ˆ

Decyzje środowiskowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 08 kwietnia 2016 r.
Nasz znak: RBG.6220.1.33.2015
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
Wójt Gminy Sorkwity na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2016 r. poz. 353) w związku z art. 49 ustawy z dnia czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23)
Wójt Gminy Sorkwity

zawiadamia, że postanowieniem z dnia 01 kwietnia 2016 r. uznał o dopuszczeniu Stowarzyszenia na Rzecz Utworzenia i Ochrony Mazurskiego Parku Narodowego z siedzibą w Zgonie do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu indyków na działce nr 161/1 obręb Kozłowo, gmina Sorkwity.
W związku z powyższym informuje się, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej 16A w pok. 7 zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń miejscowości Kozłowo
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl/
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-13 09:31:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-13 09:32:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-13 11:32:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4354 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 11 kwietnia 2016 r.
 
U W A G A   M I E S Z K A Ń C Y !!!
U R Z Ą D  G M I N Y  S O R K W I T Y
I N FO R M U J E
 
iż odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Sorkwity odbędzie się w dniach 5 - 6 maja 2016r. (czwartek, piątek). Mieszkańcy chcący oddać wymienione wyżej rodzaje odpadów proszeni są o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Gminy Sorkwity osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 89 742 85 33 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 maja 2016 r.
Odbiory będą odbywać się w podanych wyżej dniach od godziny 7.00. Przeznaczone do oddania odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawić przed dniem odbioru w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na nieruchomości.
 
 
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
- tablice ogłoszeń miejscowości sołeckich
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-12 09:38:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-12 09:38:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-12 11:38:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4321 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 31 marca 2016 r.
Nasz znak:
RBG 6220.2.2016
 
 
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO

Wójt Gminy Sorkwity zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek Inwestora Gminy Sorkwity 11-731 Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A w imieniu i na rzecz, której działa Pan Tomasz Kawałek prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Warpunach Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych tj. studni głębinowej Nr 2 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Szymanowo gmina Sorkwity, na działce o nr ew. 85/1 obręb Szymanowo, gmina Sorkwity.
Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz wnosić uwagi i wnioski w tut. Urzędzie Gminy Sorkwity w referacie Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Sorkwity, pokój nr 7, w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00; wtorek - piątek od 7.15 do 15.15, tel. 89 742 85 33.
Wszelkie informacje o toczącym się postępowaniu administracyjnym przekazywane będą za pomocą obwieszczeń umieszczanych m. in. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity, w siedzibie tut. Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Szymanowo.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
Otrzymują:
1. Strony postępowania
2. a/a (sc)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-08 09:49:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-08 09:50:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-08 11:50:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3355 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 05 kwietnia 2016 r.
Nasz znak:
RBG.6220.2.4.2016

 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjny (Dz. U. z 2016r. poz. 23) Wójt Gminy Sorkwity
zawiadamia,
że na wniosek Inwestora Gminy Sorkwity 11-731 Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A w imieniu i na rzecz, której działa Pan Tomasz Kawałek prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Warpunach Sp. z o.o., wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych tj. studni głębinowej Nr 2 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Szymanowo gmina Sorkwity, na działce o nr ew. 85/1 obręb Szymanowo, gmina Sorkwity.

 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 


 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń w miejscowości Szymanowo
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-08 09:47:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-08 09:50:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-08 11:50:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3257 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 24 marca 2016r.
Nasz znak: RBG.6220.1.6.2016

 

 
O B W I E S Z C Z E N I E

 
Wójt Gminy Sorkwity na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. 23),
zawiadamia
że dnia 23 marca 2016r. zostało wydane postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj, studni głębinowej Nr 4 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Rozogi, gmina Sorkwity na działce no nr ew. 137/32 obręb Rozogi.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej 16A -w pok. nr 7 w godzinach pracy urzędu.

 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 

 

 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń w miejscowości Rozogi
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl
a/a(sc)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-30 13:13:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-30 13:13:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-03-30 15:13:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2523 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 24 marca 2016 r.
Znak: RBG.6220.1.7.2016
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art 49 w związku z art. 30 § 4 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
w z y w a m
do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj. studni głębinowej Nr 4 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Rozogi, gmina Sorkwity na działce no nr ew. 137/32 obręb Rozogi.
 
  • spadkobierców zmarłego współwłaściciela działki oznaczonej nr ew. 137/5, 137/8, 137/11 położonej w obrębie Rozogi
  • osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej.
 
W związku z powyższym w/w osoby mogą zapoznać się z aktami sprawy
oraz wnosić uwagi i wnioski dotyczące w/w zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy
w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 7 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia na stronie internetowej.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń w miejscowości Rozogi
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://bip.gminasorkwity.pl
 
a/a(sc)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-30 13:11:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-30 13:11:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-03-30 15:11:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1971 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 25 marca 2016 r.
Nasz znak:
RBG.6220.1.27.2015
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Wójt Gminy Sorkwity w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu indyków na działce nr 161/1 obręb Kozłowo, gmina Sorkwity, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamia, iż przedmiotowa sprawa nie zostanie załatwiona w terminie określonym w piśmie Wójta Gminy Sorkwity z dnia 19 lutego 2016 r. znak:RBG.6220.1.25.2015.
Niezałatwienie sprawy we wskazanym powyższej terminie wynika z konieczności dokonania, przed wydaniem rozstrzygnięcia, szczegółowej analizy prawnej zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.
Wobec powyższego, na podstawie art. 36 KPA, wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 maja 2016 r.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Sorkwity, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Kozłowo, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
a/a (sc)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-30 13:08:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-30 13:13:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-03-30 15:13:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2172 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 08 marca 2016 r.
 
Nasz znak:RBG.6220.1.26.2016
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Wójt Gminy Sorkwity na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 26), w związku z art. 74 ust.3 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. , poz. 1235)
 
zawiadamia
 
że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie dnia 29 lutego 2016 r. (data wpływu: 02 marca 2016 r.) wydał postanowienie znak: WOOŚ.4242.21.2015.MG.22 uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu indyków na działce nr 161/1 obręb Kozłowo, gmina Sorkwity.
Wobec powyższego tutejszy Urząd informuje o możliwości zapoznania się z treścią niniejszego postanowienia oraz całością zgromadzonej dokumentacji w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16A, w referacie Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Sorkwity, pokój nr 7, w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00; wtorek - piątek od 7.15 do 15.15, tel. 89 742 85 33, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Sorkwity, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Kozłowo, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
a/a (sc)
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-10 16:05:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-10 16:05:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-03-10 17:05:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2311 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 03.03.2016 r.
Nasz znak:
RBG.6220.1.4.2016

 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r, poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy Sorkwity
zawiadamia,
że na wniosek Inwestora Mardi Sp. zo.o. w imieniu i na rzecz, którego działa Pan Mateusz Domin, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych tj. studni głębinowej Nr 4 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Rozogi gmina Sorkwity, na działce o nr ew. 137/32 obręb Rozogi, gmina Sorkwity.
 

 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

 
a/a (sc)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-10 16:03:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-10 16:03:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-03-10 17:03:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2169 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 03 marca 2016 r.
Nasz znak:
RBG 6220.1.2016
 
 
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO

Wójt Gminy Sorkwity zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek Inwestora Mardi Sp. zo.o. w imieniu i na rzecz którego działa Pan Mateusz Domin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych tj. studni głębinowej Nr 4 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Rozogi gmina Sorkwity, na działce o nr ew. 137/32 obręb Rozogi, gmina Sorkwity.
Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz wnosić uwagi i wnioski w tut. Urzędzie Gminy Sorkwity w referacie Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Sorkwity, pokój nr 7, w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00; wtorek - piątek od 7.15 do 15.15, tel. 89 742 85 33.
Wszelkie informacje o toczącym się postępowaniu administracyjnym przekazywane będą za pomocą obwieszczeń umieszczanych m. in. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity, w siedzibie tut. Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Rozogi.
Zgodnie z art. 49 K.p.a doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
Otrzymują:
1. Strony postępowania na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) w związku z art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 23) informacja o planowanym przedsięwzięciu została podana stronom przez obwieszczenie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
2. a/a (sc)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-10 16:00:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-10 16:00:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-03-10 17:00:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2063 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji