ˆ

Obowiązek informacyjny

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Klauzula informacyjna – oświadczenia majątkowe

Informacja ogłoszona dnia 2022-06-03 09:34:23 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
 
 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sorkwity jest Wójt Gminy Sorkwity (adres: ul. Olsztyńska 16 A, 11-731 Sorkwity, tel. telefon: 89 742-81-79, faks: 89 742-85-30, e-mail: ).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kon­taktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za po­średnictwem adresu email: lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia, przeanalizowania i przeka­zania uprawnionym podmiotom oświadczeń majątkowych, w związku z pełnieniem przez Państwa funkcji publicznych tj. gdyż jest to niezbędne do wykonania zadania realizowa­nego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust.1 lit. e RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
 4. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym, stanowią tajemnicę prawnie chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba że osoba, która złożyła oświadczenie, wyraziła pisemną zgodę na ich ujawnienie.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przez okres 6 lat, liczonych od roku następnego w którym złożono oświadczenie.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu nastę­pujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobo­wych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
  1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a ich nieprze­kazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia admini­stratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na pole­cenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkow­skiego. Dane osobowe będą udostępnione również następującym kategoriom odbiorców: podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Admini­stratora – w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewnia­jącym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT; podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa; Ponadto informacje podane w części A oświadczenia majątkowego stanowią informację publiczną i będą ujawniane odbiorcom strony podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sorkwity na ustawy
   z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Jerońska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-03 09:34:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-03 09:34:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-03 09:34:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
382 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony