ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Decyzje środowiskowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Decyzja umarzająca postępowanie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 30 grudnia 2015r.
Nasz znak:RBG.6220.3.4.2015
 
DECYZJA
umarzająca postępowanie
 
Na podstawie art. 104, 105 § 1 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 listopada 2015r. (data wpływu: 02 grudnia 2015r.) Inwestora Pana Zbigniewa Brodzińskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
orzekam
umorzyć postępowanie w całości dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW i wysokości do 3 m na działce oznaczonej nr ew. 152/35 obręb Nibork, gmina Sorkwity, jako bezprzedmiotowe.
 
Uzasadnienie
 
Dnia 24 listopada 2015r. (data wpływu: 02 grudnia 2015r.) Inwestor Pan Zbigniew Brodziński zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW i wysokości do 3 m na działce oznaczonej nr ew. 152/35 obręb Nibork, gmina Sorkwity.
Wobec powyższego pismem z dnia 07 grudnia 2015r. znak: RBG.6220.3.1.2015 wszczęte zostało postępowania administracyjne. Następnie Wójt Gminy Sorkwity pismem z dnia 07 grudnia 2015r. znak: RBG.6220.3.2.2015 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz pismem z dnia 07 grudnia 2015r. znak: RBG.6220.3.3.2015 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie w sprawie wyrażenia opinii czy dla planowanego przedsięwzięcia istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 15 grudnia (data wpływu:16 grudnia 2015r. znak:WOOŚ.4240.522.2015.BG stwierdził, że zamierzone przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach..
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydając opinię sanitarną z dnia 16 grudnia 2015r. (data wpływu: 21 grudnia 2015r.) znak: ZNS.4083.31.2015 stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235z późn. zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397 z późn. zm.)
Zgodnie z informacją zawartą w załączonej do wniosku kartą informacyjną przedsięwzięcia powierzchnia działki wynosi 7,7967. Powierzchnia zabudowy instalacji wyniesie ok. 0,4 ha i będą się na nią składały: powierzchnia paneli ok. 0,25 ha, powierzchnia zajęta przez transformator ok. 0,01 ha, powierzchnia infrastruktury towarzyszącej ( drogi) ok. 0,1 ha, powierzchnia zajęta przez ogrodzenie ok. 0,05 ha. Teren planowanej inwestycji przewidzianej do ogrodzenia wyniesie ok. 1 ha. Teren nieruchomości w chwili obecnej wykorzystywany jest rolniczo ( porośnięty trawą) , po wybudowaniu elektrowni fotowoltaicznej obszar między rzędami paneli nie zmieni swojej funkcji.
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach przyrodniczo cennych, objętych ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 z późn. zm), w tym obszarach Natura 2000.
Po dokonanej analizie wniosku inwestora oraz karty informacyjnej przedmiotowej inwestycji biorąc pod uwagę pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie stwierdzono, ze planowana inwestycja polegająca na budowie elektrowni fotowoltaicznej o powierzchni zabudowy wynoszącej 0,4 ha, nie kwalifikuje się do § 3 ust.1 pkt 52 ww. rozporządzenia ( zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody …. bądź nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wyżej wymienione), z uwagi na nieosiąganie progu wymaganej powierzchni zabudowy 1 ha.
W związku z powyższym bezprzedmiotowe jest prowadzenie dalszego postępowania w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW i wysokości do 3 m na działce oznaczonej nr ew. 152/35 obręb Nibork, gmina Sorkwity, gmina Sorkwity.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE: Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Sorkwity, w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

 
Otrzymują :
1. Strony zgodnie z aktami sprawy;
2. a/a (sc)
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-05 12:24:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-05 12:26:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-05 13:26:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2288 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja umarzająca postępowanie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 31 grudnia 2015r.
Nasz znak:RBG.6220.2.4.2015
 
DECYZJA
umarzająca postępowanie
 
Na podstawie art. 104, 105 § 1 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 listopada 2015r. (data wpływu: 02 grudnia 2015r.) Inwestora Kozarek Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz, którego działa Pan Zbigniew Brodziński w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
orzekam
umorzyć postępowanie w całości dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m na działce oznaczonej nr ew. 152/43 obręb Nibork, gmina Sorkwity, jako bezprzedmiotowe.
 
Uzasadnienie
Dnia 24 listopada 2015r. (data wpływu: 02 grudnia 2015r.) Inwestor Kozarek Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz, którego działa Pan Zbigniew Brodziński zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m na działce oznaczonej nr ew. 152/43 obręb Nibork, gmina Sorkwity.
Wobec powyższego pismem z dnia 07 grudnia 2015r. znak:RBG.6220.2.1.2015 wszczęte zostało postępowania administracyjne. Następnie Wójt Gminy Sorkwity pismem z dnia 07 grudnia 2015r. znak: RBG.6220.2.2.2015 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz pismem z dnia 07 grudnia 2015r. znak: RBG.6220.2.3.2015 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie w sprawie wyrażenia opinii czy dla planowanego przedsięwzięcia istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 17 grudnia 2015r. (data wpływu: 18 grudnia 2015r.) znak: WOOŚ.4240.525.2015.MK stwierdził, że zamierzone przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydając opinię sanitarną z dnia 16 grudnia 2015r.(data wpływu: 21 grudnia 2015r.) znak: ZNS.4083.32.2015 stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235z późn. zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397 z późn. zm.)
Zgodnie z informacją zawartą w załączonej do wniosku kartą informacyjną przedsięwzięcia powierzchnia działki wynosi 14,2186 ha. Powierzchnia zabudowy instalacji wyniesie ok. 0,82 ha i będą się na nią składały: powierzchnia paneli ok. 0,5 ha, powierzchnia zajęta przez transformator ok. 0,02 ha, powierzchnia infrastruktury towarzyszącej (drogi) ok. 0,2 ha, powierzchnia zajęta przez ogrodzenie ok. 0,10 ha. Teren planowanej inwestycji przewidzianej do ogrodzenia wyniesie ok. 2 ha. Teren nieruchomości w chwili obecnej wykorzystywany jest rolniczo (porośnięty trawą), po wybudowaniu elektrowni fotowoltaicznej obszar między rzędami paneli nie zmieni swojej funkcji.
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach przyrodniczo cennych, objętych ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 z późn. zm), w tym obszarach Natura 2000.
Po dokonanej analizie wniosku inwestora oraz karty informacyjnej przedmiotowej inwestycji biorąc pod uwagę pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie stwierdzono, ze planowana inwestycja polegająca na budowie elektrowni fotowoltaicznej o powierzchni zabudowy wynoszącej 0,82 ha, nie kwalifikuje się do § 3 ust.1 pkt 52 ww. rozporządzenia ( zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody …. bądź nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wyżej wymienione), z uwagi na nieosiąganie progu wymaganej powierzchni zabudowy 1 ha.
W związku z powyższym bezprzedmiotowe jest prowadzenie dalszego postępowania w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m na działce oznaczonej nr ew. 152/43 obręb Nibork, gmina Sorkwity, gmina Sorkwity.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE: Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Sorkwity, w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
Otrzymują :
1. Strony zgodnie z aktami sprawy;
2. a/a (sc)
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-05 12:22:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-05 12:26:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-05 13:26:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2178 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 07 grudnia 2015 r.
Nasz znak:
RBG 6220.3.1.2015
 
 
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora Pana Zbigniewa Brodzińskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW i wysokości do 3 m na działce oznaczonej nr ew. 152/35 w obrębie Nibork, gmina Sorkwity.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz wnosić uwagi i wnioski w tut. Urzędzie Gminy Sorkwity w Wydziale Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Sorkwity, pokój nr 7, w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00; wtorek - piątek od 7.15 do 15.15, tel. 89 742 85 33.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
  1. Strony postępowania
  2. a/a (sc)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-05 12:12:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-05 12:25:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-05 13:25:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1918 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 07 grudnia 2015 r.
Nasz znak:
RBG 6220.2.1.2015
 
 
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO
 

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora Kozarek Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz, którego działa Pan Zbigniew Brodziński, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m na działce oznaczonej nr ew. 152/43 w obrębie Nibork , gmina Sorkwity.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz wnosić uwagi i wnioski w tut. Urzędzie Gminy Sorkwity w Wydziale Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Sorkwity, pokój nr 7, w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00; wtorek - piątek od 7.15 do 15.15, tel. 89 742 85 33.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 
 
 
Otrzymują:
  1. Strony postępowania
  2. a/a (sc)
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-15 12:07:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-15 12:07:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-15 13:07:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1818 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Sorkwity, dnia 02 lipca 2015r.

Nasz znak:

RBG.6220.1.21.2015

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Wójt Gminy Sorkwity na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamia, że z uwagi na konieczność uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu indyków na działce nr 161/1 obręb Kozłowo, gmina Sorkwity nie jest możliwe załatwienie powyższej sprawy w ustawowym terminie. Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia 30 września 2015 r.

W związku z powyższym podjęcie dalszych czynności nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu powyższych uzupełnień.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Sorkwity, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Kozłowo, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Sorkwity

(-) Józef Maciejewski

 

 

a/a (sc)

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-08-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-08-03 18:50:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-08-03 18:51:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-08-03 20:51:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2399 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 21.04.2015r.
Nasz znak:
RBG.6220.1.10.2015
OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Sorkwity na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamia, że z uwagi na konieczność uzyskania uzgodnienia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu indyków na działce nr 161/1 obręb Kozłowo, gmina Sorkwity, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie, nie jest możliwe załatwienie powyższej sprawy w ustawowym terminie. Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia 30 czerwca 2015r. W związku z powyższym podjęcie dalszych czynności nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu powyższych uzgodnień.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Sorkwity, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Kozłowo, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

a/a (sc)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-04-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-04-27 08:02:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Admin UG Sorkwity
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-04-27 08:20:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Admin UG Sorkwity
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-04-27 10:20:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3312 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu indyków na działce nr 161/1 obręb Kozłowo, gmina Sorkwity

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-03-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-03-25 09:26:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Januszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-03-25 10:07:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Januszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-25 11:07:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3250 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 24.03.2015 r.
Nasz znak: RBG.6220.1.9.2015
O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art 49 w związku z art. 30 § 4 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
w z y w a m

do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu indyków na działce nr 161/1 obręb Kozłowo, gmina Sorkwity w przedmiocie
spadkobierców zmarłego współwłaściciela działki oznaczonej nr ew. 150/3, 135/2 i 135/1 położonej w obrębie Kozłowo
osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej.

W związku z powyższym w/w osoby mogą zapoznać się z wnioskiem oraz wnosić uwagi i wnioski dotyczące w/w zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia na stronie internetowej.
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
- tablica ogłoszeń w miejscowości Kozłowo
- strona internetowa Gminy Sorkwity http://test.systemdobip.pl/gmina_sorkwity/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-03-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-03-25 09:22:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Januszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-03-25 10:08:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Januszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-25 11:08:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3320 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Sorkwity
 
Sorkwity, dnia 19.03.2015r.
Nasz znak: RBG.6220.1.7.2015

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm,) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)
Wójt Gminy Sorkwity

zawiadamia że, postanowieniem z dnia 19.03.2015r. uznał o dopuszczeniu Stowarzyszenia Miłośników Mazur i Kozłowa w Gminie Sorkwity z siedzibą w Warszawie do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu indyków na działce nr 161/1 obręb Kozłowo, gmina Sorkwity.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Sorkwitach, ul. Olsztyńska 16A, pok 7, w godz. od 8.00 do 15.00.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Sorkwity, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości: Kozłowo
Wójt Gminy Sorkwity
(- ) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-03-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-03-25 09:17:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Januszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-03-25 09:17:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Januszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-25 10:17:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3270 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Sorkwity
Sorkwity, dnia 10.03.2015r.
Nasz znak: RBG.6220.1.1.2015

Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm,) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)
Wójt Gminy Sorkwity

zawiadamia

że na wniosek z dnia 04.03.2015r. Inwestora Pana Janusza Błaszczak, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu indyków na działce nr 161/1 obręb Kozłowo, gmina Sorkwity.
Jednocześnie informuję, że przy piśmie z dnia 10.03.2015r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie, dołączając raport o ocenie oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, wyznaczone strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz mogą zapoznać się z aktami ww. sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity –ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity (informacja pokój nr 7) w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00; wtorek - piątek od 7.15 do 15.15, tel. 89 742 85 33. Wszelkie informacje o toczącym się postępowaniu administracyjnym przekazywane będą za pomocą obwieszczeń umieszczanych m. in. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity (zakładka Ochrona Środowiska), w siedzibie tut. Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości: Kozłowo
Wójt Gminy Sorkwity
(- ) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cesarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-03-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-03-12 08:47:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Januszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-03-12 08:47:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Januszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-12 09:47:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2958 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji