ˆ

Otwarte konkursy ofert

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-10-20 10:34:26 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.). Współpraca opiera się m.in. na zlecaniu organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w w.w. ustawie. Odbywa się ona na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Sorkwity do dnia 30 kwietnia, każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.

W 2014r. w gminie Sorkwity ogłoszono 26 lutego 2014 cr. otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy na Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Dotację otrzymały następujące stowarzyszenia:

1. Klub Sportowy Ludowy Zespół Sportowy „FALA” Warpuny w kwocie 20 000,00 zł.

2. Gminny Klub Sportowy Ludowe Zespoły Sportowe „START” Kozłowo w kwocie 20 000,00 zł

 

Klub Sportowy Ludowy Zespół Sportowy „FALA” Warpuny otrzymał dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie zajęć sportowych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży”. Zadanie wykonywane było w okresie od 02.05.2014 r. do 31.12.2014 r. Cele zamierzone przez KS LZS „FALA” Warpuny zostały osiągnięte poprzez uczestnictwo w zorganizowanych imprezach dzieci i młodzieży i dorosłych z terenu gminy Sorkwity. Zakładały one:

  1. Promocję gminy Sorkwity,

  2. Ograniczenie zachowań nieakceptowanych – alkoholizm, narkomania, przestępczość,

  3. Rozbudzanie u młodzieży zamiłowania do uprawiania sportu oraz kształtowanie etyki, rywalizacji, współpracy, przyjaźni i przychylności.

Gminny Klub Sportowy Ludowe Zespoły Sportowe „START” Kozłowo otrzymał dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Piłka nożna dyscypliną sportową dla wszystkich”. Zadanie wykonywane było w okresie od 01.05.2014r. do 31.12.2014r. Cele zamierzone przez GKS LZS „START” Kozłowo zostały osiągnięte poprzez uczestnictwo w zorganizowanych imprezach dzieci i młodzieży z terenu gminy Sorkwity. Zakładały one:

1. Rozwijanie kultury fizycznej i sportu,

2. Popularyzację zdrowego stylu życia i czynnego uprawiania sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

3. Wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym.

Wszystkie organizacje pozarządowe realizujące zadania własne Gminy Sorkwity złożyły w określonym przez prawo terminie sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego. Realizacja zadań przebiegała zgodnie ze złożonymi ofertami.

Łączna kwota dotacji przekazanych w 2014r. na realizację zadań publicznych w gminie Sorkwity wynosiła: 40 000,00 zł.

Sprawozdanie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sorkwity, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Sorkwity oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

Wójt Gminy Sorkwity

(-) Józef Maciejewski

 

Sporządziła: Dorota Prill

Sorkwity: dnia 17.04.2015 r.

« powrót do poprzedniej strony