ˆ

Sesje Rady Gminy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zaproszenie na XIV sesję Rady Gminy Sorkwity

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 04.12.2019 r.
Nasz znak:
RG-0002.12.2019.11                                                                                                             
                                     
Mieszkańcy
 
ZAPROSZENIE
 
 
             Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)  zwołuje XIV sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 20 grudnia 2019 r. (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII  sesji.
 4. Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy za rok 2019.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2019r. uchwalonego uchwałą Nr III/17/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
  2. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2020-2032.
  3. uchwalenia budżetu Gminy Sorkwity na rok 2020.
  4. wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórych jednostek organizacyjnych gminy.
 6. Interpelacje i wnioski radnych.
 7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 8. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie sesji.
 
                                                                                                               
 
                                                                                                            Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                                   (-) Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-06 16:12:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-06 16:12:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-24 08:21:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1051 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XIII sesję Rady Gminy Sorkwity.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 18.11.2019 r.
Nasz znak:
RG-0002.12.2019.10                                                                                                             
                                                                      
     
                                                                                              
 
ZAPROSZENIE
 
 
             Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 506 ze zm.)  zwołuje XIII sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 29 listopada 2019r. (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XII  sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2019-2023 uchwalonej uchwałą Nr III/16/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
  2. zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2019r. uchwalonego uchwałą Nr III/17/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  4. opłaty miejscowej.
  5. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  6. zmiany uchwały Nr XIII/72/2015 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29.10.2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej uchwałą Nr XVII/99/2016 Rady Gminy Sorkwity z dnia 18.03.2016 r., zmienionej uchwałą Nr XXVI/175/2017 z dnia 30.03.2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXIX/193/2017 Rady Gminy Sorkwity z dnia 27.06.2017 r. oraz uchwałą XXXII/206/2017 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29.09.2017 r.
  7. zmiany uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy Sorkwity z dnia 1.03.2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sorkwity zmienionej uchwałą Nr XIII/67/2015 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29.10.2015 r., zmienionej uchwałą Nr XVII/100/2016 Rady Gminy Sorkwity z dnia 18.03.2016 r., zmienionej uchwałą Nr XXVI/174/2017 Rady Gminy Sorkwity z dnia 30.03.2017 r., oraz zmienionej uchwałą  Nr XXIX/192/2017 Rady Gminy Sorkwity z dnia 27.06.2017 r.
  8. uchwalenia preliminarza wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sorkwity na lata 2016-2020 na rok 2020.
  9. Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2020.
 6. Interpelacje i wnioski radnych.
 7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 8. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-22 11:41:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-22 11:41:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-24 08:20:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1041 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XII sesję rady gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 15.10.2019 r.
Nasz znak:
RG-0002.12.2019.9                                                                                                             
 
Mieszkańcy
 
ZAPROSZENIE
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)  zwołuje XII sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 25 października 2019 r. (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Prezentacja i informacje dotyczące działalności Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” w Orzyszu.
 3. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XI  sesji.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sorkwity w roku szkolnym 2018/2019.
 6. Opinia Zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 26 września 2019 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyboru ławników na kadencję w latach 2020 – 2023.
  2. zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2019 r. uchwalonego uchwałą Nr III/17/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
  3. zmiany Statutu Gminy Sorkwity.
  4. przystąpienia do Stowarzyszenia Wielkich Jezior Mazurskich 2020.
  5. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  6. przyjęcia programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.
 8. Interpelacje i wnioski radnych.
 9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 10. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie sesji.
                                                                                                                 
 
                                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                              (-) Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariola Plichta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-16 16:47:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-16 16:47:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-16 16:47:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
963 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na XI sesję Rady Gminy Sorkwity

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 18.09.2019 r.
Nasz znak:
RG-0002.11.2019.8
 
Mieszkańcy
 
ZAPROSZENIE
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2019 r., poz. 506 ze zm.) zwołuje XI sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 27 września 2019 r. (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o podjętych działaniach Komisji w I półroczu 2019 r.
 5. Informacja Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach na temat działalności w I półroczu 2019 r.
 6. Informacja Zakładu Obsługi Szkół w Sorkwitach na temat działalności w I półroczu 2019 r.
 7. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach na temat działalności w I półroczu 2019 r.
 8. Informacja z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2019 r. uchwalonego uchwałą Nr III/17/2018 z dnia 21 grudnia 2018r
  2. w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2019-2032.
  3. ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
  4. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Borowo.
  5. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Borowo.
  6. likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Obsługi Szkół.
  7. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 10. Interpelacje i wnioski radnych.
 11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 12. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie sesji.
 
 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-20 13:35:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-20 13:35:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-24 08:22:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
744 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na X sesję Rady Gminy Sorkwity

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 12.08.2019r.
Nasz znak:
RG-0002.10.2019.7
 
Mieszkańcy
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) zwołuje X sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 23 sierpnia 2019 r. (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji .
 4. Informacja o stanie i przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020.
 5. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o podjętych działaniach Komisji w I półroczu 2019r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2019 r. uchwalonego uchwałą Nr III/17/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
b) powołania zespołu do zaopiniowania i przedstawienia Radzie Gminy kandydatów na ławników sądowych.
c) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.
d) zniesienia statusu pomnika przyrody.
 1. Interpelacje i wnioski radnych.
 2. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie sesji
 
 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-14 10:44:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-14 10:44:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-14 10:44:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1121 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na IX sesję Rady Gminy Sorkwity

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 17.06.2019 r.
Nasz znak:
RG-0002.9.2019.5  
 
Mieszkańcy
                                                                                        
 
ZAPROSZENIE
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia                      8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 506 ze zm.)   zwołuje IX sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 28 czerwca 2019r. (piątek) na godzinę 9ºº   w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII  sesji z dnia 19 kwietnia 2019r.
 4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji z dnia 16 maja 2019 r.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za rok 2018 przedstawionego przez Wójta Gminy.
 6. Debata nad raportem o stanie gminy za 2018 r.
 7. Rozpatrzenie:
  1.  sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
  2.  sprawozdania finansowego za 2018 r.
  3.  informacji o stanie mienia komunalnego gminy.
  4.  opinii Komisji Rewizyjnej (uchwała nr 1/2019 z dnia 15 maja 2019 r.) oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sorkwity za rok 2018 z tytułu wykonania budżetu.
  5. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Sorkwity sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2018 r.
  6. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Sorkwity wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sorkwity z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. udzielenia Wójtowi Gminy Sorkwity wotum zaufania z tytułu raportu o stanie gminy za 2018 r.
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sorkwity wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
  3. udzielenia absolutorium wójtowi Gminy Sorkwity z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2018 r.
  4. zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2019 r. uchwalonego uchwałą Nr III/17/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
  5. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Zyndaki, gmina Sorkwity.
  6. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej w miejscowości Borowo.
  7. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej w miejscowości Sorkwity.
  8. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej w miejscowości Zyndaki.
  9. wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity oraz określenie wysokości bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży.
  10. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sorkwity położonej w obrębie Warpuny z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
  11. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Zyndaki.
  12. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Zyndaki.
  13. zgłoszenia sołectwa Choszczewo i Gminy Sorkwity do współpracy w inicjatywie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego  od 2019 roku z wykorzystaniem metody odnowy wsi.
  14. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
  15. ustalenia Regulaminu Klubu Senior + w Gminie Sorkwity oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+.
  16. zmiany uchwały Nr XXX/243/2013 Rady Gminy Sorkwity z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sorkwity.
 9. Interpelacje i wnioski radnych.
 10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 11. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie sesji.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariola Plichta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-19 08:49:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-19 08:49:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-24 08:22:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1165 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na VIII Uroczystą Sesję Rady Gminy Sorkwity.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 06.05.2019 r.
Nasz znak:
RG-0002.8.2019.5
 
Mieszkańcy
 
ZAPROSZENIE
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) zwołuje VIII uroczystą sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 16 maja 2019 r. (czwartek) na godzinę 10ºº w sali sportowej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sorkwitach.
 
Porządek uroczystej sesji:
 
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Przywitanie gości
 3. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.  
 4. „640 lat historii Sorkwit” wykład Prof. dr hab. Stanisława Achremczyka.
 5. Program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sorkwitach.
 6. Cezary Makiewicz „Wszystkie drogi do Mrągowa prowadzą przez Sorkwity”.
 7. Zamknięcie sesji
 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mariola Plichta       

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariola Plichta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-08 11:32:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-08 11:32:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-08 11:32:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1008 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na VII sesję Rady Gminy Sorkwity

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 08.04.2019 r.
Nasz znak:
RG-0002.7.2019.4
 
Mieszkańcy
 
ZAPROSZENIE
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) zwołuje VII sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 19 kwietnia 2019 r. (piątek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Przygotowanie Gminy Sorkwity do sezonu turystycznego oraz stan bezpieczeństwa i porządku publicznego i p.poż. w Gminie Sorkwity.
 5. Głosowanie w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 6. Powołanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2019 r. uchwalonego uchwałą Nr III/17/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
  2. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sorkwity oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
  3. nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sorkwity stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  4. nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kozłowo stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  5. Przystąpienia Gminy Sorkwity do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.
  6. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Mrągowskiego.
 8. Interpelacje i wnioski radnych.
 9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 10. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodnicząca Rady
  (-)Mariola Plichta
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-11 14:03:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-11 14:03:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-11 14:03:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1054 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 27 marca 2019 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 18.03.2019 r.
Nasz znak:
RG-0002.6.2019.3
 
Mieszkańcy
 
ZAPROSZENIE
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołuje VI sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 27 marca 2019 r. (środa) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Wręczenie medalu za zasługi dla obronności kraju (wręczy Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Giżycku ppłk Tomasz Koprowski).
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach za 2018 r.
6. Sprawozdanie z działalności ZGK Sp z o.o w Warpunach za 2018 r.
7. Sprawozdanie z działalności Zakładu Obsługi Szkół w Sorkwitach za 2018 r.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach za 2018 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2019-2023 uchwalonej uchwałą Nr III/16/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
b) zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2019 r. uchwalonego uchwałą Nr III/17/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
c) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020.
        d) ustalenia wysokości diet przysługujących sołtysom Gminy Sorkwity oraz sposobu ich wypłacania.
        e) nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach.
        f) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sorkwity położonej w obrębie Burszewo z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
10. Interpelacje i wnioski radnych.
11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
12. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodnicząca Rady
  (-)Mariola Plichta
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariola Plichta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-19 13:58:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-19 13:59:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-19 13:59:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1073 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na V sesję Rady Gminy Sorkwity

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sorkwity, dnia 18.02.2019 r.
Nasz znak:
RG-0002.5.2019.2
 
Mieszkańcy
 
ZAPROSZENIE
 
Przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity kadencji 2018-2023 działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołuje V sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 28 luty 2019 r. (czwartek) na godzinę 9ºº w sali narad Urzędu Gminy Sorkwity z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.
 2. Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, ocena stanu i oznakowania dróg powiatowych oraz kwestia wywozu i transportu drewna z lasów państwowych na terenie gminy Sorkwity (zreferują przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, Powiatowego Zarządu Dróg i Nadleśnictwa Mrągowo)
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2019 r. uchwalonego uchwałą Nr III/17/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r;
b) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt  na terenie Gminy Sorkwity na 2019 r.”,
c) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Rybno;
d) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Zyndaki;
e) w sprawie wyrażenia zgody na  ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu w związku z eksploatacją rurociągu kablowego  Sieci Szerokopasmowej;
f) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r.
g) przyjęcia do realizacji projektu: Akademia Zdrowej Rodziny, opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa RPWM.11.00.00 – Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00. Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług  socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie RPWM.11.02.03 – Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym
 1. Interpelacje i wnioski radnych.
 2. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.
 4. Sprawy różne.
 5.  Zamknięcie sesji.
 
Przewodnicząca Rady
  (-)Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Krawczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariola Plichta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-21 14:58:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-21 14:58:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-24 08:23:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1214 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji