ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprawozdania

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wojciech Gniady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojciech Gniady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-29 14:44:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-29 14:45:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-03-29 14:45:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1303 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja z gospodarowania mieniem komunalnym w 2017 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

W 2017 roku zorganizowano ogółem 28 przetargów publicznych nieograniczonych i ograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych położonych w miejscowościach w tym:
 
 • po 2 przetargi na działki położone w obrębie Warpuny
o powierzchni 1321 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/10,
o powierzchni 1364 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/11,
o powierzchni 1423 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/12,
o powierzchni 1198 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/13,
o powierzchni 1331 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 198/14,
o powierzchni  2031 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 197/31.
 • 1 przetarg na działkę oznaczone nr 103/1  położoną w obrębie Zyndaki
 • po 2 przetargi na działki  położone w obrębie Sorkwity
o powierzchni 4729 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 70/42,
o powierzchni 882 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 70/41,
o powierzchni 2492 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 70/44,
o powierzchni 5517 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 70/45,
 •  po 2 przetargi na działkę oznaczoną nr 22/5 położoną w obrębie Borowo
 • po 2 przetargi na działkę oznaczoną nr 22/6 położoną w obrębie Borowo
 • po 2 przetargi na działkę oznaczoną nr 23/5 położoną w obrębie Rybno
 • po 2 przetargi na nieruchomość lokalowa położoną w Sorkwitach przy ulicy Szkolnej nr 4.
 • 2 przetargi ograniczone do mieszkańców gminy Sorkwity na sprzedaż udziału 32/100 w  nieruchomości położonej w Zyndakach  na działce 371/10
 • 1 przetarg na działkę oznaczoną nr 255 położoną w obrębie Kozłowo.
 
Ze wszystkich przeprowadzonych przetargów doszły do skutku przetargi zorganizowane na działki o nr 70/41, 70/42 i 70/44 obręb Sorkwity, działkę nr 255 obręb Kozłowo i nieruchomość lokalowa nr 3 położona w Sorkwitach przy ul. Szkolnej nr 4 wyłonieni zostali nabywcy na łączną kwotę 389 917,42 zł z którymi zostały zawarte akty notarialne. Pozostałe przetargi nie doszły do skutku z powodu braku oferentów i nie zostali wyłonieni  nabywcy nieruchomości.
 
W formie bezprzetargowej na zagospodarowanie nieruchomości przyległych sprzedane zostały nieruchomości położone:
 • w obrębie Warpuny działka nr 291/4 o pow.465 m2
 • w obrębie Stary Gieląd działka nr 213/1 o pow. 41 m2
 • w obrębie Stary Gieląd działka nr 242/2 o pow. 120 m2
 • w obrębie Nibork działka nr 162/27 o pow. 31 m2
 • w obrębie Kozłowo działka nr 260 o pow. 41 m2
            W drodze bezprzetargowej sprzedane zostały 3 lokale komunalne dla najemców w miejscowościach: Warpuny ul. Robotnicza nr 1/18, Gizewo nr 4/2, Maradzki Chojniak nr 7. Dla wszystkich lokali cena nabycia została rozłożona na raty.
W formie rokowań po dwóch przetargach sprzedany został udział 32/100 w działce 371/10 położonej w obrębie Zyndaki.
Jeden użytkownik wieczysty dokonał przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności działki 275/5 położonej w obrębie Kozłowo.
            Ponadto Gmina nabyła odpłatnie od osoby fizycznej działkę oznaczoną nr 124/3 o powierzchni 300 m2 w obrębie Rybno na powiększenie cmentarza komunalnego, a od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie otrzymała nieodpłatnie działkę oznaczona nr 6 w Rybnie o pow. 0,52 ha z przeznaczeniem na urządzenie drogi, działkę oznaczonej nr 75/12 o pow. 301 m2, obręb Sorkwity zabudowanej zbiornikiem bezodpływowym oraz nowo wybudowaną sieć kanalizacyjną z budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Milukach do oczyszczalni ścieków w Sorkwitach na ogólna kwotę 230.120 zł
 Ustanowione zostały na gruntach komunalnych odpłatne służebności przesyłu na rzecz Energii Operator S.A na nieruchomościach gruntowych położonych w miejscowościach
- Zyndaki  na działkach oznaczonych nr 233/3 i 229/2
- Pustniki  na działce oznaczonej nr 120/25
Głównie ustanawiane służebności związane były z doprowadzeniem  sieci niskiego napięcia do nowo budowanych budynków mieszkalnych.
 
Sporządzono 22 umowy dzierżawy gruntów o powierzchni ogólnej 8,5461 ha.
 
 
Sporządziła
 
Maria Rolczyńska
Sorkwity, dnia 12.03.2018 r.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Rolczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Rolczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-29 14:41:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-29 14:41:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-03-29 14:41:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1290 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SORKWITY ZA 2017 ROK.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dnia 21 grudnia 2016 r. został uchwalony przez Radę Gminy w Sorkwitach budżet Gminy, który zakładał osiągnięcie 20.936.250,00 zł dochodów oraz limit wydatków na kwotę 22.180.000,00 zł. Planowany deficyt w kwocie 1.243.750,00 zł pokryty miał być kredytem bankowym.
W ciągu ubiegłego roku budżet był zmieniany piętnastokrotnie, z tego dziesięciokrotnie przez Radę Gminy i pięciokrotnie przez Wójta Gminy.
Ostateczna wersja budżetu uchwalona przez Radę Gminy w Sorkwitach w dniu 22 grudnia 2017 r. uchwałą Nr XXXIV/230/2017 zakładała osiągnięcie dochodów w wysokości 22.320.376,53 zł i wydatków w kwocie 23.549.126,53 zł, oraz deficyt budżetowy w kwocie 1.228.750,00 zł.
 
I. DOCHODY
 
Za 2017 r. osiągnięto 20.885.854,72 zł dochodów, co stanowi 93,6% wykonania w stosunku do sum planowanych,w tym dochody majątkowe na kwotę 1.097.900,27 zł, a dochody bieżące na kwotę 19.787.954,45 zł. Realizację dochodów według działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.
 
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 
Uzyskane dochody w kwocie 504.300,07 zł składają się z wpłat mieszkańców na budowę wodociągów w wysokości 11.375,00 zł, kwota 422.784,93 zł. stanowi dotację na zwrot podatku akcyzowego za paliwo dla rolników posiadających grunty rolne na terenie  gminy Sorkwity. Kwota 23.042,05 zł stanowi wartość dofinansowania z WFOŚ i GW w Olsztynie na usuwanie azbestu i wyrobów z azbestu z terenu Gminy Sorkwity w  2017 r., natomiast kwota 8.218,09 zł stanowi wpłaty beneficjentów z tytułu udziału własnego w likwidacji azbestu za 2017 r. i częściowo za 2016. Kwota 38.880,00 zł, stanowi wartość dofinansowania z  WFOŚ i GW w Olsztynie na likwidację barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Sorkwity.
 
Dział 020 – Leśnictwo 
 
Dochody w tym dziale wynoszą 7.056,90 zł, są to wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie za 2017 r.
 
Dział 600 – Transport i łączność 
 
Dochody w tym dziale wynoszą 235.384,37 zł, wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasów drogowych w 2017 r., stanowią kwotę 14.470,93 zł, kwota 150.913,44 zł, stanowi dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa ul. Jeziornej w Warpunach”, na podstawie podpisanej  umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020,  operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Kwota 70.000,00 zł, została pozyskana z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. ”Remont i modernizacja drogi gminnej w Burszewie”, jako na drogę stanowiącą dojazd do gruntów rolnych.
 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 
Łączne wpływy w tym dziale wynoszą 449.130,82 zł i pochodzą z:
-  wpłat za dzierżawę i najem mienia komunalnego na kwotę                                     67.966,29 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności            7.800,00 zł
-  sprzedaży mienia komunalnego w kwocie                                                            351.416,44 zł
- odsetek od nieterminowej zapłaty w kwocie                                                              2.206,91 zł
  -  wpływy z różnych opłat                                                                                          9.080,00 zł
  - wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów                              2.890,79 zł
  -  dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (plac zabaw Nibork)                                          7.770,39 zł
                                                                                                                                                 
 
Dział 750 - Administracja publiczna
 
      Uzyskane dochody w kwocie 136.845,78 zł pochodzą z: Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dotacji na wykonanie zadań rządowych zleconych gminie w kwocie 30.532,00 zł, kwota 1,55 zł, stanowi 5% kwoty z tytułu udostępnienia danych osobowych, pozostałe dochody pochodzą z drobnych usług i innych opłat w kwocie 23.180,95 zł., w tym kosztów upomnień i zwrotu kosztów procesowych w kwocie 7.286,48 zł, oraz z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2.731,94 zł. Kwota 80.399,34 zł stanowi wartość odszkodowania wpłaconego dla Gminy Sorkwity z tytułu sfałszowanych wyborów Wójta Gminy w 2006 r. na postawie ugody zawartej na II transzę odszkodowania.
           
Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy
 
Uzyskane dochody w kwocie 2.070,00 zł pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie na aktualizację list wyborców w wysokości 950,00 zł oraz z dotacji w kwocie 1.120,00 zł na zakup urn wyborczych. 
           
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 
Uzyskane dochody w kwocie 11.600,00 zł pochodzą z dotacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w kwocie 10.000,00zł, na dofinansowanie remontu Remizy OSP w Gizewie, kwota 1.600,00zł, stanowi dotację ze Starostwa Powiatowego w Mrągowie na zakup butli tlenowych dla OSP Rybno.
 
Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych
 
Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 4.863.981,50 zł. W rozdziale wpływy z podatku dochodowego dochody wynoszą 4.530,79 zł i pochodzą z podatku od działalności gospodarczej opłaconej w formie karty podatkowej. Ponadto wpływy pochodzą z następujących podatków:
 
-  z podatku od nieruchomości w kwocie                                                    2.065.623,74 zł
-  z podatku rolnego w kwocie                                                                      778.084,10 zł
-  z podatku leśnego w kwocie                                                                     165.266,40 zł
-  z podatku od środków transportowych w kwocie                                           17.350,19 zł
-  z podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie                                   158.190,00 zł
 
Poza tym osiągnięto wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 33.097,82 zł, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków w kwocie 8.984,55 zł, podatku od spadków i darowizn w kwocie 16.137,00 zł, kwota 6.528,00 zł, stanowi rekompensatę za utracone podatki pod jeziorami.
Realizację łącznego zobowiązania pieniężnego za 2017 r. przedstawia załącznik nr 1b do niniejszej informacji.
Realizację i stan poszczególnych należności w rozdziałach 75615 i 75616 przedstawia załącznik nr 1c do niniejszego sprawozdania.
Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy do budżetu gminy w 2017 r. nie wpłynęło 692.073,30 zł.
W rozdziale 75618 uzyskano dochody w kwocie 82.994,35 zł, w tym  wpływy od zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią kwotę 64.557,35 zł, a opłata skarbowa stanowi kwotę 18.437,00 zł.
W rozdziale 75621 udziały gmin w podatkach uzyskano wpływy w kwocie 1.527.194,56zł, z tego z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano kwotę 1.519.118,00 zł, a z podatku dochodowego od osób prawnych kwotę 8.076,56 zł.
 
Dział 758 – Różne rozliczenia
 
W okresie 2017 r. do budżetu gminy w tym dziale wpływy osiągnęły kwotę 6.462.249,00 zł, z tego:
 
-  część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie                                                 4.165,531,00 zł
-  część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie                                            2.284.531,00 zł
-  część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie                                                 12.187,00 zł
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie
 
Uzyskane dochody w okresie 2017 r. w kwocie 778.737,01 zł pochodzą z opłat za centralne ogrzewanie i czynszów mieszkaniowych oraz pozostałych wpływów w kwocie 16.303,42 zł, różnych dochodów w kwocie 4.168,83zł., odsetek w wysokości 4,78 zł. Kwota 31.163,32 zł stanowi zwrot kosztów utrzymania otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego  na wychowanków przedszkoli niepublicznych uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Sorkwity, a nie będących jej mieszkańcami oraz kwota 5.893,65 zł, która stanowi dotację przekazaną za swoich mieszkańców przez inne samorządy, na podstawie porozumienia na naukę religii ewangelickiej w SP w Sorkwitach. Kwota 3.800,00 zł stanowi dotację zgodnie z porozumieniem  z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi na dodatkowe nauczanie języka angielskiego w klasach szkoły podstawowej i trzecich gimnazjum. Kwota 144.504,00 zł, stanowi  środki dotacji na wychowanków przedszkola przekazaną przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki. Kwota 58.053,21 zł, stanowi dotację przekazaną przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, a kwota dotacji w wysokości 8.910,90 zł, przeznaczona jest na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.  Dochody w kwocie 214,65 zł, stanowią wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych, gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych. Dotację w kwocie 6.220,25 zł otrzymano w związku z podpisaniem umowy nr 25/33/ETAs2016 o dofinansowanie projektu w ramach Programu English Teaching finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności za pośrednictwem Nidzickiej Fundacji NIDA. Beneficjentem środków jest Zespół Szkół w Zyndaki 2. W ramach programu dzieci ze szkoły podstawowej miały dodatkowy angielski. Kwota 500.000,00 zł, stanowi dofinansowanie budowy Sali sportowej w Zespole Szkół Zyndaki 2 otrzymane na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki.
 
Dział 852 – Opieka społeczna
 
Dochody w kwocie 839.105,27 zł pochodzą z:
 
 -   dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                37.063,31 zł
-  dotacji na zasiłki i pomoc w naturze                                                              223.444,90 zł
-  dotacji na dodatek energetyczny                                                                       1.792,18 zł
-  dotacji na zasiłki stałe                                                                                  172.429,37 zł
-  dotacji na utrzymanie GOPS w kwocie                                                          100.700,24 zł
-  pomoc w zakresie dożywiania                                                                       243.200,00 zł
-  odpłatności podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych w kwocie         60.472,46 zł
-  innych (odsetki i zwrot koszt.upomień)                                                                      2,81 zł.
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 
Dochody osiągnięte w tym dziale stanowią kwotę 103.264,00 zł pochodzą z dotacji na pomoc materialną dla uczniów.
 
Dział 855 – Rodzina
 
Dochody w kwocie 5.954.612,94 zł pochodzą z:
- dotacji na świadczenie wychowawcze                                                         3.581.032,94 zł,
-  dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki
na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp.społecznego                                           2.340.870,91 zł
  - dotacja na Kartę Dużej Rodziny                                                                           120,60 zł
- dotacji na wsparcie rodziny                                                                             10.805,00 zł
- dotacji na wydatki program „za życiem”                                                             4.000,50 zł
-  zwrotu z tytułu zaliczek alimentacyjnych (50%) i FA                                          5.550,17 zł
   -  innych (odsetki i zwrot koszt.upomień)                                                               845,20 zł
   - zwrot niesłusznie pobranych świadczeń za 2016r.                                            11.387,62 zł
 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna
 
Osiągnięte wpływy w kwocie 537.517,06 zł  składają się z kwoty 5.370,00 zł, która  stanowi wpłaty mieszkańców za budowę sieci kanalizacyjnej, kwota 7.964,27 zł, stanowi wpływy z Urzędu Marszałkowskiego oraz WFOŚ i GW w Olsztynie z tytułu opłat za ochronę środowiska, a kwota 524.182,79 zł, stanowi opłaty mieszkańców za gospodarkę odpadami .
 
 
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
 
Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2017 r. przedstawia załącznik nr 1a do niniejszej informacji. Dotacje i wydatki w stosunku do planu zostały zrealizowane w 98,1%.
 
III. WYDATKI
 
W 2017 r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 21.946.582,58 zł, co stanowi 93,2 % wielkości planowanych. Z ogólnej sumy wydatków przypada na:
 
a)       wydatki majątkowe                                     3.070.512,17 zł,
w tym:
                     -           inwestycje                         2.920.512,17 zł,
 
b)       wydatki bieżące                                        18.876.070,41 zł,
 
Realizację wydatków wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.
 
Z ogólnych wydatków przeznaczono na:
 
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
 
W roku 2017 wydatkowano kwotę 556.829,45 zł, co stanowi 99,7% wykonania planowanych w tym dziale wydatków. Z kwoty tej odprowadzono 2% wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze w wysokości 15.404,94 zł. Kwota 422.784,93 zł stanowi zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników i koszt wypłaty zwrotu podatku rolnikom, a kwotę 41.212,49 zł stanowią wydatki związane z podwyższeniem estetyki sołectw oraz wydatki związane z organizacją święta plonów „Dożynki Gminne 2017”. Kwota 27.108,09 zł, stanowi wartość usług za usuwanie azbestu i wyrobów z azbestu z terenu Gminy Sorkwity w  2017 r. Kwota 38.880,00 zł, stanowi wartość usług związanych z likwidacją barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Sorkwity  dofinansowanych  z  WFOŚ i GW w Olsztynie. Kwota 11.439,00 zł, stanowi wartość wydatków inwestycyjnych zgodnie z zał. nr 3 do niniejszego sprawozdania, inwestycje przedstawia część IV sprawozdania.
 
Dział 600 – Transport i łączność
 
W roku 2017 wydatkowano na drogi gminne  kwotę 849.113,83 zł, Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 654.861,47 zł, z kwoty tej wydatki inwestycyjne stanowią 504.861,47 zł, realizacja inwestycji przedstawiona jest w części IV niniejszego sprawozdania, natomiast kwota 150.000,00 zł, została zgodnie z podpisaną umową przekazana do Starostwa Powiatowego w Mrągowie jako pomoc finansowa na modernizację drogi Polska Wieś - Burszewo - Wola na odcinku w Gminie Sorkwity.  Na remonty dróg gminnych wykonane przez usługodawców zewnętrznych  wydatkowano kwotę 188.800,17 zł. Kwota 5.380,96 zł, została wydatkowana na zakup znalów drogowych i wykonanie tzw. ”śpiącego policjanta” na ul. Młynowej w Warpunach, a  kwota 71,23 zł, została wydatkowana na opłatę za zajęcie pasa drogowego.
 
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
 
W roku 2017 w tym dziale wydatkowano kwotę 203.466,69zł, na wydatki związane z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży i jego utrzymaniem na kwotę 140.363,51 zł, w tej kwocie wydatków znajdują się nakłady  na wykaszanie terenów zielonych , gospodarkę odpadami komunalnymi z terenów gminnych oraz ubezpieczenie mienia. Kwota 15.936,00 zł, została wydatkowana na zakup tablic ogłoszeniowych w sołectwach oraz na zakup drobnego sprzętu dla sołectw. Kwota 47.167,18 zł stanowi wydatki inwestycyjne, które są  przedstawione szczegółowo w części IV niniejszej informacji.
 
Dział 710 – Działalność usługowa
 
     Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę137.127,01 zł, są to koszty wykonania częściowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań w kwocie 74.550,30 zł, oraz utrzymanie cmentarzy komunalnych w kwocie 62.576,71 zł.
 
Dział 750 – Administracja publiczna
 
W roku 2017 w tym dziale wydatkowano 2.540.972,16 zł.
 
1.       Koszt działalności Rady Gminy wynosił:                   183.946,95 zł, z tego:
-      diety radnych -                                                        177.898,40 zł
-      pozostałe wydatki -                                                     6.048,55 zł
 
2.       Koszt utrzymania Urzędu Gminy wynosi  1.961.043,71 zł  z tego:
-      z zadań zleconych -                                                    63.676,79 zł
      w tym z dotacji:                                                           30.532,00 zł
-      z zadań własnych -                                                   1.897.366,92 zł
    -  z ogólnej sumy wydatków przypada na:
-    płace i pochodne -                                                    1.362.142,17 zł
-    materiały, energia, usługi -                                           368.336,40 zł
-    pozostałe koszty -                                                      226.823,48 zł.
 
      
Kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 3.741,66zł., przedstawiono w części IV sprawozdania.
 
 
          Na wydatki związane ze wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego tj. Zakład Obsługi Szkół wydatkowano kwotę 389.470,25 zł.
 
   -   z ogólnej sumy wydatków przypada na:
-    płace i pochodne -                                                   350.775,39 zł
-    materiały, energia, usługi -                                         28.843,45 zł
-    pozostałe koszty -                                                       9.851,41 zł.
 
   Na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania w dziale stanowiły kwotę 176.321,01 zł,  zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
 
       
Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy
 
Wydatki w tym dziale  w kwocie 2.070,00zł stanowią koszty aktualizacji list wyborców w wysokości 950,00zł. Kwota 1.120,00zł stanowi wydatki na zakup urn wyborczych . 
 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
 
W 2017 r. w tym dziale wydatkowano 141.997,65zł. Kwotę 19.070,61zł, stanowią wydatki inwestycyjne omówione w części IV sprawozdania. Pozostałe wydatki to koszty bieżące w wysokości 122.927,04 zł, związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w Sorkwitach, Rybnie, Warpunach i Gizewie, wydatki poniesiono na zakup sprzętu, paliwa, dostaw energii cieplnej i elektrycznej, ubezpieczenia mienia, gaszenia pożarów.
 
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
 
W 2017 r. wydatki w tym dziale wyniosły 296.057,92 zł stanowią one odsetki od kredytów i pożyczek.
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie
 
W 2017 r. w tym dziale wydatkowano kwotę 7.504.418,40 zł, co stanowi 34,19 % bieżących wydatków budżetowych.
 Z tego przypada na:
r. 80101 Szkoły Podstawowe -                                                 5.086.216,75 zł
t.80103 Oddziały przedszkolne w SP-                                           36.689,60 zł
r.80104 Przedszkola -                                                                660.410,22 zł
r.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego                             56.505,95 zł
r. 80110 Gimnazja -                                                                  1.100.241,46 zł
r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół -                                         211.439,29 zł
r. 80146 Dokształcanie i doskonalenie Nauczycieli                            6.406,08 zł
r. 80148 Stołówki szkolne                                                            197.093,10 zł
r, 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji  nauki i metod pracy dla dzieci i  młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych - 48.911,22 zł
r. 80195 Pozostała działalność -                                                   100.504,73 zł.
 
Z ogólnej sumy wydatkowano na działalność 4 szkół podstawowych kwoty na:
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 1.647.848,21 zł.
 • materiały, energia, usługi                                                           164.801,59 zł
 • pozostałe wydatki                                                                     177.759,25 zł
 • dotacja dla niepublicznych szkół      podstawowych                     882.500,05 zł
 • dotacja  na naukę religii prawosławnej dla UM Mrągowo                   2.895,24 zł
 •  wydatki inwestycyjne                                                             2.210.412,41 zł
 
            Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty za środki bhp w wysokości 91.571,98 zł. Na zakup materiałów do bieżącej działalności w szkołach podstawowych przeznaczono kwotę 44.633,23 zł, z której zakupiono opał, środki do utrzymania czystości, materiały biurowo-kancelaryjne, druki szkolne, materiały remontowe do drobnych napraw wykonywanych przez konserwatorów, z tego m.in. Szkoła Podstawowa w Sorkwitach pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie na zorganizowanie miniogrodu na posesji szkolnej w wysokości 1.500,00 zł. Ponadto z dotacji sfinansowano zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej w Sorkwitach w kwocie 3.511,90 zł oraz w Szkole Podstawowej w Warpunach w kwocie 1.399,00 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne na wartość ogółem 42.899,45 zł w tym wydatki na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 34.703,70 zł, oraz wydatki na zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej w Sorkwitach w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 5.000,00 zł w tym dotacja 4.000,00 zł. Zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - w okresie sprawozdawczym na tego rodzaju usługi wydatkowano kwotę łączną w wysokości 50.584,38 zł. Wydatki na usługi remontowe w szkołach wyniosły 10.596,77 zł. Są to m.in. opłaty za naprawy kserokopiarek, konserwację sprzętu p.pożarowego, udrożnienie odwodnienia budynku szkolnego i remont instalacji c.o w SP Warpuny, naprawę instalacji elektrycznej i montaż podlicznika. Na pozostałe usługi tj. służbę medycyny pracy, usługi komunalne, transportowe, prowizje bankowe, oraz usługi telefoniczne wydatkowano 15.242,61 zł. Zwrot kosztów delegacji służbowych pracowników wyniósł 885,93 zł. Wydatki za ubezpieczenie mienia szkół, opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji gazów i pyłów do powietrza, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 12.335,80 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń w wysokości 72.918,54 zł przekazano na odrębny rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Opłacono podatek od nieruchomości w wysokości 47,00 zł. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników wydatkowano kwotę 845,15 zł. Dotacja na naukę religii prawosławnej dzieci z Gminy Sorkwity, przekazana w ramach porozumienia dla Urzędu Miasta Mrągowo stanowi wydatek w kwocie 2.895,24 zł. Kwota 882.500,05zł stanowi wartość dotacji przekazanej dla dwóch Szkół Niepublicznych tj. w Kozłowie i Choszczewie. Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.210.412,41 zł, omówione zostały w części IV sprawozdania.
 
Na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania w rozdziale stanowiły kwotę 219.004,52 zł, kwota ta stanowi zobowiązania niewymagalne.
 
    Wydatki poniesione w rozdziale 80103 w kwocie 36.689,60 zł, stanowią wartość dotacji przekazanej dla dwóch szkół niepublicznych tj. w Kozłowie i Choszczewie na odziały przedszkolne dla sześciolatków.
 
Wydatki w rozdziale 80104 na utrzymanie przedszkoli - wydatkowano kwotę 660.410,22 zł. Kwota ta stanowi łączną dotację udzieloną przedszkolom niepublicznym w Sorkwitach, Warpunach i Rozogach w wysokości  637.741,17 zł oraz zwrot kosztów utrzymania w przedszkolach dzieci z Gminy Sorkwity uczęszczających do  przedszkola w Mrągowie i Biskupcu w kwocie 22.669,05 zł przekazanej na podstawie pism  z UM Mrągowo.
 
    Wydatki poniesione w rozdziale 80106 w kwocie 56.505,95 zł, stanowią wartość dotacji przekazanej dla dwóch szkół niepublicznych tj. w Kozłowie i Choszczewie na niepubliczne punkty przedszkolne dla dzieci  3-5 lat.
Wydatki w rozdziale 80110 na gimnazja w Sorkwitach i w Warpunach wyniosły 1.100.241,46 zł.  Z ogólnej sumy wydatków przeznaczono na:
 • płace i pochodne                                      887.774,20  zł
 • materiały, energię i usługi                          126.898,65  zł
 • pozostałe wydatki                                      85.568,61  zł.
 
Wydatki na zakup opału, opłaty za energię elektryczną, wodę oraz wywóz nieczystości rozliczane są udziałem procentowym w wydatkach S.P Warpuny. Na pozostałe wydatki składają się dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane dla nauczycieli, koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie budynków od ognia, szkolenia pracowników oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 
Na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania w rozdziale stanowiły kwotę 54.791,88 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
 
W rozdziale 80113 wydatki na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 211.439,29 zł.
 
   W roku 2017 uczniowie z obwodu Zespołu Szkół w Sorkwitach oraz Zespołu Szkół w Zyndakach dowożeni byli do szkoły przez firmę PKS  Sp. z o.o w  Mrągowie. Przewoźnik  został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Wydatki stanowią opłaty za bilety miesięczne dzieci dowożonych środkami komunikacji PKS, transportem przewoźników prywatnych, dowożenie dzieci niepełnosprawnych do ośrodka rehabilitacyjnego w Szczytnie oraz do Szkoły Specjalnej w Mrągowie.
 
W rozdziale 80146 na dokształcanie nauczycieli wydatki ogółem wynoszą 6.406,08 zł, z czego:
 
- dofinansowanie czesnego                                         3.000,00 zł
- szkolenia nauczycieli                                               3.406,08 zł.
 
Wydatki w rozdziale 80148 Stołówki Szkolne wyniosły 197.093,10 zł, w tym:
 
płace i pochodne                 -                                          157.509,72 zł
materiały , energia, usługi   -                                             26.864,53 zł
pozostałe wydatki                -                                             7.366,72 zł.
wydatki inwestycyjne           -                                              5.352,13 zł.
 
     
      W rozdziale 80150 wydatki poniesiono w kwocie 48.911,22 zł.
 
      Kwota ta stanowi wartość wypłaconych dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzeń , składek ZUS oraz odpisu na  ZFŚS z tytułu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach .
 
W rozdziale 80195 poniesiono wydatki w wysokości 100.504,73 zł, z kwoty tej:
 
-  przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 45.123,92 zł,
- wydatki w wysokości 6.875,41 zł dotyczą Projektu pt. „Klub Języka angielskiego” realizowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Celem programu grantowego SMALL GRANTS jest umożliwienie realizacji na terenach wiejskich projektów zwiększających motywację i zainteresowanie uczeniem się języka angielskiego, podnoszących znajomość języka angielskiego wśród dzieci i młodzieży wiejskiej, poprawiających efektywność nauczania, szczególnie w zakresie komunikatywności. Projekt realizowany był w Zespole Szkół Zyndaki.
- wydatki w wysokości 48.505,40 zł dotyczą  realizacji Projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Warpunach. Umowa podpisana jest z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. W ramach realizacji programu Erasmus+ czworo nauczycieli ze Szkoły w Warpunach wzięło udział w wakacyjnych kursach języka angielskiego w Wielkiej Brytanii. Nauczyciel języka angielskiego uczestniczył w kursie metodycznym, dzięki któremu wzbogacił swoją wiedzę metodyczną z zakresu metodyki nauczania tegoż języka. Pozostali trzej uczestnicy mobilności skorzystali z formy nauki i doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim przez codzienny kontakt z przedstawicielami innych nacji oraz rodowitymi Brytyjczykami, a także przez uczestnictwo w wycieczkach oraz formach aktywności organizowanych przez szkołę.
 
Dział 851 – Ochrona zdrowia
 
W 2017 r. w dziale 851 wydatkowano kwotę 52.712,38 zł,  co stanowi 81,1% ogółu wydatków planowanych w tym dziale.
W rozdziale 85153 kwota 4.523,80 zł stanowi wydatki związane przeciwdziałaniem narkomanii, są to wydatki związane ze szkoleniami i programami dydaktycznymi na temat zapobiegania narkomanii. Wydatki w rozdziale 85154 przeznaczono na przeciwdziałanie skutkom szerzenia się alkoholizmu w wysokości 48.197,58 zł, w łącznej kwocie wydatków mieszczą się m.in. kwoty wynagrodzenia dla koordynatora GKRPA , opłaty prawnika ds. pomocy rodzinom z problemem alkoholowym oraz szkolenia i programy o tematyce antyalkoholowej.
 
Dział 852 – Opieka społeczna
 
W 2017 r. na pomoc społeczną wydano 1.885.570,87 zł.
 
W rozdziale 85202 - Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę  246 580,75 zł .
 
Jest  to wartość świadczeń jaką poniosła Gmina Sorkwity za pobyt czworga mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej ”Arka” w Mikołajkach, za pobyt jednego z mieszkańców  gminy w Domu Pomocy Społecznej w Drużykowej, &nbs

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Łuciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Łuciuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-29 13:56:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-29 14:39:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-03-29 14:39:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1198 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie za IV kwartał 2017

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Nowotka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Nowotka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-01 07:30:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-01 07:38:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-03-23 11:25:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2200 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdania za III kwartał 2017

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Nowotka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-10-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Łuciuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-10-24 15:37:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-10-24 15:41:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-10-24 15:41:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1897 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SORKWITY
 ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
 
 
Uchwalony budżet Gminy po zmianach na 2017 r., zakłada osiągnięcie 21.329.481,09 zł dochodów oraz zrealizowanie 22.573.231,09 zł wydatków i zamyka się planowanym deficytem w kwocie 1.243.750,00,00 zł, który pokryty zostanie kredytem bankowym.
 
 I . DOCHODY
 
Za okres I półrocza 2017r. Osiągnięto 10.884.416,85 zł dochodów, co stanowi 51,0% wykonania w stosunku do sum planowanych.
Realizację dochodów według działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.
 
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 
Uzyskane dochody w kwocie  270.775,64 zł pochodzą z wpłat mieszkańców na budowę  wodociągów w kwocie 4.875,00 zł, z dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego za paliwo dla rolników w kwocie  265.496,30 zł, kwota 404,34 zł, stanowi zaległą wpłatę od osoby fizycznej za usuwanie azbestu w roku 2016.
 
Dział 020 – Leśnictwo
 
Dochody w kwocie 3.180,94 zł, stanowią  wpływy z  czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie otrzymane  w pierwszym półroczu od dzierżawców.
 
Dział 600 – Transport i łączność
 
Uzyskane dochody w kwocie 14.264,57 zł, stanowią wartość opłat za zajęcie pasów drogowych dróg gminnych. Plan dochodów majątkowych w kwocie 443.908,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu 2017r., gdyż są to środki zaplanowane jako refundacja wydatków ze środków  UE oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie  na modernizację dróg.
 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 
Łączne wpływy w tym dziale wynoszą 345.526,76 zł i pochodzą z:
 • wpłat za dzierżawę i najem mienia komunalnego na kwotę                   25.904,12  zł,
 • sprzedaży mienia komunalnego w kwocie                               304.819,02  zł,
 • użytkowania wieczystego gruntów w kwocie                               1.800,13 zł,
 • odsetek od nieterminowej zapłaty w kwocie                                            3.923,49  zł,
 • z różnych wpływów                                                                        9.080,00  zł.
 
Dział 710 – Działalność usługowa
 
Dochody planowane w tym dziale w kwocie 30.000,00 zł będą pochodzić z darowizn na plan zagospodarowania przestrzennego i wykonanie nastąpi w II półroczu 2017r. 
 
Dział 750 -  Administracja publiczna
 
Uzyskane dochody w kwocie 72.067,54 zł pochodzą z: Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dotacji na wykonanie zadań rządowych zleconych gminie w kwocie 14.200,00 zł,  pozostałe dochody  pochodzą  z drobnych usług i innych opłat w kwocie 7.772,50 zł oraz z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.130,54 zł. Kwota 45.163,20 zł stanowi wartość odszkodowania wpłaconego dla Gminy Sorkwity na podstawie wyroku sądowego Sygn. akt I Aca 758/15 z dnia 24 maja 2016r. z tytułu sfałszowanych wyborów Wójta Gminy w 2006 r. Kwota 3.801,30 zł, stanowi wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i upomnień.
           
Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy
 
Uzyskane dochody w okresie I półrocza 2017r. w kwocie 1.596,00 zł pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie na aktualizację list wyborców w wysokości 476,00 zł oraz z dotacji w kwocie 1.120,00 zł na zakup urn wyborczych. 
 
Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych
 
Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 2.474.456,60 zł.
W rozdziale wpływy z podatku dochodowego dochody wynoszą 2.292,43 zł. i pochodzą z podatku od działalności gospodarczej opłaconej w formie karty podatkowej.
 
 Ponadto wpływy pochodzą z następujących podatków :
 • z podatku od nieruchomości w kwocie                                 1.090.245,66 zł,
 • z podatku rolnego w kwocie                                                    444.413,71 zł,
 • z podatku leśnego w kwocie                                                      84.731,23 zł,
 • z podatku od środków transportowych w kwocie                        8.706,79 zł,
 • z podatku od czynności cywilno - prawnych w kwocie             94.349,00 zł.
 
 
Poza tym osiągnięto wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 2 896,05 zł, z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków otrzymano wpływy  w kwocie 4.177,88 zł oraz  z tytułu rekompensaty za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych (jeziora o ciągłym dopływie lub odlewie wód powierzchniowych) w kwocie 6.528,00 zł. Kwota 3.046,00 zł, stanowi wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn.
 
Realizację łącznego zobowiązania pieniężnego za I półrocze 2017 r.,  przedstawia załącznik nr 1b do niniejszej informacji.
Opis realizacji płatności i egzekucji poszczególnych dochodów stanowi załącznik 1c do niniejszego sprawozdania.
 
W rozdziale wpływy z opłaty skarbowej uzyskano dochody w kwocie 8.197,00 zł. W rozdziale tym ewidencjonowane są również wpływy od zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które w I półroczu 2017 wyniosły 42.582,27 zł.
 
W rozdziale udziały gmin w podatkach uzyskano wpływy w kwocie 682.290,58 zł, z tego z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano kwotę 677.871,00 zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych  wykonanie jest w kwocie 4.419,58 zł.
 
 
Dział 758 – Różne rozliczenia
 
W okresie I półrocza 2017r. do budżetu gminy wpłynęły subwencje w kwocie 3.711.764,00 zł z czego:
 • część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie              2.563.400,00  zł.
 • część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie        1.142.268,00  zł,
 • część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie                 6.096,00  zł.
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie
 
Uzyskane dochody w okresie I półrocza 2017r. w kwocie 172.140,91 zł pochodzą z  opłat za centralne ogrzewanie i czynszów mieszkaniowych w kwocie 7.386,37 zł, z wpływów za odpadki żywnościowe w kwocie 214,65 zł,  kwota 16.533,37zł, stanowi zwrot kosztów utrzymania  dla przedszkoli otrzymany od sąsiednich samorządów za wychowanków uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej gminy, pochodzących z gmin sąsiednich. Kwota 3.313,23 zł, stanowi zwrot kosztów nauki religii ewangelickiej za dzieci uczęszczające z sąsiednich samorządów. Ponadto otrzymano kwotę 76.252,00 zł stanowiącą dotację z budżetu państwa dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Sorkwity. Kwota 61.817,29 zł, stanowi dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dotację w kwocie 6.624,00 zł otrzymano w związku z podpisaniem umowy nr 25/33/ETAs2016 o dofinansowanie projektu w ramach Programu English Teaching finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności za pośrednictwem Nidzickiej Fundacji NIDA . Beneficjentem środków jest Zespół Szkół w Zyndaki 2. W ramach programu dzieci ze szkoły podstawowej będą miały dodatkowy angielski.
 
Dział 852 – Opieka społeczna
 
Osiągnięte wpływy w kwocie 437.363,59 zł pochodzą z:
 
 • dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne                  20.728,00 zł,
 • dotacji na zasiłki i pomoc w naturze                                  139.481,00 zł,
 • dotacji na wypłatę dodatków energetycznych                            966,00 zł,
 • dotacji na zasiłki stałe                                                            98.765,00 zł,
 • dotacji na utrzymanie GOPS w kwocie                              45.786,00 zł,
 • dotacji na dożywianie                                                          101.158,00 zł,
 • odpłatności podopiecznych korzystających z usług
       opiekuńczych w kwocie                                                       29.463,54 zł,
 • innych (odsetki)                                                                      1.016,05 zł.
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 
Dochody osiągnięte w tym dziale pochodzą z dotacji na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 64.480,00 zł.
 
Dział 855 – Rodzina
 
Osiągnięte wpływy w kwocie 3.027.545,10 zł pochodzą z:
 
-     dotacji na świadczenie wychowawcze                            1.827.903,00 zł,
 • dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki              
na  ubezp. emeryt. i rent. z ubezp. społecznego               1.191.507,00 zł,
 • dotacji na Kartę Dużej Rodziny                                                   81,00 zł,
 • zwrotu z tytułu zaliczek alimentacyjnych i fun. aliment.        1.315,35 zł,
 • innych (odsetki)                                                                        356,96 zł,
-     zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z
       przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 
       wysokości przez beneficjentów                                              6.381,79 zł.
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna
 
Osiągnięte wpływy w kwocie 279.255,20 zł, składają się z wpłat mieszkańców za  budowę sieci kanalizacyjnej w wysokości 2.220,00 zł, a kwota wykonanych dochodów  w wysokości 7.246,70 zł, stanowi  wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu należnych wpłat za ochronę środowiska. Kwota 269.788,50 zł stanowi wpływy z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów  komunalnych  od mieszkańców gminy.
 
 
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI.
 
Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2017r. przedstawia załącznik Nr 1a do niniejszej informacji. Dotacje zostały zrealizowane w 56,5 %, natomiast wydatki w 55,5 %.
 
 
III. WYDATKI.
 
W I półroczu 2017r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 10.863.182,35 zł co stanowi 48,1 % wielkości planowanych.
Z ogólnej sumy wydatków przypada na:
            - wydatki majątkowe                     891.058,31 zł,
                        w tym : inwestycje              741.058,31 zł,
            - wydatki bieżące                         9.972.124,04 zł.
 
Realizację wydatków wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.
Z ogólnych wydatków przeznaczono na:
 
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
 
W pierwszym półroczu roku 2017 wydatkowano kwotę 293.291,98 zł, co stanowi 69,7 % wykonania planowanych w tym dziale wydatków. Z kwoty tej odprowadzono podatek na Izby Rolnicze w wysokości 4.960,45 zł, na opłaty za zajęcie pasów drogowych pod kanalizacje wydatkowano kwotę 9.034,82 zł, kwota 265.496,30 zł stanowi wydatki związane z wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego za paliwo, kwota wydatków 2.361,41 zł stanowi wartość działań związanych z poprawą estetyki wsi. Wydatki inwestycyjne na kwotę 11.439,00 zł, wg zał. nr 3 do niniejszej informacji omówione są  w części IV niniejszej informacji.
 
Dział 600 – Transport i łączność
 
W pierwszym półroczu roku 2017 wydatkowano kwotę 545.718,19 zł, z czego kwota 106.716,46 zł,  stanowi wydatki na remonty dróg gminnych. Kwota 150.000,00 zł stanowi pomoc dla powiatu na zadanie inwestycyjne pn. ”Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo – Zyndaki – Burszewo - granica powiatu, odcinek drogi powiatowej od km 10+673”. Kwota  289.001,73 zł stanowi wydatki inwestycyjne wg zał. nr 3 do niniejszej informacji omówione w części IV niniejszej informacji.
 
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
 
W pierwszym półroczu roku 2017 w tym dziale wydatkowano kwotę 85.856,74 zł,  wydatki związane z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży i jego utrzymaniem oraz ubezpieczeniem stanowią  kwotę 58.095,95 zł, kwotę 8.250,00 zł wydatkowano na zakup tablic informacyjnych  dla sołectw. Kwota 19.510,79 zł stanowi wydatki inwestycyjne, które są  przedstawione szczegółowo w części IV niniejszej informacji.
 
Dział 710 – Działalność Usługowa
 
W rozdziale tym wydatkowano kwotę 41.319,83 zł. Na wykonanie częściowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Sorkwity wydatkowano kwotę 11.100,00 zł, a na utrzymanie cmentarzy komunalnych wydatkowano kwotę 30.219,83 zł.
 
Dział 750 – Administracja publiczna
 
W pierwszym półroczu roku 2017 w tym dziale wydatkowano 1.439.733,04 zł
Koszt działalności Rady Gminy wyniósł:                        94.490,90 zł,
       z tego: diety radnyc i sołtysów                               89.284,00 zł,
                   pozostałe wydatki                                       5.206,90 zł.
 
Średnia miesięczna dieta na 1 radnego wynosi                       798,27zł.
 
Koszt utrzymania Urzędu Gminy wynosi:                       1.122.775,49 zł,  z tego:
                   z zadań zleconych                                         14.200,00 zł,
                   z zadań własnych                                     1.108.575,49 zł.
 
    Z ogólnej sumy wydatków przypada na:
                   - płace i pochodne                                       759.815,38 zł,
                               w tym : wynagrodzenia sołtysów      28.346,79 zł,
                   - materiały, energia, usługi                          217.503,94 zł,
                   - pozostałe koszty                                       141.714,51 zł,
                   - wydatki inwestycyjne                                    3.741,66 zł. 
                              
W dziale tym wydatkowano również kwotę 3.805,25 zł na promocję Gminy Sorkwity, a kwota 218.661,40 zł, wydatkowana została na wspólną obsługę jednostek oświatowych Gminy Sorkwity, w tym na płace i pochodne 194.521,81 zł, na pozostałe wydatki w kwocie 24.139,59 zł, składają się zakupy materiałów, usług, ubezpieczenie mienia, zwrot kosztów delegacji, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników.
 
 
Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy
 
W dziale tym wydatkowano ogółem kwotę 476,00 zł,   na uzupełnienie spisu wyborców.
 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
 
W pierwszym półroczu roku 2017 w tym dziale wydatkowano 70.912,24 zł.
Wydatki związane są z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w Sorkwitach, Rybnie, Warpunach i Gizewie. W kwocie tej mieszczą się wydatki na zakup sprzętu, paliwa, dostaw energii cieplnej i elektrycznej, ubezpieczenia mienia, gaszenia pożarów. Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 13.500,00 zł, realizowane będą w II półroczu 2017r.
 
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
 
W pierwszym półroczu 2017r wydatki w tym dziale wyniosły 166.688,61 zł, stanowią one odsetki od kredytów.
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie
 
W pierwszym półroczu roku 2017 w tym dziale wydatkowano 3.260.715,81 zł.
Z tego przypada na :
 
r. 80101 Szkoły Podstawowe                                        1.790.268,62 zł,
r. 80103 Oddz. przedszkolne w SP                                     19.142,40  zł,
r. 80104 Przedszkola                                                        347.311,67 zł,
r. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego              31.492,40 zł,
r. 80110 Gimnazja                                                            719.578,49 zł,
r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół                            130.202,35 zł,
r. 80146 Dokształcanie i doskonalenie Nauczycieli             2.059,69 zł,
r. 80148 Stołówki szkolne                                                106.037,20 zł,
r. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania
               specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci
               i młodzieży w szkołach podst.,gimnazjach         19.539,14 zł,
r. 80195 Pozostała działalność                                           95.083,85 zł,
 
Z ogólnej sumy wydatkowano na działalność 4 szkół podstawowych kwoty na:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                    822.531,07 zł,
 - materiały, energia, usługi                                                    59.377,26 zł,
- dotacja dla niepublicznych szkół                                        412.705,06 zł,
- dotacja na naukę religii prawosławnej dla UM Mrągowo      2.132,67 zł,
- pozostałe wydatki                                                               117.829,56 zł,
 - wydatki inwestycyjne                                                         375.693,00 zł.                        
 
W okresie sprawozdawczym zakupiono do szkół opał, druki szkolne, materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości materiały do drobnych napraw wykonywanych przez konserwatorów na łączną kwotę 22.017,02 zł. W zakresie usług poniesiono wydatki w kwocie 8.646,02 zł na naprawy kserokopiarek, usługi p. poż., telekomunikacyjne, transportowe, bankowe oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi teleinformatyczne i telefoniczne. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 258,94 zł, na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 145,15 zł. Opłaty za dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz pobór wody wyniosły 28.310,13 zł. Na pozostałe wydatki składają się wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 37.303,79 zł, zwrot kosztów delegacji służbowych w wysokości 436,30 zł, koszty ubezpieczenia mienia, opłata za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji gazów i pyłów do powietrza oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 8.349,40 zł, opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 47,00 zł, kwotę dotacji 2.132,67 zł, przekazano na mocy porozumienia do Miasta Mrągowo na naukę religii prawosławnej dzieci z Gminy Sorkwity. Kwotę 412.705,06 zł przekazano dla Stowarzyszenia „EDUKATOR” w Łomży, które prowadzi na terenie Gminy Sorkwity dwie niepubliczne szkoły podstawowe tj. SP w Kozłowie i SP w Choszczewie.  Na odrębny odrębny rachunek bankowy przekazano  całkowity odpis na ZFŚS za 2017r. w kwocie 71.693,07 zł.
 
Wydatki w rozdziale 80103 zrealizowano w wysokości 19.142,40 zł. Kwota ta stanowi łączną dotację udzieloną oddziałom przedszkolnym klas „0” Stowarzyszenia „EDUKATOR” w Łomży na niepubliczne oddziały  przedszkolne w Choszczewie i Kozłowie.
 
Wydatki w rozdziale 80104 na utrzymanie Przedszkoli i punktów przedszkolnych  wydatkowano 347.311,67 zł. Kwota ta stanowi łączną dotację udzieloną przedszkolom niepublicznym w Sorkwitach, Warpunach i Rozogach. Z kwoty tej 12.682,55 zł przekazano również jako zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach  dla przedszkola w Mrągowie, gdyż do przedszkoli w tej miejscowości chodzi łącznie troje dzieci z terenu naszej gminy.
 
Wydatki w rozdziale 80106 zrealizowano w wysokości 31.492,40 zł. Kwota ta stanowi łączną dotację dla Stowarzyszenia „EDUKATOR” w Łomży na niepubliczne punkty przedszkolne  w Choszczewie i Kozłowie.
 
Wydatki w rozdziale 80110 na Gimnazjum wyniosły 719.578,49zł.
Z ogólnej sumy wydatków przeznaczono na:
- płace i pochodne                       565.935,36 zł,
- materiały, energię i usługi           85.655,43 zł,
- odpis na ZFŚS                            38.520,61 zł,
- pozostałe wydatki                      29.467,09 zł.
 
Wydatki Gimnazjum w zakresie zakupu opału, opłat za energię elektryczną i cieplną oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych w Gimnazjum w Warpunach rozliczane są udziałem procentowym w wydatkach SP Warpuny.
Na pozostałe wydatki składają się wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, koszty delegacji służbowych, odsetki od składek ZUS, ubezpieczenie mienia od kradzieży, odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań.
 
W rozdziale 80113 wydatki wyniosły 130.202,35 zł na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum. Opłaty za bilety miesięczne dzieci dowożonych środkami komunikacji PKS, dowożenie dziecka niepełnosprawnego do ośrodka rehabilitacyjnego w Szczytnie, opłaty za dowożenie dzieci do Szkoły Specjalnej w Mrągowie.
 
Łączne wydatki w rozdziale 80146 wyniosły 2.059,69 zł, dotyczą zwrotów kosztów delegacji służbowych, dofinansowania czesnego oraz opłat za szkolenia nauczycieli.
 
Wydatki w rozdziale 80148 w wysokości 106.037,20 zł stanowią koszty prowadzenia stołówek w Zespole Szkół w Sorkwitach  i w Zespole Szkół Zyndaki, z tego:
- płace i pochodne                                                              83.784,61 zł,
- pozostałe wydatki (materiały, usługi, odpis na ZFŚS)           19.539,14 zł.
 
Wydatki w rozdziale 80150 w wysokości 19.539,14 poniesiono na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych.
 
W rozdziale 80195  wydatki wyniosły 95.083,85 zł z tego:
 • wydatki w wysokości 43.084,52 zł  dotyczą  realizacji  Projektu „ Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Zyndaki.
 • wydatki w wysokości 6.875,41 zł  dotyczą Projektu pt. „Klub Języka angielskiego” realizowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING którego krajowym  operatorem  jest Nidzicka Fundacja   Rozwoju NIDA. Celem programu grantowego SMALL GRANTS jest umożliwienie realizacji na terenach wiejskich projektów zwiększających motywację i zainteresowanie uczeniem  się  języka angielskiego, podnoszących znajomość języka angielskiego wśród dzieci i młodzieży wiejskiej, poprawiających efektywność nauczania, szczególnie w  zakresie komunikatywności. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Zyndaki.
 • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przekazano w wysokości 45.123,92 zł.
 
Dział 851 – Ochrona zdrowia
 
W I półroczu roku 2017 w dziale 851 wydatkowano 31.501,85 zł, co stanowi 48,5 % ogółu wydatków planowanych w tym dziale. Wydatki te przeznaczono na przeciwdziałanie skutkom szerzenia się alkoholizmu i narkomanii.
W łącznej kwocie wydatków mieszczą się wydatki zawiązane z opłatą prawnika ds.pomocy rodzinom z problemem alkoholowym, finansowaniem spektakli o tematyce propagującej zdrowy tryb życia oraz wydatki na pokrycie kosztów obozu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą jak również wynagrodzenie dla Gminnego Koordynatora ds. problematyki antyalkoholowej.
 
Dział 852 – Opieka społeczna
 
W I półroczu roku 2017 na pomoc społeczną wydano 952.746,76 zł, co stanowi 56,0% wykonania wydatków w tym dziale.
 
W rozdziale 85202 - Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę  119 826,73 zł.
 
Jest  to wartość świadczeń, jaką poniosła Gmina Sorkwity za pobyt czworga  mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej ”Arka” w Mikołajkach, za pobyt 1  z mieszkańców  gminy w Domu Pomocy Społecznej w Drużykowej, za pobyt 1 mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej Obryte, za pobyt 1 mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej w Kamińsku, za pobyt 1 mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej w Krapkowicach, za pobyt 1 mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej w  Kętrzynie  oraz za pobyt 1 mieszkańca w  Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie.
Wydatki pokryto ze środków własnych  gminy.
 
W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające  niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne  wydatkowano kwotę  20 249,24 zł, przy czym wydatki na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające  świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna (  24 osób - 150 świadczeń) w kwocie 11 732,58 zł pokryto z  dotacji celowej na zadania  zlecone, a  wydatki na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu ( 31 osób –  171 świadczeń ) w kwocie 8 516,66 zł z dotacji celowej na  dofinansowanie zadań własnych.
 
 
W rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego  na  świadczenia społeczne w I półroczu 2017 roku  wydatkowano kwotę  145 570,54 zł, w tym  130 513,06 zł w ramach dotacji celowej na dofinansowanie  zadań własnych, a  15 057,48 zł  ze środków własnych gminy.
 
Kwotę dotacji celowej na dofinansowanie  zadań własnych w wysokości  130 513,06 zł wydatkowano na zasiłki okresowe, które wypłacono 92 osobom ( 370 świadczeń ).
 
Z liczby ogółem  zasiłków okresowych wypłacono z powodu:
 -  bezrobocia  48 osobom 210 świadczenia na kwotę               82 373 zł,
 -  długotrwałej choroby 26osobom 92 świadczenia  na kwotę  32 042 zł,
-  niepełnosprawności 14 osobom  59 świadczenia na kwotę    13 615 zł,
   -  innych przyczyn 4 osobom 9 świadczeń na kwotę                   2 483 zł.
 
W ramach zadań własnych ze środków własnych  wydatkowano:
 • kwotę 13 480,22 zł na zasiłek celowy i w naturze, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 • kwotę 1325,00 zł na świadczenia społeczne - schronienie
 • kwotę 252,26 zł  na przyznaną pomoc rzeczową.
 
W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe  wydatkowano kwotę ogółem 14.869,58 zł.
Na 102 udzielone świadczenia - dodatków mieszkaniowych, wydatkowano ze środków własnych kwotę 13 904,38 zł. Przeciętna wysokość miesięcznego dodatku mieszkaniowego wyniosła 136,32 zł.
 
Ponadto w rozdziale tym realizowano zadanie wynikające ze zmiany ustawy Prawo energetyczne  oraz niektórych innych ustaw - przyznawanie i wypłata odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej zryczałtowanego dodatku energetycznego. W I półroczu 2017 roku  wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 946,28 zł. Łączną kwotę 965,20 zł  wraz z kosztami na obsługę otrzymano z dotacji celowej na zadania  zlecone.
 
W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe  z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych wypłacono 31 osobom 176 świadczenia w postaci zasiłków stałych na kwotę 95 820,76 zł. Średnia wysokość zasiłku to 544,00 zł.
 
W rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej na utrzymanie Ośrodka  wydatkowano kwotę 248 332,38  zł, w tym z dotacji celowej na dofinansowanie  zadań własnych  kwotę 45 786,00 zł, a  ze  środków własnych gminy  kwotę 202 546,38 zł. 
 
Z kwoty wydatkowanej na utrzymanie  Ośrodka przypada na:
-  wydatki związane z zatrudnieniem                 224 466,07 zł,
-  wydatki rzeczowe i bieżące                              17 067,31 zł,
                   -  wydatki pozostałe – ZFŚS                                 6 799,00 zł.
 
W rozdziale 85228   –     Usługi opiekuńcze  wydatkowano ze środków własnych kwotę 148 412,75 zł.
 
Ośrodek  w  I półroczu 2017 roku świadczył pomoc w formie usług opiekuńczych za częściową odpłatnością 17 osobom, zatrudniając  w  tym czasie  w zależności od potrzeb ogółem 19 opiekunek. Opiekunki łącznie  przepracowały w środowiskach  w  tym okresie  8 583,5 godziny.
 
W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania  wydatkowano kwotę  149 703,02 zł.
 
W I półroczu 2017 roku  realizowano wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie  dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Koszt programu wyniósł  152 817,42 zł, a wydatki 149 703,02 zł. Zobowiązania to kwota 3 114,40 zł. Pomocą w ramach programu objęto dzieci z klas ”0”, uczniów szkół podstawowych , gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, osoby chore, starsze, samotne oraz bezdomne. Programem objęto ogółem 530 osób. 251 osób ( w tym 67  dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz 184 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej) korzystało z posiłku, 270 osobom przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup posiłku, a 9 osobom przyznano decyzją świadczenie rzeczowe.
 
W ramach pomocy w formie posiłku  67 osób korzystało z pełnego obiadu, 184 osób z jednego gorącego dania. Ponadto 11 dzieciom udzielono pomocy w formie posiłku bez ustalania sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania przez ośrodek  decyzji administracyjnej.
Na świadczenia  w formie posiłku wydatkowano ogółem kwotę  93 074,40  zł.Zobowiązania z tego tytułu to kwota 3 114,40 zł. Przeciętny koszt jednego posiłku wyniósł 3,80 zł.
Na pomoc w formie zasiłku celowego na posiłek wydatkowano kwotę 50 390,00 zł. Przeciętny koszt  jednego świadczenia wyniósł 113,75 zł. Wydatki na świadczenia rzeczowe wyniosły 3 438,62 zł.
 
W I półroczu 2017 roku Ośrodek w rozdziale 85230 wydatkował również kwotę w wysokości 2 800,00 zł. Opłata dotyczy wydatków związanych z partycypacją w kosztach rozdysponowania żywności otrzymanej w ramach programu realizowanego przez Bank Żywności w Olsztynie, poniesionych zgodnie z umową  nr 42/BŻO/Podprogram 2016 zawartą w dniu 16.08.2016 roku  z Bankiem Żywności w Olsztynie.
 
W rozdziale  85295 zrealizowano zawarte w dniu 13.02.2017 roku pomiędzy Starostą Mrągowskim, a Urzędem Gminy Sorkwity Porozumienie Nr 3/2017 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych. Wydatkowano łącznie kwotę 9.961,76 zł. Ze środków własnych na świadczenia pieniężne za wykonane prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 8 530,92 zł, a na środki bhp 1 430,84 zł.
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 
W I półroczu roku 2017 w dziale tym wydatkowano kwotę 163.211,61 zł, z tego:
- w rozdziale 85401 wydatki w wysokości 88.091,61 zł dotyczą wynagrodzeń i
   składek ZUS dla nauczycieli świetlicy,
- w rozdziale 85415 wypłacono stypendia szkolne o charakterze socjalnym na kwotę   
  75.120,00 zł.
 
 
        Dział  855 – Rodzina
 
W I półroczu roku 2017 w tym dziale wydatkowano kwotę 3.051.258,63 zł, co stanowi 53,6% wykonania wydatków w tym dziale.
 
W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydatkowano z dotacji celowej n zadania zlecone kwotę 1 824 472,48 zł, z czego 1 799 106,40 zł wydatkowano na 3 610 świadczeń wychowawczych, a 25 366,08 zł wydatkowano na koszty obsługi zadania. Świadczenia wychowawcze otrzymało uprawnionych 622 dzieci.
 
W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano łącznie  kwotę 1.194.276,37 zł.             
W tym z dotacji celowej na zadania zlecone kwotę 1 189 283,48 zł, z tego:
-  na świadczenia społeczne                               1 152 639,29 zł,
-  na pokrycie kosztów związanych z obsługą
   świadczeń  rodzinnych , funduszu 
   alimentacyjnego ,zasiłku dla opiekuna
   i świadczenia  rodzicielskiego                              36 644,19 zł,                                                                             
  w tym na  wynagrodzenia i pochodne                          27 981,91 zł.
 
Z  kwoty 36 644,19 zł  przypada na:
-  obsługę świadczeń rodzinnych                              32 693,17 zł,
-  obsługę wypłaty świadczeń z funduszu
    alimentacyjnego                                                       1 313,48 zł,
-  podejmowane działania wobec dłużników
    alimentacyjnych                                                       1 541,48 zł,

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Łuciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-08-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Łuciuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-10-02 13:43:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-10-02 13:49:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-10-04 09:19:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2039 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdania za II kwartał 2017

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Nowotka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-08-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Łuciuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-08-30 08:26:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-08-30 08:33:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-08-30 08:33:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1825 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdania za I kwartał 2017

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Nowotka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-04-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Nowotka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-04-26 14:22:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-04-26 14:33:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-05-12 10:18:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2113 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »