ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Nieodpłatna pomoc prawna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE W POWIECIE MRĄGOWSKIM

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
           
  POWIAT MRĄGOWSKI   
 
 
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (w tym mediacja) przysługuje
osobie uprawnionej, która:
 
1.  Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (w tym mediacja) przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
2.  Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 
Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
osoba uprawniona wykazuje przez:
 
1.złożenie pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
3a) nieodpłatną mediację (od roku 2020), lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
 
1.  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
2.  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
 
NIEODPŁATNA MEDIACJA OBEJMUJE:
 
1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4) przeprowadzenie mediacji;
5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
 
NIEODPŁATNA MEDIACJA NIE OBEJMUJE SPRAW W KTÓRYCH:
 
1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
 
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.
 
Gdzie uzyskasz nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i możesz skorzystać z mediacji?
 
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Mrągowie
Bursa Międzyszkolna
ul. Mrongowiusza 65 B
Punkt działa w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, mediacji
Godziny pracy punktu:
Poniedziałek 10:00-14:00
Wtorek 10:00-14:00
Środa 13:00-17:00
Czwartek 10:00-14:00
Piątek 10:00-14:00
Pomoc świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych
tel. 723 220 555
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Mikołajkach
Centrum Kultury „Kłobuk”
ul. Kolejowa 6
tel. 722 080 555
Punkt działa w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji
Godziny pracy punktu:
Poniedziałek ( nieodpłatne poradnictwo obywatelskie) 10:00-14:00
Wtorek (nieodpłatne poradnictwo prawne) 10:00-14:00
Środa ( nieodpłatne poradnictwo prawne) 10:00-14:00
Czwartek (nieodpłatne poradnictwo prawne) 10:00-14:00
Piątek ( nieodpłatne poradnictwo obywatelskie) 10:00-14:00
 
Punkt prowadzony jest przez „Fundację Młodzi Ludziom” Borysław 49,
96-130 Głuchów  
pomoc w punkcie świadczą radcowie prawni i adwokaci oraz osoby wymienione w art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
 
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

UWAGA! Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej zgłoszeń osób uprawnionych pragnących skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (mediacji) należy dokonywać tylko i wyłącznie  pod numerem telefonu wskazanym przez Starostę tj. numerem telefonu (89) 741-01-50 lub mailem na adres: Numery telefonów podane przy punktach nie służą do umawiania wizyt. Są one przewidziane dla osób chcących skorzystać z porady do informacji o merytoryczny zakres udzielanych porad przez osoby uprawnione, oraz do udzielania porad prawnych i obywatelskich w sytuacjach nadzwyczajnych np. wystąpienia stanu epidemii, oraz w innych sytuacjach przewidzianych prawem.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby do Starostwa Powiatowego w Mrągowie pod nr telefonu jw. (89) 741-01-50 lub mailem na adres .
 
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Jerońska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-03 13:45:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-03 13:49:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-03 13:54:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2380 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »