ˆ

Zgromadzenia Publiczne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz zgromadzeń publicznych na terenie Gminy Sorkwity

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz zgromadzeń publicznych na terenie Gminy Sorkwity w 2020 r.
 
L.p
Miejsce
Termin
Data dodania
1
Sorkwity ul. Olsztyńska- drogą nr 16 w kierunku m. Mrągowo
21.10.2020r.
19.10.2020r.
2
Mrągowo, ul. Giżycka- drogą nr 16 do miejscowości Sorkwity- przejazd wielokrotny.
21.10.2020r.
20.10.2020r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Rzekanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-20 17:42:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-20 17:42:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-20 17:42:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
927 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz zgromadzeń publicznych na terenie Gminy Sorkwity

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz zgromadzeń publicznych na terenie Gminy Sorkwity w 2020 r.
 
L.p
Miejsce
Termin
Cel
Data dodania
1
Sorkwity ul. Olsztyńska- drogą nr 16 w kierunku m. Mrągowo
21.10.2020r.
Manifestacja przeciwko ustawie o ochronie zwierząt. Rotacyjny przejazd ciągników rolniczych w kierunku m. Mrągowo.
19.10.2020r.
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Rzekanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-19 18:54:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-19 18:54:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-19 18:54:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
892 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zgromadzenia

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.
Rodzaje zgromadzeń: (zgromadzenia- zgłaszane w trybie zwykłym i uproszczonym, spontaniczne, cykliczne)
1. Zgromadzenia:
a) zgłaszane w trybie zwykłym - (wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji):
Organizator dokonuje zgłoszenia (nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia) do:
 
Urzędu Gminy Sorkwity
ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity
e-mail:
tel. (89) 742 81 79
 
b) zgłaszane w trybie uproszczonym - (wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji):
W trybie uproszczonym należy zgłaszać jedynie zgromadzenia, które nie będą powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji.
 
Organizator (wyłącznie osoba fizyczna) dokonuje zgłoszenia (nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia) do:
 
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn  
lub poczty elektronicznej:
tel. (89) 535 19 30
2. Zgromadzenia spontaniczne- zgłoszenie nie jest wymagane. Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.
3. Zgromadzenia cykliczne- Jeżeli zgromadzenia są organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń, organizator może zwrócić się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń.
 
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia złożone z naruszeniem ww. terminów nie będzie uznane za skutecznie złożone.
 
Brak skutecznego zawiadomienia o zorganizowaniu zgromadzenia wiąże się z poniesieniem odpowiedzialności za popełnienie wykroczenia z art. 52 par.1 pkt 2 Kodeksu wykroczeń tj. zwołuje zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczy takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu.
Organ gminy zakazuje zgromadzenia publicznego, gdy:
1) cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się,
2) organizatorem jest osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych,
3) naruszone są zasady organizowania zgromadzeń,
4) cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne, lub jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach,
5) zgromadzenie ma się odbyć w miejscu i czasie, w których obywają się zgromadzenia organizowane cyklicznie.
 
Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach lub narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy karne, a przewodniczący zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go, a w przypadku postępowania uproszczonego dodatkowo gdy zgromadzenie powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych Rozwiązanie zgromadzenia przez przedstawiciela organu gminy następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, ogłoszonej przewodniczącemu lub uczestnikom zgromadzenia. Decyzję o rozwiązaniu zgromadzenia doręcza się organizatorowi na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia.
Od decyzji o zakazie zgromadzenia przysługuje prawo wniesienia odwołania bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.
Od decyzji w sprawie rozwiązania zgromadzenia przysługuje organizatorowi prawo wniesienia odwołania od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.
Sankcje karne dotyczące naruszenia prawa o zgromadzeniach określają przepisy Kodeksu wykroczeń. Sankcje te mogą dotyczyć osoby, która:
1) przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub w przebiegu niezakazanego zgromadzenia,
2) zwołuje zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczy takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu,
3) przewodniczy zgromadzeniu po rozwiązaniu go przez przewodniczącego lub przedstawiciela organu gminy,
4) bezprawnie zajmuje lub wzbrania się opuścić miejsce, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza jako zwołujący lub przewodniczący zgromadzenia,
5) bierze udział w zgromadzeniu posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne narzędzia.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Rzekanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-20 17:24:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-20 17:24:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-20 17:28:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
911 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »