ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Decyzje środowiskowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Maradki.

Informacja ogłoszona dnia 2022-09-08 14:03:46 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 08 września 2022r.
Nasz znak: RBG.6220.5.6.2022
 
Decyzja
 
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 84 i 85 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 tj.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Inwestora – Gminę Sorkwity, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Adama Wardęckiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
orzekam co następuje
 
 1. Stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 2. Określam istotne warunki korzystania za środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:
 1. Drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy odpowiednio zabezpieczyć poprzez np. zastosowanie osłon zabezpieczających przed uszkodzeniami mechanicznymi (w szczególności chroniące system korzeniowy i pnie), takich jak maty z geowłókniny, maty słomiane lub z juty;
 2. Wykopy w obrębie systemu korzeniowego drzew wykonać ręcznie, ostrożnie, unikając przycinania grubszych korzeni.
 3. Na terenie budowy, w razie konieczności, zabezpieczyć wykopy i rowy przed możliwością wpadania do nich zwierząt.
 4. Przed zasypaniem wykopów należy je sprawdzić pod kątem obecności w nich zwierząt.
 5. Zaplecze budowy zlokalizować poza terenami znajdującymi się w pobliżu jezior, cieków wodnych oraz poza obszarami podmokłymi.
 
 
UZASADNIENIE
 
Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 5,5 km, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, przyłączy do budynków.
Wnioskiem z dnia 22 czerwca 2022 r. Inwestor Gmina Sorkwity reprezentowana przez pełnomocnika Pana Adama Wardęckiego, zwróciła się do tutejszego organu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Maradki, gmina Sorkwity.
Do wniosku o wydanie decyzji załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) oraz kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie.
W toku prowadzonego postępowania obwieszczeniem z dnia 24 czerwca 2022 r. znak: RBG.6220.5.2022 Wójt Gminy Sorkwity poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Jednocześnie pismem z dnia 24 czerwca 2022 r. znak: RBG.6220.5.1.2022 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska   w Olsztynie oraz pismem znak: znak: RBG.6220.5.2.2022 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie i pismem znak: RBG.6220.5.3.2022 do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarządu Zlewni w Giżycku o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do w/w przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 06 lipca 2022r. znak: WOOŚ.4220.387.2022.MG wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie pismem z dnia 11 lipca 2022r.  (data wpływu: 14 lipca 2022r.) znak: ZNS.9083.1.2022 wydał opinię sanitarną stwierdzając, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku pismem z dnia 14 lipca 2022r. (data wpływu: 20 lipca 2022r.) znak: BI.ZZŚ.3.4360.124.2022.AS nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Wobec powyższego Wójt Gminy Sorkwity obwieszczeniem z dnia 22 lipca 2022r. znak: RBG.6220.5.4.2022 zawiadomił strony o otrzymanych opiniach organów współdziałających o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zapoznaniu się z całą dokumentacją i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych uwag w powyższej sprawie.
Obwieszczeniem z dnia 09 sierpnia 2022r. znak: RBG.6220.5.5.2022 Wójt Gminy Sorkwity zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych uwag w powyższej sprawie.
W wyznaczonym terminie oraz w trakcie postępowania nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski w powyższej sprawie.
Teren na której planowana jest inwestycja nie jest objęta zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Planowana inwestycja polegać będzie na budowie zbiorowego systemu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Maradki i włączeniu jej do istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie miejscowości Miłuki, obręb Sorkwity. Realizacja inwestycji planowana jest na terenie działek oznaczonych nr ewidencyjnym: 75/5, 75/6, 75/7, 75/9, 75/12, 75/13, 76, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 78/6, 78/7, 78/8, 78/9, 78/10, 78/11, 78/13, 78/15, 78/19, 78/20, 78/21, 79 obręb Sorkwity oraz 1/1, 1/3, 1/4, 1/5, 2/2, 2/4, 2/6, 2/10, 2/13, 2/14, 3/2, 3/3,  3/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 5/1, 6, 7/4, 8/1, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 27, 34/2, 34/3, 34/4, 36/1, 37/1, 37/2, 38, 39, 40, 41/2, 41/5, 41/7, 41/9, 41/10, 41/12, 41/13, 41/14, 41/15, 41/16, 42, 43, 44, 75/5, 77/1, 78/4, 78/5, 78/6, 78/7, 78/8, 123/1, 142/3, 168/3, 172, 173/1, 174/1, 175/7, 175/9, 175/10, 180, 181, 184/1, 184/3, 184/4, 188/1, 188/2, 188/3, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201/1, 201/3, 201/4, 202, 217, 216/1, 218/1, 226/3, 246/3, 247/6, 248/1, 249, 250, 251, 252/1, 252/2, 290, 295, 297, 298, 299, 301/1, 302, 310/1, 311/1, 314/2, 316/3, 316/5, 316/8, 316/17, 316/18, 316/19, 316/20, 317/1, 318, 319/1, 319/2, 320, 321/2, 321/4, 321/6, 321/7, 321/8, 322, 323, 331/1, 335, 336, 337, 338, 339/1, 341obręb Maradki. W chwili obecnej miejscowość Maradki nie jest wyposażona w zbiorczy system odprowadzania ścieków, a mieszkańcy ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzają do przydomowych szamb, a następnie zbiorniki te opróżniane są przez specjalistyczne wozy asenizacyjne.
         Sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami zostanie wykonana w systemie grawitacyjnym z rur PCV-U SN8  160-200 mm łączonych na wcisk oraz w systemie ciśnieniowym (tłocznym) z rur PE100 SDR17  50-160 mm PN10 łączonych metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego o łącznej długości do 5,5 km. Rurociągi będą przebiegać głównie po terenach prywatnych nieruchomości oraz w pasach dróg. Projektowana kanalizacja zostanie wykonana w systemie grawitacyjno-tłocznym. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej będą stanowiły studnie PCV, studnie żelbetonowe oraz przepompownie ścieków, zasilane zalicznikowo w energię elektryczną.
Projektuje się zastosowanie przepompowni ścieków w technologii bezskratkowej w obudowie z żywic poliestrowych lub w obudowie żelbetonowej wzmocnionych włóknem szklanym lub w obudowie żelbetonowej, wyposażonej w dwie pompy (w tym jedna rezerwowa) zatapialne z wirnikiem. Zakłada się pracę jednej pompy, natomiast pompa rezerwowa będzie włączana naprzemiennie. W ramach planowanej inwestycji nie planuje się odwadniania wykopów bowiem projektowane rurociągi przebiegają na głębokościach gwarantujących realizacje zadania bez dodatkowych robót odwodnieniowych. W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się zniszczenia szaty roślinnej, tereny porośnięte roślinnością trawiastą zostaną odtworzone do stanu przed rozpoczęciem inwestycji.
         Instalacja wykonywana będzie w szczelnych szalunkach oraz w wykopach otwartych. Wykopy będą zabezpieczone na swoich krawędziach specjalnymi siatkami, które zapobiegną możliwości wpadnięcia do nich płazów. Po zakończeniu prac teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Przejścia przewodów pod drogami oraz ciekiem wodnym Dopływ z Maradek wykonane zostaną w wykopie otwartym bądź metodą bezwykopową - przewiertem lub przeciskiem w tulejach osłonowych. W przypadku przejść rurociągów w tulejach osłonowych pod drogami zastosowane zostaną rury osłonowe wraz z płozami ślizgowymi o odpowiednich średnicach. Natomiast przejście pod dnem cieku Dopływ z Maradek zostanie wykonane bezwykopową metodą przewiertu sterowanego lub przecisku bez uszkadzania skarp i koryta. Przejście rurociągu zostanie oznakowane słupkami betonowymi na górnej krawędzi skarpy. Rurociągi przeprowadzone zostaną możliwie najkrótszą trasą, ograniczając ilość kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym terenu. Wszystkie odcinki sieci będą poddawane przed zasypaniem rygorystycznym próbom szczelności, które gwarantują prawidłowe jej działania.
Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga stałego zaopatrzenia w media. Wszystkie prace związane z robotami ziemnymi i budowlano-montażowymi prowadzone będą ręcznie przy użyciu sprzętu mechanicznego z napędem silnikami spalinowymi lub również przy zastosowaniu sprzętu z napędem elektrycznym zasilanym z agregatu spalinowego. Zaplecze budowy będzie zlokalizowane poza obszarem wykonywania prac montażowych. Baza, która zostanie przeznaczona do serwisowania i tankowania maszyn zostanie zlokalizowana w miejscu wskazanym przez Inwestora, które wyposażone zostanie w odpowiednie stanowiska w pełni zabezpieczające środowisko. Na terenie tym przygotowane zostaną również tymczasowe magazyny materiałów.
         Prowadzenie prac budowlanych wiąże się z niezorganizowaną emisją zanieczyszczeń emitowanych przez silniki spalinowe maszyn budowlanych i środków transportu, m.in. tlenków azotu, tlenków siarki, tlenków węgla, węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, a także emisja sypkich materiałów pylistych. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza prace będą prowadzone z wykorzystaniem sprawnych technicznie urządzeń, maszyn i pojazdów. Zatem uciążliwości związane z budową kanalizacji będą miały jedynie charakter krótkotrwały, przejściowy i ustaną po zakończeniu prac budowlanych.
         Emisja hałasu związana z pracą maszyn budowlanych oraz środków transportu (ruch pojazdów dostarczających materiały budowlane, wywożących odpady itd.) będzie miała charakter krótkotrwały. Prace budowlane prowadzone przy dobrze zorganizowanych czynnościach i zastosowaniu nowoczesnych urządzeń o niskiej emisji hałasu oraz wykonywane tylko w porze dziennej nie wpłynął na pogorszenie panującego w tym rejonie klimatu akustycznego.  W pobliżu zabudowań mieszkalnych wszystkie prace budowlane należy zaplanować tak, aby urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie pracowały równocześnie.
         Realizacja inwestycji wiązać się będzie z powstawaniem odpadów budowlanych oraz związanych z bytowaniem pracowników. Odpady te będą gromadzone selektywnie w przenośnych pojemnikach,     
a następnie przekazywane odbiorcom posiadających stosowne zezwolenia. W ramach prowadzonych prac nie przewiduje się powstawania nadmiaru mas ziemnych, bowiem grunt z wykopów będzie zagęszczony oraz odtworzona zostanie warstwa wierzchnia z humusu zdjętego wcześniej.
          Na etapie eksploatacji sieci kanalizacyjnej nie przewiduje się emisji hałasu pracujących sieci oraz zanieczyszczeń negatywnie wpływających na powietrze, wodę i glebę. Elementy wykonane z tworzywa sztucznego są odporne na działanie środowiska zewnętrznego (grunt) i nie wymagają zabezpieczeń antykorozyjnych. Zastosowane rury wykonane są z materiału elektrycznie-obojętnego, dzięki czemu nie będą przewodzić prądu i będą odporne na prądy błądzące. Poziom przewidywanej emisji hałasu wynikający z pracy przepompowni ścieków będzie znikomy, ze względu na techniczne uwarunkowania pracy przepompowni.  Umieszczenie pomp w szczelnych zbiornikach oraz dodatkowo umieszczenie pomp poniżej poziomu ścieków znajdujących się w przepompowni, stanowi istotny element zabezpieczający przed potencjalnym hałasem. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej będzie posiadała system zdalnego sterowania i monitoringu pracy przepompowni, w związku z czym operator sieci będzie na bieżąco otrzymywał informacje o prawidłowości pracy przepompowni.
         Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na ogólny poziom zanieczyszczenia powietrza a tym samym na zmiany klimatu oraz zwiększenie wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu.
        Przedmiotowe przedsięwzięcie pod względem hydrograficznym zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1911). Inwestycja znajduje się w jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW200031. Stan ilościowy i chemiczny jednolitej części wód podziemnych został określony jako dobry; JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Zgodnie z art. 59 ustawy Prawo wodne (t.j.Dz. U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.) celem środowiskowym dla JCWPd jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnienie równowagi między poborem, a zasilaniem tych wód tak aby osiągnąć ich dobry stan.
        Ponadto inwestycja znajduje się także w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie „Krutynia do wpływu do jeziora Bełdany wraz z dopływami i jeziorami” kod: PLRW200025264299. Jest to naturalna część wód, której stan określano jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Na podstawie art. 56 ustawy Prawo wodne celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego tak, aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego.
 W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji wzrośnie liczba odprowadzanych ścieków, związana z podłączeniem do sieci wszystkich mieszkańców. Jednocześnie zmniejszy się liczna niekontrolowanych zrzutów ścieków przez mieszkańców do cieków wodnych, a także istniejące obecnie bezodpływowe zbiorniki na nieczystości zostaną wyłączone z eksploatacji, co wpłynie na poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Wyeliminowany zostanie uciążliwy transport ścieków i osadów ściekowych powstających w przydomowych oczyszczalniach ścieków.
         Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Jeziora Sorkwickie”, wyznaczonego rozporządzeniem Nr 23 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2007r. w sprawie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Jeziora Sorkwickie” (Dz. U. Woj. Warm. -Maz. z 2007r. poz. 122 Nr 1697 z późn. zm.). Planowana inwestycja nie naruszy zakazów obowiązujących na terenie przedmiotowego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.
         Inwestycja częściowo znajduje się w granicach korytarza ekologicznego Puszcza Piska GKPn-8. Planowana inwestycja realizowana będzie również na obszarze Natura 2000 Puszcza Piska PLB280008 oraz Ostoja Piska PLH280048. Ze względu na zakres inwestycji, a także mając na uwadze zastosowane środki minimalizujące, nie przewiduje się negatywnego wpływu na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 oraz na ich integralność.
         Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wybrzeży, obszarach górskich, obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łęgowych oraz ujściach rzek, strefach ochronnych ujęć wód oraz obszarach chronionych zbiorników wód śródlądowych, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.
          W przypadku, gdy w obszarze prowadzenia robót budowlanych znajdą się drzewa, wówczas Inwestor będzie zobowiązany do odpowiedniego ich zabezpieczenia np. poprzez zastosowanie osłon zabezpieczających przed uszkodzeniami mechanicznymi (w szczególności chroniące system korzeniowy i pnie), takich jak maty z geowłókniny, maty słomiane lub z juty. W celu zminimalizowania uszkodzenia systemów korzeniowych drzew w trakcie wykonywania wykopów, wykopy te powinny być wykonywane w sposób ręczny. Po zakończeniu prowadzonych robót przewody kanalizacyjne będą znajdowały się pod powierzchnią ziemi, a obszar powinien zostać przywrócony do stanu przed rozpoczęciem robót.
         Pomimo, iż stwierdzono braku negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze podczas prowadzonych prac należy do minimum ograniczyć możliwość przypadkowego zabijania i niszczenia siedlisk gatunków chronionych. Wszelkie prace powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem. Wobec czego należy pamiętać, iż brak negatywnego oddziaływania stwierdzono przy założeniu, że realizacja inwestycji będzie zgodna z założeniami ustawy o ochronie przyrody, która to określa zakazy obowiązujące w stosunku do roślin, zwierząt oraz grzybów objętych ochroną gatunkową oraz jasno wskazuje, że wszelkie odstępstwa od wprowadzonych zakazów są możliwe po uzyskaniu zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
         Wobec powyższego w przypadku wykonywania jakichkolwiek prac, które będą wiązały się z niszczeniem siedlisk przyrodniczych, miejsc rozrodu regularnego przebywania zwierząt, umyślnym zabijaniem osobników, wycinką drzew, zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody należy każdorazowo wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z wnioskiem o wydanie stosownych zezwoleń na wykonywanie czynności zabronionych.
         Po przeanalizowaniu załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności rodzaju, charakteru, usytuowania oraz skali możliwego oddziaływania, oddziaływania przedsięwzięcia, stwierdzono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.
         Z uwagi na zakres oddziaływań planowanej inwestycji oraz istniejący sposób zagospodarowania terenów sąsiednich nie przewiduje się możliwości kumulowania oddziaływań, a ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe. Ponadto, z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny.
            Przy zastosowaniu planowanych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, przedłożonych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz przy spełnieniu warunków określonych w niniejszej decyzji nie pogorszy się stan środowiska i zdrowia ludzi.
            Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że przy należytym wypełnianiu warunków wymienionych w sentencji, planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.
 
Pouczenie: Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Sorkwity w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
 
Załącznik: Charakterystyka przedsięwzięcia
                                                                                                                                                             Wójt Gminy Sorkwity
                                                                                                                                               (-) Józef Maciejewski
 
 
Otrzymują:
 1. Inwestor - Gmina Sorkwity
 2. Pełnomocnik – P. Adam Wardęcki
 3. Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
 4. a/a (sc)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-08 13:56:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-08 14:03:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-08 14:03:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
415 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony