ˆ

Deklaracja dostępności

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępności cyfrowej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-09-21 10:08:13 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sorkwity
 
Gmina Sorkwity zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.gminasorkwity.pl
 
Status pod względem zgodności z ustawą
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-05-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-08-19
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kazimierz Piaścik.
 • E-mail:
 • Telefon: 501 27 44 93.
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
 
Skargi i odwołania
 
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Sorkwity
 • Adres: ul. Olsztyńska 16A,
  11-731 Sorkwity
 • E-mail:
 • Telefon: 89 742 20 29
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
 
1. Urząd Gminy Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A
Do budynku prowadzą 2 wejścia. 1  wejście od ul. Olsztyńskiej, 2 wejście od zaplecza budynku.
Do wejścia prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
Dla osób na wózkach dostępna jest część  korytarza i pomieszczeń na parterze.
W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego (po wcześniejszym umówieniu) w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.
« powrót do poprzedniej strony