ˆ

Sesje Rady Gminy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zaproszenie na V sesję Rady Gminy Sorkwity

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 18.02.2019 r.
Nasz znak:
RG-0002.5.2019.2
 
Mieszkańcy
 
ZAPROSZENIE
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołuje V sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 28 luty 2019 r. (czwartek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, ocena stanu i oznakowania dróg powiatowych oraz kwestia wywozu i transportu drewna z lasów państwowych na terenie gminy Sorkwity (zreferują przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, Powiatowego Zarządu Dróg i Nadleśnictwa Mrągowo)
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2019 r. uchwalonego uchwałą Nr III/17/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r;
b) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt  na terenie Gminy Sorkwity na 2019 r.”,
c) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Rybno;
d) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Zyndaki;
e) w sprawie wyrażenia zgody na  ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu w związku z eksploatacją rurociągu kablowego  Sieci Szerokopasmowej;
f) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r.
g) przyjęcia do realizacji projektu: Akademia Zdrowej Rodziny, opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa RPWM.11.00.00 – Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00. Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług  socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie RPWM.11.02.03 – Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym
 1. Interpelacje i wnioski radnych.
 2. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
 4. Sprawy różne.
 5.  Zamknięcie sesji.
 
Przewodnicząca Rady
  (-)Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Krawczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariola Plichta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-21 14:58:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-21 14:58:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-24 08:23:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1031 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na IV sesję Rady Gminy Sorkwity

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 22.01.2019 r.
Nasz znak:
RG-0002.3.2019.1
 
Mieszkańcy
 
ZAPROSZENIE
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2500 ze zm.) zwołuje IV sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 31 stycznia 2019 r. (czwartek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2019 r. uchwalonego uchwałą Nr III/17/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.,
b) zniesienia statusu pomnika przyrody,
c) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej  pojemności,
d) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
e) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku,
f) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sorkwity położonej w obrębie Szymanowo z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
g) zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Edukacji,Kultury, Sportu, Zdrowia i Porządku Publicznego rady Gminy Sorkwity na 2019 r.
h) zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sorkwity na 2019 r.
i) zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem Komunalnym Rady Gminy Sorkwity na 2019 r.
j) zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sorkwity na 2019 r.,
k) zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sorkwity na 2019 r.
l) ustalenia planu pracy Rady Gminy Sorkwity na 2019 r.
 1. Interpelacje i wnioski radnych.
 2. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie sesji.
 
Przewodnicząca Rady
  (-)Mariola Plichta
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Krawczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariola Plichta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-24 18:12:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-24 18:12:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-24 08:23:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1325 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na III sesję Rady Gminy Sorkwity.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 06.12.2018 r.
Nasz znak:
RG-0002.11.2018
 
Mieszkańcy
 
 
ZAPROSZENIE
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuje III sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 21 grudzień 2018 r. (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2018 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/222/2017 z dnia22 grudnia 2017 r.,
b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2019-2032,
c) uchwalenia budżetu Gminy Sorkwity na 2019 r.,
d) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023,
e) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
f) przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok,
g) uchwalenia preliminarza wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sorkwity na lata 2016-2020 na rok 2019,
        h) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
 1. Interpelacje i wnioski radnych.
 2. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie sesji.
 
Przewodnicząca Rady
  (-)Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Bronisz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariola Plichta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-07 14:37:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-07 14:37:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-21 17:20:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1062 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na II sesję Rady Gminy Sorkwity.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 21.11.2018 r.
Nasz znak:
RG-0002.10.2018
Mieszkańcy
                                                                                                       
 
ZAPROSZENIE
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) zwołuje II sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 30 listopada 2018 r. (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały Nr XXIV/221/2017 Rady Gminy W Sorkwitach z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2018-2032
b) zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2018 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/222/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
c) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Mrągowo.
d) ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Sorkwity.
e) ustalenia wysokości diet przysługujących sołtysom Gminy Sorkwity oraz sposobu ich wypłacania.
f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Stary Gieląd, gmina Sorkwity.
g) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
h) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
i) opłaty miejscowej.
j) uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sorkwity"
 1. Interpelacje i wnioski radnych.
 2. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracach wójta w okresie między sesjami.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie sesji.
 
Przewodnicząca Rady
  (-)Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Bronisz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariola Plichta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-23 14:08:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-23 14:08:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-21 17:20:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1124 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Postanowienie Komisarza w Olsztynie III

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wioletta Rynkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Rynkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-14 15:03:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-14 15:04:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-21 17:20:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
959 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji