ˆ

Decyzje środowiskowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej

Informacja ogłoszona dnia 2023-08-09 16:14:47 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 01.08.2023 r.
Nasz znak:RBG.6220.3.2023
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 61 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm. – dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm. – dalej: u.o.o.ś) Wójt Gminy Sorkwity zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki oznaczonej nr ew. 390/3 obręb Burszewo, gmina Sorkwity.
Ponadto zawiadamiam, że tutejszy organ działając zgodnie z dyspozycją art. 64 ust. 1 pkt 1, 2  i 4 u.o.o.ś wystąpił kolejno do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii czy dla ww. przedsięwzięcia wymagane jest przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (pisma z 01.08.2023 r. znak: RBG.6220.3.1.2023, RBG.6220.3.2.2023, RBG.6220.3.3.2023).
  
POUCZENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz mogą zapoznać się z aktami wyżej wymienionej sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity - ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity, w Referacie Rolnictwa Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami pok. nr 8, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 8.00 do 16.00; wtorek - piątek od 7.15 do 15.15.  
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny (art. 41 § 2 k.p.a.).
Stosownie do art. 40 § 4 i 5 k.p.a. strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
Ponadto zawiadamiam o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie, a także o prawie działania przez pełnomocnika, będącego osobą fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych. 
Dodatkowo wskazuję, iż dalsze informacje o toczącym się postępowaniu, zgodnie z art. 49 k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś., będą przekazywane również za pomocą obwieszczeń umieszczanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity (https://bip.gminasorkwity.pl) w zakładce Ochrona Środowiska – Decyzje środowiskowe, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Burszewo.
Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-09 16:14:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-09 16:14:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-09 16:25:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
76 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony