ˆ

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebam

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dostępność alternatywna

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 30.11.2020 r.
 
 
ANALIZA  DOSTĘPNOŚCI
DOSTĘPNOŚĆ ALTERNATYWNA
 
            Dostępność to właściwość środowiska (przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjno-komunikacyjnych, usług), która pozwala osobom z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi) na korzystanie z niego na zasadzie równości z innymi.
            W przypadku, gdy nie ma możliwości ze względów technicznych lub innych, zapewnienia dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami, podmiot jest zobowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny. Dostępność alternatywna polega w szczególności na zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby, wsparcia technicznego, wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu, który umożliwi realizację potrzeb w zakresie niezbędnym dla tych osób.
            Poniższa tabela przedstawia analizę w zakresie konieczności zapewnienia dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne w Urzędzie Gminy Sorkwity.
 
Analizę w zakresie konieczności zapewnienia dostępności alternatywnej:
 
Minimalne wymagania służące dostępności
Istniejące w jednostce
Zastosowania alternatywne
Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku
parking- oznakowano i wydzielono jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych
 
dojazd do budynku:
- bramka,
- alejki,
- schody,
dostosowane dla osób niepełnosprawnych, na schodach podjazd dla wózków, powierzchnia antypoślizgowa, schody doświetlone
 
- drzwi do budynku- umożliwiają wjazd osób niepełnosprawnych z systemem wolnozamykającym,
- powierzchnie poziome- powierzchnia antypoślizgowa
- zainstalowanie znaków informacyjnych dla osób na wózku o możliwości dogodnego wjazdu do budynku,
 
- informacja o możliwości osobistej pomocy pracownika w otoczeniu budynku.
Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych
Schody- doświetlone, oznakowanie pięter, kontrastowy kolor schodów, poręcze przy schodach. Oznaczenie rozpoczynających się stopni jaskrawą taśmą
 
Ciągi komunikacyjne- odpowiednia szerokość, powierzchnia antypoślizgowa, różnice poziomów
- zamieszczenie informacji o możliwości połączenia się z pracownikiem i załatwienia sprawy w ogólnodostępnym punkcie Urzędu
Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy
Tablica informacyjna Urzędu
- wizualna informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku
Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
W całym budynku Urzędu zapewniony jest wstęp dla osoby korzystającej z psa asystującego
 
Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób
 
 
Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości stron internetowych
Zwiększanie wielkości  tekstu, kontrast
Kontakt telefoniczny, korespondencyjny
Obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie (tłumacz języka migowego, zdalny dostęp online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje)
 
W I kwartale roku 2021r. planuje się zawrzeć umowę na tłumacza on-line języka migowego
Instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabowidzących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia
 
W Urzędzie pracownicy zapewniają dostęp alternatywny dla osób słabowidzących i niewidzących poprzez odczytanie teksu
Zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie jego działalności- w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Rzekanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-02 14:35:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-02 14:35:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-02 14:35:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1449 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Koordynator dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Koordynator dostępności
 
Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Sorkwity oraz monitorowanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Z koordynatorem można kontaktować się w wyżej wymienionych sprawach.
 
Koordynator dostępności
Małgorzata Rzekanowska
e-mail: sekretarz@ugsorkwity
telefon: 89 741 8170
 
 
Podstawa prawna:
Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Rzekanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-30 10:09:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-30 10:09:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-30 10:09:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1572 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Akapit nr 1 - brak tytułu

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
NA LATA 2020-2021
 
 
Stosownie do przepisów art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. Z 2020 r., poz. 1062) ustala się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
Lp.
Zakres działalności
Osoba/jednostka odpowiedzialna za realizację
Sposób realizacji
Termin realizacji
1
Przekazanie do publicznej wiadomości danych koordynatora do spraw dostępności
Informatyk
 
Sekretarz
Zamieszczenie informacji na stronie internetowej BIP Urzędu
30.09.2020 r.
2
Sporządzenie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021
Koordynator
 
 
Opracowanie Planu działania, przekazanie do zatwierdzenia przez Wójta
30.09.2020 r.
3
Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie:
a) architektonicznym,
b) cyfrowym,
c) informacyjno-komunikacyjnym.
Koordynator
 
Informatyk
Podanie na stronie BIP Urzędu oraz stronie gminy informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z zapisów art. 6 ustawy
realizacja w całym okresie działania
5
Dokonanie analizy w zakresie konieczności zapewnienia dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne
Koordynator
 
Informatyk
 
Kierownik Referatu RBG
Podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu oraz stronie gminy informacji wynikających z zapisów art. 7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego
30 listopad 2020 r.
6
Adaptacja pomieszczenia na toaletę dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu
Kierownik Referatu RBG
Adaptacja pomieszczenia na toaletę w budynku Urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych
31.12.2020 r.
7
Uzyskanie danych zbiorczych do raportu
Koordynator
 
Sekretarz
 
Informatyk
Uzyskanie informacji w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych wad
31 styczeń 2021 r.
8
Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Koordynator
 
Informatyk
Przekazanie sporządzonego Raportu do zatwierdzenia przez Wójta, podanie treści Raportu na stronie BIP Urzędu
31 marzec 2021 r.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Rzekanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-30 10:07:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-30 10:07:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-30 10:07:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1526 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »