnika, który przetarg wygrał  zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które wpłaciły wadium a przetargu nie wygrały, wadium zwraca się niezwłocznie po  odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym terminie podanym w zawiadomieniu o wyznaczeniu terminu zawarcia aktu notarialnego, w celu zawarcia aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg  zostanie przeprowadzony w oparciu o  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu  przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU nr 207 , poz.2108)
Wójtowi Gminy  przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U z 2016r. n poz.2147 ) 
Bliższych informacji na temat  przetargu udziela Referat Rolnictwa ,Gospodarki Gruntami i Budownictwa Urzędu Gminy w Sorkwitach  w pokoju nr 7 lub pod nr tel. 89 742-85-36
Powyższe  ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 31 dni licząc od dnia 27.03.2018 roku do 30.04.2018 roku na tablic ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A, na stronie internetowej www.bip gminasorkwity.pl oraz w  sołectwie  Zyndaki.
 
Wójta Gminy Sorkwity 
 (-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2018-04-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-03 12:21:22
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-04-03 12:21:27
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-04-03 12:21:27
Artykuł był wyświetlony: 1272 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej (Warpuny 197/31; 198/10; 198/11; 198/12; 198/13; 198/14)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-03 11:13:25

Warpuny działka 197/31

OGŁOSZENIE
Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz.121 ze zm) §1 i §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zm).
WÓJT GMINY SORKWITY
Ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną Gminy  Sorkwity
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Warpuny o powierzchni 2031 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 197/31.
Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd  Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Mrągowie Księga  Wieczysta Nr OL1M/00017334/3.
Na przedmiotowy teren nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego natomiast wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  48.600 zł + podatek VAT 23 %
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ  W DNIU 07 maja 2018 roku o godzinie 13.00
w budynku  Urzędu Gminy w Sorkwitach  przy ulicy Olsztyńskiej 16,w sali nr 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 4.860 zł w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 4 maja 2018 roku (włącznie) z zaznaczeniem w tytule numeru działki, której wadium dotyczy - w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy Sorkwity w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Oddział w Mrągowie na konto  64935000010216529320730002
Za dokonanie wpłaty wadium uważa się:
1.przy  zapłacie gotówką- dzień wpłacenia kwoty w kasie  tut. Urzędu
2.przy obrocie  bezgotówkowym – dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. urzędu
Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1% ceny  wywoławczej.
Cudzoziemiec chcący wziąć udział w przetargu winien spełnić warunki określone w przepisach ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758)
Cena osiągnięta w przetargu za nabycie nieruchomości powinno być wpłacona w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej w  dniu wyznaczonym przez Wójta Gminy o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczenie terminu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od dnia  rozstrzygnięcia przetargu
Wadium uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które wpłaciły wadium a przetargu nie wygrały, wadium zwraca się niezwłocznie pod  odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym terminie podanym w zawiadomieniu o wyznaczeniu terminu zawarcia aktu  notarialnego, w celu zawarcia aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi .
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu  przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U nr 207, poz. 2108).
Wójtowi Gminy  przysługuje prawo odwołania przetargu  z ważnych powodów, zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U z 2018 r.  Poz. 121 ze zm) 
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Budownictwa  Urzędu  Gminy w Sorkwitach  w pokoju nr 11 lub pod nr tel. 89 742-85-36
Powyższe  ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 31 dni licząc od dnia 29.03.2018 roku do 04.05.2018 roku na tablicy  ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A, sołectwie Warpuny
                                                                                                       
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
Działka nr 197/31
 

Warpuny działka 198/10

OGŁOSZENIE
Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz.121 ze zm)  §1 i §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz.2108 ze zm).
WÓJT   GMINY   SORKWITY
Ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną Gminy  Sorkwity
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Warpuny o powierzchni 1321 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki  198/10.
Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Mrągowie Księga  Wieczysta Nr OL1M/00017334/3.
Na przedmiotowy teren nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego natomiast wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 33.400 zł + podatek VAT 23 %
PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W DNIU  07 maja  2018  roku  o godzinie 13.00
w budynku  Urzędu Gminy w Sorkwitach  przy ulicy Olsztyńskiej 16,w sali nr 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 3.340 zł  w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 04 maja 2018 roku (włącznie) z zaznaczeniem w tytule numeru działki, której wadium dotyczy - w kasie lub na rachunek  Urzędu Gminy Sorkwity w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Oddział w Mrągowie na konto  64935000010216529320730002
Za dokonanie wpłaty wadium uważa się:
1.przy  zapłacie gotówką- dzień wpłacenia kwoty w kasie  tut. urzędu
2.przy obrocie  bezgotówkowym – dzień  wpływu środków pieniężnych na rachunek  bankowy tut. urzędu
Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1% ceny  wywoławczej.
Cudzoziemiec chcący  wziąć udział w przetargu  winien spełnić warunki określone w przepisach ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców (Dz.U. z 2004r Nr 167 poz. 1758)
Cena osiągnięta w przetargu za nabycie nieruchomości powinno być wpłacona w drodze jednorazowej wpłaty  najpóźniej w  dniu  wyznaczonym przez Wójta Gminy o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczenie terminu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni  od dnia  rozstrzygnięcia przetargu
Wadium uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które wpłaciły wadium a przetargu nie wygrały, wadium zwraca się niezwłocznie pod odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako  nabywca nieruchomości nie  stawi się bez usprawiedliwienia  w określonym terminie podanym w zawiadomieniu o wyznaczeniu  terminu zawarcia  aktu  notarialnego, w celu zawarcia aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega  zwrotowi.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu  przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U nr 207 ,poz.2108).
Wójtowi Gminy przysługuje prawo odwołania przetargu  z ważnych powodów, zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U z 2018 r.  Poz. 121 ze zm ) 
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Budownictwa Urzędu Gminy w Sorkwitach  w pokoju nr 11 lub pod nr tel. 89 742-85-36
Powyższe  ogłoszenie  podlega wywieszeniu na okres 31 dni  licząc od  dnia 29.03.2018 roku  do 04.05.2018 roku  na tablicy  ogłoszeń  w siedzibie  Urzędu Gminy Sorkwity  przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A, sołectwie Warpuny.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Warpuny działka 198/11

OGŁOSZENIE
Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.2147 ze zm)  §1 i §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2004r Nr 207 poz.2108 ze zm).
                                                 WÓJT   GMINY   SORKWITY
Ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną Gminy  Sorkwity
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Warpuny o powierzchni 1364 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki  198/11.
Dla  nieruchomości prowadzona jest przez Sąd  Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział  Ksiąg  Wieczystych  w Mrągowie  Księga  Wieczysta Nr OL1M/00017334/3 .
Na przedmiotowy teren nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego natomiast wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi :  34.400,00 zł + podatek VAT 23 %
PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ   W DNIU  07 maja  2018  roku  o godzinie 13.00
w budynku  Urzędu Gminy w Sorkwitach  przy ulicy Olsztyńskiej 16,w sali nr 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 3.440,00 zł  w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 04 maja 2018 roku (włącznie ) z zaznaczeniem w tytule numeru działki , której wadium dotyczy - w kasie lub na rachunek  Urzędu Gminy Sorkwity w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Oddział w Mrągowie na konto  64935000010216529320730002
Za dokonanie wpłaty wadium uważa się :
1.przy  zapłacie gotówką- dzień wpłacenia kwoty w kasie  tut. Urzędu
2.przy obrocie  bezgotówkowym – dzień  wpływu środków pieniężnych na rachunek  bankowy tut. Urzędu
Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1% ceny  wywoławczej.
Cudzoziemiec chcący  wziąć udział w przetargu  winien spełnić warunki określone w przepisach ustawy  z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców (Dz.U. z 2004r Nr 167 poz. 1758 )
Cena osiągnięta w przetargu za nabycie nieruchomości powinno być wpłacona w drodze jednorazowej wpłaty  najpóźniej w  dniu  wyznaczonym przez Wójta Gminy o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczenie terminu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od dnia  rozstrzygnięcia przetargu
Wadium uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które wpłaciły wadium a przetargu nie wygrały, wadium zwraca się niezwłocznie pod odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  w określonym terminie podanym w zawiadomieniu o wyznaczeniu terminu zawarcia aktu notarialnego, w celu zawarcia  aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U nr 207, poz.2108).
Wójtowi Gminy przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U z 2016 r.  poz. 2147 ze zm ) 
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Budownictwa  Urzędu  Gminy w Sorkwitach  w pokoju nr 11 lub pod nr tel. 89 742-85-36
Powyższe ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 31 dni  licząc od  dnia 29.03.2018 roku  do 04.05.2018 roku  na tablicy  ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity  przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A, sołectwie Warpuny.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Warpuny działka 198/12

OGŁOSZENIE
Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. Poz.121 ze zm)  §1 i §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz.2108 ze zm).
WÓJT   GMINY   SORKWITY
Ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną Gminy Sorkwity.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Warpuny o powierzchni 1423 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki  198/12.
Dla  nieruchomości prowadzona jest przez Sąd  Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział  Ksiąg  Wieczystych  w Mrągowie  Księga  Wieczysta Nr OL1M/00017334/3.
Na przedmiotowy teren nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego natomiast wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  35.900,00 zł + podatek VAT 23 %
PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ   W DNIU  07 maja 2018  roku  o godzinie 13.00
w budynku  Urzędu Gminy w Sorkwitach  przy ulicy Olsztyńskiej 16,w sali nr 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 3.590,00 zł  w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 04 maja 2018 roku (włącznie) z zaznaczeniem w tytule numeru działki, której wadium dotyczy - w kasie lub na rachunek  Urzędu Gminy Sorkwity w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Oddział w Mrągowie na konto  64935000010216529320730002
Za dokonanie wpłaty wadium uważa się :
1.przy  zapłacie gotówką- dzień wpłacenia kwoty w kasie  tut. Urzędu
2.przy obrocie  bezgotówkowym – dzień  wpływu środków pieniężnych na rachunek  bankowy tut. Urzędu
Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1% ceny  wywoławczej.
Cudzoziemiec chcący  wziąć udział w przetargu winien spełnić warunki określone w przepisach ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758)
Cena osiągnięta w przetargu za nabycie nieruchomości powinno być wpłacona w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej w dniu  wyznaczonym przez Wójta Gminy o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczenie terminu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od dnia  rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które wpłaciły wadium a przetargu nie wygrały, wadium zwraca się niezwłocznie pod  odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako  nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  w określonym terminie podanym w  zawiadomieniu o wyznaczeniu  terminu zawarcia aktu notarialnego, w celu zawarcia  aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone  wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U nr 207, poz. 2108).
Wójtowi Gminy  przysługuje prawo odwołania przetargu  z ważnych powodów, zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U z 2016 r.  poz. 2147 ze zm.) 
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Budownictwa  Urzędu  Gminy w Sorkwitach  w pokoju nr 11 lub pod nr tel. 89 742-85-36
Powyższe ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 31 dni licząc od  dnia 29.03.2018 roku do 04.052018 roku  na tablicy ogłoszeń  w siedzibie  Urzędu Gminy Sorkwity  przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A, sołectwie Warpuny.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 

Warpuny działka 198/13

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz.121 ze zm)  §1 i §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2004 r Nr 207 poz.2108 ze zm).
WÓJT   GMINY   SORKWITY
Ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną Gminy Sorkwity.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Warpuny o powierzchni 1198 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/13.
Dla  nieruchomości prowadzona jest przez Sąd  Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział  Ksiąg  Wieczystych  w Mrągowie  Księga  Wieczysta Nr OL1M/00017334/3.
Na przedmiotowy teren nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego natomiast wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  30.200,00 zł + podatek VAT 23 %
PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ   W DNIU  07 maja 2018  roku  o godzinie 13.00
w budynku  Urzędu Gminy w Sorkwitach  przy ulicy Olsztyńskiej 16,w sali nr 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 3.020,00 zł  w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 4 maja  2018 roku (włącznie ) z zaznaczeniem w tytule numeru działki , której wadium dotyczy - w kasie lub na rachunek  Urzędu Gminy Sorkwity w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Oddział w Mrągowie na konto  64935000010216529320730002
Za dokonanie wpłaty wadium uważa się:
1.przy  zapłacie gotówką- dzień wpłacenia kwoty w kasie  tut. urzędu
2.przy obrocie  bezgotówkowym – dzień  wpływu środków pieniężnych na rachunek  bankowy tut. urzędu
Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1% ceny  wywoławczej.
Cudzoziemiec chcący  wziąć udział w przetargu  winien spełnić warunki określone w przepisach ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758)
Cena osiągnięta w przetargu za nabycie nieruchomości powinno być wpłacona w drodze jednorazowej wpłaty  najpóźniej w  dniu  wyznaczonym przez Wójta Gminy o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczenie terminu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni  od dnia  rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które wpłaciły wadium a przetargu nie wygrały, wadium zwraca się niezwłocznie pod  odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym terminie podanym w zawiadomieniu o wyznaczeniu terminu zawarcia aktu notarialnego, w celu zawarcia aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od  zawarcia umowy, a wpłacone  wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu  przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U nr 207, poz.2108).
Wójtowi Gminy przysługuje prawo odwołania przetargu  z ważnych powodów, zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U z 2016 r.  Poz. 2147 ze zm) 
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Budownictwa Urzędu Gminy w Sorkwitach  w pokoju nr 11 lub pod nr tel. 89 742-85-36
Powyższe ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 31 dni  licząc od  dnia 29.03.2018 roku do 04.05.2018 roku na tablicy  ogłoszeń  w siedzibie  Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A, sołectwie Warpuny.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Warpuny działka 198/14

OGŁOSZENIE
Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz.121ze zm)  §1 i §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz.2108 ze zm).
WÓJT   GMINY   SORKWITY
Ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną Gminy  Sorkwity.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Warpuny o powierzchni 1331 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki  198/14.
Dla  nieruchomości prowadzona jest przez Sąd  Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział  Ksiąg  Wieczystych  w Mrągowie  Księga  Wieczysta Nr OL1M/00017334/3.
Na przedmiotowy teren nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego natomiast wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi :  33.500,00 zł + podatek VAT 23 %
PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ   W DNIU  07 maja 2018  roku  o godzinie 13.00
w budynku  Urzędu Gminy w Sorkwitach  przy ulicy Olsztyńskiej 16,w sali nr 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 3.350,00 zł  w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 4 maja 2018 roku (włącznie ) z zaznaczeniem w tytule numeru działki , której wadium dotyczy - w kasie lub na rachunek  Urzędu Gminy Sorkwity w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Oddział w Mrągowie na konto  64935000010216529320730002
Za dokonanie wpłaty wadium uważa się :
1.przy  zapłacie gotówką- dzień wpłacenia kwoty w kasie  tut. Urzędu
2.przy obrocie  bezgotówkowym – dzień  wpływu środków pieniężnych na rachunek  bankowy tut. Urzędu
Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1% ceny  wywoławczej.
Cudzoziemiec chcący  wziąć udział w przetargu  winien spełnić warunki określone w przepisach ustawy  z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców (Dz.U. z 2004r Nr 167 poz. 1758 )
Cena osiągnięta w przetargu za nabycie nieruchomości powinno być wpłacona w drodze jednorazowej wpłaty  najpóźniej w  dniu  wyznaczonym przez Wójta Gminy o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczenie terminu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni  od dnia  rozstrzygnięcia przetargu
Wadium uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które wpłaciły wadium a przetargu nie wygrały, wadium zwraca się niezwłocznie pod odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca nieruchomości nie  stawi się bez usprawiedliwienia  w określonym terminie podanym w  zawiadomieniu  o wyznaczeniu terminu  zawarcia aktu notarialnego, w celu zawarcia aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od  zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega  zwrotowi .
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu  przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U nr 207 ,poz.2108).
Wójtowi Gminy  przysługuje prawo odwołania przetargu  z ważnych powodów , zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U z 2016 r.  Poz. 2147 ze zm) 
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Budownictwa  Urzędu  Gminy w Sorkwitach  w pokoju nr 11 lub pod nr tel. 89 742-85-36
Powyższe ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 31 dni  licząc od  dnia 29.03.2018 roku do 04.05.2018 roku  na tablicy  ogłoszeń  w siedzibie  Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A, sołectwie Warpuny.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejwski
 

Zdjęcie działek 198/10; 198/11; 198/12; 198/13; 198/14

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2018-04-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-03 11:13:25
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-04-03 12:06:24
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-04-03 12:54:35
Artykuł był wyświetlony: 1277 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej w m. Sorkwity dz. 72/7; 72/9; 72/10; 72/11

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-03 10:30:41

Sorkwity dz. 72/7

OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm)  §1 i §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zm).
 
WÓJT   GMINY   SORKWITY
 
Ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną Gminy  Sorkwity
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. 39,20 m2, położona w obrębie Sorkwity o powierzchni 693 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 72/7.
Dla  nieruchomości prowadzona jest przez Sąd  Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział  Ksiąg  Wieczystych  w Mrągowie  Księga  Wieczysta Nr OL1M/00017327/1.
Na przedmiotowy teren nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego natomiast wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  58.000 zł + podatek VAT 23 %
PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ   W DNIU  07 maja 2018  roku  o godzinie 12.00
w budynku  Urzędu Gminy w Sorkwitach  przy ulicy Olsztyńskiej 16,w sali nr 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 5.800 zł  w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 4 maja 2018 roku (włącznie) z zaznaczeniem w tytule numeru działki, której wadium dotyczy - w kasie lub na rachunek  Urzędu Gminy Sorkwity w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Oddział w Mrągowie na konto  64935000010216529320730002
Za dokonanie wpłaty wadium uważa się:
1. przy  zapłacie gotówką- dzień wpłacenia kwoty w kasie  tut. Urzędu
2. przy obrocie  bezgotówkowym – dzień  wpływu środków pieniężnych na rachunek  bankowy tut. Urzędu
Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej.
Cudzoziemiec chcący  wziąć udział w przetargu  winien spełnić warunki określone w przepisach ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758)
Cena osiągnięta w przetargu za nabycie nieruchomości powinno być wpłacona w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej w dniu wyznaczonym przez Wójta Gminy o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczenie terminu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu
Wadium uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które wpłaciły wadium a przetargu nie wygrały, wadium zwraca się niezwłocznie pod odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym terminie podanym w zawiadomieniu o wyznaczeniu terminu zawarcia aktu notarialnego, w celu zawarcia aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone  wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U nr 207, poz. 2108).
Wójtowi Gminy przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U z 2016 r.,  poz. 2147 ze zm) 
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Budownictwa Urzędu Gminy w Sorkwitach  w pokoju nr 11 lub pod nr tel. 89 742-85-36
Powyższe ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 31 dni licząc od dnia 29.03.2018 roku do 04.05.2018 roku na tablicy  ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A, sołectwie Sorkwity.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Sorkwity Dz. 72/9

OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz.2147 ze zm)  §1 i §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r Nr 207 poz.2108 ze zm).
 
WÓJT   GMINY   SORKWITY
 
Ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną Gminy  Sorkwity
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Sorkwity o powierzchni 1001 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 72/9.
Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Mrągowie Księga  Wieczysta Nr OL1M/00017327/1.
Na przedmiotowy teren nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego natomiast wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  63.000 zł + podatek VAT 23 %
PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ   W DNIU  07 maja 2018  roku  o godzinie 12.00
w budynku  Urzędu Gminy w Sorkwitach  przy ulicy Olsztyńskiej 16,w sali nr 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 6.300 zł  w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 04 maja 2018 roku (włącznie) z zaznaczeniem w tytule numeru działki, której wadium dotyczy - w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy Sorkwity w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Oddział w Mrągowie na konto  64935000010216529320730002
Za dokonanie wpłaty wadium uważa się:
1.przy  zapłacie gotówką- dzień wpłacenia kwoty w kasie  tut. Urzędu
2.przy obrocie  bezgotówkowym – dzień  wpływu środków pieniężnych na rachunek  bankowy tut. Urzędu
Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej.
Cudzoziemiec chcący wziąć udział w przetargu winien spełnić warunki określone w przepisach ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758)
Cena osiągnięta w przetargu za nabycie nieruchomości powinno być wpłacona w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej w dniu  wyznaczonym przez Wójta Gminy o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczenie terminu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które wpłaciły wadium a przetargu nie wygrały, wadium zwraca się niezwłocznie pod  odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako  nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym terminie podanym w zawiadomieniu o wyznaczeniu terminu zawarcia  aktu  notarialnego, w celu zawarcia  aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone  wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu  przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U nr 207, poz.2108).
Wójtowi Gminy  przysługuje prawo odwołania przetargu  z ważnych powodów, zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U z 2016 r.  Poz. 2147 ze zm ) 
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Budownictwa Urzędu Gminy w Sorkwitach  w pokoju nr 11 lub pod nr tel. 89 742-85-36
Powyższe ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 31 dni licząc od dnia 28.03.2018 roku do 04.05.2018 roku na tablicy  ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A, sołectwie Sorkwity.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Sorkwity dz. 72/10

OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz.2147 ze zm)  §1 i §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zm).
 
WÓJT   GMINY   SORKWITY
 
Ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną Gminy  Sorkwity
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Sorkwity o powierzchni 1001 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 72/10.
Dla  nieruchomości prowadzona jest przez Sąd  Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział  Ksiąg  Wieczystych  w Mrągowie  Księga  Wieczysta Nr OL1M/00017327/1.
Na przedmiotowy teren nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego natomiast wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  63.000 zł + podatek VAT 23 %
PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ   W DNIU  07 maja 2018 roku  o godzinie 12.00
w budynku  Urzędu Gminy w Sorkwitach  przy ulicy Olsztyńskiej 16,w sali nr 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 6.300 zł  w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 04 maja 2018 roku (włącznie) z zaznaczeniem w tytule numeru działki, której wadium dotyczy - w kasie lub na rachunek  Urzędu Gminy Sorkwity w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Oddział w Mrągowie na konto  64935000010216529320730002
Za dokonanie wpłaty wadium uważa się:
1.przy zapłacie gotówką- dzień wpłacenia kwoty w kasie  tut. urzędu.
2.przy obrocie  bezgotówkowym – dzień  wpływu środków pieniężnych na rachunek  bankowy tut. Urzędu
Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1% ceny  wywoławczej.
Cudzoziemiec chcący  wziąć udział w przetargu  winien spełnić warunki określone w przepisach ustawy  z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758)
Cena osiągnięta w przetargu za nabycie nieruchomości powinno być wpłacona w drodze jednorazowej wpłaty  najpóźniej w  dniu  wyznaczonym przez Wójta Gminy o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczenie terminu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni  od dnia  rozstrzygnięcia przetargu
Wadium uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które wpłaciły wadium a przetargu nie wygrały, wadium zwraca się niezwłocznie pod  odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym terminie podanym w zawiadomieniu o wyznaczeniu terminu  zawarcia aktu notarialnego, w celu zawarcia  aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone  wadium nie podlega  zwrotowi .
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu  przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U nr 207, poz.2108).
Wójtowi Gminy przysługuje prawo odwołania przetargu  z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U z 2016 r.  Poz. 2147 ze zm) 
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Budownictwa Urzędu Gminy w Sorkwitach  w pokoju nr 11 lub pod nr tel. 89 kier. 742-85-36
Powyższe ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 31 dni licząc od dnia 29.03.2018 roku do 04.05.2018 roku na tablicy  ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A, sołectwie Sorkwity.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Sorkwity dz. 72/11

OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz.2147 ze zm) §1 i §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2004r Nr 207 poz.2108 ze zm).
 
WÓJT   GMINY   SORKWITY
 
Ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną Gminy  Sorkwity
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Sorkwity o powierzchni 1019 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 72/11.
Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Mrągowie Księga  Wieczysta Nr OL1M/00017327/1.
Na przedmiotowy teren nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego natomiast wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  64.000 zł + podatek VAT 23 %
PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ   W DNIU  07 maja 2018  roku  o godzinie 12.00
w budynku  Urzędu Gminy w Sorkwitach  przy ulicy Olsztyńskiej 16,w sali nr 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 6.400 zł  w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 04 maja 2018 roku (włącznie) z zaznaczeniem w tytule numeru działki , której wadium dotyczy - w kasie lub na rachunek  Urzędu Gminy Sorkwity w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Oddział w Mrągowie na konto  64935000010216529320730002
Za dokonanie wpłaty wadium uważa się:
1.przy  zapłacie gotówką- dzień wpłacenia kwoty w kasie  tut. Urzędu
2.przy obrocie  bezgotówkowym – dzień  wpływu środków pieniężnych na rachunek  bankowy tut. Urzędu
Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1% ceny  wywoławczej.
Cudzoziemiec chcący  wziąć udział w przetargu  winien spełnić warunki określone w przepisach ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758)
Cena osiągnięta w przetargu za nabycie nieruchomości powinno być wpłacona w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej w  dniu  wyznaczonym przez Wójta Gminy o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczenie terminu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu
Wadium uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które wpłaciły wadium a przetargu nie wygrały, wadium zwraca się niezwłocznie pod  odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca nieruchomości nie  stawi się bez usprawiedliwienia  w określonym terminie podanym w  zawiadomieniu o wyznaczeniu terminu zawarcia aktu notarialnego, w celu zawarcia aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od  zawarcia umowy, a wpłacone  wadium nie podlega  zwrotowi.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U nr 207, poz.2108).
Wójtowi Gminy  przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U z 2016 r.  poz. 2147 ze zm) 
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Budownictwa  Urzędu  Gminy w Sorkwitach  w pokoju nr 11 lub pod nr tel. 89 742-85-36
Powyższe ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 31 dni licząc od dnia 29.03.2018 roku do 04.05.2018 roku na tablicy  ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A, sołectwie Sorkwity.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2018-04-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-03 10:30:41
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-04-03 11:01:03
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-04-03 11:21:48
Artykuł był wyświetlony: 1283 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z warsztatów "MÓWIĘ NIE! DOPALACZOM!"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-30 10:13:18

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2018-03-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Prill Data wprowadzenia do BIP 2018-03-30 10:13:18
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-03-30 10:13:44
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-30 10:13:44
Artykuł był wyświetlony: 807 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z warsztatów "NARKOTYKOM MÓWIĘ NIE!"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-30 10:11:06

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2018-03-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Prill Data wprowadzenia do BIP 2018-03-30 10:11:06
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-03-30 10:11:52
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-30 10:11:52
Artykuł był wyświetlony: 807 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PROFILAKTYKA W DOMU I W SZKOLE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-30 10:08:01

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2018-03-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Prill Data wprowadzenia do BIP 2018-03-30 10:08:01
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-03-30 10:08:48
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-30 10:08:48
Artykuł był wyświetlony: 511 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

NARKOTYKI I DOPALACZE W OPINII DOROSŁYCH

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-30 10:04:52

Załączniki

 • Narkotyki Rodzice (ODT, 540.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-03-30 10:06:10 | Data wytworzenia informacji: 2018-03-30 00:00:00 | NARKOTYKI I DOPALACZE W OPINII DOROSŁYCH

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2018-03-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Prill Data wprowadzenia do BIP 2018-03-30 10:04:52
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-03-30 10:06:15
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-30 10:06:15
Artykuł był wyświetlony: 505 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

NARKOTYKI WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-30 10:03:04

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2018-03-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Prill Data wprowadzenia do BIP 2018-03-30 10:03:04
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-03-30 10:04:30
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-30 10:04:30
Artykuł był wyświetlony: 506 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ALKOHOL I PRZEMOC WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-30 10:00:44

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2018-03-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Prill Data wprowadzenia do BIP 2018-03-30 10:00:44
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-03-30 10:02:15
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-30 10:06:26
Artykuł był wyświetlony: 143 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Preliminarz GPPN na 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-30 09:54:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

P r e l i m i n a r z
wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sorkwity na rok 2018.
 
Lp.
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
ŁĄCZNY KOSZT w zł
 
 
 
 
1.
 
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
Finansowanie/dofinansowanie:
 • programów dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków i ich rodzin;
 • programów psychoterapii uzależnienia dla młodzieży;
 • działalności instytucji zajmujących się leczeniem osób uzależnionych;
 • nowoczesnych progarmów edukacyjnych, profilaktycznych.
 
 
200,00
 
 
 
 
 
2.
 
Udzielanie rodzinom w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej.
 • Wspieranie inicjatyw w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej skierowanej do rodzin z problemem uzależnienia od narkotyków, dopalaczy.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej na temat instytucji udzielających pomoc rodzinom zmagającym się z problemem uzależnienia od narkotyków.
 • Zakup materiałów w formie ulotek, plakatów, czasopism i książek służących upowszechnianiu wiedzy o szkodliwości narkotyków.
 
 
200,00
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
 
Finansowanie/dofinansowanie:
 • programów profilaktycznych i warsztatów o tematyce uzależnień (narkotyków, dopalaczy) i innych zagrożeń wykształcających umiejętności praktyczne radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych organizowanych w szkołach na terenie Gminy;
 • warsztatów edukacyjnych, profilaktycznych nt. narkotyków, dopalaczy organizowanych w świetlicach na terenie Gminy (zakup materiałów dla uczestników);
 • konkursów edukacyjnych, profilaktycznych organizowanych w szkołach i w świetlicach na terenie Gminy tematyce profilaktyki uzależnień i zdrowego stylu życia;
 • szkoleń przeznaczonych dla realizatorów programów profilaktycznych, osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną oraz rodziców i pedagogów zwiększających ich wiedzę i kompetencje nt narkotyków, dopalaczy;
 • kampanii edukacyjnych, profilaktycznych o tematyce uzależnień oraz zakup specjalistycznych materiałów w formie m.in. filmów edukacyjnych, czasopism, książek, ulotek, broszur i plakatów na temat uzależnień;
 • wydarzeń edukacyjnych, profilaktycznych: w formie spotkań dla dzieci, młodzieży i całych rodzin propagujących zdrowy styl życia bez używek oraz działań sportowych promujących zdrowy styl życia i łączących psychoprofilaktykę z aktywnością fizyczną.
 
 
 
 
 
 
4.000,00
 
 
 
4.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii.
 
 • Wspieranie lokalnych inicjatyw i imprez, które mają na celu profilaktykę narkomanii.
 • Wspieranie działalności stowarzyszeń i osób fizycznych przeciwdziałających narkomanii i promujących zdrowy styl życia.
 • Współpraca z mediami.
 
 
600,00
OGÓŁEM
5.000,00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2018-03-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Prill Data wprowadzenia do BIP 2018-03-30 09:54:28
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-03-30 09:54:33
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-30 09:54:33
Artykuł był wyświetlony: 143 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Preliminiarz wydatków GPPiRPA 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-30 09:48:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

P r e l i m i n a r z
 
wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sorkwity na rok 2018.
 
Lp
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
ŁĄCZNY KOSZT w zł
 
 
 
1.
 
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
Wspieranie placówek leczenia uzależnienia od alkoholu: m.in w formie finansowania/dofinansowania:
 • programów terapeutycznych dla osób uzależnionych, pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób doświadczających przemocy i osób stosujących przemoc domową;
 • programów psychoterapii uzależnienia dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniem;
 • zakupu materiałów edukacyjnych dla pacjentów i terapeutów w placówce.
1.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Prowadzenie dla mieszkańców Gminy nieodpłatnych porad prawnych, psychologicznych oraz terapeutycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
 • wynagrodzenie radcy prawnego, psychologa.
 • wynagrodzenie pracownika na stanowisku ds. profilaktyki, uzależnień i spraw społecznych.
  Koszty związane z działalnością GKRPA w Sorkwitach w szczególności:
 • posiedzenia Komisji, Zespołów Problemowych;
 • szkolenia GKRPA;
 • opłata za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia wydawana przez biegłych sądowych.
  Finansowanie/dofinansowanie:
 • szkoleń zwiększających kompetencje pracowników w zakresie pomagania rodzinom, w których dochodzi do przemocy.
  Prowadzenie edukacji społecznej w formie:
 • upowszechniania informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości jej przeciwdziałania, w szczególności z problemem alkoholowym oraz informacji na temat udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
 • prowadzenia lokalnej kampanii informacyjnej, akcji edukacyjnych na temat przemocy;
 • prowadzenia badań dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie oraz postaw wobec tego problemu.
47.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
Finansowanie/dofinansowanie:
 • programów, warsztatów i spotkań edukacyjnych, profilaktycznych o tematyce uzależnień, przemocy i innych zagrożeń wykształcających umiejętności praktyczne radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych organizowanych w szkołach oraz w świetlicach na terenie Gminy;
 • konkursów edukacyjnych, profilaktycznych organizowanych w szkołach i w świetlicach o tematyce profilaktyki uzależnień oraz przemocy;
 • szkoleń przeznaczonych dla realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych, osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną;
 • podejmowanie działań edukacyjnych wobec sprzedawców napojów alkoholowych;
 • kampanii profilaktycznych o tematyce uzależnień, przeciwdziałaniu nietrzeźwości w miejscach publicznych i przemocy oraz zakup specjalistycznych materiałów w formie m.in. filmów edukacyjnych, czasopism, książek, ulotek, broszur i plakatów na temat uzależnień i przemocy;
 • spotkań edukacyjnych, profilaktycznych w tym wydarzeń o charakterze kulturalnym, turytyczno-krajoznawczym i sportowym, dla dzieci, młodzieży i całych rodzin promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego bez używek.
10.000,00
 
 
 
4.
 
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 • Wspieranie w formie edukacyjnej i finansowej inicjatyw podejmowanych przez stowarzyszenia, organizacje i osoby fizyczne, których działania opierają się na profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz propagowaniu zdrowego stylu życia.
2.000,00
OGÓŁEM
60.000,00
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Prill Data wytworzenia informacji: 2018-03-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Prill Data wprowadzenia do BIP 2018-03-30 09:48:57
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-03-30 09:49:12
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-30 09:49:12
Artykuł był wyświetlony: 141 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-29 14:44:45

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Gniady Data wytworzenia informacji: 2018-03-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Gniady Data wprowadzenia do BIP 2018-03-29 14:44:45
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-03-29 14:45:44
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-29 14:45:44
Artykuł był wyświetlony: 189 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja z gospodarowania mieniem komunalnym w 2017 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-29 14:41:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

W 2017 roku zorganizowano ogółem 28 przetargów publicznych nieograniczonych i ograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych położonych w miejscowościach w tym:
 
 • po 2 przetargi na działki położone w obrębie Warpuny
o powierzchni 1321 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/10,
o powierzchni 1364 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/11,
o powierzchni 1423 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/12,
o powierzchni 1198 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/13,
o powierzchni 1331 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/14,
o powierzchni  2031 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 197/31.
 • 1 przetarg na działkę oznaczone nr 103/1  położoną w obrębie Zyndaki
 • po 2 przetargi na działki  położone w obrębie Sorkwity
o powierzchni 4729 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 70/42,
o powierzchni 882 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 70/41,
o powierzchni 2492 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 70/44,
o powierzchni 5517 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 70/45,
 •  po 2 przetargi na działkę oznaczoną nr 22/5 położoną w obrębie Borowo
 • po 2 przetargi na działkę oznaczoną nr 22/6 położoną w obrębie Borowo
 • po 2 przetargi na działkę oznaczoną nr 23/5 położoną w obrębie Rybno
 • po 2 przetargi na nieruchomość lokalowa położoną w Sorkwitach przy ulicy Szkolnej nr 4.
 • 2 przetargi ograniczone do mieszkańców gminy Sorkwity na sprzedaż udziału 32/100 w  nieruchomości położonej w Zyndakach  na działce 371/10
 • 1 przetarg na działkę oznaczoną nr 255 położoną w obrębie Kozłowo.
 
Ze wszystkich przeprowadzonych przetargów doszły do skutku przetargi zorganizowane na działki o nr 70/41, 70/42 i 70/44 obręb Sorkwity, działkę nr 255 obręb Kozłowo i nieruchomość lokalowa nr 3 położona w Sorkwitach przy ul. Szkolnej nr 4 wyłonieni zostali nabywcy na łączną kwotę 389 917,42 zł z którymi zostały zawarte akty notarialne. Pozostałe przetargi nie doszły do skutku z powodu braku oferentów i nie zostali wyłonieni  nabywcy nieruchomości.
 
W formie bezprzetargowej na zagospodarowanie nieruchomości przyległych sprzedane zostały nieruchomości położone:
 • w obrębie Warpuny działka nr 291/4 o pow.465 m2
 • w obrębie Stary Gieląd działka nr 213/1 o pow. 41 m2
 • w obrębie Stary Gieląd działka nr 242/2 o pow. 120 m2
 • w obrębie Nibork działka nr 162/27 o pow. 31 m2
 • w obrębie Kozłowo działka nr 260 o pow. 41 m2
            W drodze bezprzetargowej sprzedane zostały 3 lokale komunalne dla najemców w miejscowościach: Warpuny ul. Robotnicza nr 1/18, Gizewo nr 4/2, Maradzki Chojniak nr 7. Dla wszystkich lokali cena nabycia została rozłożona na raty.
W formie rokowań po dwóch przetargach sprzedany został udział 32/100 w działce 371/10 położonej w obrębie Zyndaki.
Jeden użytkownik wieczysty dokonał przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności działki 275/5 położonej w obrębie Kozłowo.
            Ponadto Gmina nabyła odpłatnie od osoby fizycznej działkę oznaczoną nr 124/3 o powierzchni 300 m2 w obrębie Rybno na powiększenie cmentarza komunalnego, a od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie otrzymała nieodpłatnie działkę oznaczona nr 6 w Rybnie o pow. 0,52 ha z przeznaczeniem na urządzenie drogi, działkę oznaczonej nr 75/12 o pow. 301 m2, obręb Sorkwity zabudowanej zbiornikiem bezodpływowym oraz nowo wybudowaną sieć kanalizacyjną z budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Milukach do oczyszczalni ścieków w Sorkwitach na ogólna kwotę 230.120 zł
 Ustanowione zostały na gruntach komunalnych odpłatne służebności przesyłu na rzecz Energii Operator S.A na nieruchomościach gruntowych położonych w miejscowościach
- Zyndaki  na działkach oznaczonych nr 233/3 i 229/2
- Pustniki  na działce oznaczonej nr 120/25
Głównie ustanawiane służebności związane były z doprowadzeniem  sieci niskiego napięcia do nowo budowanych budynków mieszkalnych.
 
Sporządzono 22 umowy dzierżawy gruntów o powierzchni ogólnej 8,5461 ha.
 
 
Sporządziła
 
Maria Rolczyńska
Sorkwity, dnia 12.03.2018 r.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Rolczyńska Data wytworzenia informacji: 2018-03-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rolczyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-29 14:41:36
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-03-29 14:41:42
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-29 14:41:42
Artykuł był wyświetlony: 187 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SORKWITY ZA 2017 ROK.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-29 13:56:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dnia 21 grudnia 2016 r. został uchwalony przez Radę Gminy w Sorkwitach budżet Gminy, który zakładał osiągnięcie 20.936.250,00 zł dochodów oraz limit wydatków na kwotę 22.180.000,00 zł. Planowany deficyt w kwocie 1.243.750,00 zł pokryty miał być kredytem bankowym.
W ciągu ubiegłego roku budżet był zmieniany piętnastokrotnie, z tego dziesięciokrotnie przez Radę Gminy i pięciokrotnie przez Wójta Gminy.
Ostateczna wersja budżetu uchwalona przez Radę Gminy w Sorkwitach w dniu 22 grudnia 2017 r. uchwałą Nr XXXIV/230/2017 zakładała osiągnięcie dochodów w wysokości 22.320.376,53 zł i wydatków w kwocie 23.549.126,53 zł, oraz deficyt budżetowy w kwocie 1.228.750,00 zł.
 
I. DOCHODY
 
Za 2017 r. osiągnięto 20.885.854,72 zł dochodów, co stanowi 93,6% wykonania w stosunku do sum planowanych,w tym dochody majątkowe na kwotę 1.097.900,27 zł, a dochody bieżące na kwotę 19.787.954,45 zł. Realizację dochodów według działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.
 
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 
Uzyskane dochody w kwocie 504.300,07 zł składają się z wpłat mieszkańców na budowę wodociągów w wysokości 11.375,00 zł, kwota 422.784,93 zł. stanowi dotację na zwrot podatku akcyzowego za paliwo dla rolników posiadających grunty rolne na terenie  gminy Sorkwity. Kwota 23.042,05 zł stanowi wartość dofinansowania z WFOŚ i GW w Olsztynie na usuwanie azbestu i wyrobów z azbestu z terenu Gminy Sorkwity w  2017 r., natomiast kwota 8.218,09 zł stanowi wpłaty beneficjentów z tytułu udziału własnego w likwidacji azbestu za 2017 r. i częściowo za 2016. Kwota 38.880,00 zł, stanowi wartość dofinansowania z  WFOŚ i GW w Olsztynie na likwidację barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Sorkwity.
 
Dział 020 – Leśnictwo 
 
Dochody w tym dziale wynoszą 7.056,90 zł, są to wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie za 2017 r.
 
Dział 600 – Transport i łączność 
 
Dochody w tym dziale wynoszą 235.384,37 zł, wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasów drogowych w 2017 r., stanowią kwotę 14.470,93 zł, kwota 150.913,44 zł, stanowi dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa ul. Jeziornej w Warpunach”, na podstawie podpisanej  umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020,  operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Kwota 70.000,00 zł, została pozyskana z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. ”Remont i modernizacja drogi gminnej w Burszewie”, jako na drogę stanowiącą dojazd do gruntów rolnych.
 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 
Łączne wpływy w tym dziale wynoszą 449.130,82 zł i pochodzą z:
-  wpłat za dzierżawę i najem mienia komunalnego na kwotę                                     67.966,29 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności            7.800,00 zł
-  sprzedaży mienia komunalnego w kwocie                                                            351.416,44 zł
- odsetek od nieterminowej zapłaty w kwocie                                                              2.206,91 zł
  -  wpływy z różnych opłat                                                                                          9.080,00 zł
  - wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów                              2.890,79 zł
  -  dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (plac zabaw Nibork)                                          7.770,39 zł
                                                                                                                                                 
 
Dział 750 - Administracja publiczna
 
      Uzyskane dochody w kwocie 136.845,78 zł pochodzą z: Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dotacji na wykonanie zadań rządowych zleconych gminie w kwocie 30.532,00 zł, kwota 1,55 zł, stanowi 5% kwoty z tytułu udostępnienia danych osobowych, pozostałe dochody pochodzą z drobnych usług i innych opłat w kwocie 23.180,95 zł., w tym kosztów upomnień i zwrotu kosztów procesowych w kwocie 7.286,48 zł, oraz z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2.731,94 zł. Kwota 80.399,34 zł stanowi wartość odszkodowania wpłaconego dla Gminy Sorkwity z tytułu sfałszowanych wyborów Wójta Gminy w 2006 r. na postawie ugody zawartej na II transzę odszkodowania.
           
Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy
 
Uzyskane dochody w kwocie 2.070,00 zł pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie na aktualizację list wyborców w wysokości 950,00 zł oraz z dotacji w kwocie 1.120,00 zł na zakup urn wyborczych. 
           
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 
Uzyskane dochody w kwocie 11.600,00 zł pochodzą z dotacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w kwocie 10.000,00zł, na dofinansowanie remontu Remizy OSP w Gizewie, kwota 1.600,00zł, stanowi dotację ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie na zakup butli tlenowych dla OSP Rybno.
 
Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych
 
Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 4.863.981,50 zł. W rozdziale wpływy z podatku dochodowego dochody wynoszą 4.530,79 zł i pochodzą z podatku od działalności gospodarczej opłaconej w formie karty podatkowej. Ponadto wpływy pochodzą z następujących podatków:
 
-  z podatku od nieruchomości w kwocie                                                    2.065.623,74 zł
-  z podatku rolnego w kwocie                                                                      778.084,10 zł
-  z podatku leśnego w kwocie                                                                     165.266,40 zł
-  z podatku od środków transportowych w kwocie                                           17.350,19 zł
-  z podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie                                   158.190,00 zł
 
Poza tym osiągnięto wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 33.097,82 zł, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków w kwocie 8.984,55 zł, podatku od spadków i darowizn w kwocie 16.137,00 zł, kwota 6.528,00 zł, stanowi rekompensatę za utracone podatki pod jeziorami.
Realizację łącznego zobowiązania pieniężnego za 2017 r. przedstawia załącznik nr 1b do niniejszej informacji.
Realizację i stan poszczególnych należności w rozdziałach 75615 i 75616 przedstawia załącznik nr 1c do niniejszego sprawozdania.
Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy do budżetu gminy w 2017 r. nie wpłynęło 692.073,30 zł.
W rozdziale 75618 uzyskano dochody w kwocie 82.994,35 zł, w tym  wpływy od zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią kwotę 64.557,35 zł, a opłata skarbowa stanowi kwotę 18.437,00 zł.
W rozdziale 75621 udziały gmin w podatkach uzyskano wpływy w kwocie 1.527.194,56zł, z tego z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano kwotę 1.519.118,00 zł, a z podatku dochodowego od osób prawnych kwotę 8.076,56 zł.
 
Dział 758 – Różne rozliczenia
 
W okresie 2017 r. do budżetu gminy w tym dziale wpływy osiągnęły kwotę 6.462.249,00 zł, z tego:
 
-  część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie                                                 4.165,531,00 zł
-  część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie                                            2.284.531,00 zł
-  część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie                                                 12.187,00 zł
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie
 
Uzyskane dochody w okresie 2017 r. w kwocie 778.737,01 zł pochodzą z opłat za centralne ogrzewanie i czynszów mieszkaniowych oraz pozostałych wpływów w kwocie 16.303,42 zł, różnych dochodów w kwocie 4.168,83zł., odsetek w wysokości 4,78 zł. Kwota 31.163,32 zł stanowi zwrot kosztów utrzymania otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego  na wychowanków przedszkoli niepublicznych uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Sorkwity, a nie będących jej mieszkańcami oraz kwota 5.893,65 zł, która stanowi dotację przekazaną za swoich mieszkańców przez inne samorządy, na podstawie porozumienia na naukę religii ewangelickiej w SP w Sorkwitach. Kwota 3.800,00 zł stanowi dotację zgodnie z porozumieniem  z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi na dodatkowe nauczanie języka angielskiego w klasach szkoły podstawowej i trzecich gimnazjum. Kwota 144.504,00 zł, stanowi  środki dotacji na wychowanków przedszkola przekazaną przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki. Kwota 58.053,21 zł, stanowi dotację przekazaną przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, a kwota dotacji w wysokości 8.910,90 zł, przeznaczona jest na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.  Dochody w kwocie 214,65 zł, stanowią wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych, gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych. Dotację w kwocie 6.220,25 zł otrzymano w związku z podpisaniem umowy nr 25/33/ETAs2016 o dofinansowanie projektu w ramach Programu English Teaching finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności za pośrednictwem Nidzickiej Fundacji NIDA. Beneficjentem środków jest Zespół Szkół w Zyndaki 2. W ramach programu dzieci ze szkoły podstawowej miały dodatkowy angielski. Kwota 500.000,00 zł, stanowi dofinansowanie budowy Sali sportowej w Zespole Szkół Zyndaki 2 otrzymane na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki.
 
Dział 852 – Opieka społeczna
 
Dochody w kwocie 839.105,27 zł pochodzą z:
 
 -   dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                37.063,31 zł
-  dotacji na zasiłki i pomoc w naturze                                                              223.444,90 zł
-  dotacji na dodatek energetyczny                                                                       1.792,18 zł
-  dotacji na zasiłki stałe                                                                                  172.429,37 zł
-  dotacji na utrzymanie GOPS w kwocie                                                          100.700,24 zł
-  pomoc w zakresie dożywiania                                                                       243.200,00 zł
-  odpłatności podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych w kwocie         60.472,46 zł
-  innych (odsetki i zwrot koszt.upomień)                                                                      2,81 zł.
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 
Dochody osiągnięte w tym dziale stanowią kwotę 103.264,00 zł pochodzą z dotacji na pomoc materialną dla uczniów.
 
Dział 855 – Rodzina
 
Dochody w kwocie 5.954.612,94 zł pochodzą z:
- dotacji na świadczenie wychowawcze                                                         3.581.032,94 zł,
-  dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki
na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp.społecznego                                           2.340.870,91 zł
  - dotacja na Kartę Dużej Rodziny                                                                           120,60 zł
- dotacji na wsparcie rodziny                                                                             10.805,00 zł
- dotacji na wydatki program „za życiem”                                                             4.000,50 zł
-  zwrotu z tytułu zaliczek alimentacyjnych (50%) i FA                                          5.550,17 zł
   -  innych (odsetki i zwrot koszt.upomień)                                                               845,20 zł
   - zwrot niesłusznie pobranych świadczeń za 2016r.                                            11.387,62 zł
 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna
 
Osiągnięte wpływy w kwocie 537.517,06 zł  składają się z kwoty 5.370,00 zł, która  stanowi wpłaty mieszkańców za budowę sieci kanalizacyjnej, kwota 7.964,27 zł, stanowi wpływy z Urzędu Marszałkowskiego oraz WFOŚ i GW w Olsztynie z tytułu opłat za ochronę środowiska, a kwota 524.182,79 zł, stanowi opłaty mieszkańców za gospodarkę odpadami .
 
 
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
 
Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2017 r. przedstawia załącznik nr 1a do niniejszej informacji. Dotacje i wydatki w stosunku do planu zostały zrealizowane w 98,1%.
 
III. WYDATKI
 
W 2017 r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 21.946.582,58 zł, co stanowi 93,2 % wielkości planowanych. Z ogólnej sumy wydatków przypada na:
 
a)       wydatki majątkowe                                     3.070.512,17 zł,
w tym:
                     -           inwestycje                         2.920.512,17 zł,
 
b)       wydatki bieżące                                        18.876.070,41 zł,
 
Realizację wydatków wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.
 
Z ogólnych wydatków przeznaczono na:
 
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
 
W roku 2017 wydatkowano kwotę 556.829,45 zł, co stanowi 99,7% wykonania planowanych w tym dziale wydatków. Z kwoty tej odprowadzono 2% wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze w wysokości 15.404,94 zł. Kwota 422.784,93 zł stanowi zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników i koszt wypłaty zwrotu podatku rolnikom, a kwotę 41.212,49 zł stanowią wydatki związane z podwyższeniem estetyki sołectw oraz wydatki związane z organizacją święta plonów „Dożynki Gminne 2017”. Kwota 27.108,09 zł, stanowi wartość usług za usuwanie azbestu i wyrobów z azbestu z terenu Gminy Sorkwity w  2017 r. Kwota 38.880,00 zł, stanowi wartość usług związanych z likwidacją barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Sorkwity  dofinansowanych  z  WFOŚ i GW w Olsztynie. Kwota 11.439,00 zł, stanowi wartość wydatków inwestycyjnych zgodnie z zał. nr 3 do niniejszego sprawozdania, inwestycje przedstawia część IV sprawozdania.
 
Dział 600 – Transport i łączność
 
W roku 2017 wydatkowano na drogi gminne  kwotę 849.113,83 zł, Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 654.861,47 zł, z kwoty tej wydatki inwestycyjne stanowią 504.861,47 zł, realizacja inwestycji przedstawiona jest w części IV niniejszego sprawozdania, natomiast kwota 150.000,00 zł, została zgodnie z podpisaną umową przekazana do Starostwa Powiatowego w Mrągowie jako pomoc finansowa na modernizację drogi Polska Wieś - Burszewo - Wola na odcinku w Gminie Sorkwity.  Na remonty dróg gminnych wykonane przez usługodawców zewnętrznych  wydatkowano kwotę 188.800,17 zł. Kwota 5.380,96 zł, została wydatkowana na zakup znalów drogowych i wykonanie tzw. ”śpiącego policjanta” na ul. Młynowej w Warpunach, a  kwota 71,23 zł, została wydatkowana na opłatę za zajęcie pasa drogowego.
 
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
 
W roku 2017 w tym dziale wydatkowano kwotę 203.466,69zł, na wydatki związane z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży i jego utrzymaniem na kwotę 140.363,51 zł, w tej kwocie wydatków znajdują się nakłady  na wykaszanie terenów zielonych , gospodarkę odpadami komunalnymi z terenów gminnych oraz ubezpieczenie mienia. Kwota 15.936,00 zł, została wydatkowana na zakup tablic ogłoszeniowych w sołectwach oraz na zakup drobnego sprzętu dla sołectw. Kwota 47.167,18 zł stanowi wydatki inwestycyjne, które są  przedstawione szczegółowo w części IV niniejszej informacji.
 
Dział 710 – Działalność usługowa
 
     Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę137.127,01 zł, są to koszty wykonania częściowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań w kwocie 74.550,30 zł, oraz utrzymanie cmentarzy komunalnych w kwocie 62.576,71 zł.
 
Dział 750 – Administracja publiczna
 
W roku 2017 w tym dziale wydatkowano 2.540.972,16 zł.
 
1.       Koszt działalności Rady Gminy wynosił:                   183.946,95 zł, z tego:
-      diety radnych -                                                        177.898,40 zł
-      pozostałe wydatki -                                                     6.048,55 zł
 
2.       Koszt utrzymania Urzędu Gminy wynosi  1.961.043,71 zł  z tego:
-      z zadań zleconych -                                                    63.676,79 zł
      w tym z dotacji:                                                           30.532,00 zł
-      z zadań własnych -                                                   1.897.366,92 zł
    -  z ogólnej sumy wydatków przypada na:
-    płace i pochodne -                                                    1.362.142,17 zł
-    materiały, energia, usługi -                                           368.336,40 zł
-    pozostałe koszty -                                                      226.823,48 zł.
 
      
Kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 3.741,66zł., przedstawiono w części IV sprawozdania.
 
 
          Na wydatki związane ze wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego tj. Zakład Obsługi Szkół wydatkowano kwotę 389.470,25 zł.
 
   -   z ogólnej sumy wydatków przypada na:
-    płace i pochodne -                                                   350.775,39 zł
-    materiały, energia, usługi -                                         28.843,45 zł
-    pozostałe koszty -                                                       9.851,41 zł.
 
   Na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania w dziale stanowiły kwotę 176.321,01 zł,  zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
 
       
Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy
 
Wydatki w tym dziale  w kwocie 2.070,00zł stanowią koszty aktualizacji list wyborców w wysokości 950,00zł. Kwota 1.120,00zł stanowi wydatki na zakup urn wyborczych . 
 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
 
W 2017 r. w tym dziale wydatkowano 141.997,65zł. Kwotę 19.070,61zł, stanowią wydatki inwestycyjne omówione w części IV sprawozdania. Pozostałe wydatki to koszty bieżące w wysokości 122.927,04 zł, związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w Sorkwitach, Rybnie, Warpunach i Gizewie, wydatki poniesiono na zakup sprzętu, paliwa, dostaw energii cieplnej i elektrycznej, ubezpieczenia mienia, gaszenia pożarów.
 
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
 
W 2017 r. wydatki w tym dziale wyniosły 296.057,92 zł stanowią one odsetki od kredytów i pożyczek.
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie
 
W 2017 r. w tym dziale wydatkowano kwotę 7.504.418,40 zł, co stanowi 34,19 % bieżących wydatków budżetowych.
 Z tego przypada na:
r. 80101 Szkoły Podstawowe -                                                 5.086.216,75 zł
t.80103 Oddziały przedszkolne w SP-                                           36.689,60 zł
r.80104 Przedszkola -                                                                660.410,22 zł
r.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego                             56.505,95 zł
r. 80110 Gimnazja -                                                                  1.100.241,46 zł
r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół -                                         211.439,29 zł
r. 80146 Dokształcanie i doskonalenie Nauczycieli                            6.406,08 zł
r. 80148 Stołówki szkolne                                                            197.093,10 zł
r, 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji  nauki i metod pracy dla dzieci i  młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych - 48.911,22 zł
r. 80195 Pozostała działalność -                                                   100.504,73 zł.
 
Z ogólnej sumy wydatkowano na działalność 4 szkół podstawowych kwoty na:
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 1.647.848,21 zł.
 • materiały, energia, usługi                                                           164.801,59 zł
 • pozostałe wydatki                                                                     177.759,25 zł
 • dotacja dla niepublicznych szkół      podstawowych                     882.500,05 zł
 • dotacja  na naukę religii prawosławnej dla UM Mrągowo                   2.895,24 zł
 •  wydatki inwestycyjne                                                             2.210.412,41 zł
 
            Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty za środki bhp w wysokości 91.571,98 zł. Na zakup materiałów do bieżącej działalności w szkołach podstawowych przeznaczono kwotę 44.633,23 zł, z której zakupiono opał, środki do utrzymania czystości, materiały biurowo-kancelaryjne, druki szkolne, materiały remontowe do drobnych napraw wykonywanych przez konserwatorów, z tego m.in. Szkoła Podstawowa w Sorkwitach pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie na zorganizowanie miniogrodu na posesji szkolnej w wysokości 1.500,00 zł. Ponadto z dotacji sfinansowano zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej w Sorkwitach w kwocie 3.511,90 zł oraz w Szkole Podstawowej w Warpunach w kwocie 1.399,00 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne na wartość ogółem 42.899,45 zł w tym wydatki na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 34.703,70 zł, oraz wydatki na zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej w Sorkwitach w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 5.000,00 zł w tym dotacja 4.000,00 zł. Zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - w okresie sprawozdawczym na tego rodzaju usługi wydatkowano kwotę łączną w wysokości 50.584,38 zł. Wydatki na usługi remontowe w szkołach wyniosły 10.596,77 zł. Są to m.in. opłaty za naprawy kserokopiarek, konserwację sprzętu p.pożarowego, udrożnienie odwodnienia budynku szkolnego i remont instalacji c.o w SP Warpuny, naprawę instalacji elektrycznej i montaż podlicznika. Na pozostałe usługi tj. służbę medycyny pracy, usługi komunalne, transportowe, prowizje bankowe, oraz usługi telefoniczne wydatkowano 15.242,61 zł. Zwrot kosztów delegacji służbowych pracowników wyniósł 885,93 zł. Wydatki za ubezpieczenie mienia szkół, opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji gazów i pyłów do powietrza, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 12.335,80 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń w wysokości 72.918,54 zł przekazano na odrębny rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Opłacono podatek od nieruchomości w wysokości 47,00 zł. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników wydatkowano kwotę 845,15 zł. Dotacja na naukę religii prawosławnej dzieci z Gminy Sorkwity, przekazana w ramach porozumienia dla Urzędu Miasta Mrągowo stanowi wydatek w kwocie 2.895,24 zł. Kwota 882.500,05zł stanowi wartość dotacji przekazanej dla dwóch Szkół Niepublicznych tj. w Kozłowie i Choszczewie. Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.210.412,41 zł, omówione zostały w części IV sprawozdania.
 
Na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania w rozdziale stanowiły kwotę 219.004,52 zł, kwota ta stanowi zobowiązania niewymagalne.
 
    Wydatki poniesione w rozdziale 80103 w kwocie 36.689,60 zł, stanowią wartość dotacji przekazanej dla dwóch szkół niepublicznych tj. w Kozłowie i Choszczewie na odziały przedszkolne dla sześciolatków.
 
Wydatki w rozdziale 80104 na utrzymanie przedszkoli - wydatkowano kwotę 660.410,22 zł. Kwota ta stanowi łączną dotację udzieloną przedszkolom niepublicznym w Sorkwitach, Warpunach i Rozogach w wysokości  637.741,17 zł oraz zwrot kosztów utrzymania w przedszkolach dzieci z Gminy Sorkwity uczęszczających do  przedszkola w Mrągowie i Biskupcu w kwocie 22.669,05 zł przekazanej na podstawie pism  z UM Mrągowo.
 
    Wydatki poniesione w rozdziale 80106 w kwocie 56.505,95 zł, stanowią wartość dotacji przekazanej dla dwóch szkół niepublicznych tj. w Kozłowie i Choszczewie na niepubliczne punkty przedszkolne dla dzieci  3-5 lat.
Wydatki w rozdziale 80110 na gimnazja w Sorkwitach i w Warpunach wyniosły 1.100.241,46 zł.  Z ogólnej sumy wydatków przeznaczono na:
 • płace i pochodne                                      887.774,20  zł
 • materiały, energię i usługi                          126.898,65  zł
 • pozostałe wydatki                                      85.568,61  zł.
 
Wydatki na zakup opału, opłaty za energię elektryczną, wodę oraz wywóz nieczystości rozliczane są udziałem procentowym w wydatkach S.P Warpuny. Na pozostałe wydatki składają się dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane dla nauczycieli, koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie budynków od ognia, szkolenia pracowników oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 
Na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania w rozdziale stanowiły kwotę 54.791,88 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
 
W rozdziale 80113 wydatki na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 211.439,29 zł.
 
   W roku 2017 uczniowie z obwodu Zespołu Szkół w Sorkwitach oraz Zespołu Szkół w Zyndakach dowożeni byli do szkoły przez firmę PKS  Sp. z o.o w  Mrągowie. Przewoźnik  został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Wydatki stanowią opłaty za bilety miesięczne dzieci dowożonych środkami komunikacji PKS, transportem przewoźników prywatnych, dowożenie dzieci niepełnosprawnych do ośrodka rehabilitacyjnego w Szczytnie oraz do Szkoły Specjalnej w Mrągowie.
 
W rozdziale 80146 na dokształcanie nauczycieli wydatki ogółem wynoszą 6.406,08 zł, z czego:
 
- dofinansowanie czesnego                                         3.000,00 zł
- szkolenia nauczycieli                                               3.406,08 zł.
 
Wydatki w rozdziale 80148 Stołówki Szkolne wyniosły 197.093,10 zł, w tym:
 
płace i pochodne                 -                                          157.509,72 zł
materiały , energia, usługi   -                                             26.864,53 zł
pozostałe wydatki                -                                             7.366,72 zł.
wydatki inwestycyjne           -                                              5.352,13 zł.
 
     
      W rozdziale 80150 wydatki poniesiono w kwocie 48.911,22 zł.
 
      Kwota ta stanowi wartość wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzeń , składek ZUS oraz odpisu na  ZFŚS z tytułu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach .
 
W rozdziale 80195 poniesiono wydatki w wysokości 100.504,73 zł, z kwoty tej:
 
-  przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 45.123,92 zł,
- wydatki w wysokości 6.875,41 zł dotyczą Projektu pt. „Klub Języka angielskiego” realizowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Celem programu grantowego SMALL GRANTS jest umożliwienie realizacji na terenach wiejskich projektów zwiększających motywację i zainteresowanie uczeniem się języka angielskiego, podnoszących znajomość języka angielskiego wśród dzieci i młodzieży wiejskiej, poprawiających efektywność nauczania, szczególnie w zakresie komunikatywności. Projekt realizowany był w Zespole Szkół Zyndaki.
- wydatki w wysokości 48.505,40 zł dotyczą  realizacji Projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Warpunach. Umowa podpisana jest z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. W ramach realizacji programu Erasmus+ czworo nauczycieli ze Szkoły w Warpunach wzięło udział w wakacyjnych kursach języka angielskiego w Wielkiej Brytanii. Nauczyciel języka angielskiego uczestniczył w kursie metodycznym, dzięki któremu wzbogacił swoją wiedzę metodyczną z zakresu metodyki nauczania tegoż języka. Pozostali trzej uczestnicy mobilności skorzystali z formy nauki i doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim przez codzienny kontakt z przedstawicielami innych nacji oraz rodowitymi Brytyjczykami, a także przez uczestnictwo w wycieczkach oraz formach aktywności organizowanych przez szkołę.
 
Dział 851 – Ochrona zdrowia
 
W 2017 r. w dziale 851 wydatkowano kwotę 52.712,38 zł,  co stanowi 81,1% ogółu wydatków planowanych w tym dziale.
W rozdziale 85153 kwota 4.523,80 zł stanowi wydatki związane przeciwdziałaniem narkomanii, są to wydatki związane ze szkoleniami i programami dydaktycznymi na temat zapobiegania narkomanii. Wydatki w rozdziale 85154 przeznaczono na przeciwdziałanie skutkom szerzenia się alkoholizmu w wysokości 48.197,58 zł, w łącznej kwocie wydatków mieszczą się m.in. kwoty wynagrodzenia dla koordynatora GKRPA , opłaty prawnika ds. pomocy rodzinom z problemem alkoholowym oraz szkolenia i programy o tematyce antyalkoholowej.
 
Dział 852 – Opieka społeczna
 
W 2017 r. na pomoc społeczną wydano 1.885.570,87 zł.
 
W rozdziale 85202 - Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę  246 580,75 zł .
 
Jest  to wartość świadczeń jaką poniosła Gmina Sorkwity za pobyt czworga mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej ”Arka” w Mikołajkach, za pobyt jednego z mieszkańców  gminy w Domu Pomocy Społecznej w Drużykowej, &nbs

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Łuciuk Data wytworzenia informacji: 2018-03-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Łuciuk Data wprowadzenia do BIP 2018-03-29 13:56:40
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-03-29 14:39:31
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-29 14:39:31
Artykuł był wyświetlony: 129 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Opady śniegu, oblodzenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-28 09:10:36

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyla informację: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Data wytworzenia informacji: 2018-03-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Siemieniuk Data wprowadzenia do BIP 2018-03-28 09:10:36
Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik Data udostępnienia informacji: 2018-03-28 09:11:23
Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik Data ostatniej zmiany: 2018-03-28 09:11:23
Artykuł był wyświetlony: 183 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu