ˆ

Decyzje środowiskowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 19 lutego 2016 r.
Nasz znak:
RBG.6220.1.25.2015
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Wójt Gminy Sorkwity zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2013 r. poz. 267 z pózn, zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamia, że ze względu na trwającą analizę dokumentacji sprawy, po przedłożeniu przez inwestora dnia 8 stycznia 2016 r. ponownego uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu indyków na działce nr 161/1 obręb Kozłowo, gmina Sorkwity, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie, przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, decyzja w ww. sprawie zostanie wydana do dnia 31 marca 2016 r.
W związku z powyższym podjęcie dalszych czynności nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu powyższych uzgodnień.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Sorkwity, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Kozłowo, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
a/a (sc)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-24 12:29:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-24 12:30:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-24 13:30:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2046 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu indyków na działce nr 161/1 obręb Kozłowo, gmina Sorkwity.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 08 stycznia 2016 r..
Nasz znak:
RBG.6220.1.23.2015.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Z 2013 r., poz.1235 z póżń. zm.) Wójt Gminy Sorkwity podaje do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu indyków na działce nr 161/1 obręb Kozłowo, gmina Sorkwity.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do powyższego przedsięwzięcia zostało wszczęte na wniosek Inwestora Pana Janusza Błaszczak. Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Sorkwity, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie.
W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości (tj. od dnia 08 stycznia 2016r. do dnia 29 stycznia 2016r.), w siedzibie Urzędzie Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16A – pok. nr 7, w godzinach urzędowania (poniedziałek od 800 do 1600, wtorek – piątek od 715 do 1515).
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (…..), uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Sorkwity.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Sorkwity, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sorkwitach, oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kozłowo.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
                                                                                                                                                       
 
 
Sorkwity, dnia 08 stycznia 2016 r.
Nasz znak:
RBG.6220.1.24.2015
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Wójt Gminy Sorkwity zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z pózn, zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamia, że ze względu na trwającą analizę dokumentacji sprawy, po przedłożeniu przez inwestora dnia 15 października 2015r. uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu indyków na działce nr 161/1 obręb Kozłowo, gmina Sorkwity, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie, przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, decyzja w ww. sprawie zostanie wydana do dnia 31 stycznia 2016 r.
W związku z powyższym podjęcie dalszych czynności nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu powyższych uzgodnień.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Sorkwity, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Kozłowo, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-11 17:29:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-11 17:30:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-11 18:30:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2045 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja umarzająca postępowanie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 30 grudnia 2015r.
Nasz znak:RBG.6220.3.4.2015
 
DECYZJA
umarzająca postępowanie
 
Na podstawie art. 104, 105 § 1 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 listopada 2015r. (data wpływu: 02 grudnia 2015r.) Inwestora Pana Zbigniewa Brodzińskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
orzekam
umorzyć postępowanie w całości dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW i wysokości do 3 m na działce oznaczonej nr ew. 152/35 obręb Nibork, gmina Sorkwity, jako bezprzedmiotowe.
 
Uzasadnienie
 
Dnia 24 listopada 2015r. (data wpływu: 02 grudnia 2015r.) Inwestor Pan Zbigniew Brodziński zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW i wysokości do 3 m na działce oznaczonej nr ew. 152/35 obręb Nibork, gmina Sorkwity.
Wobec powyższego pismem z dnia 07 grudnia 2015r. znak: RBG.6220.3.1.2015 wszczęte zostało postępowania administracyjne. Następnie Wójt Gminy Sorkwity pismem z dnia 07 grudnia 2015r. znak: RBG.6220.3.2.2015 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz pismem z dnia 07 grudnia 2015r. znak: RBG.6220.3.3.2015 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie w sprawie wyrażenia opinii czy dla planowanego przedsięwzięcia istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 15 grudnia (data wpływu:16 grudnia 2015r. znak:WOOŚ.4240.522.2015.BG stwierdził, że zamierzone przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach..
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydając opinię sanitarną z dnia 16 grudnia 2015r. (data wpływu: 21 grudnia 2015r.) znak: ZNS.4083.31.2015 stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235z późn. zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397 z późn. zm.)
Zgodnie z informacją zawartą w załączonej do wniosku kartą informacyjną przedsięwzięcia powierzchnia działki wynosi 7,7967. Powierzchnia zabudowy instalacji wyniesie ok. 0,4 ha i będą się na nią składały: powierzchnia paneli ok. 0,25 ha, powierzchnia zajęta przez transformator ok. 0,01 ha, powierzchnia infrastruktury towarzyszącej ( drogi) ok. 0,1 ha, powierzchnia zajęta przez ogrodzenie ok. 0,05 ha. Teren planowanej inwestycji przewidzianej do ogrodzenia wyniesie ok. 1 ha. Teren nieruchomości w chwili obecnej wykorzystywany jest rolniczo ( porośnięty trawą) , po wybudowaniu elektrowni fotowoltaicznej obszar między rzędami paneli nie zmieni swojej funkcji.
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach przyrodniczo cennych, objętych ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 z późn. zm), w tym obszarach Natura 2000.
Po dokonanej analizie wniosku inwestora oraz karty informacyjnej przedmiotowej inwestycji biorąc pod uwagę pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie stwierdzono, ze planowana inwestycja polegająca na budowie elektrowni fotowoltaicznej o powierzchni zabudowy wynoszącej 0,4 ha, nie kwalifikuje się do § 3 ust.1 pkt 52 ww. rozporządzenia ( zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody …. bądź nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wyżej wymienione), z uwagi na nieosiąganie progu wymaganej powierzchni zabudowy 1 ha.
W związku z powyższym bezprzedmiotowe jest prowadzenie dalszego postępowania w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW i wysokości do 3 m na działce oznaczonej nr ew. 152/35 obręb Nibork, gmina Sorkwity, gmina Sorkwity.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE: Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Sorkwity, w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

 
Otrzymują :
1. Strony zgodnie z aktami sprawy;
2. a/a (sc)
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-05 12:24:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-05 12:26:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-05 13:26:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2155 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja umarzająca postępowanie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 31 grudnia 2015r.
Nasz znak:RBG.6220.2.4.2015
 
DECYZJA
umarzająca postępowanie
 
Na podstawie art. 104, 105 § 1 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 listopada 2015r. (data wpływu: 02 grudnia 2015r.) Inwestora Kozarek Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz, którego działa Pan Zbigniew Brodziński w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
orzekam
umorzyć postępowanie w całości dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m na działce oznaczonej nr ew. 152/43 obręb Nibork, gmina Sorkwity, jako bezprzedmiotowe.
 
Uzasadnienie
Dnia 24 listopada 2015r. (data wpływu: 02 grudnia 2015r.) Inwestor Kozarek Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz, którego działa Pan Zbigniew Brodziński zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m na działce oznaczonej nr ew. 152/43 obręb Nibork, gmina Sorkwity.
Wobec powyższego pismem z dnia 07 grudnia 2015r. znak:RBG.6220.2.1.2015 wszczęte zostało postępowania administracyjne. Następnie Wójt Gminy Sorkwity pismem z dnia 07 grudnia 2015r. znak: RBG.6220.2.2.2015 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz pismem z dnia 07 grudnia 2015r. znak: RBG.6220.2.3.2015 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie w sprawie wyrażenia opinii czy dla planowanego przedsięwzięcia istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 17 grudnia 2015r. (data wpływu: 18 grudnia 2015r.) znak: WOOŚ.4240.525.2015.MK stwierdził, że zamierzone przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydając opinię sanitarną z dnia 16 grudnia 2015r.(data wpływu: 21 grudnia 2015r.) znak: ZNS.4083.32.2015 stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235z późn. zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397 z późn. zm.)
Zgodnie z informacją zawartą w załączonej do wniosku kartą informacyjną przedsięwzięcia powierzchnia działki wynosi 14,2186 ha. Powierzchnia zabudowy instalacji wyniesie ok. 0,82 ha i będą się na nią składały: powierzchnia paneli ok. 0,5 ha, powierzchnia zajęta przez transformator ok. 0,02 ha, powierzchnia infrastruktury towarzyszącej (drogi) ok. 0,2 ha, powierzchnia zajęta przez ogrodzenie ok. 0,10 ha. Teren planowanej inwestycji przewidzianej do ogrodzenia wyniesie ok. 2 ha. Teren nieruchomości w chwili obecnej wykorzystywany jest rolniczo (porośnięty trawą), po wybudowaniu elektrowni fotowoltaicznej obszar między rzędami paneli nie zmieni swojej funkcji.
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach przyrodniczo cennych, objętych ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 z późn. zm), w tym obszarach Natura 2000.
Po dokonanej analizie wniosku inwestora oraz karty informacyjnej przedmiotowej inwestycji biorąc pod uwagę pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie stwierdzono, ze planowana inwestycja polegająca na budowie elektrowni fotowoltaicznej o powierzchni zabudowy wynoszącej 0,82 ha, nie kwalifikuje się do § 3 ust.1 pkt 52 ww. rozporządzenia ( zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody …. bądź nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wyżej wymienione), z uwagi na nieosiąganie progu wymaganej powierzchni zabudowy 1 ha.
W związku z powyższym bezprzedmiotowe jest prowadzenie dalszego postępowania w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m na działce oznaczonej nr ew. 152/43 obręb Nibork, gmina Sorkwity, gmina Sorkwity.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE: Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Sorkwity, w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
Otrzymują :
1. Strony zgodnie z aktami sprawy;
2. a/a (sc)
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-05 12:22:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-05 12:26:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-05 13:26:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2087 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 07 grudnia 2015 r.
Nasz znak:
RBG 6220.3.1.2015
 
 
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora Pana Zbigniewa Brodzińskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW i wysokości do 3 m na działce oznaczonej nr ew. 152/35 w obrębie Nibork, gmina Sorkwity.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz wnosić uwagi i wnioski w tut. Urzędzie Gminy Sorkwity w Wydziale Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Sorkwity, pokój nr 7, w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00; wtorek - piątek od 7.15 do 15.15, tel. 89 742 85 33.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
  1. Strony postępowania
  2. a/a (sc)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-05 12:12:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-05 12:25:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-05 13:25:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1820 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 07 grudnia 2015 r.
Nasz znak:
RBG 6220.2.1.2015
 
 
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO
 

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora Kozarek Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz, którego działa Pan Zbigniew Brodziński, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m na działce oznaczonej nr ew. 152/43 w obrębie Nibork , gmina Sorkwity.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz wnosić uwagi i wnioski w tut. Urzędzie Gminy Sorkwity w Wydziale Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Sorkwity, pokój nr 7, w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00; wtorek - piątek od 7.15 do 15.15, tel. 89 742 85 33.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
Otrzymują:
  1. Strony postępowania
  2. a/a (sc)
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-15 12:07:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-15 12:07:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-15 13:07:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1730 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Sorkwity, dnia 02 lipca 2015r.

Nasz znak:

RBG.6220.1.21.2015

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Wójt Gminy Sorkwity na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamia, że z uwagi na konieczność uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu indyków na działce nr 161/1 obręb Kozłowo, gmina Sorkwity nie jest możliwe załatwienie powyższej sprawy w ustawowym terminie. Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia 30 września 2015 r.

W związku z powyższym podjęcie dalszych czynności nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu powyższych uzupełnień.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Sorkwity, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Kozłowo, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Sorkwity

(-) Józef Maciejewski

 

 

a/a (sc)

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-08-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-08-03 18:50:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-08-03 18:51:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-08-03 20:51:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2317 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 21.04.2015r.
Nasz znak:
RBG.6220.1.10.2015
OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Sorkwity na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamia, że z uwagi na konieczność uzyskania uzgodnienia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu indyków na działce nr 161/1 obręb Kozłowo, gmina Sorkwity, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie, nie jest możliwe załatwienie powyższej sprawy w ustawowym terminie. Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia 30 czerwca 2015r. W związku z powyższym podjęcie dalszych czynności nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu powyższych uzgodnień.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Sorkwity, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Kozłowo, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

a/a (sc)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-04-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-04-27 08:02:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Admin UG Sorkwity
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-04-27 08:20:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Admin UG Sorkwity
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-04-27 10:20:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3231 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu indyków na działce nr 161/1 obręb Kozłowo, gmina Sorkwity

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-03-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-03-25 09:26:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Januszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-03-25 10:07:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Januszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-25 11:07:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3165 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 24.03.2015 r.
Nasz znak: RBG.6220.1.9.2015
O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art 49 w związku z art. 30 § 4 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
w z y w a m

do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu indyków na działce nr 161/1 obręb Kozłowo, gmina Sorkwity w przedmiocie
spadkobierców zmarłego współwłaściciela działki oznaczonej nr ew. 150/3, 135/2 i 135/1 położonej w obrębie Kozłowo
osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej.

W związku z powyższym w/w osoby mogą zapoznać się z wnioskiem oraz wnosić uwagi i wnioski dotyczące w/w zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia na stronie internetowej.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń w miejscowości Kozłowo
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://test.systemdobip.pl/gmina_sorkwity/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-03-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-03-25 09:22:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Januszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-03-25 10:08:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Januszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-25 11:08:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3236 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji