ˆ

Decyzje środowiskowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Orzeczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej.

Informacja ogłoszona dnia 2023-08-09 16:41:52 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 08 sierpnia 2023 r.
Nasz znak: RBG.6220.1.6.2023
 
Decyzja
 
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 84 i 85 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 t.j.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu i na rzecz którego działa Pełnomocnik Pan Krzysztof Kacprzycki, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
orzekam
 
 1. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 0,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 152/43 obręb Nibork, gmina Sorkwity.
 2. Określam istotne warunki korzystania za środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:
a) inwestycję należy wykonać w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej urządzeń melioracji wodnych i umożliwiających ich późniejszą konserwację;
b) w przypadku wycieku substancji ropopochodnych i skażenia gruntu, przeprowadzić za pośrednictwem wykwalifikowanej firmy, rekrutację skażonego obszaru. Grunt oczyścić, a zebrane zanieczyszczenia przekazać do utylizacji wyspecjalizowanym w tym zakresie firmom;
c) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, w tym minimalizować ich ilość, składować je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie;
d) w przypadku tankowania sprzętu budowlanego na terenie budowy, wykorzystać maty absorbujące i zachować należytą ostrożność;
e) w razie konieczności mycia powierzchni paneli fotowoltaicznych do tego celu należy stosować wyłącznie wodę bez dodatkowych detergentów.
 
 
UZASADNIENIE
 
Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do  0,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 54b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 z późn. zm.), kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko tj. zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha. 
Wnioskiem z dnia 07 kwietnia 2023r (data wpływu: 20 kwietnia 2023r.) Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu i na rzecz, którego działa Pełnomocnik Pan Krzysztof Kacprzycki zwróciło się do tutejszego organu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 0,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 152/43 obręb Nibork, gmina Sorkwity, gmina Sorkwity. Do wniosku o wydanie decyzji załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) oraz kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie.
W toku prowadzonego postępowania obwieszczeniem z dnia 26 kwietnia 2023 r. znak: RBG.6220.1.2023 Wójt Gminy Sorkwity poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Jednocześnie pismem z dnia 26 kwietnia 2023r. znak: RBG.6220.1.1.2023 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz pismem znak: znak: RBG.6220.1.2.2023 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie i pismem znak: RBG.6220.1.3.2023 do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarządu Zlewni w Giżycku o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do w/w przedsięwzięcia.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku zawiadomieniem z dnia 09 maja 2023 r. (data wpływu: 11 maja 2023 r.) znak: BI.ZZŚ.3.4901.75.2023.MK przekazał pismo Wójta Gminy Sorkwity z dnia 26 kwietnia 2023 r. znak: RBG.6220.1.3.2023 dla Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie z uwagi na fakt, iż teren, na którym planowana jest realizacja w/w przedsięwzięcia znajduje się na obszarze administrowanym przez Zarząd Zlewni w Olsztynie.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 17 maja 2023 r. znak; WOOŚ.4220.240.2023.SCH.1 wezwał Wójta Gminy Sorkwity do wskazania podstawy prawnej do prowadzenia postępowania. Dnia 25 maja 2023 r. znak: RBG.6220.1.1.2023 Wójt Gminy Sorkwity pismem przedłożył stosowne wyjaśnienia w sprawie. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Olsztynie pismem z dnia 23 maja 2023 (data wpływu: 25 maja 2023 r.) zwróciło się do Wójta Gminy Sorkwity o ponowną analizę klasyfikacji przedsięwzięcia. Dnia 01 czerwca 2023 r. znak: RBG.6220.1.3.2023 Wójt Gminy Sorkwity pismem przedłożył wyjaśnienia w sprawie. Powyższe informacje zostały przekazana stronom poprzez obwieszczenie z dnia 01 czerwca 2023 r. znak: RBG.6220.1.4.2023.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Olsztynie dnia 23 czerwca 2023 r. znak: BI.ZZŚ.4.4901.93.2023.KP wydał opinię stwierdzając, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska wskazując na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określone warunki i wymagania. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 14 czerwca 2023 r. znak: WOOŚ.4220.240.2023.SCH.2 wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie nie wydał opinii odpowiednio w terminie co  zgodnie z art. 78  ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Wobec powyższego Wójt Gminy Sorkwity obwieszczeniem z dnia 05 lipca 2023 r. znak: RBG.6220.1.5.2023 zawiadomił strony o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o możliwości zapoznania się z całą dokumentacją i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych uwag w powyższej sprawie. W wyznaczonym terminie oraz w trakcie postępowania nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski w powyższej sprawie.
Teren na której planowana jest inwestycja nie jest objęta zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Planowana inwestycja polegać będzie na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW i wysokości do 4 m. Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie działki nr ew. 152/43 obręb Nibork, gmina Sorkwity. Całkowita powierzchnia działki wynosi ok. 14,196 ha, natomiast powierzchnia przeznaczona pod realizację wnioskowanego przedsięwzięcia wyniesie do 0,8 ha. Na przedmiotowym terenie przeważają pastwiska trwałe, które stanowią ponad 75 % terenu całej działki. Na terenie działki znajduje się już funkcjonująca instalacja fotowoltaiczna oraz maszt telekomunikacyjny. Realizacja inwestycji planowana jest na terenie pastwisk trwałych klasa IV. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 80 m od granicy terenu objętego inwestycją.
Planowana instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z następujących elementów:
- moduły fotowoltaiczne – na całym obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie do ok. 1250 paneli fotowoltaicznych o mocy 400 – 1000 W (lub wyższej mocy), panele fotowoltaiczne zamontowane będą na stalowych konstrukcjach montażowych: wysokość całej konstrukcji nie przekroczy 4 m; na panelach zostanie zastosowana powłoka antyrefleksyjna, która ogranicza efekt lśnienia, w związku z czym, nie będą one oddziaływać na migrację ptaków;
- falowniki: każda z sekcji połączona zostanie z falownikami napięcia (inwerterami) za pomocą kabli: na całym obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie do 5 falowników napięcia – liczba uzależniona jest od wyboru rozwiązania technologicznego i możliwa do określenia na dalszym etapie; falowniki napięcia połączone zostaną ze stacją transformatorową/rozdzielnicami SN/nn wyposażonymi w niezbędne układy pomiarowo- zabezpieczające;
-konstrukcja wsporcza paneli – panele fotowoltaiczne będą zamontowane na konstrukcji stalowej, mocowanej na pojedynczych podporach, wbijanych kafarem w ziemię na głębokości ok. 1,5 m w zależności od rodzaju gruntu;
- rozdzielnice (złącza kablowe);
- stacja transformatorowo-rozdzielcza – planuje się słupową stację transformatorową typu SN/nN lub rozwiązanie równoważne. Stacja zostanie zbudowana na żerdziach wirowanych, przy żerdzi na prefabrykowanym fundamencie zostanie posadowiona na gruncie rozdzielnica niskiego napięcia wraz z automatyką zabezpieczeniową;
- ogrodzenie terenu – o konstrukcji ażurowej z siatki o dużych oczkach, co umożliwi migrację drobnym zwierzętom; pozostawiona zostanie wolna przestrzeń do wysokości 20 cm nad gruntem wzdłuż całego ogrodzenia;
- okablowania AC – za pomocą okablowania AC falowniki napięcia połączone zostaną ze złączami kablowymi, a następnie ze stacją transformatorowo-rozdzielczą SN/nn wyposażoną w niezbędne układy pomiarowo-zabezpieczające:
- okablowania DC – poszczególne panele połączone będą ze sobą kablami solarnymi podwójnie izolowanymi tworzącymi sekcje; każda z sekcji połączona zostanie z falownikami napięcia (inwerterami) za pomocą kabli solarnych ułożonych w ziemi lub konstrukcji wsporczej.
Przewiduje się, iż oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko będzie niewielkie i odnosić się będzie tylko do etapu budowy. Zaplecze budowy będzie monitorowane pod kątem wycieku płynów eksploatacyjnych do gruntu. Przy tankowaniu sprzętu używanego podczas budowy wykorzystywane zostaną maty absorbujące, zapobiegające ewentualnym przeciekom substancji szkodliwych (oleje, płyny eksploatacyjne) do podłoża. Przy pracach budowlano-montażowych może nastąpić wzrost emisji spalin oraz poziomu hałasu spowodowanego pracą urządzeń oraz ruchem pojazdów po terenie inwestycji. W celu ich zminimalizowania czas pracy sprzętu mechanicznego zostanie ograniczony wyłącznie do pory dnia (tj. od 6.00 do 22.00), a wszystkie roboty zarówno budowlane jak i montażowe powinny być wykonywane przy pomocy sprawnych maszyn i urządzeń.
Podczas realizacji inwestycji pracować będą maszyny posiadające własne źródła napędu: samochody ciężarowe i specjalistyczny sprzęt budowlany. Przeznaczone do montażu elementy będą dowożone na bieżąco i montowane. Mieszkanki, w skład których wchodzi woda (np. beton) będą dostarczane przez specjalistyczne firmy bezpośrednio na teren inwestycji. Woda na potrzeby bytowe tj. przeznaczona do picia dla osób zatrudnionych przy montażu instalacji, dostarczana będzie w pojemnikach/butelkach. Pracownicy będą korzystać z przenośnej toalety ustawionej na terenie przedsięwzięcia. Powstające ścieki wywożone będą do oczyszczalni ścieków. Powstające przy realizacji przedsięwzięcia niewielkie ilości odpadów związanych z pracami budowlanymi i montażowymi lub z usuwaniem awarii należy gromadzić selektywnie w wyznaczonych miejscach, gwarantujących bezpieczne magazynowanie, a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom, w celu odzysku lub unieszkodliwienia.
Funkcjonowanie instalacji nie będzie się wiązało z powodowaniem znaczących emisji zanieczyszczeń do środowiska, zarówno w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, emisji hałasu, czy też ścieków. Panele fotowoltaiczne nie emitują hałasu. Halas związany z wykaszaniem terenu, myciem czy pracą transformatorów nie przekroczy dopuszczalnych norm. W przypadku spadku mocy modułów poprzez np. zabrudzenie, prowadzone będzie czyszczenie powierzchni modułów za pomocą myjek, myjek teleskopowych i wody. W związku z brakiem konieczności używania detergentów nie jest wymagane odprowadzenie wody do specjalistycznych zbiorników. Funkcjonowanie inwestycji nie będzie wiązało się z powstawaniem odpadów. Jedynymi odpadami powstającymi podczas eksploatacji tego typu instalacji, które należy niezwłocznie przekazywać uprawnionym podmiotom, mogą być te powstające podczas prowadzenia prac konserwacyjno-naprawczych. Obszar położony bezpośrednio pod panelami fotowoltaicznymi będzie powierzchnią czynną biologicznie.
Pole elektromagnetyczne generowane przez elementy wyposażenia instalacji fotowoltaicznej jest znikome i nie ma odczuwalnego wpływu na otoczenie. Wpływ farmy fotowoltaicznej i linii kablowych pozostanie na poziomie niedostrzegalnym, a w większości przypadków (w odległości kilku metrów od tych elementów) nawet niemierzalnym.
Zarówno realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie miała wpływu na klimat i zmiany klimatu. Również funkcjonowanie instalacji nie będzie związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza. Produkcja energii elektrycznej zapewni redukcję emisji gazów cieplarnianych (zwłaszcza CO2) wydzielanych do atmosfery w czasie produkcji energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych. Projektowana inwestycja będzie odporna na działanie niektórych zjawisk ekstremalnych takich jak wysokie temperatury, ulewne deszcze, grad czy silne podmuchy wiatru.
Instalacja fotowoltaiczna jest niezwykle trwała. Jej żywotność przekracza 25 lat. W przypadku zakończenia cyklu życia modułów ich utylizacja jest wyjątkowo prosta. Moduły nie zawierają szkodliwych substancji, a ich główne składniki podlegają recyklingowi. Producenci modułów oferują odbiór i recykling starych modułów. Po zakończeniu eksploatacji konieczna będzie rozbiórka całej konstrukcji elektrowni fotowoltaicznej. Konstrukcja nośna wykonana w całości z metali, składniki elektryczne jak i wszystkie moduły fotowoltaiczne trafią do recyklingu. Prace rozbiórkowe zostaną wykonane przez specjalistyczne podmioty posiadające możliwości techniczo-organizacyjne do wykonywania tego rodzaju usług. Po przeprowadzonych pracach rozbiórkowych teren zostanie uporządkowany.
Przedmiotowa działka zlokalizowana jest poza obszarami specjalnej ochrony Natura 2000 oraz poza innymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest Puszcza Piska PLB 280008, zlokalizowanym w odległości ok. 1,2 km w kierunku południowym od analizowanego terenu. Z uwagi na odległość, rodzaj, skalę i zasięg oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się negatywnego wpływu na cele i przedmiot ochrony wyżej wymienionego obszaru Natura 200 oraz jego integralność. 
Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na korytarzu ekologicznym, istotnym dla populacji dużych ssaków leśnych oraz spójności siedlisk leśnych i wodno-błotnych w skali krajowej i kontynentalnej.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły (Dz. U. z 2023r. poz. 207) przedmiotowe zadanie ma być realizowane w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): „Wadąg do Kanału Dobrąg” kod JCWP: RW7000185844591, która została określona jako naturalna, monitorowana część wód o złym stanie, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.
Celem środowiskowym dla JCWP „Wadąg do Kanału Dobrąg” zgodnie z w/w planem, jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego.
Ponadto planowane przedsięwzięcie położone jest w obszarze monitorowanej, jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie: GW700020, której stan oceniony został jako dobry, a z oceny stanu wynika, że jest ona niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla JCWPd zgodnie z w/w planem jest osiągnięcie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego.
Planowane zamierzenie będzie realizowane poza obszarami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. 
Analiza materiału dowodowego pod kątem wymagań zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś wykazała, iż przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych chronionych na mocy Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, jak również poza obszarami siedlisk łęgowych oraz ujść rzek. Zadanie zlokalizowane zostanie poza obszarami wybrzeży, górskimi, leśnymi, poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych oraz obszarami przylegającymi do jezior. Inwestycja nie przecina cieków wodnych. Na terenie przedmiotowej działki występują urządzenia melioracyjne – dreny. Zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie dochodziło do poboru wód z w/w JCWP, a także nie będzie realizowane odprowadzanie do niej wód oraz ścieków. Na potrzeby przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie wykonywane ujęcie wód podziemnych.
Zamierzanie jest położone poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 z dnia 20 lipca 2017 r. ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) oraz poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336).
Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wybrzeży, obszarach górskich, obszarach leśnych, obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek, w  strefach  ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych,  a także na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone oraz uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew.
W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji, na przedmiotowej działce nr 152/43 obręb Nibork funkcjonuje już farma fotowoltaiczna o powierzchni 1,22 ha i mocy 680 kW. Zgodnie z deklaracją przedstawioną w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości kumulowania oddziaływań.
W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy budowlanej. 
Po przeanalizowaniu załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności rodzaju, charakteru, usytuowania oraz skali możliwego oddziaływania, oddziaływania przedsięwzięcia, stwierdzono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.
Przy zastosowaniu planowanych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, przedłożonych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz przy spełnieniu warunków określonych w niniejszej decyzji nie pogorszy się stan środowiska i zdrowia ludzi.
           
Pouczenie: Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Sorkwity w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
 
Załącznik: Charakterystyka przedsięwzięcia
                                                                                                                                                            
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
Otrzymują:
 1. Pełnomocnik Pan Krzysztof Kacprzycki
 2. Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
 3. 2. a/a (sc)
 
 
 
Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia znak: RBG.6220.1.6.2023
 
Charakterystyka przedsięwzięcia
 
1) Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:
Planowana inwestycja polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 0,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej oznaczonej nr ew. 152/43 obręb Nibork, gmina Sorkwity,             
 
2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie szatą roślinną:
Zgodnie z przedłożoną kartą informacyjną przedsięwzięcia planowana inwestycja zajmie obszar do 0,8 ha. Całkowita powierzchnia działki wynosi ok. 14,196 ha. Na przedmiotowym terenie przeważają pastwiska trwałe, które stanowią ponad 75 % terenu całej działki. Na terenie działki znajduje się już funkcjonująca instalacja fotowoltaiczna oraz maszt telekomunikacyjny. Realizacja inwestycji planowana jest na terenie pastwisk trwałych klasa IV. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 80 m od granicy terenu objętego inwestycją. Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.
 
3) Rodzaj technologii:
Planowana instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z następujących elementów:
- moduły fotowoltaiczne – na całym obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie do ok. 1250 paneli fotowoltaicznych o mocy 400 – 1000 W (lub wyższej mocy), panele fotowoltaiczne zamontowane będą na stalowych konstrukcjach montażowych: wysokość całej konstrukcji nie przekroczy 4 m; na panelach zostanie zastosowana powłoka antyrefleksyjna, która ogranicza efekt lśnienia, w związku z czym, nie będą one oddziaływać na migrację ptaków;
- falowniki: każda z sekcji połączona zostanie z falownikami napięcia (inwerterami) za pomocą kabli: na całym obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie do 5 falowników napięcia – liczba uzależniona jest od wyboru rozwiązania technologicznego i możliwa do określenia na dalszym etapie; falowniki napięcia połączone zostaną ze stacją transformatorową/rozdzielnicami SN/nn wyposażonymi w niezbędne układy pomiarowo- zabezpieczające;
-konstrukcja wsporcza paneli – panele fotowoltaiczne będą zamontowane na konstrukcji stalowej, mocowanej na pojedynczych podporach, wbijanych kafarem w ziemię na głębokości ok. 1,5 m w zależności od rodzaju gruntu;
- rozdzielnice (złącza kablowe);
- stacja transformatorowo-rozdzielcza – planuje się słupową stację transformatorową typu SN/nN lub rozwiązanie równoważne. Stacja zostanie zbudowana na żerdziach wirowanych, przy żerdzi na prefabrykowanym fundamencie zostanie posadowiona na gruncie rozdzielnica niskiego napięcia wraz z automatyką zabezpieczeniową;
- ogrodzenie terenu – o konstrukcji ażurowej z siatki o dużych oczkach, co umożliwi migrację drobnym zwierzętom; pozostawiona zostanie wolna przestrzeń do wysokości 20 cm nad gruntem wzdłuż całego ogrodzenia;
- okablowania AC – za pomocą okablowania AC falowniki napięcia połączone zostaną ze złączami kablowymi, a następnie ze stacją transformatorowo-rozdzielczą SN/nn wyposażoną w niezbędne układy pomiarowo-zabezpieczające:
- okablowania DC – poszczególne panele połączone będą ze sobą kablami solarnymi podwójnie izolowanymi tworzącymi sekcje; każda z sekcji połączona zostanie z falownikami napięcia (inwerterami) za pomocą kabli solarnych ułożonych w ziemi lub konstrukcji wsporczej.
 
4) Przewidywane ilości wykorzystanej wody i innych surowców, materiałów, paliw oraz energii:
Przedsięwzięcie nie wiąże się z nadmiernym wykorzystywaniem zasobów naturalnych. Woda będzie wykorzystywana w fazie realizacji inwestycji na potrzeby sanitarne i konsumpcyjne. Teren zostanie wyposażony w zaplecze sanitarne dla pracowników.
W przypadku spadku mocy modułów poprzez np. zabrudzenie, prowadzone będzie czyszczenie powierzchni modułów za pomocą myjek, myjek teleskopowych i wody. W związku z brakiem konieczności używania detergentów nie jest wymagane odprowadzenie wody do specjalistycznych zbiorników. Funkcjonowanie inwestycji nie będzie wiązało się z powstawaniem odpadów. Jedynymi odpadami powstającymi podczas eksploatacji tego typu instalacji, które należy niezwłocznie przekazywać uprawnionym podmiotom, mogą być te powstające podczas prowadzenia prac konserwacyjnych. Paliwo wykorzystane będzie do maszyn oraz samochodów ciężarowych pracujących na terenie przedsięwzięcia.
 
5) Rozwiązania chroniące środowisko:
Przy realizacji przedsięwzięcia inwestycji planuje się przyjąć technologię robót budowlanych spełniającą polskie normy budowlane. Wszystkie materiały i produkty jakie zostaną użyte będą spełniały wymogi dopuszczające je do stosowania w budownictwie.
           
6) Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzonych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko:
Nie przewiduje się wprowadzenia zanieczyszczeń do środowiska. Nie przewiduje się oddziaływania transgranicznego na środowisko.
 
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Sorkwity (adres: ul. Olsztyńska 16 A, 11-731 Sorkwity, tel. telefon: 89 742-81-79, e-mail: ).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku i  przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1094 ze zm.).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w odrębnych przepisach, w tym ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach bądź innych przepisach prawa, które regulują okresy przechowywania danych.
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Dane osobowe mogą zostać udostępnione również następującym kategoriom odbiorców: podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT; podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, pracownikom Administratora, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją celu wskazanego w pkt 3.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  1. Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-09 16:41:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-09 16:41:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-09 16:41:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
65 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony